Nyckelord
Sammanfattning

Nyckelord

1. Konventionen av den 27 september 1968 - särskilda behörighetsregler - talan som avser avtal - förpliktelse - begrepp

(artikel 5.1 i konventionen av den 27 september 1968)

2. Konventionen av den 27 september 1968 - särskilda behörighetsregler - talan som avser avtal - ensamåterförsäljaravtal - tvist mellan ensamåterförsäljaren och leverantören - avtalsförpliktelse - begrepp - tilläggsersättning - talan om betalning - den nationella domstolens behörighet

(artikel 5.1 i konventionen av den 27 september 1968)

3. Konventionen av den 27 september 1968 - särskilda behörighetsregler - ensamåterförsäljare - ledning av en filial, agentur eller liknande tillhörig leverantören - kriterier för åtskillnad

(artikel 5.5 i konventionen av den 27 september 1968)

Sammanfattning

1. Vid bestämmandet av uppfyllelseorten enligt artikel 5 i konventionen av den 27 september 1986 är den förpliktelse som skall beaktas, den som svarar mot den avtalsrättighet som sökanden åberopar som grund för sin talan. Om sökanden kräver skadestånd eller yrkar att avtalet skall hävas på grund av motpartens avtalsbrott, är den förpliktelse som avses i artikel 5.1 fortfarande den avtalsförpliktelse vars bristande uppfyllelse åberopas till stöd för sådana yrkanden.

2. I en tvist mellan en ensamåterförsäljare och hans leverantör, där den förre anklagar den senare för att brutit ensamåterförsäljaravtalet, avser begreppet "förpliktelse" i artikel 5.1 i konventionen av den 27 september 1968 om domstols behörighet och om verkställighet av domar på privaträttens område, den avtalsförpliktelse som ligger till grund för talan, dvs. leverantörens förpliktelse som svarar mot den avtalsrättighet som åberopas som grund för ensamåterförsäljarens talan.

I en tvist som avser följderna av leverantörens brott mot ett ensamåterförsäljaravtal, exempelvis betalning av skadestånd eller hävning av avtalet, är den förpliktelse som skall beaktas vid

tillämpning av artikel 5.1 i konventionen, den förpliktelse som leverantören har enligt avtalet och vars bristande uppfyllelse åberopas till stöd för ensamåterförsäljarens yrkande om skadestånd eller hävning av avtalet.

Vad gäller talan om betalning av tilläggsersättning är det den nationella domstolens sak att undersöka om det, enligt den lag som är tillämplig på avtalet, rör sig om en självständig avtalsförpliktelse eller om en förpliktelse som träder i stället för en icke uppfylld avtalsförpliktelse.

3. En ensamåterförsäljare kan inte anses leda en sådan filial, agentur eller liknande tillhörig leverantören som avses i artikel 5.5 i konventionen av den 27 september 1968, om han varken står under leverantörens kontroll eller ledning.