4.10.2021   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 400/8


Offentliggörande av en ansökan om registrering av ett namn i enlighet med artikel 50.2 a i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1151/2012 om kvalitetsordningar för jordbruksprodukter och livsmedel

(2021/C 400/06)

I enlighet med artikel 51 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1151/2012 (1) ges rätt att göra invändningar inom tre månader från dagen för detta offentliggörande.

SAMMANFATTANDE DOKUMENT

”Bračko maslinovo ulje”

EU-nr: PDO-HR-02599 – 18 mars 2020

SUB (X) SGB ( )

1.   Namn

”Bračko maslinovo ulje”

2.   Medlemsstat eller tredjeland

Kroatien

3.   Beskrivning av jordbruksprodukten eller livsmedlet

3.1.   Produkttyp

Klass 1.5 Oljor och fetter (smör, margarin, oljor etc.)

3.2.   Beskrivning av den produkt för vilken namnet i punkt 1 är tillämpligt

När olivoljan ”Bračko maslinovo ulje” släpps ut på marknaden har den följande fysikaliska, kemiska och organoleptiska egenskaper:

Fria fettsyror: ≤ 0,6 %.

Peroxidtal ≤ 15 mekv O2/kg.

K270 ≤ 0,22.

Total fenolhalt > 300 mg/kg olja.

Doft av färska oliver och blad/gräs (medianvärde för fruktighet ≥ 3).

Smak av friska och färska oliver, med en beska och skärpa enligt följande värden: medianvärde för beska: ≥ 3 och medianvärde för skärpa: ≥ 3.

”Bračko maslinovo ulje” får inte ha några organoleptiska defekter och summan av medianvärdena för positiva organoleptiska egenskaper måste vara ≥ 10.

3.3.   Foder (endast för produkter av animaliskt ursprung) och råvaror (endast för bearbetade produkter)

”Bračko maslinovo ulje” framställs av den inhemska olivsorten oblica, som måste utgöra minst 80 % av innehållet. Andra olivsorter kan också användas, men deras andel får inte överstiga 20 % av ”Bračko maslinovo ulje”. Alla oliver som används i framställningen av ”Bračko maslinovo ulje” ska komma från registrerade olivlundar som är belägna inom det produktionsområde som anges i punkt 4 i det sammanfattande dokumentet.

Oliver av sorten oblica hör till en grupp av oliver med blandade egenskaper. Mängden olja i frukterna varierar mellan 17 % och 22 %.

3.4.   Särskilda steg i produktionsprocessen som måste äga rum i det avgränsade geografiska området

Alla steg i produktionen av ”Bračko maslinovo ulje”, dvs.

1.

olivodling,

2.

skörd och transport av oliverna,

3.

bearbetning av oliverna till olja, och

4.

lagring av oljan,

måste äga rum i det geografiska område som avses i punkt 4.

3.5.   Särskilda regler för skivning, rivning, förpackning osv. av den produkt som det registrerade namnet avser

”Bračko maslinovo ulje” släpps ut på marknaden i förpackningar som är gjorda av ett material som är inert för olja, dvs. behållare av mörkt glas, mörk plast, metall eller lergods, fodrade med ett material avsett att komma i kontakt med livsmedel i enlighet med tillämplig lagstiftning. Producenterna får själva välja en anläggning för tappning som de anser vara den bästa utifrån den egna yrkesmässiga bedömningen.

”Bračko maslinovo ulje” är känslig för yttre påverkan (ljus, temperatur och luft), och alla faktorer som skulle kunna påverka dess egenskaper negativt innan förpackning ska därför undvikas.

3.6.   Särskilda regler för märkning av den produkt som det registrerade namnet avser

När ”Bračko maslinovo ulje” släpps ut på marknaden i någon typ av förpackning ska namnet ”Bračko maslinovo ulje” vara mer framträdande i fråga om storlek, typsnitt och bokstävernas färg (typografi) än all övrig text. Producentens namn får inte vara större än 70 % av produktnamnet.

