Bryssel den 25.12.2020

COM(2020) 855 final

2020/0381(NLE)

Förslag till

RÅDETS BESLUT

om undertecknande, på unionens vägnar, och provisorisk tillämpning av handels- och samarbetsavtalet mellan Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen, å ena sidan, och Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland, å andra sidan, och av avtalet mellan Europeiska unionen och Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland om säkerhetsförfaranden för utbyte och skydd av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter


MOTIVERING

1.BAKGRUND TILL FÖRSLAGET

·Motiv och syfte med förslaget

Den 29 mars 2017 anmälde Förenade kungariket sin avsikt att utträda ur Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen till Europeiska rådet i enlighet med artikel 50 i Fördraget om Europeiska unionen (nedan kallat EUF-fördraget).

Den 30 januari 2020 antog rådet, efter Europaparlamentets godkännande, beslut (EU) 2020/135 om ingående av avtalet om Förenade konungariket Storbritannien och Nordirlands utträde ur Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen (nedan kallat utträdesavtalet) 1 . Utträdesavtalet trädde i kraft den 1 februari 2020 och föreskriver en övergångsperiod under vilken unionsrätten är tillämplig på och i Förenade kungariket i enlighet med det avtalet. Övergångsperioden löper ut den 31 december 2020.

I sina riktlinjer av den 23 mars 2018 framförde Europeiska rådet på nytt unionens fasta beslutsamhet att i framtiden ha ett så nära partnerskap som möjligt med Förenade kungariket. Enligt riktlinjerna bör ett sådant partnerskap omfatta handelssamarbete och ekonomiskt samarbete samt andra områden, särskilt kampen mot terrorism och internationell brottslighet samt säkerhet, försvar och utrikespolitik. Europeiska rådet fastställde riktlinjerna i syfte att inleda förhandlingar för att uppnå ett övergripande samförstånd om de framtida förbindelserna, som skulle utvecklas närmare i en politisk förklaring som skulle åtfölja och omnämnas i utträdesavtalet.

I den politiska förklaring som åtföljde utträdesavtalet (nedan kallad den politiska förklaringen) anges ramen för de framtida förbindelserna mellan Europeiska unionen och Förenade kungariket 2 . Förklaringen innehåller parametrarna för ett ambitiöst, brett, djupt och flexibelt partnerskap inom handel och ekonomiskt samarbete med ett omfattande och balanserat frihandelsavtal som kärna, brottsbekämpning och straffrätt, utrikespolitik, säkerhet och försvar samt bredare samarbetsområden.

I artikel 184 i utträdesavtalet anges att unionen och Förenade kungariket ska göra sitt yttersta, i uppriktig anda och med full respekt för varandras rättsordningar, för att vidta nödvändiga steg för att skyndsamt förhandla fram de avtal rörande deras framtida förbindelser som avses i den politiska förklaringen och för att genomföra de relevanta förfarandena för att ratificera eller ingå de avtalen, i syfte att säkerställa att avtalen i möjligaste mån blir tillämpliga från och med övergångsperiodens utgång.

Den 25 februari 2020 antog rådet beslut ((EU, Euratom) 2020/266 3 om bemyndigande att inleda förhandlingar med Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland om ett nytt partnerskapsavtal. Kommissionen utsågs till unionens förhandlare. Rådets beslut inkluderade ett addendum med direktiv till förhandlingar om ett nytt partnerskap med Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland (nedan kallade förhandlingsdirektiven).

Kommissionen förde förhandlingarna i samråd med den särskilda kommitté som utsetts av rådet (rådets arbetsgrupp för Förenade kungariket). Vederbörlig hänsyn har tagits till Europaparlamentets resolutioner av den 12 februari 2020 respektive den 18 juni 2020, och kommissionen har hållit Europaparlamentet fullständigt informerat i enlighet med artikel 218.10 i EUF-fördraget, särskilt via sin samordningsgrupp för Förenade kungariket.

Särskild uppmärksamhet har ägnats åt att säkerställa insyn i processen, i enlighet med de vägledande principer som rådet godkände den 22 januari 2020 vad gäller öppenhet under förhandlingarna om de framtida förbindelserna. Mot denna bakgrund offentliggjordes samtliga unionsförhandlarens (kommissionen) förhandlingsdokument som delgivits rådet, Europaparlamentet, de nationella parlamenten eller Förenade kungariket, inom ramen för unionslagstiftningen. Vidare höll chefsförhandlaren rådet och Europeiska rådet, Europaparlamentet och de nationella parlamenten samt Ekonomiska och sociala rådet och Regionkommittén fullt informerade om utvecklingen.

Förhandlingarna slutfördes och handels- och samarbetsavtalet, tillsammans med avtalet om säkerhetsförfaranden för utbyte och skydd av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter (nedan kallat informationssäkerhetsavtalet), godkändes av chefsförhandlarna i Bryssel den 24 december 2020.

Informationssäkerhetsavtalet är ett kompletterande avtal till handels- och samarbetsavtalet och utgör, i enlighet med artikel COMPROV.2 i handels- och samarbetsavtalet, en integrerad del av de övergripande bilaterala förbindelserna mellan unionen och Förenade kungariket, såsom dessa regleras i handels- och samarbetsavtalet, och utgör en del av det samlade regelverket. Informationssäkerhetsavtalet är knutet till handels- och samarbetsavtalet genom att det börjar tillämpas samma dag som det senare och innehåller samma bestämmelse om uppsägning.

Parallellt med handels- och samarbetsavtalet och informationssäkerhetsavtalet har kommissionen förhandlat om ett avtal om samarbete om säker och fredlig användning av kärnenergi mellan Förenade konungariket Storbritannien och Nordirlands regering och Europeiska atomenergigemenskapen. Rekommendationen till rådets beslut om godkännande av det avtalet läggs fram tillsammans med detta förslag, i enlighet med ett separat förfarande. Utöver ingåendet av avtalet om samarbete om säker och fredlig användning av kärnenergi, omfattar det förfarandet även ingåendet av handels- och samarbetsavtalet vad gäller frågor som omfattas av Europeiska atomenergigemenskapens befogenheter (särskilt Förenade kungarikets deltagande som tredjeland i Euratoms forskningsprogram och i europeisk fusionsforskningsverksamhet, inbegripet Iter-verksamhet, genom sitt medlemskap som tredjeland i europeiska gemensamma företaget för Iter och utveckling av fusionsenergi (Fusion for Energy).

Att handels- och samarbetsavtalet börjar tillämpas är en särskilt brådskande angeläget. Som tidigare medlemsstat har Förenade kungariket omfattande förbindelser med unionen på en rad ekonomiska och andra områden. Om det inte finns någon tillämplig ram som reglerar förbindelserna mellan unionen och Förenade kungariket efter den 31 december 2020 kommer dessa förbindelser att störas avsevärt, till nackdel för enskilda personer, företag och andra berörda parter. Förhandlingarna kunde slutföras först i ett mycket sent skede före utgången av övergångsperioden. Denna sena tidpunkt bör inte äventyra den demokratiska kontroll som Europaparlamentet ska utöva i enlighet med fördragen. Mot bakgrund av dessa exceptionella omständigheter föreslår kommissionen att avtalen tillämpas provisoriskt fram till den 28 februari 2021 eller ett annat datum som fastställts av partnerskapsrådet, eller den första dagen i den månad som följer på den månad då parterna har underrättat varandra om att de har slutfört sina respektive interna krav och förfaranden för att fastställa sitt samtycke till att bli bundna av avtalen, beroende på vilken som inträffar först.

