24.11.2022   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 446/33


Förhandsanmälan av en koncentration

(Ärende M.10884 – JTCP / EPCG / EROSKI S. COOP / SUPRATUC2020)

Ärendet kan komma att handläggas enligt ett förenklat förfarande

(Text av betydelse för EES)

(2022/C 446/08)

1.   

Europeiska kommissionen mottog den 14 november 2022 en anmälan av en föreslagen koncentration i enlighet med artikel 4 i rådets förordning (EG) nr 139/2004 (1).

Denna anmälan berör följande företag:

EP Corporate Group, a.s. (EPCG, Tjeckien), helt kontrollerat av Daniel Křetínský.

J&T CAPITAL PARTNERS, a.s., (JTCP, Tjeckien), indirekt kontrollerat av PT Equity Investments SICAV, en investeringsfond med säte i Tjeckien som inrättats av Patrik Tkáč och J&T Private Equity Group Limited (JTPEG, Cypern).

Eroski, S. Coop, (Eroski, Spanien), som hör till EROSKI-koncernen.

Supratuc2020, S.L., (Supratuc2020, Spanien), gemensamt kontrollerat av EPCG, E-Commerce and Media Investments, a.s. (ECMI, Tjeckien) och Eroski.

EPCG, JTCP och Eroski kommer att förvärva gemensam kontroll, på det sätt som avses i artikel 3.1 b och 3.4 i koncentrationsförordningen, över Supratuc2020.

Koncentrationen genomförs genom avtal eller på annat sätt.

2.   

De berörda företagen bedriver följande affärsverksamhet:

EPCG är ett tjeckiskt holdingbolag verksamt främst inom energi, infrastruktur och media. Den yttersta ägaren av EPCG är en av de ledande investerarna, bl.a. inom sektorn för livsmedelsdistribution i Europa.

JTCP är ett tjeckiskt holdingbolag som för närvarande varken är verksamt inom livsmedelssektorn eller på någon vertikalt besläktad marknad i Spanien eller internationellt.

Eroski är i egenskap av konsumentkooperativ ett distributionsföretag, en konsumentorganisation och ett kooperativt projekt där konsumenter och anställda delar den ledande rollen och makten. Det är det ledande företaget i EROSKI-koncernen, ett distributionskooperativ för dagligvaror och konsumenttjänster i Spanien och är ett riktmärke i regionerna Galicien, Baskien, Navarra, Katalonien och Balearerna (genom Supratuc2020).

Supratuc2020 är ett spanskt holdingbolag som äger 100 % av två företag inom detaljhandel med dagligvaror i Spanien, Caprabo och Cecosa. Supratuc2020:s verksamhet är inriktad på detaljhandel med dagligvaror genom snabbköp i de spanska regionerna Katalonien (genom Caprabo) respektive Balearerna (genom Cecosa).

3.   

Kommissionen har vid en preliminär granskning kommit fram till att den anmälda transaktionen kan omfattas av koncentrationsförordningen, dock med det förbehållet att ett slutligt beslut i denna fråga fattas senare.

Det bör noteras att detta ärende kan komma att handläggas enligt ett förenklat förfarande, i enlighet med kommissionens tillkännagivande om ett förenklat förfarande för handläggning av vissa koncentrationer enligt rådets förordning (EG) nr 139/2004 (2).

4.   

Kommissionen uppmanar berörda tredje parter att till den lämna eventuella synpunkter på den föreslagna koncentrationen.

Synpunkterna ska ha kommit in till kommissionen senast tio dagar efter detta offentliggörande. Följande referens bör alltid anges:

M.10884 – JTCP / EPCG / EROSKI S. COOP / SUPRATUC2020

Synpunkterna kan sändas till kommissionen per e-post, per fax eller per post. Använd följande kontaktuppgifter:

E-post: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Post:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  EUT L 24, 29.1.2004, s. 1 (koncentrationsförordningen).

(2)  EUT C 366, 14.12.2013, s. 5.