4.   Kort beskrivning av det geografiska området

”Bračko maslinovo ulje” får endast framställas på ön Brač. Administrativt hör ön Brač till länet Split-Dalmatien, och omfattar staden Supetar och kommunerna Postira, Pučišća, Selca, Bol, Nerežišća, Milna och Sutivan. Den avskiljs från fastlandet av havskanalen Brački Kanal norrut, från ön Šolta av sundet Splitska Vrata västerut och från ön Hvar av havskanalen Hvarski Kanal söderut.

5.   Samband med det geografiska området

De särskilda kemiska och organoleptiska egenskaperna hos ”Bračko maslinovo ulje” påverkas av en rad olika faktorer, däribland de geologiska och klimatmässiga förhållandena på Brač, som är den högsta ön i Adriatiska havet, den inhemska sorten oblicas dominerande ställning, vilken växer bra i det avgränsade produktionsområdet, och skickligheten hos olivodlarna på ön Brač vad gäller att odla olivträd och att omvandla frukten till olivolja.

Brač är den högsta ön i Adriatiska havet (778 m) och har en total yta på 395 km2. Det finns tre olika geomorfologiska områden på ön: en lägre liggande kustremsa (högst 170 m över havet), en central platå (upp till 400 m) och ett mer höglänt bergsområde. Enligt Köppens klimatklassificering hör Bračs kustremsa till klimattypen Csa, som kännetecknas av torra, varma somrar och korta, milda vintrar, och också är känd som det optimala klimatet för olivodling. Medeltemperaturen är 8–8,4 °C i januari och februari, och 25,4–25,7 °C i juli och augusti. Brač ligger i den soligaste delen av Adriatiska havet och har runt 2 600 soltimmar per år. Detta gynnar olivodling, som kräver mycket solljus, särskilt under den period när frukten mognar och olja ansamlas i frukten. Den genomsnittliga nederbördsmängden mellan juli och september är 18,7 mm i juli, 30,4 mm i augusti och 81,2 mm i september, vilket ökar den totala andelen fenolföreningar eftersom olivträden inte får några stora mängder vatten när frukten mognar. Dessa klimatförhållanden, framför allt de höga temperaturerna, UV-strålningen och låg nederbörd, som är typiska för ön Brač, orsakar miljöbelastning som bidrar till sekundär metabolism hos olivträden och är avgörande för de särskilda kemiska och organoleptiska egenskaper hos ”Bračko maslinovo ulje” som anges i punkt 3.2.

För att öka odlingsarealen så mycket som möjligt har lokalinvånarna brukat de naturligt förekommande markområdena genom att röja, gräva ut och gödsla marken. Terrassodling har traditionellt sett varit det huvudsakliga sättet för människor att forma terrängen för att skapa nya odlingsområden. Genom att gräva ut marken och anlägga terrasser har människan minskat produktionsytan, men man har samtidigt bevarat den bördiga jorden och gjort det möjligt att odla marken. Jord som brukas på det här viset är bäst lämpad för olivodling, och olivlundarna på ön Brač är belägna på terrasser.

Det har funnits olivträd på ön Brač i över 2 000 år. Eftersom oliver historiskt sett har varit den viktigaste grödan på Brač har de blivit ett epitet för ön, vars viktigaste olivsort – oblica – kallas Bračka (Bračoliven) i världskatalogen över olivsorter. Människorna på Brač har anpassat sin miljö efter de behov som finns inom olivodlingen och valt ut oblica som den bästa olivsorten. Genom plantering och ympning på vilda olivträd har den blivit den dominerande sorten på ön, och utgör mer än 80 % av de oliver som används för att framställa ”Bračko maslinovo ulje”.

Oblica har valts som den dominerande olivsorten på ön Brač tack vare sin goda förmåga att klara miljöbelastningar (höga temperaturer och vattenbrist), eftersom sorten oblica just under sådana förhållanden ökar den totala andelen fenolföreningar medan frukten mognar, vilket i sin tur bestämmer de typiska organoleptiska egenskaperna hos ”Bračko maslinovo ulje”.

