11.7.2022   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 265/1


KOMMISSIONENS TILLKÄNNAGIVANDE

om information om risker och bristande efterlevnad i samband med den regelbundna översynen av kommissionens genomförandeförordning (EU) 2019/1793

(2022/C 265/01)

1.   Inledning

I detta tillkännagivande från kommissionen förklaras de relevanta kriterierna och övervägandena i samband med regelbundna översyner enligt artikel 12 i kommissionens genomförandeförordning (EU) 2019/1793 (1). Syftet med detta tillkännagivande är att ge insyn i processen för medborgare, företagare och nationella behöriga myndigheter, både i unionen och i territorier och tredjeländer från vilka livsmedel och foder av icke-animaliskt ursprung som omfattas av genomförandeförordning (EU) 2019/1793 importeras till unionen.

Detta tillkännagivande är avsett att hjälpa medborgare, företagare och nationella behöriga myndigheter att bättre förstå tillämpningen av artikel 12 i genomförandeförordning (EU) 2019/1793. Endast Europeiska unionens domstol har behörighet att tolka EU-rätten. De åsikter som uttrycks i tillkännagivandet föregriper inte den ståndpunkt som kommissionen kan komma att inta i unionens eller nationella domstolar.

2.   Tillämpningsområde för genomförandeförordning (EU) 2019/1793

I genomförandeförordning (EU) 2019/1793 fastställs bestämmelser om tillfällig ökning av offentlig kontroll av och nödåtgärder avseende införsel till unionen av vissa livsmedel och foder av icke-animaliskt ursprung från vissa tredjeländer, på grundval av de befogenheter som föreskrivs i artiklarna 47.2 b och 54.4 a och b i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/625 (2) samt artikel 53.1 b i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 178/2002 (3).

Syftet med genomförandeförordning (EU) 2019/1793 är att skydda unionens konsumenter från kända eller framväxande hälsorisker, eller på grund av att det finns belägg för utbredd allvarlig bristande efterlevnad av unionens lagstiftning om den jordbruksbaserade livsmedelskedjan (se artikel 1.2 a och c i förordning (EU) 2017/625 för livsmedel och foder av icke-animaliskt ursprung). Genomförandeförordning (EU) 2019/1793 innehåller en harmoniserad strategi för offentlig kontroll av vissa livsmedel och foder av icke-animaliskt ursprung som förs in i unionen och ska säkerställa att unionens lagstiftning om den jordbruksbaserade livsmedelskedjan tillämpas på sådana varor.

Varor med ursprung i tredjeländer som är föremål för en tillfällig ökning av kontroller, nödåtgärder eller ett tillfälligt förbud mot införsel till unionen förtecknas i bilagorna till genomförandeförordning (EU) 2019/1793. Frekvensen för identitetskontroller och fysiska kontroller av varor som är föremål för en tillfällig ökning av kontroller och nödåtgärder ska fastställas med beaktande av särskilt den aktuella farans risknivå, bristande efterlevnad som upptäckts vid de behöriga myndigheternas offentliga kontroller på den inre marknaden och den faktiska frekvensen för avslag vid gränsen. Beroende på den specifika faran måste olika kriterier beaktas, och kriteriets relativa betydelse kommer också att variera (se avsnitten 3.1 och 3.2.2 nedan).

I bilagorna till genomförandeförordning (EU) 2019/1793 förtecknas livsmedel och foder av icke-animaliskt ursprung från vissa tredjeländer och motsvarande åtgärder enligt följande:

I bilaga I till genomförandeförordning (EU) 2019/1793 förtecknas livsmedel och foder av icke-animaliskt ursprung från vissa tredjeländer som omfattas av en tillfällig ökning av offentlig kontroll vid införseln till unionen.

I bilaga II till genomförandeförordning (EU) 2019/1793 förtecknas livsmedel och foder som omfattas av särskilda villkor, t.ex. kravet på att tillhandahålla ett officiellt intyg och resultat av laboratorieanalyser, för införsel till unionen på grund av risken för kontaminering med mykotoxiner, inklusive aflatoxiner, bekämpningsmedelsrester, pentaklorfenol och dioxiner samt mikrobiologisk kontaminering.

