27.9.2021   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 390/3


Meddelande om Zimbabwes tillämpning av artikel 18.3 i protokoll 1 om ursprungsregler till interimsavtalet om ekonomiskt partnerskap mellan EU och ESA, användning av självcertifiering vid import till EU av produkter med ursprung i Zimbabwe inom ramen för interimsavtalet om ekonomiskt partnerskap mellan EU och ESA

(2021/C 390/03)

Detta meddelande rör tullmyndigheter, importörer och ekonomiska aktörer som berörs av importen till EU av produkter med ursprung i Zimbabwe enligt interimsavtalet om ekonomiskt partnerskap mellan EU och ESA.

Efter en anmälan från Zimbabwe till tullsamarbetskommittén för interimsavtalet om ekonomiskt partnerskap mellan EU och ESA (1) vilken aktiverar artikel 18.3 i protokoll 1 till interimsavtalet, ska produkter med ursprung i Zimbabwe från och med den 1 juli 2021 vid import till EU omfattas av förmånsbehandling enligt interimsavtalet, mot uppvisande av en fakturadeklaration som upprättats i enlighet med artikel 23 i protokoll 1 av någon av följande:

(i)

en exportör i Zimbabwe som är registrerad i EU:s system för registrerade exportörer (REX-systemet), eller

(ii)

av vilken exportör som helst i Zimbabwe för sändningar där det totala värdet av ursprungsprodukterna inte överstiger 6 000 EUR.

Från och med den dagen upphörde artikel 18.1 a och b att gälla för import till EU från Zimbabwe. Från och med den 1 juli 2021 är varucertifikat EUR.1 och fakturadeklarationer som upprättats av godkända exportörer därför inte längre giltiga för ansökan om förmånlig tullbehandling enligt interimsavtalet om ekonomiskt partnerskap mellan EU och ESA.


(1)  Ändrat genom AEP-kommitténs beslut 1/2020 av den 14 januari 2020.