14.7.2023   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 249/20


Offentliggörande av en godkänd standardändring av produktspecifikationen för en geografisk beteckning i spritdryckssektorn enligt artikel 8.2 och 8.3 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2021/1235

(2023/C 249/09)

Detta meddelande offentliggörs i enlighet med artikel 8.5 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2021/1235 (1).

”Pacharán navarro”

EU-nr: PGI-ES-01878-AM01

Datum för meddelandet: 30 januari 2023

1.   Ändring

1.1.   En förklaring till varför ändringen/ändringarna omfattas av definitionen av en standardändring enligt artikel 31 i förordning (EU) 2019/787

Det är fråga om standardändringar eftersom de inte uppfyller något av villkoren i artikel 31.3 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/787 av den 17 april 2019 om definition, beskrivning, presentation och märkning av spritdrycker, användning av namn på spritdrycker i presentationen och märkningen av andra livsmedel, skydd av geografiska beteckningar för spritdrycker, användning av jordbruksalkohol och destillat av jordbruksprodukter i alkoholhaltiga drycker samt om upphävande av förordning (EG) nr 110/2008.

1.2.   Beskrivning av och motivering till ändringen

1.   ÄNDRADE GRÄNSVÄRDEN FÖR ABSORBANS

Beskrivning

Avsnitt c) Beskrivning av spritdrycken har ändrats vad gäller underavsnitt c2) Kvalitetsparametrar. I detta avsnitt har de absorptionsvärden som används för att bedöma spritdryckens färg ändrats.

Sammanfattning av skälen till att ändringen krävs

De föreslagna värdena avspeglar på ett bättre sätt den egenskap som ska bedömas, vilket förbättrar kvaliteten på den skyddade pacharán och särskiljer den från andra liknande drycker som inte omfattas av något av följande krav:

Högre färgintensitet är synonymt med en högre produktkvalitet. De högsta angivna absorptionsvärdena för de våglängder som definierar färgen hos den skyddade pacharán innebar således en begränsning av produktkvaliteten och har därför strukits.

Såsom anges i produktbeskrivningen har Pacharán Navarro en ”mycket klar och intensiv granatröd eller körsbärsröd färg med violetta inslag och/eller toner”. Det lägsta absorptionsvärdet vid 520 nm (rött) har därför ökats från 0,40 till 0,50.

För att främja produktkvaliteten har ett värde lagts till för att kontrollera oxidation: färgton (T), uttryckt som ett gränsvärde av 1,8 för förhållandet mellan absorbansen vid 420 och absorbansen vid 520.

Ändringen påverkar det sammanfattande dokumentet.

2.   UPPDATERADE RÄTTSLIGA HÄNVISNINGAR

Beskrivning

Ändring av produktspecifikationen på grund av ikraftträdandet av förordning (EU) 2019/787.

Sammanfattning av skälen till att ändringen krävs

Produktspecifikationen har ändrats för att följa bestämmelserna i gällande lagstiftning. Ordet ”kravspecifikation” har ändrats till ”produktspecifikation” och hänvisningarna till förordning (EG) nr 110/2008, som har upphävts, har ändrats till att hänvisa till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/787 av den 17 april 2019.

I avsnitt a) Namn och kategori har kategorin av spritdryck ändrats till ”32” i enlighet med den kategori som anges i bilaga I till förordning (EU) 2019/787 som nu har trätt i kraft.

Detta innebär inte någon ändring av den föreskrivna beteckningen för eller definitionen av denna kategori eller av den skyddade produkten. De enda ändringar som gjorts gäller numret på kategorin och hänvisningen till den relevanta förordningen.

Detta avsnitt har även deltats upp i två olika rubriker – a) Namn och b) Kategori – i enlighet med den struktur som fastställs i artikel 22 i förordning (EU) 2019/787.

Avsnitt f) Lagstiftning innehåller nu en hänvisning till den gällande förordningen, dvs. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/787 av den 17 april 2019.

Ändringen påverkar det sammanfattande dokumentet.

2.   Sammanfattande dokument

2.1.   Namn

Pacharán navarro

2.2.   Kategori/kategorier av spritdryck

32.

Spritdryck med slånbärsarom eller pacharán

2.3.   Medlemsstat eller tredjeland

Spanien

2.4.   Språk i ansökan

Spanska

2.5.   Beskrivning av spritdrycken

Produktens fysikaliska, kemiska och organoleptiska egenskaper samt särskilda egenskaper vid jämförelse med andra spritdrycker i samma kategori

”Pacharán navarro” är en rödfärgad spritdryck med en tydlig smak av slånbär. Drycken framställs genom maceration av slånbär (Prunus spinosa L.) i jordbruksalkohol tillsammans med socker och ren eterisk anisolja, vilket ger en slutlig alkoholhalt på mellan 25 och 30 volymprocent.

Fysikaliska och kemiska parametrar:

Alkoholhalt: mellan 25 och 30 volymprocent.

Total sockerhalt: mellan 80 och 250 g/l, uttryckt som sackaros.

Kvalitetsrelaterade parametrar:

Färg: Pacharán har en mycket klar och intensiv granatröd eller körsbärsröd färg med violetta inslag och/eller toner. Färgen bedöms genom att fastställa absorbansen vid tre olika våglängder, med användning av följande minimivärden:

Lägsta absorptionsvärde vid 420 nm:

0,50.

Lägsta absorptionsvärde vid 520 nm:

0,50.

Lägsta absorptionsvärde vid 620 nm:

0,05.

Oxidation: mäts med hjälp av färgton (T), uttryckt som förhållandet mellan absorbansen vid 420 och absorbansen vid 520.