I bilaga IIa till genomförandeförordning (EU) 2019/1793 förtecknas livsmedel och foder av icke-animaliskt ursprung som omfattas av ett tillfälligt förbud mot införsel till unionen.

Bilagorna II och IIa utgör nödåtgärder i den mening som avses i artikel 53 i förordning (EG) nr 178/2002.

Varorna förtecknas på grundval av ursprungstredjelandet, beskrivningen av varan, kombinationen av KN-nummer och klassificering enligt EU:s integrerade tulltaxa (Taric) samt faran. Varor från ett tredjeland kan samtidigt bli föremål för en tillfällig ökning av den offentliga kontrollen och/eller nödåtgärder (med undantag för tillfälligt förbud mot införsel till unionen) för mer än en risk.

Enligt artikel 12 i genomförandeförordning (EU) 2019/1793 ska kommissionen regelbundet se över förteckningarna i bilagorna, dock minst var sjätte månad, med beaktande av ny information om risker och bristande efterlevnad. Om en ny risk uppstår eller om det finns belägg för en utbredd allvarlig bristande efterlevnad av unionslagstiftningen om livsmedelskedjan, får dessutom en skyddsåtgärd när som helst vidtas som svar på överhängande risker, vilket kan sträcka sig från särskilda importvillkor (varan förtecknas i bilaga I eller bilaga II) till tillfälligt förbud mot införsel till unionen (varan förtecknas i bilaga IIa), oavsett de regelbundna översynerna.

De nödvändiga ändringarna av genomförandeförordning (EU) 2019/1793 antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 58.2 i förordning (EG) nr 178/2002 och artikel 145.2 i förordning (EU) 2017/625.

Övergångsperioder kan vara nödvändiga för att tillåta införsel till unionen av sändningar av varor som avsänds från ursprungslandet innan en ändring av förordningen träder i kraft. Sådana perioder gör det möjligt för aktörer och tredjeländer att anpassa sig till de krav som fastställs i förordningen om ändring av de förtecknade varorna i bilagorna och, om så krävs, för de behöriga myndigheterna i tredjeländer att organisera ett certifieringssystem. Beroende på risknivån kan det i vissa situationer saknas en övergångsperiod.

3.   Steg i översynen i enlighet med artikel 12 i genomförandeförordning (EU) 2019/1793

3.1.    Faror som ingår i genomförandeförordning (EU) 2019/1793

Varorna förtecknas på grundval av kombinationen ursprungsland/KN-nummer/fara.

Förteckningen över faror som kan ligga till grund för ökad offentlig kontroll eller nödåtgärder i genomförandeförordning (EU) 2019/1793 är inte uttömmande. För närvarande omfattar genomförandeförordningen bland annat följande faror:

a)

Mikrobiologiska: Salmonella.

b)

Kemiska:

i)

Främmande ämnen: aflatoxiner, pentaklorfenol och dioxiner.

ii)

Bekämpningsmedelsrester: bekämpningsmedelsrester förtecknade i gemenskapens samordnade fleråriga kontrollprogram som antagits av kommissionen i enlighet med artikel 29.2 i förordning (EG) nr 396/2005 (4) samt andra bekämpningsmedelsrester, t.ex. amitraz, nikotin, tolfenpyrad, diafentiuron, dikofol, ditiokarbamater, dinotefuran, folpet, prokloraz, tiofanatmetyl, triforin, acefat, fentoat, klorbufam, formetanat, protiofos, kvinalfos, karbofuran eller metrafenon.

iii)

Andra faror: färgämnet Sudan, rhodamin B, sulfiter, cyanid, etylenoxid.

Ovanstående förteckning över faror kan utvidgas i ett visst skede där det finns ett behov av att ta med varor från vissa länder för en bestämd fara. Därför är förteckningen inte uttömmande, och endast aktuella faror nämns i detta tillkännagivande.

3.2.    Insamling av information

Informationskällor, inhämtade uppgifter och referensperiod för insamling av uppgifter för varje vara som beskrivs nedan.

