16.9.2021   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 372/10


Tillkännagivande om att giltighetstiden för vissa utjämningsåtgärder snart kommer att löpa ut

(2021/C 372/09)

1.   I enlighet med artikel 18.4 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/1037 av den 8 juni 2016 om skydd mot subventionerad import från länder som inte är medlemmar i Europeiska unionen (1) tillkännager kommissionen att, om en översyn inte inleds i enlighet med nedanstående förfarande, kommer de utjämningsåtgärder som anges nedan att upphöra att gälla det datum som anges i tabellen.

2.   Förfarande

Producenter inom unionen får lämna in en skriftlig begäran om översyn. En sådan begäran måste innehålla tillräcklig bevisning för att subventioneringen och skadan sannolikt skulle fortsätta eller återkomma om åtgärderna upphör. Om kommissionen beslutar att se över de berörda åtgärderna kommer importörer, exportörer, företrädare för exportlandet och unionsproducenter att ges tillfälle att utveckla, motbevisa eller yttra sig om de uppgifter som lämnats i begäran om översyn.

3.   Tidsfrist

På de grunder som anges ovan får producenter inom unionen inlämna en skriftlig begäran om översyn till generaldirektoratet för handel vid Europeiska kommissionen (European Commission, Directorate-General for Trade, Unit G-1, CHAR 4/39, 1049 Bryssel, Belgien) (2) från och med den dag då detta tillkännagivande offentliggörs, dock senast tre månader före det datum som anges i tabellen.

4.   Detta tillkännagivande offentliggörs i enlighet med artikel 18.4 i förordning (EU) 2016/1037.

Produkt

Ursprungs- eller exportländer

Åtgärder

Referens

Datum då åtgärden upphör att gälla (3)

Vissa varmvalsade platta produkter av järn, olegerat stål eller annat legerat stål

Folkrepubliken Kina

Utjämningstull

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2017/969 av den 8 juni 2017 om införande av en slutgiltig utjämningstull på import av vissa varmvalsade platta produkter av järn, olegerat stål eller annat legerat stål med ursprung i Folkrepubliken Kina och om ändring av kommissionens genomförandeförordning (EU) 2017/649 om införande av en slutgiltig antidumpningstull på import av vissa varmvalsade platta produkter av järn, olegerat stål eller annat legerat stål med ursprung i Folkrepubliken Kina

(EUT L 146, 9.6.2017, s. 17)

10.6.2022


(1)  EUT L 176, 30.6.2016, s. 55.

(2)  TRADE-Defence-Complaints@ec.europa.eu

(3)  Åtgärden upphör att gälla vid midnatt (00:00) det datum som anges i den här kolumnen.