·Förenlighet med befintliga bestämmelser inom området

Både Europeiska rådets riktlinjer av den 23 mars 2018 och den politiska förklaringen efterlyste ett nära partnerskap mellan unionen och Förenade kungariket.

Förhandlingarna om handels- och samarbetsavtalet och avtalet om informationssäkerhet föregicks av ingåendet av utträdesavtalet, som trädde i kraft den 1 februari 2020. Utträdesavtalet föreskriver en övergångsperiod under vilken unionsrätten är tillämplig på och i Förenade kungariket i enlighet med det avtalet. Övergångsperioden löper ut den 31 december 2020. Handels- och samarbetsavtalet och avtalet om informationssäkerhet syftar till att reglera de nya förbindelserna mellan unionen och Förenade kungariket och därigenom förhindra betydande störningar som annars skulle kunna uppstå i detta förhållande efter övergångsperiodens utgång.

Handels- och samarbetsavtalet utgör en solid grund för ett ömsesidigt fördelaktigt och balanserat partnerskap mellan unionen och Förenade kungariket. Det återspeglar också det faktum att Förenade kungariket, i egenskap av icke-medlem i unionen, inte har samma rättigheter eller åtnjuter samma förmåner som ett medlemsland.

   Förenlighet med unionens politik inom andra områden

Handels- och samarbetsavtalet och avtalet om informationssäkerhet är fullt förenliga med fördragen och bevarar integriteten och autonomin i unionens rättsordning. Dessa avtal kommer inte att kräva att unionen ändrar sina regler, bestämmelser eller normer på något reglerat område. De främjar unionens värden, mål och intressen, och säkerställer konsekvens, effektivitet och kontinuitet i dess politik och verksamhet.

All import från Förenade kungariket måste vara förenlig med unionens regler och bestämmelser (t.ex. tekniska regler och produktstandarder, sanitära eller fytosanitära regler, bestämmelser om livsmedelssäkerhet, hälso- och säkerhetsnormer, miljöskydd och konsumentskydd).

Handels- och samarbetsavtalet innehåller särskilda avdelningar om standarder för handel och lika villkor på områdena för arbetsrätt, miljö, kampen mot klimatförändringar och hållbar utveckling, som kopplar den ekonomiska delen av handels- och samarbetsavtalet till unionens övergripande mål för hållbar utveckling och särskilda mål på områdena arbetsrätt, miljö och klimatförändring.

Förenade kungarikets deltagande i unionsprogram kommer fullt ut att respektera de grundläggande akter som fastställer programmen samt befintliga unionsförordningar om ekonomisk förvaltning, såsom budgetförordningen.

2.RÄTTSLIG GRUND

Den materiella rättsliga grunden för det föreslagna rådsbeslutet om undertecknande är artikel 217 i EUF-fördraget. Denna rättsliga grund är den mest lämpliga med hänsyn till partnerskapets breda tillämpningsområde.

Den förfarandemässiga rättsliga grunden är artikel 218.5 i EUF-fördraget jämförd med artikel 218.8 andra stycket i EUF-fördraget, som föreskriver enhällighet i rådet.

Rättslig grund för det föreslagna rådsbeslutet är således artikel 217 i EUF-fördraget jämförd med artikel 218.5 och 218.8 andra stycket i EUF-fördraget.

3.ÖVRIGA INSLAG

·Genomförande av organ som inrättats inom ramen för handels- och samarbetsavtalet

I del ett avdelning III i handels- och samarbetsavtalet inrättas ett partnerskapsråd som ska överse uppnåendet av målen för avtalet och eventuella kompletterande avtal. Partnerskapsrådet består av företrädare för unionen och Förenade kungariket på ministernivå som kommer att sammanträda minst en gång om året och kommer att övervaka och underlätta genomförandet och tillämpningen av handels- och samarbetsavtalet och av eventuella kompletterande avtal, såsom avtalet om informationssäkerhet.

Partnerskapsrådet får anta beslut i alla frågor för vilka handels- och samarbetsavtalet eller ett kompletterande avtal föreskriver detta. Partnerskapsrådet kan endast fatta sina beslut och utfärda rekommendationer genom ömsesidig överenskommelse mellan unionen och Förenade kungariket. Det kan inte på något sätt begränsa beslutsfattandet på unionsnivå. Unionen och Förenade kungariket får, genom partnerskapsrådet eller specialiserade kommittéer, besluta att ändra vissa aspekter av handels- och samarbetsavtalet eller av eventuella kompletterande avtal, endast i de fall som särskilt anges däri. När parterna godkänner ett sådant beslut måste det uppfylla deras respektive tillämpliga interna bestämmelser och förfaranden.

När partnerskapsrådet utför sina uppgifter kommer det att bistås av handelspartnerskapskommittén, som i sin tur bistås av specialiserade handelskommittéer och av andra specialiserade kommittéer.

Genom handels- och samarbetsavtalet inrättas följande specialiserade handelskommittéer:

(a)Den specialiserade handelskommittén för varor.

(b)Den specialiserade handelskommittén för tullsamarbete och ursprungsregler.

(c)Den specialiserade handelskommittén för sanitära och fytosanitära åtgärder.

(d)Den specialiserade handelskommittén för tekniska handelshinder.

(e)Den specialiserade handelskommittén för tjänster, investeringar och digital handel.

(f)Den specialiserade handelskommittén för immateriella rättigheter.

(g)Den specialiserade handelskommittén för offentlig upphandling.

(h)Den specialiserade handelskommittén för regleringssamarbete.

(i)Den specialiserade handelskommittén för lika villkor för öppen och rättvis konkurrens och hållbar utveckling.

(j)Den specialiserade handelskommittén för administrativt samarbete i fråga om mervärdesskatt och indrivning av skatter och avgifter.

Genom handels- och samarbetsavtalet inrättas följande specialiserade kommittéer:

(k)Den specialiserade kommittén för energi.

(l)Den specialiserade kommittén för lufttransport.

(m)Den specialiserade kommittén för flygsäkerhet.

(n)Den specialiserade kommittén för vägtransport.

(o)Den specialiserade kommittén för samordning av de sociala trygghetssystemen.

(p)Den specialiserade kommittén för fiskeri.

(q)Den specialiserade kommittén för samarbete inom brottsbekämpning och rättsliga frågor.

(r)Den specialiserade kommittén för deltagande i unionsprogram.

Partnerskapsrådet får inrätta eller upplösa specialiserade handelskommittéer eller specialiserade kommittéer, och handelspartnerskapskommittén får inrätta eller upplösa specialiserade handelskommittéer.

