4.4.2020   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

CI 112/1


MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN

Ändring av den tillfälliga ramen för statliga stödåtgärder till stöd för ekonomin under det pågående utbrottet av covid-19

(2020/C 112 I/01)

1.   INLEDNING

1.

Den 19 mars 2020 antog kommissionen meddelandet Tillfällig ram för statliga stödåtgärder till stöd för ekonomin under det pågående utbrottet av covid-19 (1) (nedan kallat den tillfälliga ramen). I meddelandet anges bland annat vilka möjligheter som enligt unionsreglerna står medlemsstaterna till buds för att säkerställa likviditeten i och tillgången till finansiering för företag, särskilt små och medelstora företag, som drabbas av plötslig likviditetsbrist under denna period, så att de kan återhämta sig från nuvarande situation. Syftet är att fastställa en ram som gör det möjligt för medlemsstaterna att stödja företag som har svårigheter på grund av det pågående covid-19-utbrottet, samtidigt som man bevarar den inre marknadens integritet och säkerställer lika villkor.

2.

Syftet med en riktad och proportionerlig tillämpning av EU:s kontroll av statligt stöd är dels att säkerställa verksamma nationella stödåtgärder till hjälp för berörda företag under covid-19-utbrottet, dels att företagen ska kunna återhämta sig från nuvarande situation, samtidigt som man beaktar vikten av att förverkliga både den gröna och digitala omvandlingen i enlighet med EU:s mål.

3.

Syftet med detta meddelande är att identifiera ytterligare tillfälliga statliga stödåtgärder som kommissionen anser som förenliga med den inre marknaden enligt artikel 107.3 i EUF-fördraget mot bakgrund av covid-19-utbrottet.

4.

Kommissionen anser att det utöver att säkerställa tillgång till likviditet och finansiering också är viktigt att underlätta covid-19-relaterad forskning och utveckling och stödja uppförande och uppgradering av provningsanläggningar för produkter som behövs för bekämpningen av covid-19 samt uppbyggande av ytterligare kapacitet för produktion av produkter som behövs för att svara på utbrottet. Detta omfattar relevanta läkemedel (inklusive vacciner) och medicinska behandlingar, deras intermediärer, aktiva farmaceutiska substanser och insatsvaror; medicintekniska produkter, sjukhusutrustning och medicinsk utrustning (inbegripet respiratorer, skyddskläder, skyddsutrustning och diagnosverktyg) samt nödvändiga insatsvaror; desinfektionsmedel och deras intermediärer och kemiska insatsvaror som är nödvändiga för deras framställning; samt verktyg för datainsamling och databehandling.

5.

Under rådande omständigheter är det också av avgörande betydelse att bevara sysselsättningen. Uppskov med betalning av skatter och socialförsäkringsavgifter kan vara ett värdefullt verktyg för att minska företagens likviditetsbegränsningar och bevara sysselsättningen. Om sådana uppskov tillämpas på hela ekonomin omfattas de inte av kontrollen av statligt stöd. Om de ger företag en selektiv fördel, vilket kan vara fallet om de är begränsade till vissa sektorer (till exempel transport, turism, hälsa), regioner eller typer av företag, innefattar de statligt stöd i den mening som avses i artikel 107.1 i EUF-fördraget.

6.

På samma sätt får medlemsstaterna för att bevara sysselsättningen överväga att bidra till lönekostnaderna för företag som annars skulle säga upp personal på grund av covid-19-utbrottet. Om sådana stödordningar tillämpas på hela ekonomin omfattas de inte av kontrollen av statligt stöd. Om de är begränsade till vissa sektorer (till exempel transport, turism, hälsa), regioner eller typer av företag, innefattar de statligt stöd i den mening som avses i artikel 107.1 i EUF-fördraget.

7.

Kommissionen ser positivt på åtgärder som medlemsstaterna vidtar för att öka flexibilitet och trygghet på arbetsmarknaden och undvika massuppsägningar. Tillfälliga permitteringsordningar med allmän räckvidd som syftar till att helt eller delvis kompensera de anställda för deras löneförlust under den tid de är permitterade, är normalt inte selektiva.

8.

Tillämpningen av den tillfälliga ramen har dessutom visat att det är nödvändigt att införa ytterligare förtydliganden och ändringar av vissa bestämmelser, särskilt i avsnitten 3.1, 3.2, 3.3 och 3.5.

2.   ÄNDRINGAR AV DEN TILLFÄLLIGA RAMEN

9.

Följande ändringar av den tillfälliga ramen för statliga stödåtgärder till stöd för ekonomin under det pågående utbrottet av covid-19 kommer att få verkan från och med den 3 april 2020.

10.

Följande punkt ska införas som punkt 16a:

”16a. Kommissionen anser vidare att det, utöver de stödåtgärder som är tillåtna enligt artikel 107.3 b i EUF-fördraget och de befintliga möjligheterna enligt artikel 107.3 c i EUF-fördraget, också är viktigt att påskynda covid-19-relaterad forskning och utveckling, stödja infrastruktur för testning och uppskalning som bidrar till att utveckla covid-19-relaterade produkter samt stödja framställning av produkter som behövs för att svara på utbrottet. I detta meddelande fastställs därför de villkor enligt vilka kommissionen kommer att betrakta sådana åtgärder som förenliga med den inre marknaden enligt artikel 107.3 c i EUF-fördraget. Vid avvägningen av stödåtgärderna mot de potentiella negativa effekterna av sådana åtgärder för den inre marknaden tog kommissionen vederbörlig hänsyn till det gemensamma mål som eftersträvas med sådana stödåtgärder och deras positiva effekter när det gäller att hantera den rådande akuta hälsokris som orsakats av covid-19-utbrottet.”

