3.11.2022   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 420/9


Uppgifter från medlemsstaterna om stängning av fiske

(2022/C 420/07)

I enlighet med artikel 35.3 i rådets förordning (EG) nr 1224/2009 av den 20 november 2009 om införande av ett kontrollsystem i unionen för att säkerställa att bestämmelserna i den gemensamma fiskeripolitiken efterlevs (1), har ett beslut fattats om att stänga det fiske som anges i följande tabell:

Datum och tidpunkt för stängning

31.7.2022

Varaktighet

31.7.2022 – 31.12.2022

Medlemsstat

Italien

Kod för fiskeansträngningsgrupp

EFF2/MED2_TR4

Grupp av bestånd

Räkor av arten Aristaeomorpha foliacea i de geografiska delområdena 8, 9, 10 och 11

Typ av fiskefartyg

Fartyg med en längd överallt ≥ 24 meter

Referensnummer

08/TQ110


(1)  EUT L 343, 22.12.2009, s. 1.