30.11.2022   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 454/112


Sammanfattning av Europeiska datatillsynsmannens yttrande om förslaget till förordning om Europeiska unionens geografiska beteckningar för vin, spritdrycker och jordbruksprodukter samt kvalitetsordningar för jordbruksprodukter

(2022/C 454/04)

(Den fullständiga texten till detta yttrande finns på engelska, franska och tyska på Europeiska datatillsynsmannens webbplats https://edps.europa.eu)

Den 2 maj 2022 antog Europeiska kommissionen ett förslag till förordning om Europeiska unionens geografiska beteckningar för vin, spritdrycker och jordbruksprodukter samt kvalitetsordningar för jordbruksprodukter, om ändring av förordningarna (EU) nr 1308/2013, (EU) 2017/1001 och (EU) 2019/787 samt om upphävande av förordning (EU) nr 1151/2012 (nedan kallat förslaget).

Det finns två allmänna mål med förslaget: att säkerställa ett ändamålsenligt skydd av immateriella rättigheter i unionen – inklusive effektiva registreringsförfaranden – så att producenterna belönas på ett rättvist sätt för sitt arbete, och att underlätta användningen av geografiska beteckningar i unionen.

Datatillsynsmannen noterar med tillfredsställelse att förslaget innehåller information om vilken roll kommissionen och de behöriga myndigheterna i medlemsstaterna spelar när det gäller behandlingen av personuppgifter i förfarandena enligt detta förslag.

Datatillsynsmannen rekommenderar samtidigt att det uttryckligen anges att Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO) fungerar som gemensamt personuppgiftsansvarig tillsammans med kommissionen. Datatillsynsmannen rekommenderar också att det införs ett sådant arrangemang som avses i artikel 28 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1725 av den 23 oktober 2018 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter som utförs av unionens institutioner, organ och byråer och om det fria flödet av sådana uppgifter samt om upphävande av förordning (EG) nr 45/2001 och beslut nr 1247/2002/EG (1) (EUDPR), och/eller i artikel 26 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (2) (den allmänna dataskyddsförordningen). I detta avseende rekommenderar datatillsynsmannen att ge kommissionen befogenhet att anta en genomförandeakt med detaljerade bestämmelser för att säkerställa att dataskyddskraven uppfylls

Datatillsynsmannen rekommenderar att i själva förslaget ange de olika kategorier av personuppgifter som ska lämnas i den styrkande dokumentation som åtföljer ansökningarna om registrering, invändningar och officiella synpunkter, utdrag ur unionsregistret samt det sammanfattande dokumentet. Det bör även anges i förslaget under vilka omständigheter och/eller villkor vilka kategorier av personuppgifter ska göras allmänt tillgängliga och det bör tydligt definieras för vilka ändamål. För att begränsa exponeringen av personuppgifter för allmänheten rekommenderar datatillsynsmannen dessutom att en bedömning görs av huruvida det skulle vara lämpligt att införa ett förfarande varigenom endast personer som visar att de har ett berättigat intresse får tillgång till ytterligare kategorier av personuppgifter, såsom kontaktuppgifter.

Slutligen anser datatillsynsmannen att den valda lagringstiden för uppgifterna vad gäller dokumentationen som är kopplad till avregistreringen av geografiska beteckningar bör motiveras ytterligare eller förkortas.

1.   INLEDNING

1.

Den 2 maj 2022 presenterade kommissionen ett förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om Europeiska unionens geografiska beteckningar för vin, spritdrycker och jordbruksprodukter samt kvalitetsordningar för jordbruksprodukter, om ändring av förordningarna (EU) nr 1308/2013, (EU) 2017/1001 och (EU) 2019/787 samt om upphävande av förordning (EU) nr 1151/2012 (3) (nedan kallat förslaget).

2.

De allmänna målen med förslaget är a) att säkerställa ett ändamålsenligt skydd av immateriella rättigheter i unionen, inklusive effektiva registreringsförfaranden, och b) att öka användningen av geografiska beteckningar i unionen för att gynna ekonomin på landsbygden (4).

3.

Förslaget skulle ändra den nuvarande rättsliga ramen för geografiska beteckningar i syfte att harmonisera de bestämmelser som är gemensamma för alla sektorer, särskilt förfarandena för registrering av namn eller ändringar av produktspecifikationer, skydd av namn samt kontroll och tillsyn (5). Genom förslaget görs även Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO) delaktig i registreringsförfarandet, närmare bestämt genom att bistå kommissionen med tekniskt stöd vid granskningen av ansökningar och invändningar på EU-nivå, samtidigt som bedömningen på nationell nivå fortfarande kommer att skötas av medlemsstaterna, (6).

4.

Datatillsynsmannen utfärdar detta yttrande som svar på ett samråd med Europeiska kommissionen den 23 maj 2022, i enlighet med artikel 42.1 i EUDPR. I detta avseende uppmanar datatillsynsmannen medlagstiftarna att ange en uttrycklig hänvisning till detta samråd i ett av skälen i förslaget.

4.   SLUTSATSER

23.

Mot bakgrund av det ovan anförda dras följande slutsatser:

(1)

Datatillsynsmannen välkomnar den uttryckliga utnämningen av personuppgiftsansvariga i samband med behandlingen av personuppgifter i de förfaranden som fastställs i förslaget.

(2)

Datatillsynsmannen rekommenderar att uttryckligen definiera EUIPO:s roll som ”gemensamt personuppgiftsansvarig” tillsammans med kommissionen enligt artikel 3 i den mening som avses i artikel 28 i EUDPR och artikel 26 i den allmänna dataskyddsförordningen.

(3)

Datatillsynsmannen rekommenderar att närmare ange de kategorier av personuppgifter i förslaget som är nödvändiga för ett korrekt genomförande av förfarandena för registrering, ändring eller avregistrering av geografiska beteckningar och garanterade traditionella specialiteter för att se till att behandlingen av personuppgifter begränsas till vad som är direkt relevant och nödvändigt för att uppnå de angivna målen med förslaget.

(4)

Datatillsynsmannen rekommenderar att ange i förslaget vilka kategorier av personuppgifter som bör göras allmänt tillgängliga och tydligt definiera för vilka ändamål, och huruvida ett förfarande bör införas för att säkerställa att endast personer som visar att de har ett berättigat intresse får tillgång till ytterligare kategorier av personuppgifter, såsom kontaktuppgifter.

(5)

I avsaknad av ytterligare motivering rekommenderar datatillsynsmannen att förkorta den föreslagna lagringstiden för dokumentation som är kopplad till avregistreringen av geografiska beteckningar i den mån den rör personuppgifter.

Bryssel den 18 juli 2022.

Wojciech Rafał WIEWIÓROWSKI


(1)  EUT L 295, 21.11.2018, s. 39.

(2)  EUT L 119, 4.5.2016, s. 1.

(3)  COM(2022) 134 final.

(4)  COM(2022) 134 final/2, s. 2.

(5)  COM(2022) 134 final/2, s. 4.

(6)  COM(2022) 134 final/2, s. 10.