I handels- och samarbetsavtalet föreskrivs också en roll för partnerskapsrådet och specialiserade kommittéer när det gäller tvistlösning, vilket behandlas i del sex avdelning I i handels- och samarbetsavtalet.

·Genomförande och tillämpning av handels- och samarbetsavtalet i unionen

I enlighet med artikel 216.2 i EUF-fördraget ska avtal som ingås av unionen ska vara bindande för unionens institutioner och medlemsstater.

För att unionen ska kunna reagera i tid när relevanta villkor inte längre uppfylls bör kommissionen ges befogenhet att fatta vissa beslut om tillfälligt upphävande av förmåner som beviljats Förenade kungariket enligt bilagan om ekologiska produkter och bilagan om läkemedel. Innan kommissionen gör detta bör den informera medlemsstaternas företrädare, som får invända mot den ståndpunkt som kommissionen lägger fram med en blockerande minoritet Kommissionen bör också ges befogenhet att i enlighet med samma förfarande anta andra genomförandearrangemang som är nödvändiga för att dessa bilagor ska fungera effektivt.

För att garantera efterlevnad av skyldigheterna enligt handels- och samarbetsavtalet finns det dessutom robusta efterlevnadsmekanismer. I handels- och samarbetsavtalet föreskrivs en möjlighet för parterna att vidta snabba, autonoma och operativa åtgärder för att skydda sina intressen, särskilt när det gäller områdena lika villkor (dvs. motåtgärder, korrigerande åtgärder) och fiskeri (dvs. kompensationsåtgärder, korrigerande åtgärder), samt mer allmänt vid allvarliga ekonomiska, samhälleliga eller miljömässiga svårigheter av sektoriell eller regional karaktär.

Det är viktigt att unionen fullt ut kan vidta dessa verkställighetsåtgärder snabbt och effektivt. I detta syfte bör kommissionen ha befogenhet att tillfälligt upphäva skyldigheter enligt handels- och samarbetsavtalet i enlighet med artikel GOODS.19 om åtgärder vid överträdelser eller kringgående av tullagstiftningen, artikel LPFOFCSD.3.12 om korrigerande åtgärder på området för lika villkor, artikel ROAD.11 om korrigerande åtgärder inom vägtransport, artikel AIRTRN.8 om vägran, återkallande, tillfälligt upphävande eller begränsning av trafiktillstånd inom luftfart, artikel FISH.14 om korrigerande åtgärder inom fiskeri, artikel FISH.9 om kompensationsåtgärder vid tillbakadragande eller minskning av tillträde, artiklarna UNPRO.3.1 och UNPRO.3.20 om tillfälligt upphävande och avslutande av Förenade kungarikets deltagande i unionsprogram samt artikel INST.24 om tillfälliga åtgärder eller att vidta lämpliga skyddsåtgärder i enlighet med artikel INST.36.

I enlighet med fördragen kommer kommissionen också att agera på unionens vägnar i alla steg i förfarandet för tvistlösning enligt del sex avdelning I i handels- och samarbetsavtalet.

·Ingående redogörelse för de specifika bestämmelserna i utkasten till avtal

Det breda och ambitiösa samarbete mellan unionen och Förenade kungariket som avses i handels- och samarbetsavtalet återspeglar slutsatserna och riktlinjerna från Europeiska rådet den 23 mars 2018 och bygger på den politiska förklaringen.

Handels- och samarbetsavtalet är ett enda paket som består av fyra huvudkomponenter:

Allmänna och institutionella arrangemang.

Ekonomiska arrangemang (däribland bestämmelser om handel och garantier för lika villkor).

Arrangemang rörande brottsbekämpning och civilrättsligt samarbete.

Bestämmelser om tvistlösning, grundläggande värden och skyddsåtgärder.

Det tilltänkta partnerskapet bygger på erkännande av demokratin, rättsstatsprincipen och de mänskliga rättigheterna, liksom kampen mot klimatförändringar och insatser för att motverka spridning av massförstörelsevapen. En överträdelse av någon av dessa grundsatser gör det möjligt för parterna att helt eller delvis avsluta eller tillfälligt avbryta tillämpningen av handels- och samarbetsavtalet eller ett kompletterande avtal. Parterna bekräftar också sitt åtagande att säkerställa en hög nivå på skyddet av personuppgifter.

Handels- och samarbetsavtalets tillämpningsområde är omfattande. Det inbegriper områden av intresse som beskrivs i den politiska förklaringen, bl.a. handel och ekonomiskt samarbete, brottsbekämpning och straffrättsligt samarbete, deltagande i unionsprogram och tematiska samarbetsområden. Handels- och samarbetsavtalet innehåller inga arrangemang för samarbete på området utrikespolitik, yttre säkerhet och försvar, med tanke på Förenade kungarikets ståndpunkt att inte förhandla om eller inkludera sådana arrangemang i handels- och samarbetsavtalet. Handels- och samarbetsavtalet respekterar autonomin i unionens beslutsbefogenheter och rättsordning, integriteten hos unionens inre marknad och tullunionen samt de fyra friheternas odelbarhet (fri rörlighet för människor, varor, tjänster och kapital). Det omfattar inte endast fri handel med varor och tjänster, utan också sätt att förhindra snedvridningar och orättvisa konkurrensfördelar. Handels- och samarbetsavtalet återspeglar det faktum att Förenade kungariket lämnar unionens system med gemensamma regler, översyn och verkställighetsmekanismer och därmed inte längre kan dra nytta av medlemskapets eller den inre marknadens fördelar.

Genom handels- och samarbetsavtalet inrättas en övergripande styrningsram som omfattar alla samarbetsområden inom ramen för handels- och samarbetsavtalet och eventuella kompletterande avtal, såsom avtalet om informationssäkerhet, samtidigt som vissa anpassningar föreskrivs för att tillgodose motiverade sektoriella behov.

För att garantera efterlevnad av skyldigheterna enligt handels- och samarbetsavtalet finns det robusta efterlevnadsmekanismer. I handels- och samarbetsavtalet föreskrivs en möjlighet för parterna att vidta snabba, autonoma och operativa åtgärder för att skydda sina intressen, särskilt när det gäller områdena lika villkor (dvs. motåtgärder, korrigerande åtgärder) och fiskeri (dvs. kompensationsåtgärder, korrigerande åtgärder), samt mer allmänt vid allvarliga ekonomiska, samhälleliga eller miljömässiga svårigheter av sektoriell eller regional karaktär.

Vad gäller det territoriella tillämpningsområdet omfattar handels- och samarbetsavtalet, med avseende på unionen, de territorier på vilka fördragen är tillämpliga och, med avseende på Förenade kungariket, Förenade kungarikets territorium. Handels- och samarbetsavtalet innehåller också i begränsad omfattning Kanalöarna och Isle of Man vad gäller handel med varor samt tillträde till vatten. I enlighet med förklaringarna i protokollet från Europeiska rådets möte av den 25 november 2018 och med rådets förhandlingsdirektiv är handels- och samarbetsavtalet inte tillämpligt på Gibraltar.

