13.10.2022   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 393/16


Förhandsanmälan av en koncentration

(Ärende M.10638 – ALD / LEASEPLAN)

(Text av betydelse för EES)

(2022/C 393/08)

1.   

Europeiska kommissionen mottog den 5 oktober 2022 en anmälan av en föreslagen koncentration i enlighet med artikel 4 i rådets förordning (EG) nr 139/2004 (1).

Denna anmälan berör följande företag:

ALD S.A. (ALD, Frankrike).

LP Group B.V. (LeasePlan, Nederländerna).

ALD kommer att förvärva ensam kontroll, på det sätt som avses i artikel 3.1 b i koncentrationsförordningen, över hela LeasePlan.

Koncentrationen genomförs genom förvärv av aktier.

2.   

De berörda företagen bedriver följande affärsverksamhet:

ALD: mobilitetslösningar, främst fordonsleasing och tillhörande förvaltningstjänster. ALD kontrolleras helt av Société Générale S.A. (Frankrike), en koncern som tillhandahåller bank- och finansieringstjänster med huvudkontor i Paris.

LeasePlan: företag verksamt inom förvaltning av fordonsflotta och bilisters mobilitet.

3.   

Kommissionen har vid en preliminär granskning kommit fram till att den anmälda transaktionen kan omfattas av koncentrationsförordningen, dock med det förbehållet att ett slutligt beslut i denna fråga fattas senare.

4.   

Kommissionen uppmanar berörda tredje parter att till den lämna eventuella synpunkter på den föreslagna koncentrationen.

Synpunkterna ska ha kommit in till kommissionen senast tio dagar efter detta offentliggörande. Följande referens bör alltid anges:

(Ärende M.10638 – ALD / LEASEPLAN)

Synpunkterna kan sändas till kommissionen per e-post, per fax eller per post. Använd följande kontaktuppgifter:

E-post: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Post:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  EUT L 24, 29.1.2004, s. 1 (koncentrationsförordningen).