Bryssel den 26.1.2022

COM(2022) 25 final

2022/0015(BUD)

Förslag till

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT

om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter för uppsagda arbetstagare (EGF/2022/000 TA 2022 – tekniskt bistånd på kommissionens initiativ)


MOTIVERING

De bestämmelser som gäller för ekonomiska bidrag från Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter för uppsagda arbetstagare (EGF) fastställs i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/691 av den 28 april 2021 om Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter för uppsagda arbetstagare (EGF) och om upphävande av förordning (EU) nr 1309/2013 1 (nedan kallad EGF-förordningen).

SAMMANFATTNING AV ANSÖKAN

Nyckeluppgifter

Referensnummer    EGF/2022/000

Europeiska kommissionen    Tekniskt bistånd

Administrativa utgifter i EUR    290 000

Administrativa utgifter i % (övre gräns 0,5 %)    0,14 %

Enligt artikel 11.1 i EGF-förordningen får högst 0,5 % av det årliga maximibeloppet för EGF användas varje år för tekniskt bistånd på kommissionens initiativ.

Tekniskt bistånd som ska finansieras och uppdelning av beräknade kostnader

1.Covid-19-pandemin ledde inte bara till problem vad gäller genomförandet av de åtgärder som får bidrag via EGF utan bidrog också till osäkerhet när det gäller allmänna insatser, särskilt evenemang som kräver fysisk närvaro. Kommissionen begärde därför inget anslag för tekniskt bistånd för 2021. Förslaget för 2022 har anpassats till den rådande situationen.

2.De anslagna medlen kommer att användas för sådana utgifter som nämns i artikel 11.1 och 11.4 samt artikel 12.2, 12.3 och 12.4 i EGF-förordningen, enligt beskrivningen nedan. Det kommer att förvaltas av Europeiska kommissionen genom direkt förvaltning.

Beskrivning

Sammanlagda utgifter 
(i EUR)

Administrativa utgifter

190 000

Tekniska utgifter

100 000

Sammanlagda beräknade utgifter

290 000

3.Administrativa utgifter:

·EGF:s expertgrupp med kontaktpersoner, bestående av två företrädare för varje medlemsstat, kommer att hålla sina ordinarie möten (under första och andra halvåret 2022 och första halvåret 2023). På grund av pandemin hölls mötena uteslutande online under 2021. Enligt den nuvarande planeringen kommer möten med fysisk närvaro förmodligen att återupptas under 2022.

·För att främja nätverkssamarbete mellan medlemsstaterna kommer kommissionen att anordna ett seminarium i vilket EGF:s genomförandeorgan och arbetsmarknadens parter kommer att delta. Seminariet kommer att äga rum dagen före ett av expertgruppens möten 2022. Förmodligen kommer företrädarna att närvara fysiskt vid detta möte.

·Informationsverksamhet: EGF:s webbsida 2 , som kommissionen har lagt upp på sin webbplats för sysselsättning, socialpolitik och inkludering och som den driver i enlighet med artikel 12.2 i EGF-förordningen, kommer att uppdateras och utökas regelbundet. Varje ny del översätts till alla EU-språk. Den allmänna medvetenheten om EGF kommer att öka och den kommer att få större synlighet. EGF kommer också att behandlas i flera av kommissionens publikationer och audiovisuella aktiviteter i enlighet med artikel 11.1 i EGF-förordningen.

4.Tekniska utgifter:

·Underhåll och uppdatering av ett elektroniskt system för datautbyte: Kommissionen fortsätter arbetet med standardisering av förfarandena för bidragsansökningar och förvaltning av EGF, med hjälp av det gemensamma systemet för delad fondförvaltning (SFC). Därigenom kan ansökningar enligt EGF-förordningen förenklas och handläggningen påskyndas, och det blir också enklare att sammanställa rapporter. SFC:s gränssnitt underlättar också EGF:s finansiella transaktioner. Arbetet omfattar främst:

Underhåll av applikationen för SFC 2014–2020 och den ytterligare utveckling som behövs för att avsluta ärenden.

Ytterligare utveckling av gränssnittet för EGF 2021–2027 i SFC, särskilt nya funktioner och justeringar för att anpassa SFC till kraven i EGF-förordningen 2021–2027.

·Övervakning och uppgiftsinsamling: Kommissionen kommer att samla in uppgifter om inkomna och avslutade ansökningar för vilka bidrag utbetalats, och om föreslagna och genomförda åtgärder. Dessa uppgifter kommer att publiceras på webbplatsen och sammanställas på lämpligt sätt för framtida tvåårsrapporter.