3.2.1   Informationskällor

Flera informationskällor används för att samla in den information som behövs i samband med bedömningen av eventuella ändringar av förordning (EU) 2019/1793:

a)

Information som utbyts mellan kommissionen och medlemsstaterna – förslag till nya förteckningar över kombinationer av produkter och faror, synpunkter, begäran om ändringar.

b)

Information som mottagits från tredjeländer eller åtgärder som vidtagits av tredjeländer för att säkerställa överensstämmelse med tillämpliga unionskrav.

c)

Information om de kontroller som kommissionen utför i tredjeländer i enlighet med artikel 120 i förordning (EU) 2017/625 – revisionsrapporter.

d)

Information från Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (Efsa).

e)

Uppgifter om resultaten av offentliga kontroller i Traces NT-systemet.

3.2.2   Inhämtade uppgifter för varje vara

a)

Resultat av medlemsstaternas offentliga kontroll av de förtecknade varorna i Traces NT:

i)

Det totala antalet sändningar av livsmedel och foder av icke-animaliskt ursprung som importeras till unionen.

ii)

Det totala antalet identitetskontroller och fysiska kontroller som medlemsstaternas behöriga myndigheter utför av sändningar av livsmedel och foder av icke-animaliskt ursprung som importeras till unionen.

iii)

Det totala antalet oacceptabla kontrollresultat som upptäckts vid fysiska kontroller (laboratorieanalys) för den specifika fara för vilken varan är förtecknad.

iv)

Procentandelen oacceptabla kontrollresultat i förhållande till antalet identitetskontroller och fysiska kontroller av sändningar för den fara för vilken varan är förtecknad.

b)

Anmälningar i systemet för snabb varning för livsmedel och foder (RASFF), anmälningar om bristande efterlevnad i systemet för administrativt stöd och samarbete (AAC) och anmälningar i AAC-systemen mot livsmedelsbedrägerier. Antalet anmälningar om avslag vid gränsen i RASFF, anmälningar om bristande efterlevnad i AAC och anmälningar i AAC-systemen mot livsmedelsbedrägerier avseende kombinationen ursprungsland/produkt/fara.

c)

Handelsvolymerna för berörda varor enligt Eurostats uppgifter.

3.2.3   Referensperiod för insamling av uppgifter

Den referensperiod under vilken kommissionen ska samla in de uppgifter som beskrivs i punkt 3.2.2 för varje vara motsvarar hela terminen (året före eller under samma år) innan en ny översyn inleds. Referensperioden (terminen) sträcker sig från januari till juni och från juli till december ett visst år. Nyare utveckling och trender beaktas när de är relevanta för bedömningen av särskilda trender, så att beslutet blir fullständigt underbyggt. För varor som för första gången ska förtecknas i bilagorna får uppgifter från flera terminer beaktas.

3.3.    Informationsanalys

3.3.1.   Steg i informationsanalysen

Den regelbundna översynen inleds med insamling av relevant information enligt beskrivningen i punkt 3.2.3 och analys av tillgänglig information. Analysresultat, en översyn av kombinationen ursprungsland/vara/fara och föreslagna ändringar av bilagor diskuteras med medlemsstaterna i en arbetsgrupp inom ständiga kommittén för växter, djur, livsmedel och foder. De resultat som överenskommits med medlemsstaterna lämnas till ständiga kommittén för växter, djur, livsmedel och foder (5) för att medlemsstaterna ska kunna yttra sig.

3.3.2.   Överväganden för informationsanalys

Flera faktorer beaktas vid bedömningen av den information som samlas in för eventuella ändringar av förordning (EU) 2019/1793.

Analysen bygger på alla uppgifter om en viss vara som samlats in och som avses i punkt 3.2.2. En bedömning görs dock från fall till fall beroende på kombinationen ursprungsland/vara/fara. Åtgärder får i synnerhet bibehållas även om den faktiska handeln har upphört, om det inte finns några belägg för att riskhanteringen förbättrats när det gäller den relevanta faran, faran på varans ursprungsort och därmed, med tillgänglig information, risken för att osäkra varor exporteras till unionen.