Handels- och samarbetsavtalet består av sju delar (ytterligare indelade i rubriker, avdelningar, kapitel och avsnitt), tre protokoll och ett antal bilagor enligt följande:

Del ett (Gemensamma och institutionella bestämmelser) innehåller de allmänna bestämmelserna, handels- och samarbetsavtalets tolkningsprinciper och definitioner samt den institutionella ramen.

Del ett innehåller bestämmelser om styrning och genomförande av handels- och samarbetsavtalet och inrättar gemensamma styrelseorgan (partnerskapsrådet, handelspartnerskapskommittén, specialiserade handelskommittéer och andra specialiserade kommittéer).

Bestämmelserna om styrning klargör hur handels- och samarbetsavtalet kommer att fungera och kontrolleras. De har utformats för att vara flexibla och möjliga att anpassa till särskilda behov som kan komma att uppstå inom olika områden. Med tanke på handels- och samarbetsavtalet omfattning och komplexitet insisterade unionen på en enda styrningsram som omfattar hela avtalet. Detta ger ett tydligt rättsläge för företag, konsumenter och medborgare, samtidigt som man undviker att skapa flera parallella strukturer och ytterligare byråkrati.

Partnerskapsrådet kommer att se över genomförandet av avtalet. Partnerskapsrådet, som består av företrädare för unionen och Förenande kungariket på ministernivå, kommer att mötas i olika sammansättningar beroende vilka frågor som avhandlas. Det kommer att vara det forum där parterna kan diskutera frågor som kan uppkomma, och kommer att ha befogenhet att fatta bindande beslut genom ömsesidig överenskommelse. I sitt arbete kommer det att bistås av handelspartnerskapskommittén, de specialiserade handelskommittéerna och andra specialiserade kommittéer.

Del två (Handel, transport, fiskeri och andra arrangemang) omfattar sex rubriker:

Rubrik ett: Handel, med tolv avdelningar: Avdelning I (Varuhandel), Avdelning II (Tjänster och investeringar), Avdelning III (Digital handel), Avdelning IV (Kapitalrörelser, betalningar, överföringar och tillfälliga skyddsåtgärder), Avdelning V (Immateriella rättigheter), Avdelning VI (Offentlig upphandling), Avdelning VII (Små och medelstora företag), Avdelning VIII (Energi), Avdelning IX (Öppenhet), Avdelning X (God regleringspraxis och regleringssamarbete), Avdelning XI (Lika villkor för öppen och rättvis konkurrens och hållbarhet), Avdelning XII (Undantag).

Rubrik två Luftfart, med två avdelningar: Avdelning I (Lufttransport) och avdelning II (Luftfartsskydd).

Rubrik tre: Vägtransport, med två avdelningar: Avdelning I (Godstransporter på väg) och avdelning II (Persontransporter på väg).

Rubrik fyra: Samordning av de sociala trygghetssystemen och viseringar för kortare vistelser.

Rubrik fem: Fiskeri.

Rubrik sex: Övriga bestämmelser.

Som framgår av dess rubriker och avdelningar, omfattar del två handel med varor och tjänster, liksom en rad andra områden rörande ekonomiskt och bredare samarbete, t.ex. investeringar, konkurrens, skattemässig transparens, energi, luft- och vägtransporter, icke-diskriminering med avseende på vissa rörlighetsarrangemang och samordning av de sociala trygghetssystemen samt fiske.

Del två stakar ut en modern och hållbar handelspolitik. Båda parter förbinder sig att ha gemensamma höga standarder vad gäller exempelvis arbetsrättsliga och sociala normer, miljöskydd, kampen mot klimatförändringar, inbegripet koldioxidprissättning, och relevanta normer om skatteflykt och skattemässig transparens 4 . Denna del innehåller principer om subventioner för att förhindra att någon av parterna beviljar subventioner som har en väsentlig inverkan på handel och investeringar mellan parterna. Dessa överenskomna normer och principer är knutna till nationella efterlevnads- och tvistlösningsmekanismer för att säkerställa att företag från EU respektive Förenade kungariket konkurrerar på lika villkor. I del två föreskrivs att var och en av parterna kan vidta lämpliga ensidiga åtgärder för att skydda sig mot effekter på handel och investeringar till följd av subventioner eller betydande skillnader i respektive system för kontroll av subventioner eller i respektive skyddsnivåer i frågan om arbetsrätt, social trygghet, miljö och klimat.

När det gäller handel med varor går bestämmelserna i del två längre än EU:s senaste frihandelsavtal med partner som Kanada och Japan, genom att föreskriva avgiftsfria kvoter för alla varor. För att dra nytta av dessa exceptionella förmåner måste företag säkerställa att deras produkter har sitt ursprung i unionen eller Förenade kungariket. Dessa ”ursprungsregler” är avgörande för att säkra unionsmarknadens integritet. Handels- och samarbetsavtalet kommer också att, i den utsträckning som unionens tullkodex medger, lätta på de tullformaliteter som gäller för alla tredjeländer utanför tullunionen. Det kommer också att undanröja onödiga tekniska handelshinder, samtidigt som det säkerställs att alla varor från Förenade kungariket som förs in till unionen fullt ut uppfyller unionens höga regleringsstandarder, däribland med avseende på livsmedelskvalitet (t.ex. sanitära och fytosanitära normer) och produktsäkerhet.

Man har också kommit överens om en betydande grad av öppenhet med avseende på handel med tjänster som går utöver de grundläggande bestämmelserna i WTO:s allmänna tjänstehandelsavtal (Gats), samtidigt som de återspeglar det faktum att Förenade kungariket inte längre åtnjuter fri rörlighet för personer och således inte heller frihet att tillhandahålla tjänster. Tjänsteleverantörer från Förenade kungariket som vill erbjuda tjänster i unionen kommer att behöva uppfylla alla ändamålsenliga krav som lagstiftningen i unionen uppställer, men de kommer inte att behandlas mindre förmånligt än företag i unionen inom de områden som omfattas av handels- och samarbetsavtalet, och omvänt 5 . Investerare från Förenade kungariket kan också etablera rättsliga enheter i unionen för att tillhandahålla tjänster på den inre marknaden och vice versa. Avtalet inbegriper en ram för framtida förhandlingar om avtal om erkännande av yrkeskvalifikationer.

Handels- och samarbetsavtalet innehåller bestämmelser som syftar till att underlätta digital handel genom att ta itu med omotiverade hinder och säkerställa en öppen, säker och tillförlitlig onlinemiljö för företag och konsumenter, tillsammans med höga standarder för skydd av personuppgifter. Avtalet innehåller också bestämmelser som garanterar skyddet av immateriella rättigheter. Det omfattar dessutom bestämmelser om ömsesidiga möjligheter på parternas respektive marknader för offentlig upphandling och om upphandlingsstandarder som går utöver deras åtaganden inom ramen för WTO:s avtal om offentlig upphandling (GPA).