11.

Punkt 20 ska ersättas med följande:

”20. Alla former av stöd i de olika avsnitten i detta meddelande får kumuleras med varandra, med undantag för

a.

stöd som beviljas enligt avsnitt 3.2 och avsnitt 3.3, om stödet beviljas för samma underliggande lån och det samlade lånebeloppet per företag överstiger de tröskelvärden som anges i punkt 25 d eller 27 d i detta meddelande, och

b.

stöd som beviljas enligt avsnitt 3.6, avsnitt 3.7 och avsnitt 3.8, om stödet avser samma stödberättigande kostnader (2).”

12.

I punkt 22 ska inledning och leden a och c ersättas med följande:

”22. Kommissionen kommer att betrakta sådant statligt stöd som förenligt med den inre marknaden på grundval av artikel 107.3 b i EUF-fördraget under förutsättning att följande villkor uppfylls (de särskilda bestämmelserna för sektorerna för primär jordbruksproduktion, fiskeri och vattenbruk anges i punkt 23):

a.

Det samlade stödet överstiger inte 800 000 euro per företag. Stödet får beviljas i form av direkta bidrag, skatte- eller betalningsförmåner eller i andra former, såsom återbetalningspliktiga förskott, garantier, lån eller eget kapital, under förutsättning att det totala nominella värdet av sådana åtgärder fortfarande ligger under det samlade taket på 800 000 euro per företag; alla siffror måste anges i bruttobelopp, dvs. före avdrag för skatter och avgifter.”

”c.

Stöd får inte beviljas företag som redan befann sig i svårigheter (i den mening som avses i den allmänna gruppundantagsförordningen (3)) den 31 december 2019.”

13.

Punkt 23 ska ersättas med följande:

”23. Genom undantag från punkt 22 a ska utöver villkoren i punkt 22 b–e följande särskilda villkor tillämpas på stöd som beviljas företag inom jordbruks-, fiskeri- och vattenbrukssektorerna:

a.

Det samlade stödet överstiger inte 120 000 euro per företag som är verksamt inom fiskeri- och vattenbrukssektorn (4) eller 100 000 euro per företag som är verksamt inom primär produktion _av jordbruksprodukter (5). Stödet får beviljas i form av direkta bidrag, skatte- eller betalningsförmåner eller i andra former, såsom återbetalningspliktiga förskott, garantier, lån eller eget kapital, under förutsättning att det totala nominella värdet av sådana åtgärder inte överstiger det samlade taket på 120 000 euro eller 100 000 euro per företag; alla siffror måste anges i bruttobelopp, dvs. före avdrag för skatter och avgifter.

b.

Stöd till företag som är verksamma inom primär produktion av jordbruksprodukter får inte fastställas på grundval av priset på eller kvantiteten av produkter som släpps ut på marknaden.

c.

Stöd till företag som är verksamma inom fiskeri- och vattenbrukssektorn berör inte någon av de kategorier av stöd som avses i artikel 1.1 a–k i kommissionens förordning (EU) nr 717/2014 (6).”

14.

Följande punkt ska införas som punkt 23a:

”23a. Om ett företag är verksamt inom flera sektorer där olika högsta belopp är tillämpliga i enlighet med punkterna 22 a och 23 a, ska den berörda medlemsstaten på lämpligt sätt, till exempel genom åtskiljande av räkenskaperna, säkerställa att det relevanta taket iakttas för var och en av dessa verksamheter.”

15.

Punkt 25 ska ersättas med följande:

”25. Kommissionen kommer att betrakta sådant statligt stöd som beviljas i form av nya offentliga garantier för individuella lån som svar på covid-19-utbrottet som förenligt med den inre marknaden på grundval av artikel 107.3 b i EUF-fördraget under följande förutsättningar:

a.

Garantiavgifter fastställs för varje individuellt lån på en miniminivå, som ska öka gradvis allt eftersom det garanterade lånets löptid ökar, enligt vad som anges i följande tabell:

Typ av stödmottagare

För år 1

För år 2–3

För år 4–6

Små och medelstora företag

25 räntepunkter

50 räntepunkter

100 räntepunkter

Stora företag

50 räntepunkter

100 räntepunkter

200 räntepunkter

b.

Som ett alternativ får medlemsstaterna anmäla ordningar som grundar sig på ovanstående tabell men där garantins löptid, garantiavgifter och garantitäckning får anpassas för varje underliggande individuellt låns kapitalbelopp, till exempel kan lägre garantitäckning uppväga en längre löptid eller tillåta lägre garantiavgifter; en fast premie får användas för garantins hela löptid om den är högre än minimipremierna för år 1 enligt tabellen ovan för varje typ av stödmottagare, efter anpassning i enlighet med garantins löptid och garantitäckning enligt denna punkt.

c.