Säsongsbundna handelsmönster, tidsmässiga tendenser och handelsvolymer är några faktorer som beaktas.

Om ett potentiellt systemrelaterat problem upptäcks i ett tredjeland, vilket går utöver enskilda aktörers ansvar för att deras export överensstämmer med unionens regler, och om medlemsstaterna rapporterar bristande efterlevnad som inte förbättras i någon högre grad, ska svaret vara harmoniserat och successivt beroende på problemets omfattning och hur det kan hanteras:

a)

Förtecknande i bilaga I – ökad frekvens för kontroller av produkter som redan ingår i bilaga I (en åtgärd som påverkar aktörer som importerar sändningar av livsmedel och foder av icke-animaliskt ursprung till unionen och indirekt tredjeländerna).

b)

Förtecknande i bilaga II – särskilda importvillkor införs vilket innebär att de behöriga myndigheterna i exporterande tredjeländer ges särskilt ansvar, genom att de blir skyldiga att göra tester i ursprungslandet och intyga att sändningarna överensstämmer med unionsreglerna.

c)

Förtecknande i bilaga IIa – om livsmedel eller foder av icke-animaliskt ursprung som importeras till unionen utgör en allvarlig risk för människors eller djurs hälsa eller för miljön får ett tillfälligt förbud mot införsel till unionen av vissa varor införas som den strängaste åtgärden på grund av allvarliga/återkommande hälsoproblem och/eller olösta problem i systemet.

3.4.    Möjliga ändringar till följd av informationsanalys

Besluten för varje enskild vara bygger på informationsanalyser och på diskussioner med medlemsstaterna under arbetsgruppens möten om tillfälliga åtgärder för import av livsmedel och foder av icke-animaliskt ursprung. Beslutet fattas från fall till fall för varje enskild vara, med beaktande av en kombination av fara, frekvensen bristande efterlevnad, handelsvolymer, problemets omfattning och utsikterna att problemet kan hanteras på ett tillfredsställande sätt.

Möjliga beslut om ändring av bilagorna till förordning (EU) 2019/1793 är följande:

a)

Att en vara tas med i en bilaga.

b)

Att en vara tas bort från en bilaga.

c)

Att en vara tas bort från en bilaga och tas med i en annan bilaga.

d)

Ändringar av frekvensen för de identitetskontroller och fysiska kontroller som krävs vid införsel till unionen: ökning eller minskning. Frekvenserna är 5 %, 10 %, 20 %, 30 % och 50 %.

Frekvensen för identitetskontroller och fysiska kontroller kan variera från fall till fall beroende på flera faktorer som beskrivs i punkterna 3.1 och 3.2 ovan och efter att detta har överenskommits med medlemsstaterna under arbetsgruppens möten.

3.5.    Förfarande

Utkastet till ändringsakt, som utarbetats på grundval av informationsanalysen och resultatet av diskussionerna med medlemsstaterna under arbetsgruppens möten, lämnas in för yttrande till ständiga kommittén för växter, djur, livsmedel och foder. Om kommittén lämnar ett positivt yttrande vid omröstningen antas utkastet till ändringsakt av kommissionen och offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (EUT). Under perioden mellan det positiva yttrandet från kommittén och kommissionens antagande av ändringsakten informerar kommissionen det berörda tredjelandet genom en skrivelse om de planerade ändringarna (t.ex. införande i/borttagande från bilagorna, ändringar av frekvensen för identitetskontroller och fysiska kontroller) för de varor som förtecknas i bilagorna till utkastet till ändringsakt. Efter offentliggörandet i Europeiska unionens officiella tidning inger unionen en sanitär och fytosanitär anmälan till Världshandelsorganisationen (WTO).

4.   Ordlista

AAC

Systemet för administrativt stöd och samarbete (AAC) är ett system som har utvecklats och drivs av kommissionen där medlemmar i unionens nätverk mot livsmedelsbedrägerier utbyter information. Medlemsstaterna kan kontakta behöriga myndigheter i andra medlemsstater och utbyta information på ett säkert sätt, vilket kan leda till administrativa åtgärder eller sanktioner eller rättsliga förfaranden. Det integrerades fullt ut i systemet för snabb varning för livsmedel och foder (RASFF) 2020.

