29.4.2020   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 141/5


Resolution från Europeiska regionkommittén om konferensen om Europas framtid

(2020/C 141/02)

EUROPEISKA REGIONKOMMITTÉN HAR ANTAGIT DENNA RESOLUTION

av följande skäl:

a)

Europeiska unionens demokratiska legitimitet vilar på medborgarnas förtroende för sina folkvalda företrädare på europeisk, nationell, regional och lokal nivå.

b)

Den representativa demokratin är grunden för EU-projektet. Det ökade valdeltagandet i Europaparlamentsvalet 2019 visade på medborgarnas stora intresse för att påverka i EU-frågor. Alla myndighetsnivåer måste reagera på nya utmaningar och utveckla nya sätt att engagera medborgarna.

c)

Varje år hålls val i EU:s medlemsstater på nationell, regional och lokal nivå, och dessa val utgör ett tillfälle att informera medborgarna om hur EU:s politik påverkar alla förvaltningsnivåer och på så sätt bidra till att stärka EU:s trovärdighet i medborgarnas ögon.

d)

De lokala och regionala myndigheternas avgörande roll framgår av att de är ansvariga för hälften av alla offentliga investeringar, en tredjedel av de offentliga utgifterna och en fjärdedel av skatteintäkterna i EU.

Europeiska regionkommitténs (ReK) ståndpunkt

1.

Kommittén välkomnar initiativet av kommissionen, Europaparlamentet och rådet att inrätta konferensen om Europas framtid och ser fram emot att bidra till att konkreta resultat uppnås och att åtgärder med konkret nytta för EU-medborgarna vidtas.

2.

Konferensen utgör ett tillfälle att kartlägga åtgärder som EU behöver för att öka sin kapacitet att leverera resultat och stärka sitt demokratiska funktionssätt i enlighet med den nya principen om aktiv subsidiaritet.

3.

De mer än en miljon folkvalda lokala och regionala företrädarna i unionen bör göras delaktiga både i att utforma EU:s politik och i att sammankoppla EU med sina medborgare. För att öka processens synlighet åtar sig ReK att främja debatter om EU-frågor i regionala parlament och kommunfullmäktige.

4.

Kommittén välkomnar de föreslagna åtgärderna för att nå ut till medborgarna och understryker vikten av öppna och omfattande tematiska diskussioner. ReK stöder till fullo tanken att viktiga delar av konferensen bör decentraliseras så att områden och människor utanför de europeiska och nationella huvudstäderna direkt och aktivt görs delaktiga. I detta syfte kommer ReK att stödja sina ledamöters anordnande av lokala evenemang med inriktning på konferensens teman och ta fram verktyg för att samla in och förmedla resultaten och förslagen från dessa debatter till konferensen.

5.

Kommittén uppmanar till att Europa direkt-kontoren deltar i konferensen om Europas framtid och att de betraktas som regionala nav för deltagande med tanke på deras omfattning och även för att deras huvudsakliga uppgift är att upplysa medborgarna i EU-frågor i allmänhet. Europa direkt-kontoren har betydande erfarenhet av att främja debatter, så de skulle vara en viktig stöttepelare för att säkerställa att konferensen om Europas framtid blir bred och vittomfattande och berikas med en mångfald av åsikter.

6.

Pluralism och inkludering måste säkerställas i konferensprocessen och kommittén stöder fullt ut Europaparlamentets förslag om en tvådelad strategi: konferensens plenarförsamling på institutionell nivå och en uppsättning Medborgarnas agora och relaterad decentraliserad verksamhet, och de två behöver vara så tätt sammankopplade som möjligt. Konferensen och aktiviteterna i anslutning till den måste återspegla mångfalden i Europa för att stimulera en djupgående debatt.

7.

Konferensen bör integrera bidrag från befintliga verktyg för deltagandedemokrati på lokal och regional nivå för att komplettera den representativa demokratins kanaler. Dit räknas bland annat de medborgardialoger och medborgarforum med en välavvägd sammansättning av slumpvis utvalda deltagare som framgångsrikt prövats i ett flertal regioner. Även en kombination av medborgar- och sakkunnigforum har visat sig värdefull här.

8.