Garantin beviljas senast den 31 december 2020.

d.

För lån med löptid bortom den 31 december 2020 får det samlade lånebeloppet per stödmottagare inte överstiga

i.

det dubbla beloppet av stödmottagarens årliga lönekostnader (inklusive sociala avgifter samt kostnader för personal som arbetar i företaget men formellt avlönas av underleverantörer) för 2019, eller för det senaste tillgängliga året; för företag som bildas från och med den 1 januari 2019 får det maximala lånebeloppet inte vara större än de förväntade årliga lönekostnaderna under de två första verksamhetsåren, eller

ii.

25 % av stödmottagarens totala omsättning under 2019, eller

iii.

med lämplig motivering och på grundval av ett självintygande från stödmottagaren om dennes likviditetsbehov (7) får lånebeloppet höjas för att täcka likviditetsbehovet från tidpunkten för beviljandet för de kommande 18 månaderna för små och medelstora företag och för de kommande 12 månaderna för stora företag.

e.

För lån med löptid fram till och med den 31 december 2020 får lånets kapitalbelopp vara större än vad som anges i punkt 25 d, med lämplig motivering och under förutsättning att det säkerställs att stödet är proportionerligt.

f.

Garantins varaktighet är begränsad till högst sex år, om den inte anpassats i enlighet med punkt 25 b, och den offentliga garantin får inte överstiga

i.

90 % av lånets kapitalbelopp, om förlusterna bärs proportionellt och på samma villkor för kreditinstitutet och staten, eller

ii.

35 % av lånets kapitalbelopp, om förluster först bärs av staten och endast därefter av kreditinstituten (dvs. en första-förlustgaranti), och

iii.

i båda dessa fall, när lånets storlek minskar med tiden, till exempel på grund av att lånet börjar återbetalas, måste det garanterade beloppet minska proportionellt.

g.

Garantin ska avse investerings- och/eller rörelsekapitallån.

h.

Garantin får inte beviljas företag som redan befann sig i svårigheter (i den mening som avses i den allmänna gruppundantagsförordningen (8)) den 31 december 2019.”

16.

Punkt 27 ska ersättas med följande:

”27. Kommissionen kommer att betrakta statligt stöd i form av subventioner vid offentliga lån som ges på grund av covid-19-utbrottet som förenligt med den inre marknaden på grundval av artikel 107.3 b i EUF-fördraget under förutsättning att följande villkor är uppfyllda:

a.

Lånen får beviljas till en lägre räntesats som minst motsvarar basräntan (IBOR 1 år eller motsvarande offentliggjord av kommissionen (9)) som gäller den 1 januari 2020 plus kreditriskmarginaler enligt tabellen nedan:

Typ av stödmottagare

Kreditriskmarginal för år 1

Kreditriskmarginal för år 2–3

Kreditriskmarginal för år 4-6

Små och medelstora företag

25 räntepunkter (10)

50 räntepunkter (11)

100 räntepunkter

Stora företag

50 räntepunkter

100 räntepunkter

200 räntepunkter

b.

Som ett alternativ får medlemsstaterna anmäla ordningar som grundar sig på ovanstående tabell men där löptid och nivån på kreditriskmarginalen får anpassas, till exempel får en fast kreditriskmarginal användas för lånets hela löptid om den är högre än den lägsta kreditriskmarginalen för det första året för varje typ av stödmottagare, efter anpassning i enlighet med lånets löptid enligt denna punkt (12).

c.

Låneavtalen undertecknas senast den 31 december 2020 och är begränsade till högst sex år såvida de inte anpassas enligt punkt 27 b.

d.

För lån med löptid bortom den 31 december 2020 får det samlade lånebeloppet per stödmottagare inte överstiga

i.

det dubbla beloppet av stödmottagarens årliga lönekostnader (inklusive sociala avgifter samt kostnader för personal som arbetar i företaget men formellt avlönas av underleverantörer) för 2019, eller för det senaste tillgängliga året; för företag som bildas från och med den 1 januari 2019 får det maximala lånebeloppet inte vara större än de förväntade årliga lönekostnaderna under de två första verksamhetsåren, eller

ii.

25 % av stödmottagarens totala omsättning under 2019, eller

iii.

med lämplig motivering och på grundval av ett självintygande från stödmottagaren om dennes likviditetsbehov (13) får lånebeloppet höjas för att täcka likviditetsbehovet från tidpunkten för beviljandet för de kommande 18 månaderna för små och medelstora företag och för de kommande 12 månaderna för stora företag.

e.

För lån med löptid fram till och med den 31 december 2020 får lånebeloppet per stödmottagare vara större än vad som anges i punkt 27 d med lämplig motivering och under förutsättning att stödåtgärdens proportionalitet förblir säkerställd.

f.

Lånet ska avse investerings- och/eller rörelsekapitalbehov.

g.

Lånet får inte beviljas företag som redan befann sig i svårigheter (i den mening som avses i den allmänna gruppundantagsförordningen (14)) den 31 december 2019.”

17.

Avsnitt 3.5 ska ersättas med följande:

”Avsnitt 3.5: Kortfristig exportkreditförsäkring

32.

