30.4.2020   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 142/1


Meddelande i enlighet med artikel 34.7 a) iii) i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 om beslut som rör bindande besked från medlemsstaternas tullmyndigheter avseende klassificering av varorna i tullnomenklaturen

(2020/C 142/01)

Tullmyndigheterna ska återkalla beslut som rör bindande besked från dagens datum, om dessa visar sig oförenliga med tolkningen av tullnomenklaturen enligt följande internationella tullåtgärder:

Klassificeringsbeslut, klassificeringsuttalanden eller ändringar i de förklarande anmärkningarna till nomenklaturen till systemet för harmoniserad varubeskrivning och kodifiering som antagits av Tullsamarbetsrådet (Tullsamarbetsrådets dokument nr NC2692 - rapport från 64:e sammanträdet i HS-kommittén):

Ändringar till de förklarande anmärkningarna i enlighet med förfarandet i artikel 8 i konventionen beträffande HS och klassificeringsuttalanden och beslut om klassificering som utgivits av Världstullorganisationens HS-kommitté

(HS-kommitténs 64:e sammanträde i september 2019)

Dokument NC2692

Ändringar av de förklarande anmärkningarna till nomenklaturen vilka bifogats HS-konventionen

21.06

P/10

Kapitel 29 – Bilaga – 48

P/1

30.03

P/10

30.04

P/10

39.23

P/11

39.24

P/11

39.26

P/11

72.04

P/7

73.23

P/11

73.26

P/11

87.16

P/11

Klassificeringsuttalanden godkända av HS-kommittén

2106.90/38

 

P/2

2309.90/8

 

P/2

2936.23/1

 

P/2

2936.28/2-3

 

P/2

2936.29/3

 

P/2

3003.20/1-2

 

P/3

3822.00/2

 

P/4

3921.90/4

 

P/5

3924.90/7

 

P/6

7323.99/1

 

P/6

9022.90/1

 

P/8

9403.90/1

 

P/9

Uppgifter om dessa åtgärder kan fås från Europeiska kommissionens generaldirektorat för skatter och tullar (Rue de la Loi/Wetstraat 200, 1049 Bryssel, Belgien) eller kan laddas ned från följande Internet-adress:

https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/calculation-customs-duties/what-is-common-customs-tariff/harmonized-system-general-information_en