2.2.2021   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 36/6


Yttrande av rådgivande kommittén för koncentrationer

av den 18 september 2019

Ärende M.9076 – Novelis/Aleris

Föredragande medlemsstat: Cypern

(Text av betydelse för EES)

(2021/C 36/06)

Transaktion

1.

Rådgivande kommittén (nio medlemsstater) instämmer med kommissionen om att transaktionen utgör en koncentration enligt artikel 3.1 b i koncentrationsförordningen.

Unionsdimension

2.

Rådgivande kommittén (nio medlemsstater) instämmer med kommissionen om att transaktionen har en unionsdimension enligt artikel 1.2 i koncentrationsförordningen.

Produktmarknader

3.

Rådgivande kommittén (nio medlemsstater) instämmer i kommissionens definition av den relevanta produktmarknaden för produktion och utbud av vissa platta valsade produkter av aluminium, särskilt att vanliga valsade aluminiumplattor utgör en avgränsad produktmarknad och att den exakta definitionen av produktmarknaden för eloxerade aluminiumplattor och aluminiumplattor för sammansatta rör kan lämnas öppen.

4.

Rådgivande kommittén (nio medlemsstater) instämmer i kommissionens definition av den relevanta produktmarknaden för produktion och försörjning av vissa platta valsade produkter av aluminium, i synnerhet följande:

4.1

Bilkarossplåt av aluminium utgör en avgränsad produktmarknad som skiljer sig från andra platta valsade produkter av aluminium.

4.2

Bilkarossplåt av aluminium och platta stålprodukter som används i bilkarosser hör till olika marknader.

4.3

Olika bilkarossplåtprodukter av aluminium hör till samma differentierade marknad.

Geografiska marknader

5

Rådgivande kommittén (nio medlemsstater) instämmer i kommissionens definitioner av de relevanta geografiska marknaderna för produktion och försörjning av vissa platta valsade produkter av aluminium, i synnerhet följande:

5.1

Den relevanta marknaden för vanliga valsade aluminiumplattor omfattar EES-området. Om eloxerade aluminiumplattor och aluminiumplattor för sammansatta rör skulle anses utgöra separata avgränsade relevanta produktmarknader skulle de omfatta EES-området.

5.2

Den relevanta marknaden för bilkarossplåt av aluminium omfattar EES-området.

Konkurrensbedömning

6

Rådgivande kommittén (nio medlemsstater) instämmer i kommissionens bedömning att den anmälda transaktionen påtagligt skulle kunna hämma en effektiv konkurrens inom den inre marknaden på grund av att den skapar eller förstärker en dominerande ställning på marknaden, och i alla händelser på grund av horisontella icke samordnade effekter med avseende på produktion och försörjning av bilkarossplåt av aluminium inom EES-området.

7

Rådgivande kommittén (nio medlemsstater) instämmer i kommissionens bedömning att den anmälda transaktionen inte påtagligt skulle hämma en effektiv konkurrens beträffande produktion och försörjning av vanliga valsade aluminiumplattor inom EES-området vad gäller de förmodade marknaderna för produktion och försörjning av eloxerade aluminiumplattor och aluminiumplattor för sammansatta rör inom EES-området.

Effektivitetsvinster

8

Rådgivande kommittén (nio medlemsstater) instämmer med kommissionen om att de effektivitetsvinster som den anmälande parten anför inte i detalj redogör för fördelarna för konsumenterna, sammanslagningens utformning och avsaknaden av mindre konkurrenshämmande alternativ, eller bevisning för att styrka påståendena om effektivitetsvinster.

Åtaganden

9

Rådgivande kommittén (nio medlemsstater) instämmer med kommissionen i att de slutliga åtagandena är passande och tillräckliga för att undanröja det påtagliga hindret för effektiv konkurrens beträffande produktion och försörjning av bilkarossplåt av aluminium inom EES-området.

Förenlighet med den inre marknaden

10

Rådgivande kommittén (nio medlemsstater) instämmer i kommissionens bedömning att den anmälda transaktionen, i dess ändrade form enligt de slutliga åtagandena, därför bör förklaras förenlig med den inre marknaden och med EES-avtalets funktion.