7.9.2023   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 317/15


Förhandsanmälan av en koncentration

(Case M.11179 – BRIDGEPOINT / WINDAR)

Ärendet kan komma att handläggas enligt ett förenklat förfarande

(Text av betydelse för EES)

(2023/C 317/10)

1.   

Europeiska kommissionen mottog den 30 augusti 2023 en anmälan av en föreslagen koncentration i enlighet med artikel 4 i rådets förordning (EG) nr 139/2004 (1).

Denna anmälan berör följande företag:

Global Dromen, S.L. (Spanien), en entitet ytterst och indirekt kontrollerad av Bridgepoint Group plc (Bridgepoint, United Kingdom)

Windar Renovables, S.A.2 och dess dotterbolag (Windar, Spanien)

Bridgepoint förvärvar, på det sätt som avses i artikel 3.1 b i koncentrationsförordningen, ensam kontroll över hela Windar.

Koncentrationen genomförs genom förvärv av aktier.

2.   

De berörda företagen bedriver följande affärsverksamhet:

Bridgepoint ägnar sig åt tillväxtinriktade investeringar med privata tillgångar i riskkapitalfonder och fonder för privat skuldkapital, med fokus på medelstora företag inom fyra sektorer: i) avancerade industrier, ii) företagstjänster och finansiella tjänster, iii) konsumenter samt iv) hälso- och sjukvård, med teknik som övergripande inriktning.

Windar har sitt huvudkontor i Spanien och tillverkar vindkraftstorn och fundament för vindturbiner till havs.

3.   

Kommissionen har vid en preliminär granskning kommit fram till att den anmälda transaktionen kan omfattas av koncentrationsförordningen, dock med det förbehållet att ett slutligt beslut i denna fråga fattas senare.

Det bör noteras att detta ärende kan komma att handläggas enligt ett förenklat förfarande, i enlighet med kommissionens tillkännagivande om ett förenklat förfarande för handläggning av vissa koncentrationer enligt rådets förordning (EG) nr 139/2004 (2).

4.   

Kommissionen uppmanar berörda tredje parter att till den lämna eventuella synpunkter på den föreslagna koncentrationen.

Synpunkterna ska ha kommit in till kommissionen senast tio dagar efter detta offentliggörande. Följande referens bör alltid anges:

M.11179 – BRIDGEPOINT / WINDAR

Synpunkterna kan sändas till kommissionen per e-post eller per post. Använd följande kontaktuppgifter:

E-post: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Post:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)   EUT L 24, 29.1.2004, s. 1 (koncentrationsförordningen).

(2)   EUT C 366, 14.12.2013, s. 5.