28.7.2021   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 301/7


Förhandsanmälan av en koncentration

(Ärende M.10205 – Orange/CDC/EDF/OC)

(Text av betydelse för EES)

(2021/C 301/06)

1.   

Europeiska kommissionen mottog den 20 juli 2021 en anmälan av en föreslagen koncentration i enlighet med artikel 4 och till följd av ett hänskjutande i enlighet med artikel 4.5 i rådets förordning (EG) nr 139/2004 (1).

Denna anmälan berör följande företag:

Orange S.A. (Orange, Frankrike).

la Caisse des Dépôts et Consignations S.A.S. (CDC, Frankrike).

EDF S.A. (EDF, Frankrike).

Orange Concessions S.A.S (OC, Frankrike), som uteslutande kontrolleras av Orange.

Orange, CDC och EDF förvärvar, på det sätt som avses i artikel 3.1 b och 3.4 i koncentrationsförordningen, gemensam kontroll över hela OC.

Koncentrationen genomförs genom förvärv av aktier.

2.   

De berörda företagen bedriver följande affärsverksamhet:

Orange: företag med verksamhet inom elektronisk kommunikation, innehåll, cybersäkerhet och mobila finansiella tjänster. Orange är verksamt inom fast telekommunikation på både grossist- och slutkundsmarknaderna samt inom utrullning och drift av bredbandsnät i Frankrike.

CDC: särskilt företag enligt fransk rätt som anförtrotts uppgifter av allmänt intresse (insättningar i sparbanksböcker för finansiering av subventionerade hyresbostäder och stadsförnyelse, reglerat förvar och reglerade insättningar, pensioner och likvida medel inom ramen för socialförsäkringssystemet) och verksamheter som är öppna för konkurrens inom miljö-, fastighets-, tjänste-, investerings- och riskkapitalsektorerna.

EDF: företag verksamt inom produktion och grossistförsäljning av el, handel med och överföring, distribution och leverans av el, grossist- och detaljistförsäljning av gas samt tillhandahållande av energitjänster i Frankrike och utomlands.

OC: företag som är verksamt inom konstruktion, utbyggnad och drift i glesbefolkade områden av bredbandsnät som uppförs på offentligt initiativ i Frankrike, och som saluför internetaccesstjänster uteslutande på grossistmarknaderna.

3.   

Kommissionen har vid en preliminär granskning kommit fram till att den anmälda transaktionen kan omfattas av koncentrationsförordningen, dock med det förbehållet att ett slutligt beslut i denna fråga fattas senare.

4.   

Kommissionen uppmanar berörda tredje parter att till den lämna eventuella synpunkter på den föreslagna koncentrationen.

Synpunkterna ska ha kommit in till kommissionen senast tio dagar efter detta offentliggörande. Följande referens bör alltid anges:

M.10205 – Orange/CDC/EDF/OC

Synpunkterna kan sändas till kommissionen per e-post, per fax eller per post. Använd följande kontaktuppgifter:

Epost: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Post:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

1049 Bruxelles

BELGIQUE


(1)  EUT L 24, 29.1.2004, s. 1 (koncentrationsförordningen).