Enligt kommissionens meddelande om kortfristig exportkreditförsäkring får marknadsmässiga risker inte omfattas av exportkreditförsäkring med stöd från medlemsstaterna. Efter att ha genomfört det offentliga samrådet om tillgång till kortfristig exportkreditförsäkring för export till alla länder som för närvarande betraktas som länder med marknadsmässiga risker, konstaterade kommissionen att det till följd av det pågående covid-19-utbrottet saknas tillräckliga möjligheter till privat försäkring för kortfristiga exportkrediter i allmänhet och att täckning av marknadsmässiga risker för närvarande inte finns att tillgå.

33.

I detta sammanhang betraktar kommissionen alla kommersiella och politiska risker i samband med export till de länder som förtecknas i bilagan till meddelandet om kortfristig exportkreditförsäkring som tillfälligt icke-marknadsmässiga till och med den 31 december 2020 (15).”

18.

Följande avsnitt ska införas som avsnitt 3.6:

”Avsnitt 3.6 Stöd till covid-19-relaterad forskning och utveckling

34.

Utöver nuvarande möjligheter enligt artikel 107.3 c i EUF-fördraget är det viktigt att underlätta covid-19-relaterad forskning och utveckling för att möta den rådande den rådande akuta hälsokrisen.

35.

Kommissionen kommer att betrakta stöd till projekt som rör covid-19-relaterad och annan antivirusrelaterad forskning och utveckling (16), inbegripet projekt som har fått en covid-19-specifik spetskompetensstämpel enligt instrumentet för små och medelstora företag inom Horisont 2020, som förenligt med den inre marknaden, under förutsättning att följande villkor är uppfyllda:

a.

Stödet beviljas i form av direkta bidrag, återbetalningspliktiga förskott eller skatteförmåner senast den 31 december 2020.

b.

För forsknings- och utvecklingsprojekt som inletts från och med den 1 februari 2020, eller för projekt som har fått en covid-19-specifik spetskompetensstämpel, anses stödet ha en stimulanseffekt. För projekt som inletts före den 1 februari 2020 anses stödet ha en stimulanseffekt om stödet är nödvändigt för att påskynda projektet eller utvidga dess räckvidd. I sådana fall ska endast de ytterligare kostnaderna i samband med de påskyndade insatserna eller den utvidgade räckvidden vara stödberättigande.

c.

Stödberättigande kostnader får avse alla kostnader som är nödvändiga för forsknings- och utvecklingsprojektet under dess löptid, bland annat personalkostnader, kostnader för it- och databehandlingsutrustning, för diagnosverktyg, för verktyg för datainsamling och databehandling, för forsknings- och utvecklingstjänster, för prekliniska och kliniska försök (försöksfaser I-IV), för erhållande, validering och försvar av patent och andra immateriella tillgångar, samt kostnader för att erhålla de bedömningar av överensstämmelse och/eller godkännanden som är nödvändiga för saluföring av nya och förbättrade vacciner och läkemedel, medicintekniska produkter, sjukhusutrustning och medicinsk utrustning, desinfektionsmedel och personlig skyddsutrustning; fas-IV-försök är stödberättigande förutsatt att de möjliggör ytterligare vetenskapliga eller tekniska framsteg.

d.

Stödnivån för varje stödmottagare får täcka 100 % av de stödberättigande kostnaderna för grundforskning, och får inte överstiga 80 % av de stödberättigande kostnaderna för industriell forskning och experimentell utveckling (17).

e.

Stödnivån för industriell forskning och experimentell utveckling får höjas med 15 procentenheter om fler än en medlemsstat stöder forskningsprojektet eller om det bedrivs i gränsöverskridande samarbete med forskningsorganisationer eller andra företag.

f.

Stöd inom ramen för denna åtgärd får kombineras med stöd från andra källor för samma stödberättigande kostnader, förutsatt att det sammanlagda stödet inte överskrider de tak som anges i leden d och e ovan.

g.

Stödmottagaren ska förbinda sig att bevilja icke-exklusiva licenser på icke-diskriminerande marknadsvillkor till tredje parter inom EES.

h.

Stöd får inte beviljas företag som redan befann sig i svårigheter (i den mening som avses i den allmänna gruppundantagsförordningen (18)) den 31 december 2019.”

19.

Följande avsnitt ska införas som avsnitt 3.7:

”Avsnitt 3.7 Investeringsstöd för infrastruktur för testning och uppskalning

36.

Utöver nuvarande möjligheter enligt artikel 107.3 c i EUF-fördraget är det viktigt att stödja infrastruktur för testning och uppskalning som bidrar till att utveckla covid-19-relaterade produkter.

37.

Kommissionen kommer därför att betrakta investeringsstöd för uppförande eller uppgradering av infrastruktur för testning och uppskalning, som krävs för utveckling, testning och uppskalning fram till en första industriell användning före massproduktion, av covid-19-relaterade produkter enligt avsnitt 3.8 som förenligt med den inre marknaden under förutsättning att följande villkor är uppfyllda:

a.

