Strasbourg den 12.12.2023

COM(2023) 636 final

2023/0462(COD)

Förslag till

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING

om ändring av förordningarna (EU) nr 1024/2012 och (EU) 2018/1724 vad gäller vissa krav som fastställs i direktiv (EU) XXXX/XXXX

(Text av betydelse för EES)

{SEC(2023) 637 final} - {SWD(2023) 663 final} - {SWD(2023) 664 final}


MOTIVERING

1.BAKGRUND TILL FÖRSLAGET

Detta förslag åtföljer kommissionens förslag till direktiv om fastställande av harmoniserade krav på den inre marknaden vad gäller transparens kring intresserepresentation för tredjeländers räkning 1 . Syftet är att förbättra den inre marknadens funktion genom att uppnå en gemensam grad av transparens i hela unionen.

Enligt det direktiv som föreslås skulle det införas krav på medlemsstaterna att inrätta och upprätthålla nationella register för att säkerställa transparens kring intresserepresentationsverksamhet, samt att utse myndigheter som ska ansvara för dessa register. Medlemsstaterna skulle vidare behöva utse tillsynsmyndigheter som ska ansvara för att övervaka fullgörandet av de skyldigheter som fastställs i det föreslagna direktivet, samt utbyta information med andra medlemsstaters tillsynsmyndigheter och kommissionen i fall där de är bemyndigade att göra detta enligt det föreslagna direktivet.

Det administrativa samarbete och informationsutbyte som föreskrivs i det föreslagna direktivet mellan nationella behöriga myndigheter och med kommissionen bör ske genom det informationssystem för den inre marknaden (IMI-systemet) som inrättades genom Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1024/2012 2 . Nödvändiga förfaranden för administrativt samarbete bör av detta skäl fastställas i IMI-systemet. Förordning (EU) nr 1024/2012 bör därför ändras i enlighet med detta.

För att minimera den administrativa bördan för juridiska och fysiska personer som omfattas av det föreslagna direktivet bör Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1724 3 dessutom ändras så att det blir enkelt att få tillgång online till information om de rättigheter och skyldigheter som följer av direktivet, samt för att säkerställa att det registreringsförfarande som krävs enligt direktivet till fullo är tillgängligt och kan fullgöras online.

2.RÄTTSLIG GRUND, SUBSIDIARITETSPRINCIPEN OCH PROPORTIONALITETSPRINCIPEN

Rättslig grund

Förordning (EU) nr 1024/2012 och förordning (EU) 2018/1724 grundar sig båda på artikel 114 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget), enligt vilken åtgärder kan vidtas för att säkerställa den inre marknadens upprättande och funktion. I enlighet med regeln att den rättsliga grunden för en ändringsakt måste vara densamma som den rättsliga grunden för den rättsakt som ändras har detta förslag samma rättsliga grund som de två förordningar som det är avsett att ändra.

Subsidiaritetsprincipen (för icke-exklusiv befogenhet)

Syftet med detta förslag – som är att befintliga samarbetsverktyg och digitala portaler som inrättats på unionsnivå ska användas för att genomföra det föreslagna direktivet om fastställande av harmoniserade krav på den inre marknaden vad gäller transparens kring intresserepresentation för tredjeländers räkning – kan inte uppnås av medlemsstaterna själva. Det behövs således åtgärder på unionsnivå.

Proportionalitetsprincipen

Förslaget utgår från befintliga it-verktyg och portaler i stället för att inrätta nya. Det går följaktligen inte utöver vad som är nödvändigt för att uppnå målet.

Val av instrument

Artikel 114 i EUF-fördraget ger lagstiftaren befogenhet att anta förordningar och direktiv.

Eftersom detta förslag skulle ändra förordning (EU) nr 1024/2012 och förordning (EU) 2018/1724, och i enlighet med principen att en ändringsakt av rättssäkerhetsskäl bör vara av samma typ som den ursprungliga rättsakten, är en förordning det lämpliga rättsliga instrumentet.

