3.7.2020   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

CI 219/1


Tillkännagivande av upplysningar om uppskjutande av ikraftträdandet av MiFIR-förordningens bestämmelser om öppet tillträde med avseende på börshandlade derivat

(2020/C 219 I/01)

I artikel 54.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 600/2014 (1) (Mifir) fastställs en övergångsperiod under vilken artiklarna 35 eller 36 i Mifir inte gäller de centrala motparter eller handelsplatser som ansökt om att omfattas av detta övergångsarrangemang med avseende på börshandlade derivat.

Övergångsperioden löper ut den 3 juli 2020. I den nuvarande marknadsmiljön, med en hög grad av osäkerhet och volatilitet på grund av covid-19-pandemin, ökar de operativa riskerna för centrala motparter och handelsplatser. Ökad risk kräver större fokus på kontinuitet och bedömningen av begäranden om tillträde kan, i den nuvarande miljön, negativt påverka marknadernas korrekta funktion när det gäller handel med och clearing av börshandlade derivat. Medlagstiftarna enades därför om att förlänga övergångsperioden till och med den 3 juli 2021.

Marknadsaktörerna bör därför vara medvetna om att medlagstiftarna enades om att utvidga övergångsbestämmelserna i artikel 54.2 om artiklarna 35 eller 36 i Mifir, med verkan från och med den 4 juli 2020. Förlängningen gäller för de centrala motparter eller handelsplatser som lämnat en begäran till sina behöriga myndigheter om att dra nytta av övergångsarrangemangen när det gäller börshandlade derivat.


(1)  EUT L 173, 12.6.2014, s. 84.