Stödet beviljas för uppförande eller uppgradering av infrastruktur för testning och uppskalning, som krävs för utveckling, testning och uppskalning fram till en första industriell användning före massproduktion, av covid-19-relaterade läkemedel (inklusive vacciner) och medicinska behandlingar, deras intermediärer, aktiva farmaceutiska substanser och insatsvaror, medicintekniska produkter, sjukhusutrustning och medicinsk utrustning (inbegripet respiratorer, skyddskläder, skyddsutrustning och diagnosverktyg) samt nödvändiga insatsvaror; desinfektionsmedel och deras intermediärer och kemiska insatsvaror som är nödvändiga för deras framställning; samt verktyg för datainsamling och databehandling.

b.

Stödet beviljas i form av direkta bidrag, skatteförmåner eller återbetalningspliktiga förskott senast den 31 december 2020.

c.

För projekt som inletts från och med den 1 februari 2020 anses stödet ha en stimulanseffekt. För projekt som inletts före den 1 februari 2020 anses stödet ha en stimulanseffekt om stödet är nödvändigt för att påskynda projektet eller utvidga dess räckvidd. I sådana fall ska endast de ytterligare kostnaderna i samband med de påskyndade insatserna eller den utvidgade räckvidden vara stödberättigande.

d.

Investeringsprojektet ska slutföras inom sex månader efter den dag då stödet beviljades. Ett investeringsprojekt anses vara slutfört när det godtas som slutfört av de nationella myndigheterna. Om tidsfristen på sex månader överskrids ska, för varje månads försening, 25 % av det beviljade stödbeloppet i form av direkta bidrag eller skatteförmåner återbetalas, om inte förseningen beror på omständigheter som ligger utanför stödmottagarens kontroll. Om tidsfristen respekteras övergår stöd i form av återbetalningspliktiga förskott till bidrag. Om den inte respekteras, återbetalas det återbetalningspliktiga förskottet i lika stora årliga delbetalningar inom fem år efter den dag då stödet beviljades.

e.

Stödberättigande kostnader är de investeringskostnader som är nödvändiga för att uppföra den infrastruktur för testning och uppskalning som krävs för att utveckla de produkter som förtecknas i led a ovan. Stödnivån får inte överstiga 75 % av de stödberättigande kostnaderna.

f.

Den högsta tillåtna stödnivån för det direkta bidraget eller för skatteförmånen får höjas med ytterligare 15 procentenheter, antingen om investeringen slutförs inom två månader efter den dag då stödet beviljades eller den dag då skatteförmånen började tillämpas, eller om stödet ges av fler än en medlemsstat. Om stödet beviljas i form av ett återbetalningspliktigt förskott och investeringen slutförs inom två månader, eller om stödet ges av fler än en medlemsstat, får ytterligare 15 procentenheter beviljas.

g.

Stödet inom ramen för denna åtgärd får inte kombineras med annat investeringsstöd för samma stödberättigande kostnader.

h.

En förlusttäckningsgaranti får beviljas utöver ett direkt bidrag, en skatteförmån eller ett återbetalningspliktigt förskott, eller som en självständig stödåtgärd. Förlusttäckningsgarantin utfärdas inom en månad efter det att företaget ansökt om den; förlusten som ska kompenseras fastställs fem år efter det att investeringen slutförts. Kompensationsbeloppet beräknas som skillnaden mellan summan av investeringskostnader, en rimlig vinst på 10 % per år av investeringskostnaderna under fem år, och driftskostnader å ena sidan, och summan av det direkta bidrag som erhållits, intäkter under femårsperioden samt projektets slutvärde å andra sidan.

i.

Det pris som tas ut för tjänster som tillhandahålls med hjälp av infrastruktur för testning och uppskalning ska motsvara marknadspriset.

j.

Infrastruktur för testning och uppskalning ska vara öppen för flera användare och kunna tillgås på ett öppet och icke-diskriminerande sätt. Företag som har finansierat minst 10 % av investeringskostnaderna kan beviljas förmånstillträde på fördelaktigare villkor.

k.

Stöd får inte beviljas företag som redan befann sig i svårigheter (i den mening som avses i den allmänna gruppundantagsförordningen (19)) den 31 december 2019.”

20.

Följande avsnitt ska införas som avsnitt 3.8:

”Avsnitt 3.8 Investeringsstöd för produktion av covid-19-relaterade produkter

38.

Utöver nuvarande möjligheter enligt artikel 107.3 c i EUF-fördraget är det viktigt att underlätta framställning av covid-19-relaterade produkter. Detta omfattar relevanta läkemedel (inklusive vacciner) och medicinska behandlingar, deras intermediärer, aktiva farmaceutiska substanser och insatsvaror, medicintekniska produkter, sjukhusutrustning och medicinsk utrustning (inbegripet respiratorer, skyddskläder, skyddsutrustning och diagnosverktyg) samt nödvändiga insatsvaror; desinfektionsmedel och deras intermediärer och kemiska insatsvaror som är nödvändiga för deras framställning; samt verktyg för datainsamling och databehandling.

39.

Kommissionen kommer att betrakta investeringsstöd för framställning av covid-19-relaterade produkter som förenligt med den inre marknaden förutsatt att följande villkor är uppfyllda:

a.