På energiområdet gäller att eftersom Förenade kungariket inte längre kommer att delta i den gemensamma elmarknaden eller på EU:s handelsplattformar, skapar handels- och samarbetsavtalet en ny ram för bilateralt energisamarbete som syftar till att säkerställa kostnadseffektivt, rent och säkert tillhandahållande av energi som är av avgörande betydelse för båda ekonomiernas funktion. Det inrättas också nya mekanismer för samarbete om förnybar energi, särskilt i Nordsjön, och när det gäller att bekämpa klimatförändringarna. Materiella bestämmelser om lika villkor och liberalisering ingår också i avtalet, inbegripet med avseende på villkoren för subventioner inom energisektorn. Liksom inom andra områden återspeglar bestämmelserna på energiområdet inte de fulla fördelarna av den inre marknaden för Förenade kungariket, mot bakgrund av dess ställning som tredjeland.

På transportområdet innehåller handels- och samarbetsavtalet bestämmelser om fortsatta och hållbara luftfarts- och vägförbindelser, samtidigt som den inre marknadens integritet respekteras. Det innefattar bestämmelser som ska säkerställa att företag från unionen och Förenade kungariket kan konkurrera på lika villkor, så att passagerarrättigheter och transportsäkerhet inte undergrävs.

Del två omfattar också en ram för en gemensam och hållbar förvaltning av fiskbestånd i unionens och Förenade kungarikets vatten. Förenade kungariket, som en oberoende kuststat, kommer att ha kontroll över sina vatten och kunna vidareutveckla brittiskt fiske, samtidigt som fiskare i EU även i fortsättningen kommer att ha tillgång till Förenade kungarikets vatten för att bedriva fiske.

Del tre (Brottsbekämpning och straffrättsligt samarbete) anger ramen för brottsbekämpning och straffrättsligt samarbete. Denna del är ett svar på behovet av ett starkt samarbete mellan polismyndigheter och rättsliga myndigheter på nationell nivå, och mellan dessa och unionsbyråer och unionsorgan, i synnerhet när det gäller att bekämpa och lagföra gränsöverskridande brottslighet och terrorism.

Del tre omfattar följande nyckelområden:

Utbyte av uppgifter: Regler för ett punktligt, effektivt och ändamålsenligt utbyte av passageraruppgifter (PNR-uppgifter), DNA, fingeravtryck och registreringsuppgifter för fordon (så kallade Prümuppgifter – som aldrig tidigare har utbytts mellan unionen och ett tredjeland som inte deltar i Schengensamarbetet), uppgifter ur kriminalregister och operativ information. Detta skulle komplettera internationella kanaler, t.ex. Interpol.

Europol och Eurojust: Effektivt samarbete mellan Förenade kungariket och Europol och Eurojust, i enlighet med de regler om samarbete med tredjeländer som fastställs i unionslagstiftningen.

Överlämnande: Möjliggörande av ett snabbt överlämnande av brottslingar mellan unionens medlemsstater och Förenade kungariket genom förenklade förfaranden, strikta tidsfrister, robusta skyddsåtgärder (inklusive lämpliga grunder för att vägra överlämnande), processuella rättigheter och domstolskontroll.

Ömsesidig rättslig hjälp: Arrangemang för att underlätta och komplettera arbetet inom ramen för Europarådets konventioner på det straffrättsliga området, t.ex. genom förenklade förfaranden, tidsfrister och teknisk infrastruktur, med inverkan på en rad åtgärder, däribland frysning och förverkande av egendom.

Bekämpning av penningtvätt: Bestämmelser om samarbete för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism.

Del tre tar hänsyn till Förenade kungarikets ställning som ett tredjeland utanför Schengenområdet. Till exempel kommer Förenade kungariket inte längre att ha direkt åtkomst i realtid till känsliga unionsdatabaser som används för att upprätthålla unionens område med frihet, säkerhet och rättvisa – eftersom detta endast ges till medlemsstater och mycket nära associerade länder som godtar alla medföljande skyldigheter.

Det nära och omfattande polissamarbetet och rättsliga samarbetet bygger på garantier om att respektera demokratin och rättsstatsprincipen, att på ett effektivt sätt skydda individers grundläggande fri- och rättigheter, inbegripet de som fastställs i Europakonventionen om mänskliga rättigheter, och ge dessa verkan på nationell nivå, samt på båda parternas åtagande att upprätthålla stränga normer i fråga om uppgiftsskydd. Detta var ett särskilt viktigt krav från unionens sida, i syfte att säkerställa att både säkerheten och medborgarnas grundläggande rättigheter skyddas. Del tre innehåller också specifika bestämmelser om tillfälligt upphävande av samarbetet vid allvarliga och systematiska brister i säkerställandet av någon aspekt av detta skydd, samt en särskild tvistlösningsmekanism.

Del fyra (Tematiskt samarbete) innehåller två avdelningar: Avdelning I: Folkhälsosäkerhet och avdelning II: It-säkerhet I del fyra finns bestämmelser om samarbete mellan parterna i frågar som rör folkhälsosäkerhet och it-säkerhet, inklusive genom tillfälligt och begränsat samarbete från Förenade kungarikets sida i ett antal unionsstrukturer, men endast på förfrågan från unionen och under förutsättning att specifika gemensamma hot uppstår.

Del fem (Deltagande i unionsprogram, sund ekonomisk förvaltning och finansiella bestämmelser) reglerar Förenade kungarikets deltagande som tredjeland i ett antal av unionens flaggskeppsprogram, med förbehåll för att Förenade kungariket bidrar till unionens budget. Den exakta förteckningen över sådana program kommer att antas längre fram av den specialiserade kommittén för deltagande i unionsprogram. Därutöver kan den specialiserade kommittén för deltagande i unionsprogram även upprätta en förteckning över tjänster som tillhandahålls genom genomförandet av unionsprogram som Förenade kungariket kan få tillgång till.

De rättsliga grunderna (grundläggande rättsakter) för de unionsprogram och unionsverksamheter som Förenade kungariket kan delta i har ännu inte antagits. Det finns dock en gemensam överenskommelse mellan Förenade kungariket och unionen om de program i vilka Förenade kungariket kan delta och förutsättningarna för sådant deltagande, med förbehåll för de villkor som uppställs i de slutliga rättsliga grunderna. Därför har en gemensam förklaring bifogats handels- och samarbetsavtalet, med en ram för de protokoll som kommer att läggas till det avtalet av den specialiserade kommittén för unionsprogram när de rättsliga grunderna för dessa program är antagna.

Del sex (Tvistlösning och övergripande bestämmelser) innehåller tre avdelningar: Avdelning I (Tvistlösning), avdelning II (Grund för samarbetet) och avdelning III (Fullgörande av skyldigheter och skyddsåtgärder).