3.RESULTAT AV EFTERHANDSUTVÄRDERINGAR, SAMRÅD MED BERÖRDA PARTER OCH KONSEKVENSBEDÖMNINGAR

Konsekvensbedömning

En konsekvensbedömning 4 genomfördes i samband med utarbetandet av kommissionens förslag till direktiv om fastställande av harmoniserade krav på den inre marknaden vad gäller transparens kring intresserepresentation för tredjeländers räkning.

Det rekommenderade alternativet i konsekvensbedömningen är a) ändring av förordning (EU) nr 1024/2012 för att genomföra det administrativa samarbete och det informationsutbyte som föreskrivs i initiativet med hjälp av befintliga it-verktyg, och b) ändring av förordning (EU) 2018/1724 för att göra det enkelt att få tillgång online till information om de rättigheter och skyldigheter som följer av detta alternativ samt säkerställa att det registreringsförfarande som krävs enligt detta alternativ till fullo är tillgängligt och kan fullgöras online.

Grundläggande rättigheter

Förslaget påverkar inte grundläggande rättigheter utöver de eventuella konsekvenserna av det föreslagna direktivet om fastställande av harmoniserade krav på den inre marknaden vad gäller transparens kring intresserepresentation för tredjeländers räkning.

För en bedömning av det förslagets inverkan på grundläggande rättigheter hänvisas till COM (2023) 637 final.

4.BUDGETKONSEKVENSER

I COM(2023) 637 final anges kostnaderna för att utvidga IMI-systemet i syfte att möjliggöra det administrativa samarbete och informationsutbyte som föreskrivs i förslaget till direktiv om fastställande av harmoniserade krav på den inre marknaden vad gäller transparens kring intresserepresentation för tredjeländers räkning.

5.ÖVRIGA INSLAG

Ingående redogörelse för de specifika bestämmelserna i förslaget

Den föreslagna förordningen är av teknisk karaktär och åtföljer förslaget till direktiv om fastställande av harmoniserade krav på den inre marknaden vad gäller transparens kring intresserepresentation för tredjeländers räkning. 

I enlighet med det föreslagna direktivet ändras genom artikel 1 förordning (EU) nr 1024/2012 vad gäller användning av det IMI-system som inrättats genom den förordningen. Detta möjliggör det administrativa samarbete och informationsutbyte genom IMI-systemet mellan behöriga nationella myndigheter och kommissionen som föreskrivs i artiklarna 11.4, 16.5 och 16.6, artikel 17.2, 17.4 och 17.5 samt artikel 18 i det föreslagna direktivet.

I enlighet med det föreslagna direktivet ändras genom artikel 2 förordning (EU) 2018/1724 vad gäller användning av den gemensamma digitala ingången. En punkt läggs därför till i bilaga I till den förordningen för att säkerställa att den gemensamma digitala ingången ger tillgång till information om de rättigheter, skyldigheter och regler som fastställs i det föreslagna direktivet. Fält läggs dessutom till i tabellen i bilaga II till den förordningen för att föreskriva att medlemsstaterna ska säkerställa att det registreringsförfarande som föreskrivs i det föreslagna direktivet till fullo är tillgängligt och kan fullgöras online.

2023/0462 (COD)

Förslag till

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING

om ändring av förordningarna (EU) nr 1024/2012 och (EU) 2018/1724 vad gäller vissa krav som fastställs i direktiv (EU) XXXX/XXXX

(Text av betydelse för EES)

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 114,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag,

efter översändande av utkastet till lagstiftningsakt till de nationella parlamenten,

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande 5 ,

med beaktande av Regionkommitténs yttrande 6 ,

i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet, och

av följande skäl:

(1)I Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) [XXXX/XXXX] 7 fastställs harmoniserade krav för näringsverksamhet i form av intresserepresentation som bedrivs för en tredjelandsenhets räkning i syfte att förbättra den inre marknadens funktion genom att uppnå en gemensam grad av transparens i hela unionen.

(2)Det administrativa samarbete och informationsutbyte mellan utsedda nationella behöriga myndigheter, mellan tillsynsmyndigheter och med kommissionen som föreskrivs i direktiv (EU) XXXX/XXXXX kommer att ske genom det informationssystem för den inre marknaden (IMI-systemet) som inrättades genom Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1024/2012 8 . Nödvändiga administrativa samarbetsförfaranden bör av detta skäl fastställas i IMI-systemet. Förordning (EU) nr 1024/2012 bör därför ändras i enlighet med detta.

