Nyckelord
Sammanfattning

Nyckelord

Konvention om domstols behörighet och om verkställighet av domar - Verkställighet - Rättsmedel - Kassationsbesvär eller ett liknande överklagande som avser en rättsfråga - Överklagbara avgöranden - Beslut angående vilandeförklaring av handläggningen som fattats av domstol som handlägger en ansökan om ändring av ett avgörande att medge verkställighet - Omfattas inte - Behörighet för domstol som handlägger ett överklagande som avser en rättsfråga att avgöra frågan om vilandeförklaring - Föreligger inte

(Brysselkonventionen av den 27 september 1968, artiklarna 37.2 och 38 första stycket)

Sammanfattning

Artiklarna 37.2 och 38 första stycket i konventionen av den 27 september 1968 om domstols behörighet och om verkställighet av domar på privaträttens område, i ändrad lydelse enligt konventionen av den 9 oktober 1978 om anslutningen av Konungariket Danmark, Irland och Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland, skall tolkas så att ett avgörande genom vilket en domstol i en konventionsstat, som handlägger en talan mot ett avgörande att medge verkställighet av en verkställbar dom som har meddelats i en annan konventionsstat, vägrar att vilandeförklara handläggningen eller upphäver en tidigare beslutad vilandeförklaring av handläggningen, inte utgör ett "avgörande som meddelas med anledning av att ändring har sökts" enligt den ovan nämnda artikel 37.2, och kan därför inte bli föremål för kassationsbesvär eller ett liknande överklagande som har begränsats till en prövning av rättsfrågor. Den domstol som enligt artikel 37.2 i konventionen handlägger ett sådant överklagande av en rättsfråga är dessutom inte behörig att besluta om eller upphäva en sådan vilandeförklaring av handläggningen.