När det gäller tvistlösning fastställs det i handels- och samarbetsavtalet att om en tvist uppstår och en lösning inte kan hittas mellan parterna, kan en oberoende skiljedomstol inrättas för att lösa frågan genom ett bindande avgörande. Denna tvistlösningsmekanism är tillämplig på de flesta områdena i handels- och samarbetsavtalet, inbegripet lika villkor och fiske. Den åtföljs av trovärdiga och tillförlitliga mekanismer för tillämpning och efterlevnad, inbegripet möjligheten att tillfälligt upphäva den klagande partens skyldigheter enligt handels- och samarbetsavtalet för att t.ex. återinföra tullar och/eller kvoter. Vidare kommer varje part under vissa villkor att kunna vidta ömsesidiga motåtgärder om den andra parten inte följer skiljedomstolens avgörande. Exempel: vid den ena partens åsidosättande med avseende på en specifik ekonomisk sektor kommer den andra parten att ha möjlighet att vidta motåtgärder inom andra ekonomiska sektorer. Var och en av parterna får också vidta lämpliga skyddsåtgärder vid allvarliga ekonomiska, samhälleliga eller miljömässiga svårigheter av sektoriell eller regional natur.

Del sju (Slutbestämmelser) innehåller slutbestämmelser, bland annat om ikraftträdande, översyn och uppsägning av handels- och samarbetsavtalet.

I två protokoll finns bestämmelser om administrativt samarbete och kampen mot mervärdesskattebedrägeri, om ömsesidigt bistånd för indrivning av fordringar som avser skatter och avgifter och om ömsesidigt administrativt bistånd i tullfrågor

I protokollet om samordning av de sociala trygghetssystemen anges ett antal åtgärder för samordning av de sociala trygghetssystemen som syftar till att skydda rätten till sociala tjänster och förmåner för EU-medborgare och medborgare i Förenade kungariket i en gränsöverskridande situation som involverar Förenade kungariket och EU från och med den 1 januari 2021. Tredjelandsmedborgare, statslösa personer och flyktingar omfattas också av skydd. En rad förmåner ingår, inklusive ålders- och efterlevandepension, dödsfallsersättning, sjukvårdsförmåner, moderskaps-/faderskapsförmåner i anslutning till ett barns födelse, ersättning vid olycksfall i arbetet eller förmåner vid förtida pensionering. Protokollet säkerställer att de samordningsarrangemang för social trygghet som fastställs där är baserade på principen om icke-diskriminering mellan unionens medlemsstater. 

I avtalet om säkerhetsförfaranden för utbyte och skydd av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter finns regler och förfaranden för utbyte av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter och känsliga men inte säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter. I linje med andra informationssäkerhetsavtal som unionen har ingått med tredjeländer, säkerställer detta avtal en säker behandling av känsliga uppgifter, på grundval av principen om medgivande från den part uppgifterna härrör från att lämna ut dessa. Avtalet om informationssäkerhet ska tillämpas från och med den dag då handels- och samarbetsavtalet börjar tillämpas, eller från och med den dag då parterna har underrättat varandra om att de har uppfyllt sina respektive interna krav och förfaranden för att lämna ut sekretessbelagda uppgifter enligt det avtalet, beroende på vilket som inträffar senast.

2020/0381 (NLE)

Förslag till

RÅDETS BESLUT

om undertecknande, på unionens vägnar, och provisorisk tillämpning av handels- och samarbetsavtalet mellan Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen, å ena sidan, och Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland, å andra sidan, och av avtalet mellan Europeiska unionen och Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland om säkerhetsförfaranden för utbyte och skydd av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 217 jämförd med artikel 218.5 och 218.8 andra stycket,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag, och

av följande skäl:

(1)Den 29 mars 2017 anmälde Förenade kungariket sin avsikt att utträda ur Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen till Europeiska rådet i enlighet med artikel 50 i Fördraget om Europeiska unionen (nedan kallat EUF-fördraget).

(2)Den 30 januari 2020 antog rådet beslut (EU) 2020/135 om ingående av avtalet om Förenade konungariket Storbritannien och Nordirlands utträde ur Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen (nedan kallat utträdesavtalet) 6 . Utträdesavtalet trädde i kraft den 1 februari 2020.

(3)Den 25 februari 2020 antog rådet beslut ((EU, Euratom) 2020/266 7 om bemyndigande för kommissionen att inleda förhandlingar med Förenade kungariket om ett nytt partnerskapsavtal. Förhandlingarna har förts mot bakgrund av förhandlingsdirektiven av den 25 februari 2020.

(4)Förhandlingarna slutfördes den 24 december 2020. De utmynnade i handels- och samarbetsavtalet mellan Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen, å ena sidan, och Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland, å andra sidan, (nedan kallat handels- och samarbetsavtalet) och avtalet mellan Europeiska unionen och Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland om säkerhetsförfaranden för utbyte och skydd av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter (nedan kallat avtalet om informationssäkerhet). 

(5)I handels- och samarbetsavtalet fastställs grunden för ett brett förhållande mellan unionen och Förenade kungariket med ömsesidiga rättigheter och skyldigheter, gemensamma åtgärder och särskilda förfaranden. Avtalet om informationssäkerhet är ett kompletterande avtal till handels- och samarbetsavtalet och nära kopplat till det senare, särskilt när det gäller första tillämpningsdag och uppsägning. Beslutet om undertecknande av handels- och samarbetsavtalet och avtalet om informationssäkerhet (nedan kallade avtalen) bör därför grundas på den rättsliga grunden för upprättandet av en associering som gör det möjligt för unionen att ingå åtaganden på alla områden som omfattas av fördragen.

(6)Undertecknandet av handels- och samarbetsavtalet när det gäller frågor som omfattas av Europeiska atomenergigemenskapens behörighet är föremål för ett separat förfarande.

(7)Det är lämpligt att fastställa villkoren för unionens representation i partnerskapsrådet och de kommittéer som inrättas genom handels- och samarbetsavtalet. Kommissionen ska i enlighet med artikel 17.1 i fördraget om Europeiska unionen (nedan kallat EU-fördraget) representera unionen och framföra unionens ståndpunkter enligt vad som fastställts av rådet i enlighet med fördragen. Rådet ska fastställa politik och fungera samordnande i enlighet med artikel 16.1 i EU-fördraget genom att fastställa de ståndpunkter som ska intas på unionens vägnar i partnerskapsrådet och de kommittéer som inrättas genom handels- och samarbetsavtalet. När det partnerskapsråd eller de kommittéer som inrättats genom handels- och samarbetsavtalet uppmanas att anta akter med rättslig verkan ska de ståndpunkter som ska intas på unionens vägnar i dessa organ dessutom fastställas i enlighet med förfarandet i artikel 218.9 i EUF-fördraget.

(8)En eller flera medlemsstater får begära att kommissionens företrädare åtföljs – som en del av unionens delegation – av en företrädare för den eller de medlemsstaterna vid ett sammanträde i partnerskapsrådet eller andra gemensamma organ som inrättats genom avtalet.

(9)För att unionen ska kunna reagera i tid när relevanta villkor inte längre uppfylls bör kommissionen ges befogenhet att fatta vissa beslut om tillfälligt upphävande av förmåner som beviljats Förenade kungariket enligt bilagan om ekologiska produkter och bilagan om läkemedel. Innan kommissionen gör detta bör den informera medlemsstaternas företrädare, som får invända mot den ståndpunkt som kommissionen lägger fram med en blockerande minoritet Kommissionen bör också ges befogenhet att i enlighet med samma förfarande anta andra genomförandearrangemang som är nödvändiga för att dessa bilagor ska fungera effektivt.