 

Färgton: högst 1,80.

Utseende: den ska skimra, vilket är ett tecken på en ung och klar dryck. Detta mäts med hjälp av måttet grumlighet.

Grumlighet: högst 10 NTU (nephelometric turbidity unit).

2.6.   Kort beskrivning av det geografiska området

Det geografiska området för framställning av pacharán som omfattas av den geografiska beteckningen ”Pacharán navarro” omfattar den autonoma regionen Navarra.

2.7.   Nuts-område

1.

ES2 – Noreste

2.

ES220 – Navarra

3.

ES22 – Comunidad Foral de Navarra

2.8.   Framställningsmetod för spritdrycken

Pacharán som omfattas av denna geografiska beteckning ska framställas av slånbär som macererats i jordbruksalkohol, där ren eterisk anisolja och socker har tillsats antingen före eller efter macereringen.

Macereringstiden varierar mellan (minst) en månad och (högst) åtta månader.

Per liter slutprodukt krävs det mellan 125 och 300 g slånbär (Prunus spinosa L.).

De enda rena eteriska oljor som används är olja av Pimpinella anisum L. (anis eller anisfrö, som i produktionsområdet kallas anís verde, matalahúga, matalahúva, simiente eller hierba dulce) och/eller Illicum verum L. (stjärnanis, som i produktionsområdet kallas anís estrellado, badián eller badiana).

Den jordbruksalkohol som används vid framställningen av produkten ska ha en alkoholhalt på minst 96 volymprocent och ska uppfylla övriga krav som fastställs i gällande lagstiftning. Tillsatsen av dricksvatten och macereringen ger en alkoholhalt på mellan 26 och 60 volymprocent.

Efter macereringen dekanteras vätskan och filtreras därefter innan tillverkningen fortsätter.

Under framställningsprocessen minskas alkoholhalten till önskad styrka, där slutprodukten ska ha en alkoholhalt på mellan 25 och 30 volymprocent.

Förbjudna metoder:

Det är inte tillåtet att använda tillsatser eller andra ingredienser än de som anges ovan.

Det är inte heller tillåtet att återanvända ett parti slånbär för en andra macerering.

2.9.   Särskilda märkningsregler

2.9.1.   Förpackning

Följande gäller för att bevara produktens kvalitet:

Tappningen av produkten ska ske i samma anläggning som tillverkningen.

Produkten ska förpackas i flaskor av glas eller keramik. Andra material som godkänts av EU för livsmedelsändamål får användas om behållarna rymmer mindre än 100 ml.

En enskild flaska får rymma högst tre liter.

De flaskor i vilka ”Pacharán Navarro” saluförs får inte innehålla slånbär eller någon annan frukt.

2.9.2.   Märkning

Flaskorna ska märkas med

den geografiska beteckningen ”Pacharán Navarro”,

producentens företagsnamn och/eller registreringsnummer.

Märkningen om överensstämmelse för den geografiska beteckningen ”Pacharán Navarro” består av den geografiska beteckningens logotyp, inklusive orden Indicación Geográfica Pacharán Navarro, och ett serienummer utfärdat av kontrollorganet som ska anbringas i samband med märkningen. Denna märkning ska finnas med på varje enhet som säljs till slutkonsumenten (dvs. på varje flaska).

2.10.   Beskrivning av sambandet mellan spritdrycken och dess geografiska ursprung, däribland vid behov uppgift om de särskilda inslag i produktbeskrivningen eller framställningsmetoden som stöder detta samband

Sambandet mellan produkten och det geografiska området beror på följande:

 

Namnet pacharán – som har två möjliga etymologiska ursprung på baskiska, det modersmål som talas i det avgränsade geografiska området – är allmänt känt och har, tack vare det anseende som den lokala produkten åtnjuter, blivit det generiska namnet på denna typ av spritdryck, först i Spanien och numera i Europa.

Det finns en lång tradition av att framställa och dricka denna spritdryck i Navarra, med hänvisningar i litteraturen redan från medeltiden och fram till i dag.

Denna tradition ledde så småningom till att pacharán började framställas i industriell skala under den första halvan av 1800-talet. Tre företag som fortfarande är verksamma i dag har anor från denna tidsperiod och två andra startade sin verksamhet under den andra halvan av samma sekel.

Traditionen bakom och det goda anseendet hos produkten ledde till att den, genom en regional förordning av den 22 juni 1987, tilldelades kvalitetsbeteckningen ”Denominación Navarra de Calidad” av den lokala regeringen i Navarra och dess ministerium för jordbruk och naturmiljö. Sedan dess har produkten fortsatt att vinna erkännande och omfattas numera av olika kvalitetsordningar på nationell nivå och EU-nivå (rådets förordning (EEG) nr 1576/89 och förordning (EG) nr 110/2008).

Ett stort antal publikationer vittnar också om anseendet hos och den lokala traditionen bakom pacharán i Navarra, däribland böcker, restaurangguider, reseguider med mera.

Slånbär, som ger pacharán dess organoleptiska egenskaper, växer på slånbärsbusken (vetenskapligt namn Prunus spinosa L.), en vildväxande växt som är besläktad med körsbärs- och plommonträdet. Slånbärsbuskar finns i hela Europa, och har fått stor spridning i bergen i Navarra.

Det finns en lång tradition av att framställa pacharán i området och 1987 påbörjades arbetet med att odla fram slånbärsbuskar. Navarra är följaktligen den enda platsen i Europa där slånbärsbusken, förutom att växa i vilt tillstånd, även odlas.

Länk till produktspecifikationen

https://cutt.ly/Ssm5peS


(1)  EUT L 270, 29.7.2021, s. 1.