28.2.2022   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

CI 93/1


Meddelande till importörer

Import till unionen av varor med ursprung i de icke-regeringskontrollerade områdena i länen Donetsk och Lugansk i Ukraina

(2022/C 93 I/01)

Genom rådets förordning (EU) 2022/263 av den 23 februari 2022 om restriktiva åtgärder med anledning av erkännandet av de icke-regeringskontrollerade områdena i länen Donetsk och Luhansk i Ukraina och beordrandet av ryska väpnade styrkor in i de områdena (1), infördes ett förbud mot import till Europeiska unionen av varor med ursprung i dessa områden från och med dagen efter det att förordningen offentliggjorts.

Importörer i unionen uppmanas att vara noga med att förvissa sig om det faktiska ursprunget för varorna som de deklarerar, eftersom det finns en risk för att varor som omfattas av förbudet i ovannämnda förordning importeras till unionen från Ukrainas grannländer, i synnerhet från Ryssland och Belarus. Detta gäller särskilt kolprodukter som klassificeras enligt KN-nummer 2701 och stålprodukter som klassificeras enligt KN-nummer 7201–7207 och KN-nummer 7304, 7305 och 7306. Mot bakgrund av risken för kringgående kan övergången till fri omsättning av dessa produkter som importeras från Ryssland och Belarus beläggas med krav på att lägga fram bindande bevis för tullmyndigheterna på att dessa varor inte omfattas av importförbudet för varor med ursprung i de icke-regeringskontrollerade områdena Donetsk och Luhansk i Ukraina.


(1)  EUT L 42 I, 23.2.2022, s. 77.