3.11.2020   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 370/33


EUROPEISKA UNIONENS IMMATERIALRÄTTSMYNDIGHET

Offentliggörande av de slutliga räkenskaperna för budgetåret 2019

(2020/C 370/33)

Offentliggörandet i sin helhet av de slutliga räkenskaperna är tillgängligt på följande adress:

https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/about_euipo/the_office/annual_accounts/annual_accounts_2019_en.pdf