Investeringsstödet beviljas för framställning av covid-19-relaterade produkter, såsom läkemedel (inklusive vacciner) och medicinska behandlingar, deras intermediärer, aktiva farmaceutiska substanser och insatsvaror, medicintekniska produkter, sjukhusutrustning och medicinsk utrustning (inbegripet respiratorer, skyddskläder, skyddsutrustning och diagnosverktyg) samt nödvändiga insatsvaror; desinfektionsmedel och deras intermediärer och kemiska insatsvaror som är nödvändiga för deras framställning; samt verktyg för datainsamling och databehandling.

b.

Stödet beviljas i form av direkta bidrag, skatteförmåner eller återbetalningspliktiga förskott senast den 31 december 2020.

c.

För projekt som inletts från och med den 1 februari 2020 anses stödet ha en stimulanseffekt. För projekt som inletts före den 1 februari 2020 anses stödet ha en stimulanseffekt om stödet är nödvändigt för att påskynda projektet eller utvidga dess räckvidd. I sådana fall ska endast de ytterligare kostnaderna i samband med de påskyndade insatserna eller den utvidgade räckvidden vara stödberättigande.

d.

Investeringsprojektet slutförs inom sex månader efter den dag då stödet beviljades. Ett investeringsprojekt anses vara slutfört när det godtas som slutfört av de nationella myndigheterna. Om tidsfristen på sex månader överskrids ska, för varje månads försening, 25 % av det beviljade stödbeloppet i form av direkta bidrag eller skatteförmåner återbetalas, om inte förseningen beror på omständigheter som ligger utanför stödmottagarens kontroll. Om tidsfristen respekteras övergår stöd i form av återbetalningspliktiga förskott till bidrag. Om den inte respekteras, återbetalas det återbetalningspliktiga förskottet i lika stora årliga delbetalningar inom fem år efter den dag då stödet beviljades.

e.

Stödberättigande kostnader avser alla investeringskostnader som är nödvändiga för framställning av de produkter som anges i led a och kostnaderna för driftprov i de nya produktionsanläggningarna. Stödnivån får inte överstiga 80 % av de stödberättigande kostnaderna.

f.

Den högsta tillåtna stödnivån för det direkta bidraget eller skatteförmånen får höjas med ytterligare 15 procentenheter, antingen om investeringen slutförs inom två månader efter den dag då stödet beviljades eller den dag då skatteförmånen började tillämpas, eller om stödet ges av fler än en medlemsstat. Om stödet beviljas i form av ett återbetalningspliktigt förskott och investeringen slutförs inom två månader, eller om stödet ges av fler än en medlemsstat, får ytterligare 15 procentenheter beviljas.

g.

Stöd inom ramen för denna åtgärd får inte kombineras med annat investeringsstöd för samma stödberättigande kostnader.

h.

En förlusttäckningsgaranti får beviljas utöver ett direkt bidrag, en skatteförmån eller ett återbetalningspliktigt förskott, eller som en självständig stödåtgärd. Förlusttäckningsgarantin utfärdas inom en månad efter det att företaget ansökt om den; förlusten som ska kompenseras fastställs fem år efter det att investeringen slutförts. Kompensationsbeloppet beräknas som skillnaden mellan summan av investeringskostnader, en rimlig vinst på 10 % per år av investeringskostnaderna under fem år, och driftskostnader å ena sidan, och summan av det direkta bidrag som erhållits, intäkter under femårsperioden samt projektets slutvärde å andra sidan.

i.

Stöd får inte beviljas företag som redan befann sig i svårigheter (i den mening som avses i den allmänna gruppundantagsförordningen (20)) den 31 december 2019.”

21.

Följande avsnitt ska införas som avsnitt 3.9:

”Avsnitt 3.9 Stöd i form av uppskov med skattebetalningar och/eller socialförsäkringsavgifter

40.

Uppskov med skattebetalningar och/eller socialförsäkringsavgifter kan vara ett värdefullt verktyg för att lätta på företags (inbegripet egenföretagares) likviditetsbegränsningar och bevara sysselsättning. Om sådana uppskov har allmän räckvidd och inte gynnar vissa företag eller viss produktion omfattas de inte av tillämpningsområdet för artikel 107.1 i EUF-fördraget. Om de är begränsade exempelvis till vissa sektorer, regioner eller typer av företag, innefattar de stöd i den mening som avses i artikel 107.1 i EUF-fördraget (21).

41.

Som förenliga med den inre marknaden på grundval av artikel 107.3 b i EUF-fördraget kommer kommissionen att betrakta stödordningar bestående av tillfälliga uppskov med skattebetalningar eller med socialförsäkringsavgifter som gäller företag (inbegripet egenföretagare) vilka är särskilt drabbade av covid-19-utbrottet, till exempel inom särskilda sektorer, regioner eller företag av en viss storlek. Detta gäller även åtgärder som vidtas med avseende på skyldigheter i fråga om skattebetalningar och arbetsgivares socialförsäkringsavgifter som syftar till att lätta på de likviditetsbegränsningar som stödmottagarna ställs inför, inbegripet men inte begränsat till uppskov med delbetalningar, enklare tillgång till betalningsplaner för skatteskulder och beviljande av räntefria perioder, uppskov med indrivning av skatteskulder och påskyndade skatteåterbetalningar. Stödet ska beviljas före den 31 december 2020 och uppskovets slutdatum får inte ligga senare än den 31 december 2022.”

