Nyckelord
Sammanfattning

Nyckelord

Skattebestämmelser - Harmonisering av lagstiftning - Omsättningsskatt - Gemensamt system för mervärdesskatt - Ekonomisk verksamhet som avses i artikel 4 i sjätte direktivet - Lönsamhetsstudie som genomförs av bolag med avsikt att påbörja ekonomisk verksamhet - Bolaget sedermera frånkänt egenskapen av skattskyldig person - Ej tillåtet i annat fall än vid bedrägeri eller undandragande

(Rådets direktiv 77/388, artikel 4)

Sammanfattning

Redan de första investeringsutgifterna för en planerad näringsverksamhet måste anses som ekonomisk verksamhet i den mening som avses i artikel 4 i rådets sjätte direktiv 77/388/EEG om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning rörande omsättningsskatter. I detta sammanhang skall skatteförvaltningen beakta bolagets uppgift om att det avser påbörja verksamhet som omfattar mervärdesskattepliktiga transaktioner.

Sedan skatteförvaltningen förklarat att ett bolag som tillkännagivit sin avsikt att inleda ekonomisk verksamhet medförande skattepliktiga transaktioner är skattskyldigt till mervärdesskatt, kan även beställningen av en lönsamhetsstudie avseende den planerade verksamheten anses utgöra ekonomisk verksamhet i artikelns mening, även om studien enbart har till syfte att undersöka om den planerade verksamheten är lönsam. Med hänsyn till rättssäkerhetsprincipen och principen att beskattningen av mervärdet skall påverka ett företags avgiftsbörda på ett neutralt sätt kan bolaget, i annat fall än bedrägeri eller undandragande, inte med retroaktiv verkan frånkännas egenskapen av skattskyldig person, då det mot bakgrund av studiens utfall har beslutats att den egentliga verksamheten inte skall påbörjas och att bolaget skall försättas i likvidation, vilket har medfört att den planerade ekonomiska verksamheten aldrig givit upphov till skattepliktiga transaktioner.