Den höga kvaliteten på ”Bračko maslinovo ulje” är det som kännetecknar produkten. Fysikalisk-kemiska och organoleptiska analyser av ”Bračko maslinovo ulje” visar att den är en extra jungfruolja med en låg andel fria fettsyror (≤ 0,6 %) och ett lågt peroxidtal, med en doft av färska oliver och blad/gräs och ett medianvärde för fruktighet på ≥ 3, samt en välbalanserad beska och skärpa med följande värden: medianvärde för beska ≥ 3 och medianvärde för skärpa ≥ 3. ”Bračko maslinovo ulje” har inte några organoleptiska defekter, och summan av medianvärdena för positiva organoleptiska egenskaper är 10 eller högre.

Dessa organoleptiska egenskaper hos ”Bračko maslinovo ulje” är ett resultat av den höga halten av fenolföreningar, som är naturliga antioxidanter som påverkar olivoljans kvalitet och oxidationsstabilitet. Andelen och sammansättningen av fenolföreningar beror på odlingsvillkor, klimatförhållanden, jordmån och tekniska faktorer, såsom olivsort, klimat, fruktens mognadsgrad och produktionsprocessen. Den totala mängden fenolföreningar i ”Bračko maslinovo ulje” överstiger 300 mg/kg olja.

De viktigaste mänskliga faktorer som påverkar de särskilda egenskaperna hos ”Bračko maslinovo ulje” är valet av skördetidpunkt, sättet på vilket oliverna transporteras och bearbetas till olja samt lagringsförhållandena. Skörden på Brač börjar sent i september eller tidigt i oktober, när olivfrukterna endast skiftar i mörkare nyanser och fortfarande är fasta och därför bättre lämpade för att transporteras till oljebearbetningsanläggningen. Att skörda oliver i detta mognadsstadium minskar avsevärt oljeavkastningen, men det säkerställer också att ”Bračko maslinovo ulje” håller hög kvalitet. Den korta tidsperioden mellan skörd och bearbetning, varsam transport, och den särskilda process som används för att omvandla oliverna till olja, där temperaturen på olivmassan ska vara under 27 °C, påverkar alla på ett positivt sätt de specifika kemiska och organoleptiska egenskaperna hos ”Bračko maslinovo ulje”. Tack vare bra lagringsmetoder har oljan kvar dessa egenskaper tills den säljs och konsumeras. Forskning har visat att det här tillvägagångssättet vid oljeproduktion ger ”Bračko maslinovo ulje” dess utmärkande egenskaper, såsom ett lågt värde för fria fettsyror och ett lågt peroxidtal, ett högt värde för totala fenolföreningar, välbalanserad beska och skärpa samt tydlig fruktighet.

Den kontinuerliga produktionen av ”Bračko maslinovo ulje” sedan 1500-talet och den ständiga vidareutvecklingen av odlingsmetoder och tekniken för att omvandla oliver till olja ligger till grund för dess renommé, vilket återspeglas i de talrika kvalitetsutmärkelser som produkten tidigare har mottagit och ännu i dag mottar.

Sammanfattningsvis har samspelet mellan de ovannämnda särdragen i det geografiska området och de mänskliga faktorer som följer av dessa, de genetiska egenskaperna och den dominerande olivsorten oblicas anpassning till miljöförhållandena en avgörande inverkan på de särskilda fysikalisk-kemiska och organoleptiska egenskaperna hos ”Bračko maslinovo ulje”.

Hänvisning till offentliggörandet av produktspecifikationen

(artikel 6.1 andra stycket i denna förordning)

https://poljoprivreda.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/hrana/zoi-zozp-zts/dokumenti-zoi-zozp-zts/SPECIFIKACIJA_BRACKO_MASLINOVO_ULJE.pdf


(1)  EUT L 343, 14.12.2012, s. 1.