Bryssel den 25.12.2020

COM(2020) 854 final

2020/0380(COD)

Förslag till

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING

om inrättande av brexitjusteringsreserven


MOTIVERING

1.BAKGRUND TILL FÖRSLAGET

Motiv och syfte med förslaget

Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland (nedan kallat Förenade kungariket) utträdde den 1 februari 2020 ur Europeiska unionen (EU) och Europeiska atomenergigemenskapen (Euratom), nedan tillsammans kallade unionen. Utträdesavtalet 1 mellan unionen och Förenade kungariket trädde i kraft den dagen och säkerställer att utträdet ur unionen sker under ordnade former samt ger rättssäkerhet på viktiga områden, bland annat medborgerliga rättigheter, en ekonomisk uppgörelse och undvikande av en hård gräns på Irland.

I enlighet med utträdesavtalet enades man om en övergångsperiod som gällde till 31 december 2020 och som garanterar sedvanliga villkor för bl.a. medborgare, konsumenter, företag, investerare, studerande och forskare i både EU och Förenade kungariket. EU och Förenade kungariket förhandlade fram en ny ram för förbindelserna på grundval av den politiska förklaring som EU och Förenade kungariket enats om 2 .

Oavsett hur eventuella framtida överenskommelser ser ut kommer det faktum att Förenade kungariket inte längre deltar i unionens verksamhet efter övergångsperioden att skapa hinder som inte fanns tidigare, både för handeln med varor och tjänster och för gränsöverskridande rörlighet och utbyten. Detta gäller i bägge riktningarna, dvs. från Förenade kungariket till unionen och från unionen till Förenade kungariket.

Efter årtionden av nära partnerskap inom EU är Förenade kungariket och EU:s medlemsstater mycket beroende av varandra i ekonomiskt, kommersiellt och socialt hänseende. Trots de beredskapsåtgärder som både kommissionen och medlemsstaterna vidtagit kommer många ekonomiska sektorer och företag efter övergångsperioden, särskilt företag med betydande exponering mot Förenade kungariket, att ställas inför svårigheter eftersom de tappat tillträdet till landets marknad eller på annat sätt påverkats av krångligare handel och ekonomiska förbindelser. Detta kan leda till förlorade arbetstillfällen. Därför kan medlemsstaterna besluta att motverka de negativa effekterna genom att införa särskilda stödsystem för att hjälpa drabbade regioner och företag att hantera förändringarna eller genom att vidta åtgärder för att bidra till att hålla uppe sysselsättningen. En av de sektorer som skulle påverkas mest negativt är fisket, på grund av den resulterande begränsningen av fiskeverksamheten.

Medlemsstaternas offentliga förvaltningar påverkas också eftersom de blev tvungna att inrätta ytterligare infrastruktur och anläggningar och rekrytera mer personal. När det exempelvis gäller tull och indirekt beskattning har vissa nationella förvaltningar gjort betydande investeringar i infrastruktur och personal, främst de medlemsstater som är de viktigaste införsel- och utförselställena för unionens handel med Förenade kungariket. När det gäller sanitära och fytosanitära kontroller har medlemsstaterna behövt inrätta nya eller bygga ut befintliga gränskontrollstationer på platser där varor förs in från Förenade kungariket till EU. Medlemsstaterna kan behöva intensifiera kontrollerna till havs och i hamnar för ytterligare övervakning och inspektion. Medlemsstaternas förvaltningar har behövt anpassa reglerna för utfärdande av intyg och produktgodkännande, etableringskrav och etikettering och märkning samt planera och uppdatera särskilda åtgärder för att informera om utträdets konsekvenser för enskilda och företag.