(3)För att minimera den administrativa bördan för juridiska och fysiska personer som omfattas av direktiv (EU) XXXX/XXXX bör Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1724 9 ändras, så att det blir enkelt att få tillgång online till information om de rättigheter och skyldigheter som följer av direktiv (EU) XXXX/XXXX, samt för att säkerställa att det registreringsförfarande som krävs enligt direktivet till fullo är tillgängligt och kan fullgöras online.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Ändring av förordning (EU) nr 1024/2012

I bilagan till förordning (EU) nr 1024/2012 ska följande punkt läggas till som punkt 17:

”17. Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) [XXXX/XXXX] om fastställande av harmoniserade krav på den inre marknaden vad gäller transparens kring intresserepresentation för tredjeländers räkning och om ändring av direktiv (EU) 2019/1937*: artiklarna 11.4, 16.5, 16.6, 17.2, 17.4, 17.5 och 18.

____________________

* EUT L […], […], s. […], ELI: ….”

Artikel 2
Ändringar av förordning (EU) 2018/1724

Förordning (EU) 2018/1724 ska ändras på följande sätt:

(1)I bilaga I J. Starta, driva och avveckla ett företag ska följande punkt läggas till som punkt 12:

”12. transparens kring intresserepresentation”

(2)I bilaga II ska tabellen ändras på följande sätt:

(a)Följande fält ska läggas till i den andra kolumnen Förfaranden:

”Registrering av intresserepresentation i enlighet med direktiv (EU) XXXX/XXXX *

____________________

* Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) XXXX/XXXX av den XXXX om fastställande av harmoniserade krav på den inre marknaden vad gäller transparens kring intresserepresentation för tredjeländers räkning och om ändring av direktiv (EU) 2019/1937 (EUT L [...], [...], s. [...], ELI: …).”

(b)Följande fält ska läggas till i den tredje kolumnen Förväntat resultat med förbehåll för den behöriga myndighetens bedömning av ansökan i enlighet med nationell rätt, där så är relevant:

”Bekräftelse på registrering och utfärdande av ett europeiskt intresserepresentationsnummer”

Artikel 3
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Strasbourg den

På Europaparlamentets vägnar    På rådets vägnar

Ordförande    Ordförande

(1)    COM(2023) 637 final.
(2)    Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1024/2012 av den 25 oktober 2012 om administrativt samarbete genom informationssystemet för den inre marknaden och om upphävande av kommissionens beslut 2008/49/EG (IMI-förordningen) (EUT L 316, 14.11.2012, s. 1, ELI:  http://data.europa.eu/eli/reg/2012/1024/oj ).
(3)    Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1724 av den 2 oktober 2018 om inrättande av en gemensam digital ingång för tillhandahållande av information, förfaranden samt hjälp- och problemlösningstjänster och om ändring av förordning (EU) nr 1024/2012 (EUT L 295, 21.11.2018, s. 1, ELI:  http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1724/oj ).
(4)    SWD(2023) 663.
(5)    EUT C […], […], s. […].
(6)    EUT C […], […], s. […].
(7)    Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) XXXX/XXXX av den XXXX om fastställande av harmoniserade krav på den inre marknaden vad gäller transparens kring intresserepresentation för tredjeländers räkning och om ändring av direktiv (EU) 2019/1937 (EUT L [...], [...], s. [...], ELI: …).
(8)    Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1024/2012 av den 25 oktober 2012 om administrativt samarbete genom informationssystemet för den inre marknaden och om upphävande av kommissionens beslut 2008/49/EG (IMI-förordningen) (EUT L 316, 14.11.2012, s. 1, ELI:  http://data.europa.eu/eli/reg/2012/1024/oj ).
(9)    Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1724 av den 2 oktober 2018 om inrättande av en gemensam digital ingång för tillhandahållande av information, förfaranden samt hjälp- och problemlösningstjänster och om ändring av förordning (EU) nr 1024/2012 (EUT L 295, 21.11.2018, s. 1, ELI:  http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1724/oj ).