22.

Följande avsnitt ska införas som avsnitt 3.10:

”Avsnitt 3.10 Stöd i form av lönesubventioner för anställda för att undvika uppsägningar under covid-19-utbrottet

42.

För att bevara sysselsättningen får medlemsstaterna överväga att bidra till lönekostnaderna i företag (inbegripet egenföretagare) som annars skulle ha sagt upp personal på grund av covid-19-utbrottet. Om sådana stödordningar tillämpas på hela ekonomin omfattas de inte av unionens kontroll av statligt stöd. Om de ger företag en selektiv fördel, vilket kan vara fallet om de är begränsade till vissa sektorer, regioner eller typer av företag, innefattar de statligt stöd i den mening som avses i artikel 107.1 i EUF-fördraget.

43.

Om sådana åtgärder utgör stöd kommer kommissionen att betrakta dem som förenliga med den inre marknaden på grundval av artikel 107.3 b i EUF-fördraget, under förutsättning att följande villkor är uppfyllda:

a.

Stödet syftar till att undvika uppsägningar under covid-19-utbrottet.

b.

Stödet beviljas i form av stödordningar för företag i särskilda sektorer eller regioner eller företag av en viss storlek som är särskilt drabbade av covid-19-utbrottet.

c.

Lönesubventionen beviljas under en period av högst tolv månader efter stödansökan, för anställda som annars skulle ha sagts upp till följd av tillfälligt upphörande eller tillfällig neddragning av affärsverksamhet på grund av covid-19-utbrottet, och på villkor att den personal som omfattas behålls som stadigvarande anställd under hela den period för vilken stödet beviljas.

d.

Den månatliga lönesubventionen får inte överstiga 80 % av bruttomånadslönen (inbegripet arbetsgivarens socialförsäkringsavgifter) för den personal som omfattas. Medlemsstaterna får också, särskilt av hänsyn till låglönekategorier, anmäla alternativa metoder för att beräkna stödnivån, såsom att använda den nationella genomsnittslönen eller minimilönen, under förutsättning att stödets proportionalitet bibehålls.

e.

Lönesubventionen får kombineras med andra allmänt tillgängliga eller selektiva åtgärder för sysselsättningsstöd, förutsatt att det kombinerade stödet inte leder till överkompensation av lönekostnaderna för den berörda personalen. Lönesubventioner får vidare kombineras med uppskov med skattebetalning och med socialförsäkringsavgifter.”

23.

Punkt 34 ska betecknas 44 och ersättas med följande:

”44. Utom vad gäller stöd som beviljats enligt avsnitten 3.9 och 3.10, måste medlemsstaterna inom 12 månader från beviljandet offentliggöra relevant information (22) om varje individuellt stöd som beviljas enligt detta meddelande på antingen den övergripande webbplatsen för statligt stöd eller kommissionens it-verktyg (23).”

24.

Punkterna 35–42 ska betecknas punkterna 45–52.

(1)  Meddelande från kommissionen av den 19 mars 2020, C(2020)1863, EUT C 91I , 20.3.2020, s. 1.

(2)  Under förutsättning att reglerna i kommissionens förordning (EU) nr 651/2014 av den 17 juni 2014 genom vilken vissa kategorier av stöd förklaras förenliga med den inre marknaden enligt artiklarna 107 och 108 i fördraget (den allmänna gruppundantagsförordningen), och i de olika förordningarna om stöd av mindre betydelse iakttas, får de tillfälliga stödåtgärder som omfattas av detta meddelande kumuleras i enlighet med reglerna om kumulering i den allmänna gruppundantagsförordningen och i de olika förordningarna om stöd av mindre betydelse, nämligen kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013 av den 18 december 2013 om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på stöd av mindre betydelse (EUT L 352, 24.12.2013, s. 1), kommissionens förordning (EU) nr 1408/2013 av den 18 december 2013 om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på stöd av mindre betydelse inom jordbrukssektorn (EUT L 352, 24.12.2013, s. 9), kommissionens förordning (EU) nr 717/2014 av den 27 juni 2014 om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på stöd av mindre betydelse inom fiskeri- och vattenbrukssektorn (EUT L 190, 28.6.2014, s. 45) och kommissionens förordning (EU) nr 360/2012 av den 25 april 2012 om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på stöd av mindre betydelse som beviljas företag som tillhandahåller tjänster av allmänt ekonomiskt intresse (EUT L 114, 26.4.2012, s. 8).

(3)  Enligt definitionen i artikel 2.18 i kommissionens förordning (EU) nr 651/2014 av den 17 juni 2014 genom vilken vissa kategorier av stöd förklaras förenliga med den inre marknaden enligt artiklarna 107 och 108 i fördraget (EUT L 187 26.6.2014, s. 1). En hänvisning i denna tillfälliga ram till definitionen av företag i svårigheter i artikel 2.18 i förordning (EU) nr 651/2014, ska förstås som en hänvisning även till definitionerna i artikel 2.14 i förordning (EU) nr 702/2014 och artikel 3.5 i förordning (EU) nr 1388/2014.