(10)För att unionen ska kunna vidta snabba och effektiva åtgärder för att skydda sina intressen i enlighet med handels- och samarbetsavtalet, och fram till dess att en särskild lagstiftningsakt som reglerar antagandet av korrigerande åtgärder enligt handels- och samarbetsavtalet har antagits och träder i kraft i unionen, bör kommissionen ha rätt att vidta korrigerande åtgärder, såsom tillfälligt upphävande av skyldigheter enligt handels- och samarbetsavtalet eller eventuella kompletterande avtal, i händelse av överträdelser av vissa bestämmelser i handels- och samarbetsavtalet eller i händelse av att vissa villkor inte uppfylls, exempelvis inom områdena handel med varor, lika villkor, vägtransport, lufttrafik, fiske och unionsprogram, såsom specificeras i handels- och samarbetsavtalet, samt att vidta lämpliga korrigerande åtgärder och motåtgärder.

(11)När det krävs att unionen vidtar åtgärder i syfte att följa bestämmelserna i avtalet ska sådana åtgärder vidtas i enlighet med bestämmelserna i fördragen, inom ramen för de befogenheter som tilldelats varje institution. Det är därför kommissionen som ska förse Förenade kungariket med den information eller de anmälningar som krävs enligt avtalen, utom när det i avtalen hänvisas till unionens andra särskilda institutioner, organ och byråer, och som ska samråda med Förenade kungariket i enskilda frågor. Det är även kommissionen som ska företräda unionen inför skiljedomstolen i fall då en tvist har hänskjutits till skiljeförfarande i enlighet med handels- och samarbetsavtalet.

(12)Det erinras om att det territoriella tillämpningsområdet för handels- och samarbetsavtalet mellan unionen och Förenade kungariket, i enlighet med förhandlingsdirektiven av den 25 februari 2020, inte omfattar Gibraltar. Detta utesluter inte möjligheten till separata avtal mellan unionen och Förenade kungariket avseende Gibraltar i linje med uttalandet från Europeiska rådet och kommissionen till protokollet från Europeiska rådets möte den 25 november 2018.

(13)Som ett land som har utträtt ur unionen befinner sig Förenade kungariket i en annan och exceptionell situation med avseende på unionen än andra tredjeländer med vilka unionen har förhandlat fram och ingått avtal. Enligt utträdesavtalet är unionsrätten tillämplig på och i Förenade kungariket under övergångsperioden, och vid utgången av den perioden ligger grunden för samarbetet med unionens medlemsstater därför på en mycket hög nivå, särskilt på områdena för den inre marknad, den gemensamma fiskeripolitiken samt frihet, säkerhet och rättvisa. Om avtalen inte träder i kraft den 1 januari 2021 kommer samarbetet mellan unionen och Förenade kungariket att sjunka till en nivå som varken är önskvärd eller ligger i unionens intresse och som kommer att orsaka störningar i förbindelserna mellan unionen och Förenade kungariket. Sådana störningar kan begränsas genom den provisoriska tillämpningen av avtalen.

(14)Med tanke på Förenade kungarikets exceptionella situation med avseende på unionen, den brådskande situationen i och med att övergångsperioden löper ut den 31 december 2020 samt behovet av att ge Europaparlamentet och rådet tillräckligt med tid för att på lämpligt sätt granska avtalstexterna, bör avtalen tillämpas provisoriskt under en begränsad tidsperiod i enlighet med artikel FINPROV.11.2 [Ikraftträdande och provisorisk tillämpning] i handels- och samarbetsavtalet och artikel 19 i informationssäkerhetsavtalet.

(15)Till följd av det mycket sena slutförandet av förhandlingarna om avtalen bara några dagar före övergångsperiodens slut har det inte varit möjligt att genomföra juristlingvisternas slutgranskning av avtalstexterna innan de undertecknas. Därför bör parterna, med början omedelbart efter undertecknandet av avtalen, genast inleda juristlingvisternas slutgranskning av avtalstexterna på samtliga 24 giltiga språk. Juristlingvisternas granskning bör vara avslutad senast den 30 april 2021. Trots vad som sägs i föregående mening bör förfarandet för juristlingvisternas slutgranskning av den engelska versionen av avtalet slutföras senast den dag som anges i artikel FINPROV.11.1 [Ikraftträdande och provisorisk tillämpning], om den dagen infaller före den 30 april 2021. Parterna bör sedan, genom utväxling av diplomatiska noter, fastställa dessa rättsligt reviderade avtalstexter på alla dessa språk som giltiga och slutgiltiga. Dessa granskade texter bör ersätta de från början undertecknade versionerna av avtalen.

(16)Avtalet bör undertecknas på unionens vägnar, med förbehåll för att de förfaranden som krävs för att avtalet ska ingås avslutas senare.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Undertecknandet på unionens vägnar, i de delar som inte omfattas av Europeiska atomenergigemenskapens befogenheter, av handels- och samarbetsavtalet mellan Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen, å ena sidan, och Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland, å andra sidan, godkänns härmed, med förbehåll för att avtalet ingås.

Undertecknandet, på unionens vägnar, av avtalet mellan Europeiska unionen och Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland om säkerhetsförfaranden för utbyte och skydd av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter godkänns härmed, med förbehåll för att avtalet ingås.

Texterna till dessa avtal åtföljer detta beslut.

Artikel 2

När kommissionen företräder unionen i organ som inrättats genom handels- och samarbetsavtalet ska den i god tid informera rådet om diskussionerna och resultatet av mötena och om de akter som antagits genom skriftligt förfarande, och på begäran tillhandahålla protokoll och andra handlingar som rör sådana möten eller förfaranden. Kommissionen ska också vid behov informera Europaparlamentet.

 

Artikel 3

1.Kommissionen ska bemyndigas att på unionens vägnar fatta varje beslut om att

(a)bekräfta eller tillfälligt upphäva erkännandet av likvärdighet till följd av den nya bedömning av likvärdighet som ska göras senast den 31 december 2023 i enlighet med artikel 3.3 [Erkännande av likvärdighet] i bilaga TBT-4 [Ekologiska produkter],

(b)tillfälligt upphäva erkännandet av likvärdighet i enlighet med artikel 3.5 och 3.6 [Erkännande av likvärdighet] i bilaga TBT-4 [Ekologiska produkter],

(c)godta officiella dokument om god tillverkningssed som utfärdats av en myndighet i Förenade kungariket för tillverkningsanläggningar belägna utanför den utfärdande myndighetens territorium och fastställa villkoren för att unionen ska godta dessa officiella dokument om god tillverkningssed i enlighet med artikel 5.3 och 5.4 [Erkännande av inspektioner] i [bilaga TBT-2 [Läkemedel],

