Nyckelord
Sammanfattning

Nyckelord

Tillnärmning av lagstiftning - Skydd för konsumenter i de fall då avtal ingås utanför fasta affärslokaler - Direktiv 85/577 - Tillämpningsområde - Borgensförbindelse som säkerhet för en skuldförbindelse som ingåtts av en fysisk person som uppträder i sin näringsverksamhet eller inom sitt yrkesområde - Omfattas inte

(Rådets direktiv 85/577, artikel 2 första strecksatsen)

Sammanfattning

Artikel 2 första strecksatsen i direktiv 85/577/EEG för att skydda konsumenten i de fall då avtal ingås utanför fasta affärslokaler, där begreppet konsument i direktivets mening definieras, skall tolkas så, att en borgensförbindelse, vilken har ingåtts av en fysisk person som i detta avseende inte uppträder i sin näringsverksamhet eller inom sitt yrkesområde, inte omfattas av direktivets tillämpningsområde, om avtalet avser betalning av en skuld som en annan person har och denna person iklätt sig skulden i sin näringsverksamhet eller inom sitt yrkesområde.

Även om det inte kan uteslutas att direktivet är tillämpligt på borgen, följer det av ordalydelsen i artikel 1 i direktivet, samt av förhållandet att borgen är en sidoförpliktelse, att den enda form av borgen som omfattas av direktivet är en borgensförbindelse som avser ett avtal genom vilket en konsument vid hemförsäljning ingått avtal med en näringsidkare för att från denne erhålla varor eller tjänster. Eftersom direktivet endast har till syfte att skydda konsumenter, kan en borgensman endast omfattas av detsamma om denne i enlighet med artikel 2.1 första strecksatsen i direktivet har ingått ett avtal som kan anses ligga utanför hans näringsverksamhet eller yrkesområde.