(4)  Enligt definitionen i artikel 2.1 i kommissionens förordning (EU) nr 717/2014 av den 27 juni 2014 om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på stöd av mindre betydelse inom fiskeri- och vattenbrukssektorn (EUT L 190, 28.6.2014, s. 45).

(5)  Alla varor som förtecknas i bilaga I till EUF-fördraget med undantag för produkterna från fiskeri- och jordbrukssektorerna.

(6)  Kommissionens förordning (EU) nr 717/2014 av den 27 juni 2014 om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på stöd av mindre betydelse inom fiskeri- och vattenbrukssektorn (EUT L 190 28.6.2014, s. 45).

(7)  Likviditetsplanen får omfatta både rörelsekapital och investeringskostnader.

(8)  Enligt definitionen i artikel 2.18 i kommissionens förordning (EU) nr 651/2014 av den 17 juni 2014 genom vilken vissa kategorier av stöd förklaras förenliga med den inre marknaden enligt artiklarna 107 och 108 i fördraget (EUT L 187, 26.6.2014, s. 1).

(9)  Basräntan beräknad i enlighet med kommissionens meddelande om en översyn av metoden för att fastställa referens- och diskonteringsräntor (EUT C 14, 19.1.2008, s. 6) och som finns på GD Konkurrens webbplats https://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/reference_rates.html

(10)  Den lägsta sammanlagda räntesatsen (basränta plus kreditriskmarginaler) måste vara minst 10 räntepunkter per år.

(11)  Den lägsta sammanlagda räntesatsen (basränta plus kreditriskmarginaler) måste vara minst 10 räntepunkter per år.

(12)  Den lägsta sammanlagda räntesatsen (basränta plus kreditriskmarginaler) måste vara minst 10 räntepunkter per år.

(13)  Likviditetsbehoven får omfatta både rörelsekapital och investeringskostnader.

(14)  Enligt definitionen i artikel 2.18 i kommissionens förordning (EU) nr 651/2014 av den 17 juni 2014 genom vilken vissa kategorier av stöd förklaras förenliga med den inre marknaden enligt artiklarna 107 och 108 i fördraget (EUT L 187, 26.6.2014, s. 1).

(15)  Meddelande från kommissionen om ändring av bilagan till kommissionens meddelande till medlemsstaterna om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på kortfristig exportkreditförsäkring, C(2020)2044 final av den 27 mars 2020, EUT C 101I, 28.3.2020, s. 1.

(16)  Covid-19-relaterad och annan antivirusrelaterad forskning och utveckling omfattar forskning om vacciner, läkemedel och medicinska behandlingar, medicintekniska produkter och sjukhusutrustning och medicinsk utrustning, desinfektionsmedel, skyddskläder och skyddsutrustning samt relevanta processinnovationer för en effektiv framställning av de nödvändiga produkterna.

(17)  Enligt definitionerna i artikel 2.84, 2.85 och 2.86 i kommissionens förordning (EU) nr 651/2014 av den 17 juni 2014 genom vilken vissa kategorier av stöd förklaras förenliga med den inre marknaden enligt artiklarna 107 och 108 i fördraget (EUT L 187, 26.6.2014, s. 1).

(18)  Enligt definitionen i artikel 2.18 i kommissionens förordning (EU) nr 651/2014 av den 17 juni 2014 genom vilken vissa kategorier av stöd förklaras förenliga med den inre marknaden enligt artiklarna 107 och 108 i fördraget (EUT L 187, 26.6.2014, s. 1).

(19)  Enligt definitionen i artikel 2.18 i kommissionens förordning (EU) nr 651/2014 av den 17 juni 2014 genom vilken vissa kategorier av stöd förklaras förenliga med den inre marknaden enligt artiklarna 107 och 108 i fördraget (EUT L 187, 26.6.2014, s. 1).

(20)  Enligt definitionen i artikel 2.18 i kommissionens förordning (EU) nr 651/2014 av den 17 juni 2014 genom vilken vissa kategorier av stöd förklaras förenliga med den inre marknaden enligt artiklarna 107 och 108 i fördraget, EUT L 187, 26.6.2014, s. 1.

(21)  Se även punkt 118 i kommissionens tillkännagivande om begreppet statligt stöd som avses i artikel 107.1 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (C/2016/2946), EUT C 262, 19.7.2016, s. 1.

(22)  Med hänvisning till den information som krävs enligt bilaga III till kommissionens förordning (EU) nr 651/2014 av den 17 juni 2014, bilaga III till kommissionens förordning (EU) nr 702/2014 och bilaga III till kommissionens förordning (EU) nr 1388/2014 av den 16 december 2014. När det gäller återbetalningspliktiga förskott, garantier, lån och andra stödformer, får det underliggande instrumentets nominella värde föras upp per stödmottagare. När det gäller skatte- eller betalningsförmåner, får stödbeloppet för det individuella stödet anges i intervaller.

(23)  Sidan för offentlig sökning i modulen för stödtransparens ger tillträde till uppgifter om individuellt statligt stöd som medlemsstaterna beviljat i enlighet med EU:s transparenskrav på området statligt stöd https://webgate.ec.europa.eu/competition/transparency/public?lang=en.