Efterlevnad

Efterlevnad av bestämmelser enligt vad som avses i artikel 1.2 i förordning (EU) 2017/625.

KN-nummer

KN-nummer är ett verktyg för klassificering av varor som införts för att uppfylla kraven både i Gemensamma tulltaxan och i unionens statistik över utrikeshandel. Det används främst när varorna tulldeklareras i unionen och avgör vilken tullsats som gäller. Det motsvarar varunomenklaturen i bilaga I till rådets förordning (EEG) nr 2658/87. Det omfattar den harmoniserade systemnomenklaturen.

Taric-nummer

Det motsvarar en integrerad tulltaxa på grundval av Kombinerade nomenklaturen. Det omfattar bland annat ytterligare underuppdelningar (Taric-undernummer), som behövs för att beskriva varor som omfattas av särskilda unionsåtgärder, samt tillämpliga tullsatser och andra avgifter, enligt definitionen i artikel 2 i rådets förordning (EEG) nr 2658/87.

Sändning

Det motsvarar en mängd varor som omfattas av samma officiella intyg, officiella attestering eller dokument av varje annat slag, som transporteras med samma transportmedel och kommer från samma territorium eller tredjeland och, med undantag för varor som omfattas av de bestämmelser som avses i artikel 1.2 g i förordning (EU) 2017/625, är av samma typ, kategori eller varuslag, enligt definitionen i artikel 3.37 i förordning (EU) 2017/625.

Efsa

Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (Efsa) är ett europeiskt organ som unionen inrättade 2002 i enlighet med förordning (EG) nr 178/2002. Den ansvarar för att bedöma riskerna i hela livsmedelskedjan och ge oberoende vetenskapliga råd till de beslutsfattare som reglerar livsmedelssäkerheten i unionen. Den fungerar oberoende av de europeiska lagstiftande och verkställande institutionerna (kommissionen, rådet och Europaparlamentet) och unionens medlemsstater.

Införsel till unionen

Åtgärder för att föra in varor i något av de territorier som förtecknas i bilaga I till förordning (EU) 2017/625 från länder utanför dessa territorier, enligt definitionen i artikel 3.40 i den här förordningen.

EU

Europeiska unionen

Eurostat

Eurostat är unionens statistikkontor. Det samordnar statistikverksamheten på unionsnivå och tillhandahåller statistik och data av hög kvalitet om unionen.

Livsmedel och foder av icke-animaliskt ursprung

Med livsmedel och foder av icke-animaliskt ursprung avses livsmedel, dvs. alla ämnen eller produkter, oberoende av om de är bearbetade, delvis bearbetade eller obearbetade, som är avsedda att eller rimligen kan förväntas att förtäras av människor, enligt definitionen i artikel 2 i förordning (EG) nr 178/2002, och foder, dvs. alla ämnen eller produkter, inbegripet tillsatser, oberoende av om de är bearbetade, delvis bearbetade eller obearbetade, som är avsedda för utfodring av djur, enligt definitionen i artikel 3.4 i förordning (EG) nr 178/2002, vilka är av vegetabiliskt ursprung (t.ex. frukt och grönsaker, kryddor, te) eller av annat icke-animaliskt ursprung, t.ex. mineraler (salt).

Fara

Varje agens eller tillstånd som skulle kunna ha en negativ effekt på människors hälsa, djurs hälsa, växtskydd, djurskydd eller miljön, enligt definitionen i artikel 3.23 i förordning (EU) 2017/625.

Import av livsmedel och foder

Import av livsmedel och foder avser icke-unionslivsmedel och icke-unionsfoder av icke-animaliskt ursprung som är avsett att släppas ut på unionsmarknaden eller som är avsett för privat bruk eller konsumtion inom unionens tullområde.