Sedan den brittiska folkomröstningen 2016 har medlemsstaterna och EU aktivt förberett sig för utträdet, både politiskt och ekonomiskt. De har infört beredskapsåtgärder för att ta hänsyn till de möjliga effekterna av det brittiska unionsutträdet för alla berörda parter. Kommissionen har upprepade gånger uppmanat alla berörda aktörer att vidta nödvändiga åtgärder för att undvika eller minska de potentiella effekterna. Trots de åtgärder som redan vidtagits eller planeras är Förenade kungarikets utträde ur unionen en unik situation för alla medlemsstater, och kräver specifika, riktade och snabba insatser. Det är rimligt att anta att vissa medlemsstater, regioner och sektorer, på grund av de särskilt nära ekonomiska förbindelser och handelsförbindelser som har utvecklats med medlemsstaterna under de 47 åren av brittiskt EU-medlemskap, kommer att påverkas mer av utträdet och kan förväntas bli hårdare drabbade av ekonomiska förluster som ännu inte går att beräkna. Dessa ytterligare åtgärder kommer sannolikt att få en betydande inverkan på de offentliga utgifterna, särskilt på kort sikt och i de medlemsstater och regioner som är särskilt drabbade, vilket därigenom leder till ett akut behov av ytterligare offentliga medel för att kompensera för dessa konsekvenser, särskilt under de första åren efter utträdet.

I Europeiska rådets slutsatser, antagna vid det särskilda mötet den 17–21 juli 2020, sägs därför att det ska inrättas en ny särskild brexitjusteringsreserv (nedan kallad reserven) inom de särskilda instrumenten utanför EU:s budgettak i den fleråriga budgetramen ” för att motverka de oförutsedda och negativa konsekvenserna i de medlemsstater och sektorer som drabbats hårdast” 3 . Europeiska rådet uppmanade kommissionen att lägga fram ett förslag.

Den reserv som inrättas genom denna förordning ska ge stöd till medlemsstater, regioner och sektorer, särskilt de som drabbas hårdast av de negativa konsekvenserna av Förenade kungarikets utträde ur unionen, och därigenom mildra utträdets inverkan på den ekonomiska, sociala och territoriella sammanhållningen. Reserven ska ge ekonomiska bidrag för att täcka alla eller en del av de ytterligare offentliga utgifter som medlemsstaterna ådrar sig, särskilt de som är mest beroende av handelsförbindelser och ekonomiska förbindelser med Förenade kungariket, för åtgärder som är direkt kopplade till utträdet. Reserven kompletterar andra befintliga verktyg som finns tillgängliga inom ramen för Next Generation EU och EU:s nästa långtidsbudget.

Förenlighet med befintliga bestämmelser inom området och med unionens övriga politikområden

Reserven är tänkt att komplettera och säkerställa synergieffekter med andra unionsprogram och finansieringsinstrument. Den fleråriga budgetramen 2021–2027, Next Generation EU och program som ingår där, däribland återhämtningsstödet för sammanhållning och till Europas territorier (React-EU) inom struktur- och sammanhållningsfonderna, de sammanhållningspolitiska fonderna efter 2020, Fonden för en rättvis omställning, Faciliteten för återhämtning och resiliens samt InvestEU, ska fokusera mer på att hantera effekterna av den kris som orsakats av covid-19 och ge stöd till medlemsstaternas ekonomier så att de blir mer resilienta, hållbara och bättre rustade för framtiden. Reserven ska särskilt styra resurserna uteslutande till de direkta effekterna av Förenade kungarikets unika unionsutträde, för att minska inverkan på den territoriella sammanhållningen.

Det föreslagna instrumentet bygger också på de mångåriga erfarenheterna av Europeiska unionens solidaritetsfond 4 .

Det finns för närvarande inget instrument som ger ekonomiskt stöd till medlemsstaterna som är särskilt och direkt kopplat till de ekonomiska och sociala konsekvenserna av Förenade kungarikets utträde ur unionen.

