12.1.2023   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 10/7


Meddelande till företag som har för avsikt att släppa ut fluorkolväten i bulk på marknaden i Europeiska unionen under 2024

(2023/C 10/06)

1.   

Detta meddelande riktas till företag som har för avsikt att lämna en deklaration om att släppa ut fluorkolväten i bulk på marknaden i unionen under 2024 i enlighet med artikel 16.2 och 16.4 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 517/2014 (1) om fluorerade växthusgaser (förordningen). I detta meddelande ska hänvisningar till unionen förstås så att de inbegriper Nordirland (2).

2.   

Med fluorkolväten avses ämnen som förtecknas i avsnitt 1 i bilaga I till förordningen, eller blandningar som innehåller något av följande ämnen:

HFC-23, HFC-32, HFC-41, HFC-125, HFC-134, HFC-134a, HFC-143, HFC-143a, HFC-152, HFC-152a, HFC-161, HFC-227ea, HFC-236cb, HFC-236ea, HFC-236fa, HFC-245ca, HFC-245fa, HFC-365mfc eller HFC-43-10mee.

3.   

Varje utsläppande på marknaden av dessa ämnen, med undantag för de användningsområden som anges i artikel 15.2 a–f i förordningen eller en total årlig kvantitet av dessa ämnen på mindre än 100 ton koldioxidekvivalenter per år, omfattas av kvantitativa begränsningar i det kvotsystem som fastställs i artiklarna 15 och 16 i samt bilagorna V och VI till förordningen.

4.   

Importörerna måste vid tidpunkten för övergång till fri omsättning av fluorkolväten ha en giltig registrering som importörer av fluorkolväten i bulk i portalen för fluorerade växthusgaser och licenssystemet för fluorkolväten (3) i enlighet med kommissionens genomförandeförordning (EU) 2019/661 om säkerställande av ett välfungerande elektroniskt register över kvoter för utsläppande på marknaden av fluorkolväten (4). En sådan registrering betraktas som en obligatorisk importlicens. En liknande licens behövs för export av fluorkolväten (5).

5.   

Enligt bilaga VI till förordningen ska summan av de kvoter som tilldelats på basis av referensvärden subtraheras från den högsta tillåtna mängden fluorkolväten som kan släppas ut på marknaden under 2024 för att fastställa den mängd som ska tilldelas från denna reserv.

6.   

Alla uppgifter som lämnas in av företag samt kvoter och referensvärden lagras elektroniskt på nätet i portalen för fluorerade växthusgaser och licenssystemet för fluorkolväten. Alla uppgifter i portalen för fluorerade växthusgaser och licenssystemet för fluorkolväten, inklusive kvoter, referensvärden och företags- och personuppgifter, kommer att behandlas konfidentiellt av Europeiska kommissionen.

7.   

Företag som önskar erhålla kvoter från denna reserv måste följa det förfarande som beskrivs i punkterna 9–12 i detta meddelande.

8.   

I enlighet med artiklarna 16.2 och 17.1 i förordningen måste det företag som deklarerar sin avsikt att erhålla kvoter från reserven ha en giltig registreringsprofil, som godkänts av kommissionen i enlighet med genomförandeförordning (EU) 2019/661, som producent och/eller importör av fluorkolväten i portalen för fluorerade växthusgaser och licenssystemet för fluorkolväten. För att ansökan om registrering ska kunna behandlas korrekt, även med tanke på att det eventuellt behövs ytterligare information, måste den absolut göras senast två veckor före deklarationsperiodens början, dvs. före den 20 februari 2023. För ansökningar som inkommer senare kan det inte garanteras att ett slutligt beslut om ansökan om registrering kan fattas före deklarationsperiodens slut. För företag som ännu inte är registrerade finns det på GD Klimatpolitiks webbplats (6) vägledning om hur man anmäler sig.

9.   

Företaget måste lämna in en deklaration om förväntade mängder för 2024 i portalen för fluorerade växthusgaser och licenssystemet för fluorkolväten under deklarationsperioden från och med den 6 mars 2023 till och med den 5 april 2023, kl. 13.00 MET. Vägledning om hur man anmäler finns på GD Klimatpolitiks webbplats (7).

10.   

Kommissionen kommer bara att beakta korrekta och vederbörligen ifyllda deklarationer som inkommit senast den 5 april 2023, kl. 13.00 MET.

11.   

På grundval av dessa deklarationer tilldelar kommissionen dessa företag kvoter i enlighet med artikel 16.2, 16.4 och 16.5 samt bilagorna V och VI till förordningen.

12.   

I artikel 7 i genomförandeförordning (EU) 2019/661 föreskrivs att alla företag med samma verkliga huvudman för ändamålet att tilldela kvoter för utsläppande på marknaden av fluorkolväten enligt artikel 16.5 i förordning (EU) nr 517/2014 ska anses vara en enda deklarant i enlighet med artikel 16.2 och 16.4 i den förordningen.

13.   

Kommissionen kommer att informera företagen om totala tilldelade kvoter för 2024 via portalen för fluorerade växthusgaser och licenssystemet för fluorkolväten.

14.   

Registrering i portalen för fluorerade växthusgaser och licenssystemet för fluorkolväten och/eller en deklaration om avsikt att släppa ut fluorkolväten på marknaden 2024 ger i sig inte automatiskt någon rätt att släppa ut fluorkolväten på marknaden under 2024.


(1)  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.150.01.0195.01.SWE

(2)  Protokollet om Irland och Nordirland https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX%3A12020W/TXT

(3)  Registret inrättades i enlighet med artikel 17 i förordning (EU) 517/2014:/https://webgate.ec.europa.eu/fgas

(4)  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0661&from=SV

(5)  Se artikel 1.2 i kommissionens genomförandeförordning (EU) 2017/1375: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX%3A32017R1375

(6)  https:/climate.ec.europa.eu/system/files/2022-01/policy_f-gas_guidance_document_sv.pdf

(7)  https://climate.ec.europa.eu/system/files/2020-02/guidance_submitting_quota_declaration_en.pdf