Även efter konferensens slut måste EU fortsätta att föra en direkt dialog med sina medborgare, genom att på grundval av en mängd erfarenheter från deltagandebaserade modeller inrätta en permanent strukturerad mekanism för dialog på gräsrotsnivå. Dessa permanenta mekanismer måste kombineras med dialoger om aktuella teman, där målgrupperna kan skifta.

9.

Kommittén instämmer i att ett särskilt fokus på ungdomar samt ungdomars deltagande i konferensen är nödvändigt för att framhäva det europeiska projektets framtida riktning, och betonar att kommande generationers intressen måste beaktas i alla förslag från konferensen.

10.

ReK efterlyser ett tydligt fokus på de viktigaste utmaningar som EU står inför och en nedifrån och upp-debatt om konferensens ämnen, inklusive, men inte begränsat till, miljö- och klimatutmaningar, social rättvisa, hållbar utveckling, den digitala omvandlingen, migration, den europeiska värdegemenskapen, ekonomin och sysselsättningen, territoriell sammanhållning och de förändringar av EU:s politik, processer, institutioner och resurser, inklusive den lokala och regionala demokratins och självförvaltningens roll, som är avgörande för att EU ska kunna tillgodose medborgarnas behov och förväntningar i dessa frågor. För att resultaten av konferensen ska kunna genomföras på lämpligt sätt bör eventuella ändringar av EU-fördragen inte uteslutas.

11.

ReK ställer sig bakom Europaparlamentets förslag i dess resolution om konferensen om Europas framtid (P9_TA-PROV (2020)0010) om att under hela konferensprocessen anordna ett flertal temainriktade Medborgarnas agora som återspeglar de politiska prioriteringarna och som består av högst 200–300 medborgare, varav minst tre från varje medlemsstat, varvid sammansättningen beräknats enligt principen om degressiv proportionalitet. Vi stöder även parlamentets förslag att urvalet bland alla unionsmedborgare av de medborgare som ska delta ska skötas av oberoende institutioner i medlemsstaterna, i form av ett slumpmässigt urval i enlighet med de ovannämnda kriterierna.

12.

För att ta tillvara medborgarnas stöd för europeisk integration och involvera dem mer i EU:s beslutsfattande är det av avgörande betydelse att under konferensens diskussioner fokusera på att vidareutveckla begreppet EU-medborgarskap utifrån individuella rättigheter i det europeiska systemet med flernivåstyre.

13.

Kommittén är oroad över de ståndpunkter som kommissionen och ministerrådet hittills uttryckt och som saknar tydlighet och ambition vad gäller omfattningen och processen för konferensen om Europas framtid och i synnerhet deltagandet av EU:s lokala och regionala myndigheter och Europeiska regionkommittén.

14.

ReK anser att konferensen bör ha som tydligt mål att formulera konkreta lagstiftningsförslag eller ändringsförslag till EU-fördragen, som sedan skulle debatteras under kampanjen inför valet till Europaparlamentet 2024 med tanke på en framtida konvention.

15.

Kommittén välkomnar konferensens föreslagna plenarförsamling, som ska bestå av ledamöter av Europaparlamentet, kommissionen, EU-27-regeringarna, de nationella parlamenten och Europeiska regionkommittén. ReK bör företrädas av minst åtta ledamöter med fullständig rösträtt. ReK ser det dessutom som nödvändigt att den andra kammaren i de nationella parlamenten representeras på ett jämlikt sätt, eftersom denna i många medlemsstater består av företrädare för de regionala myndigheterna.

16.

Konferensens styrkommitté bör säkerställa politisk och institutionell balans mellan alla förvaltningsnivåer, inklusive en ledamot av Europeiska regionkommittén, som skulle kunna stödjas av en ReK-anställd som utstationeras till det gemensamma sekretariatet.

17.

Kommittén välkomnar förslaget om att även göra lokala och regionala företrädare från EU:s kandidatländer delaktiga i diskussionerna om Europas framtid.

18.

ReK uppmanar Europaparlamentet, rådet och kommissionen att införliva principerna i denna resolution i sin gemensamma förklaring, och tillkännager sin avsikt att underteckna förklaringen.

19.

Europeiska regionkommittén ger sin ordförande i uppdrag att översända denna resolution till Europaparlamentets talman, Europeiska kommissionens ordförande, Europeiska rådets ordförande och det kroatiska rådsordförandeskapet.

Bryssel den 12 februari 2020.

Apostolos TZITZIKOSTAS

Europeiska regionkommitténs ordförande