Offentlig kontroll

Offentlig kontroll definieras i artikel 2.1 i förordning (EU) 2017/625 som verksamhet som utförs av de behöriga myndigheterna eller av de organ med delegerade uppgifter eller de fysiska personer till vilka vissa uppgifter som ingår i den offentliga kontrollen har delegerats i enlighet med förordning (EU) 2017/625 för att verifiera att a) aktörerna efterlever denna förordning och de bestämmelser som avses i artikel 1.2, och b) djur eller varor uppfyller kraven enligt de bestämmelser som avses i artikel 1.2, inbegripet för utfärdandet av officiella intyg eller officiella attesteringar.

EUT

Europeiska unionens officiella tidning (EUT) är Europeiska unionens kungörelseorgan.

Ständiga kommittén för växter, djur, livsmedel och foder

Ständiga kommittén för växter, djur, livsmedel och foder består av företrädare för alla medlemsstater och leds av en företrädare för kommissionen. Den är avgörande för att unionens åtgärder för livsmedels- och fodersäkerhet, djurhälsa och djurskydd samt växtskydd ska vara praktiska och ändamålsenliga. Den avger yttranden om förslag till åtgärder som kommissionen vill anta. Kommitténs mandat omfattar hela livsmedelskedjan – från djurhälsofrågor på gården till produkten på konsumentens bord – och den hjälper unionen att effektivt hantera hälsorisker i varje led av produktionskedjan.

Utsläppande på marknaden

Utsläppande på marknaden definieras i artikel 3.8 i förordning (EG) nr 178/2002 som innehav av livsmedel eller foder för försäljning, inbegripet utbjudande till försäljning eller varje annan form av överlåtelse, kostnadsfri eller inte, samt försäljning, distribution och andra former av överlåtelse.

RASFF

Systemet för snabb varning för livsmedel och foder (RASFF) inrättades genom artikel 50 i förordning (EG) nr 178/2002 som ett system för snabb varning för anmälningar om livsmedels eller foders direkta eller indirekta risker för människors hälsa och motsvarar ett nätverk som omfattar unionens medlemsstater, kommissionen som medlem och ansvarig för administrationen av systemet samt Efsa. Det omfattar även staterna i Europeiska frihandelssammanslutningen (Efta) och Eftas övervakningsmyndighet. De olika typerna av anmälningar definieras i artikel 2 i kommissionens genomförandeförordning (EU) 2019/1715. I den förordningen fastställs också genomförandeåtgärder för att systemet ska fungera effektivt. Anmälningar som klassificerats som avslag vid gränsen gäller sändningar av livsmedel, foder eller material som kommer i kontakt med livsmedel för vilka en behörig myndighet vid en gränsstation inom unionen nekat införsel till unionen på grund av en risk för människors eller djurs hälsa eller för miljön.

Risk

En funktion av sannolikheten för en negativ effekt på människors hälsa, djurs hälsa, växtskydd, djurskydd eller miljön, och denna effekts allvar, till följd av en fara, enligt definitionen i artikel 3.24 i förordning (EU) 2017/625.

SPS

Sanitär och fytosanitär

Traces NT

Det integrerade veterinärdatasystemet (Traces) är kommissionens flerspråkiga webbaserade plattform för certifiering av sanitära och fytosanitära förhållanden som underlättar import av djur, animaliska produkter, livsmedel och foder av icke-animaliskt ursprung och växter till unionen samt handel inom unionen och unionens export av djur och vissa animaliska produkter. Den nya utgåvan av verktyget, Traces New Technology (Traces NT), omfattar elektronisk certifiering som gör det möjligt för behöriga myndigheter i både unionen och tredjeländer att digitalt stämpla officiella handlingar och intyg eller underteckna ett beslut om en sändning, vilket gör papperscertifiering föråldrad.

WTO

Inom Världshandelsorganisationen (WTO) förhandlas globala regler för den internationella handeln. Dess huvuduppgift är att se till att handeln är så smidig, förutsägbar och fri som möjligt.