(d)anta varje genomförandearrangemang som är nödvändigt för utbytet av officiella dokument om god tillverkningssed med myndigheten i Förenade kungariket enligt artikel 6 [Utbyte av officiella GMP-dokument] i bilaga TBT-2 [Läkemedel] och för utbytet av information med myndigheten i Förenade kungariket beträffande inspektioner av tillverkningsanläggningar enligt artikel 7 [Skyddsåtgärder] i bilaga TBT-2 [Läkemedel],

(e)tillfälligt upphäva erkännandet av inspektioner eller godtagandet av officiella dokument om god tillverkningssed som utfärdats av Förenade kungariket och underrätta Förenade kungariket om kommissionens avsikt att tillämpa artikel 9 [Tillfälligt upphävande] i bilaga TBT-2 [Läkemedel] och inleda samråd med Förenade kungariket i enlighet med artikel 8.3 [Ändringar av tillämplig lagstiftning] i bilaga TBT-2 [Läkemedel],

(f)helt eller delvis, för alla eller vissa av de produkter som förtecknas i tillägg C till bilaga TBT-2 [Läkemedel]], tillfälligt upphäva erkännandet av inspektioner eller godtagandet av den andra partens officiella dokument om god tillverkningssed i enlighet med artikel 9.1 [Tillfälligt upphävande] i bilaga TBT-2 [Läkemedel].

2.Kommissionen ska fatta dessa föreslagna beslut i enlighet med förfarandet i artikel 4.2 i det här beslutet.

Artikel 4

1.Till dess att en särskild lagstiftningsakt som reglerar antagandet av sådana åtgärder antas och träder i kraft i unionen ska unionens beslut att vidta följande åtgärder inom ramen för handels- och samarbetsavtalet fattas av kommissionen i enlighet med villkoren i motsvarande bestämmelser i handels- och samarbetsavtalet:

(a)Tillfälligt upphävande av den relevanta förmånsbehandlingen av den eller de berörda produkterna enligt artikel GOODS.19 [Åtgärder vid överträdelser eller kringgående av tullagstiftningen].

(b)Tillämpning av korrigerande åtgärder och tillfälligt upphävande av skyldigheter enligt artikel LPFOFCSD.3.12 [Korrigerande åtgärder].

(c)Tillämpning av motåtgärder enligt artikel LPFOFCSD.9.4 [Motåtgärder].

(d)Tillämpning av korrigerande åtgärder enligt artikel ROAD.11 [Korrigerande åtgärder].

(e)Avslag, återkallande, tillfälligt upphävande eller begränsning av ett lufttrafikföretags trafiktillstånd, artikel AIRTRN.8 [Vägran, återkallande, tillfälligt upphävande eller begränsning av trafiktillstånd].

(f)Tillämpning av korrigerande åtgärder enligt artikel FISH.14 [Korrigerande åtgärder och tvistlösning].

(g)Kompensationsåtgärder enligt artikel FISH.9 [Kompensationsåtgärder vid tillbakadragande eller minskning av tillträde.

(h)Tillfälligt upphävande eller avslutande av Förenade kungarikets deltagande i unionsprogram enligt artikel UNPRO.3.1 [Europeiska unionens tillfälliga upphävande av Förenade kungarikets deltagande i ett unionsprogram] och artikel UNPRO.3.20 [Europeiska unionens avslutande av Förenade kungarikets deltagande i ett unionsprogram].

(i)Erbjudande om eller godtagande av tillfällig ersättning eller tillfälligt upphävande av skyldigheter i samband med efterlevnad efter ett skiljeförfarande eller en skiljedomstol med experter enligt artikel INST.24 [Tillfälliga åtgärder], med undantag för vad som föreskrivs i förordning (EU) nr 654/2014.

(j)Skyddsåtgärder och motåtgärder enligt artikel INST.36 [Skyddsåtgärder].

2.Kommissionen ska i god tid fullt ut informera rådet om sin avsikt att anta de föreslagna åtgärderna enligt punkt 1 och beakta eventuella synpunkter. Kommissionen ska också vid behov informera Europaparlamentet.

3.    Kommissionen får också anta åtgärder för att återinföra de rättigheter och skyldigheter enligt handels- och samarbetsavtalet som förelåg före antagandet av de åtgärder som avses i punkt 1.

Artikel 5

Handels- och samarbetsavtalet mellan Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen, å ena sidan, och Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland, å andra sidan, och avtalet mellan Europeiska unionen och Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland om säkerhetsförfaranden för utbyte och skydd av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter ska tillämpas provisoriskt från och med den 1 januari 2021, med förbehåll för att de tillämpas ömsesidigt. Den provisoriska tillämpningen ska upphöra vid en av följande tidpunkter

a) den 28 februari 2021 eller ett annat datum som fastställts av partnerskapsrådet, eller

b) den första dagen i den månad som följer på den månad då båda parterna har underrättat varandra om att de har slutfört sina respektive interna krav och förfaranden för att fastställa sitt samtycke till att bli bundna av avtalen.

Artikel 6

Rådets ordförande ska utse den person som ska ha rätt att på unionens vägnar göra den anmälan som föreskrivs i artikel LAW.OTHER.134 [Underrättelser] i och artikel SSC.11 i protokollet om samordning av de sociala trygghetssystemen till handels- och samarbetsavtalet.

Artikel 7

De förklaringar som åtföljer detta beslut godkänns härmed på unionens vägnar.

Artikel 8

Rådets ordförande bemyndigas att utse den (eller de) person(er) som ska ha rätt att underteckna avtalen på unionens vägnar.

Artikel 9

Detta beslut träder i kraft samma dag som det antas.

Utfärdat i Bryssel den

   På rådets vägnar

   Ordförande

(1)    Rådets beslut (EU) 2020/135 av den 30 januari 2020 om ingående av avtalet om Förenade konungariket Storbritannien och Nordirlands utträde ur Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen (EUT L 29, 31.1.2020, s. 1).
(2)    Politisk förklaring om de framtida förbindelserna mellan Europeiska unionen och Förenade kungariket (EUT C 34, 31.1.2020, s. 1).
(3)    Rådets beslut ((EU, Euratom) 2020/266 om bemyndigande att inleda förhandlingar med Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland om ett nytt partnerskapsavtal (OJ L 58, 27.2.2020, s. 53).
(4)    Unionen och Förenade kungariket avser också att vid tidpunkten för avtalets ingående godkänna en gemensam förklaring om att motverka skadliga beskattningsordningar.
(5)    I enlighet med EU:s handelspolitik undantas ett begränsat antal sektorer (offentliga tjänster, vissa transporttjänster, samt audiovisuella tjänster för att bevara den kulturella mångfalden).
(6)    Rådets beslut (EU) 2020/135 av den 30 januari 2020 om ingående av avtalet om Förenade konungariket Storbritannien och Nordirlands utträde ur Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen (EUT L 29, 31.1.2020, s. 1).
(7)    Rådets beslut ((EU, Euratom) 2020/266 om bemyndigande att inleda förhandlingar med Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland om ett nytt partnerskapsavtal (OJ L 58, 27.2.2020, s. 53).