Finansiering

5.Det årliga maximibelopp som är tillgängligt för EGF 2022 är 186 miljoner EUR i 2018 års priser (201 332 382 EUR i 2022 års priser) i enlighet med artikel 8 i rådets förordning (EU, Euratom) 2020/2093 av den 17 december 2020 om den fleråriga budgetramen 2021–2027 3 .

6.Enligt artikel 11.1 i EGF-förordningen får 0,5 % av det beloppet göras tillgängligt för tekniskt bistånd på kommissionens initiativ. För närvarande är hela beloppet för 2022 fortfarande tillgängligt. Det föreslagna beloppet motsvarar 0,14 % av det årliga maximibelopp som är tillgängligt för EGF för 2022.

7.Förslaget till beslut om att utnyttja EGF kommer att antas av Europaparlamentet och rådet, såsom föreskrivs i punkt 9 i det interinstitutionella avtalet av den 16 december 2020 mellan Europaparlamentet, Europeiska unionens råd och Europeiska kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning samt om nya egna medel, inbegripet en färdplan för införandet av nya egna medel 4 .

Anknytande rättsakter

8.Samtidigt med detta förslag till beslut om utnyttjande av EGF kommer kommissionen att förelägga Europaparlamentet och rådet ett förslag om överföring av ett belopp på 290 000 EUR till den berörda budgetposten.

Källa till betalningsbemyndiganden

9.Anslagen från budgetposten för EGF kommer att användas för att täcka det belopp på 290 000 EUR som krävs för det tekniska biståndet.

2022/0015 (BUD)

Förslag till

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT

om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter för uppsagda arbetstagare (EGF/2022/000 TA 2022 – tekniskt bistånd på kommissionens initiativ)

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/691 av den 28 april 2021 om Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter för uppsagda arbetstagare (EGF) och om upphävande av förordning (EU) nr 1309/2013 5 , särskilt artikel 15.1,

med beaktande av det interinstitutionella avtalet av den 16 december 2020 mellan Europaparlamentet, Europeiska unionens råd och Europeiska kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning samt om nya egna medel, inbegripet en färdplan för införandet av nya egna medel 6 , särskilt punkt 9.

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag, och

av följande skäl:

(1)Målen för Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter för uppsagda arbetstagare (EGF) är att visa solidaritet och främja varaktig sysselsättning på anständiga villkor i unionen genom att erbjuda stöd till uppsagda arbetstagare och egenföretagare vars verksamhet har upphört i samband med omfattande omstruktureringar, och hjälpa dem att återgå till varaktig sysselsättning på anständiga villkor så snart som möjligt.

(2)Det årliga maximibeloppet för EGF får i enlighet med artikel 8 i rådets förordning (EU, Euratom) 2020/2093 7 inte överstiga 186 miljoner EUR (i 2018 års priser).

(3)Enligt förordning (EU) 2021/691 får högst 0,5 % av det årliga maximibeloppet för EGF användas varje år för tekniskt bistånd på kommissionens initiativ.

(4)EGF bör således utnyttjas för tillhandahållande av ett belopp på 290 000 EUR för tekniskt bistånd på kommissionens initiativ.

(5)För att minimera den tid det tar att bevilja bidrag från EGF bör detta beslut tillämpas från och med den dag då det antas.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter för uppsagda arbetstagare ska belastas med 290 000 EUR i åtagande- och betalningsbemyndiganden ur Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2022.

Artikel 2

Detta beslut träder i kraft samma dag som det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning. Det ska tillämpas från och med den [datum för antagandet] 8*.

Utfärdat i Bryssel den

På Europaparlamentets vägnar    På rådets vägnar

Ordförande    Ordförande

(1)    EUT L 153, 3.5.2021, s. 48.
(2)     https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=326&langId=sv .
(3)    EUT L 433 I, 22.12.2020, s. 15.
(4)    EUT L 433 I, 22.12.2020, s. 29.
(5)    EUT L 153, 3.5.2021, s. 48.
(6)    EUT L 433 I, 22.12.2020, s. 29.
(7)    Rådets förordning (EU, Euratom) 2020/2093 av den 17 december 2020 om den fleråriga budgetramen 2021–2027 (EUT L 433 I, 22.12.2020, s. 15).
(8) *     Datumet förs in av Europaparlamentet före offentliggörandet i EUT.