I WTO:s avtal om tillämpning av sanitära och fytosanitära åtgärder anges det att länderna ska anmäla ändringar i sina sanitära eller fytosanitära åtgärder. Sanitära och fytosanitära åtgärder är åtgärder som vidtas i) för att skydda människors eller djurs liv eller hälsa från risker som härrör från tillsatser, föroreningar, gifter eller sjukdomsalstrande organismer i livsmedel, drycker eller foder, ii) för att skydda människors liv eller hälsa från risker som härrör från sjukdomar hos djur, växter eller produkter av dessa, eller från införande, etablering eller spridning av växtskadegörare, iii) för att skydda djurs eller växters liv eller hälsa från risker som härrör från införandet, uppkomsten eller spridandet av växtskadegörare, sjukdomar, sjukdomsförande organismer eller sjukdomsalstrande organismer, eller iv) för att förhindra eller begränsa annan skada till följd av införande, etablering eller spridning av växtskadegörare.

I avtalet anges följande: ”Sanitära eller fytosanitära åtgärder inkluderar alla relevanta lagar och andra författningar, föreskrifter, krav och förfaranden inklusive bl.a. slutproduktskriterier, process- och produktionsmetoder, provning, inspektion, certifiering och godkännandeförfaranden, karantänbehandling inklusive relevanta krav förknippade med transport av djur eller växter, eller med material som är nödvändiga för deras överlevnad under transport, bestämmelser om relevanta statistikmetoder, stickprovsförfaranden och metoder för riskbedömning, samt förpacknings- och märkningskrav direkt förknippade med livsmedelssäkerhet.”

Enligt avtalet ska länderna anmäla föreslagna nya sanitära och fytosanitära regler eller ändringar av befintliga regler till WTO när i) det inte finns någon internationell norm, riktlinje eller rekommendation, eller ii) innehållet i en föreslagen sanitär eller fytosanitär regel inte i huvudsak överensstämmer med innehållet i en internationell norm, riktlinje eller rekommendation, och i båda fallen om iii) regeln kan ha väsentlig inverkan på andra medlemmars handel.


(1)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2019/1793 av den 22 oktober 2019 om tillfällig ökning av offentlig kontroll av och nödåtgärder avseende införsel till unionen av vissa varor från vissa tredjeländer, om genomförande av Europaparlamentets och rådets förordningar (EU) 2017/625 och (EG) nr 178/2002 och om upphävande av kommissionens förordning (EG) nr 669/2009 och genomförandeförordningar (EU) nr 884/2014, (EU) 2015/175, (EU) 2017/186 och (EU) 2018/1660 (EUT L 277, 29.10.2019, s. 89).

(2)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/625 av den 15 mars 2017 om offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet för att säkerställa tillämpningen av livsmedels- och foderlagstiftningen och av bestämmelser om djurs hälsa och djurskydd, växtskydd och växtskyddsmedel samt om ändring av Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 999/2001, (EG) nr 396/2005, (EG) nr 1069/2009, (EG) nr 1107/2009, (EU) nr 1151/2012, (EU) nr 652/2014, (EU) 2016/429 och (EU) 2016/2031, rådets förordningar (EG) nr 1/2005 och (EG) nr 1099/2009 och rådets direktiv 98/58/EG, 1999/74/EG, 2007/43/EG, 2008/119/EG och 2008/120/EG och om upphävande av Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 854/2004 och (EG) nr 882/2004, rådets direktiv 89/608/EEG, 89/662/EEG, 90/425/EEG, 91/496/EEG, 96/23/EG, 96/93/EG och 97/78/EG samt rådets beslut 92/438/EEG (förordningen om offentlig kontroll) (EUT L 95, 7.4.2017, s. 1).

(3)  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 178/2002 av den 28 januari 2002 om allmänna principer och krav för livsmedelslagstiftning, om inrättande av Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet och om förfaranden i frågor som gäller livsmedelssäkerhet (EGT L 31, 1.2.2002, s. 1).

(4)  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 av den 23 februari 2005 om gränsvärden för bekämpningsmedelsrester i eller på livsmedel och foder av vegetabiliskt och animaliskt ursprung och om ändring av rådets direktiv 91/414/EEG (EUT L 70, 16.3.2005, s. 1).

(5)  Ständiga kommittén för växter, djur, livsmedel och foder (europa.eu).