Förslaget är en del av förberedelserna inför slutet av övergångsperioden mellan Förenade kungariket och unionen. Det bygger på och kompletterar EU-institutionernas och medlemsstaternas arbete med de beredskapsåtgärder som vidtagits inom unionens olika politikområden under förhandlingarna enligt artikel 50 i EU-fördraget och kommissionens utåtriktade arbete för att bidra till att medlemsstaternas nationella förvaltningar är redo när övergångsperioden löper ut. Reservens utformning tar hänsyn till den exempellösa situationen för medlemsstaterna, dess unika karaktär och deras behov av att reagera snabbt och flexibelt på de utmaningar som uppstår i ekonomin.

2.RÄTTSLIG GRUND, SUBSIDIARITETSPRINCIPEN OCH PROPORTIONALITETSPRINCIPEN

Rättslig grund

Förslaget bygger på artiklarna 175 och 322 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget).

Enligt artikel 174 i EUF-fördraget ska unionen, för att främja en harmonisk utveckling inom hela unionen, utveckla och fullfölja sin verksamhet för att stärka sin ekonomiska, sociala och territoriella sammanhållning.

Rätten att agera för att uppnå detta mål fastställs i artikel 175 tredje stycket i EUF-fördraget, där det anges att om särskilda åtgärder visar sig nödvändiga utanför fonderna och utan att det påverkar tillämpningen av de åtgärder som beslutas inom ramen för unionens politik på andra områden, får sådana åtgärder antas av Europaparlamentet och rådet i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet och efter att ha hört Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén.

I enlighet med artikel 175 tredje stycket i EUF-fördraget föreskrivs det i förslaget att reserven syftar till att stärka den ekonomiska, sociala och territoriella sammanhållningen genom att ge ekonomiskt stöd till de hårdast drabbade medlemsstaterna, regionerna och sektorerna för att hantera de negativa konsekvenserna av Förenade kungarikets utträde ur unionen och på så sätt säkerställa EU:s solidaritet och stärka motståndskraften.

Förslaget grundar sig också på artikel 322 i EUF-fördraget eftersom det innehåller särskilda överföringsregler som avviker från principen om ettårighet i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 (nedan kallad budgetförordningen) 5 .

Subsidiaritet och proportionalitet

I enlighet med artikel 4.2 i EUF-fördraget har unionen delad befogenhet med medlemsstaterna när det gäller ekonomisk, social och territoriell sammanhållning samt vissa aspekter av socialpolitiken. Finansieringen av de föreslagna verksamheterna enligt förslaget till förordning i enlighet med principerna om delad förvaltning överensstämmer med principerna om europeiskt mervärde och subsidiaritet. Finansieringen från unionsbudgeten är i första hand inriktad på verksamhet vars mål inte i tillräcklig utsträckning kan nås av medlemsstaterna själva och där en åtgärd från unionens sida kan tillföra ett mervärde jämfört med om medlemsstaterna vidtar åtgärder på egen hand.

Mot bakgrund av ovanstående bör den reserv som inrättas genom förordningen ge stöd till medlemsstaterna för att motverka de negativa konsekvenserna av det brittiska unionsutträdet. Det övergripande målet är således att stärka sammanhållningen genom åtgärder som gör det möjligt att mildra de ekonomiska, sociala och territoriella konsekvenserna av utträdet på medlemsstaternas ekonomier och att skydda sysselsättningen.

Subsidiaritetsprincipen återspeglas också i det faktum att reserven kommer att genomföras genom delad förvaltning. Insatserna förvaltas inte direkt av Europeiska kommissionen utan genomförs i partnerskap med medlemsstaterna, Unionens åtgärder är således begränsade till vad som är nödvändigt för att uppnå unionens mål i enlighet med fördragen. I enlighet med subsidiaritetsprincipen fastställs tydliga kriterier för att reserven ska kunna tas i anspråk, och det ges flexibilitet i användningen av reserven på ett sätt som står i proportion till den unika situationen.

Förslaget överensstämmer med proportionalitetsprincipen, eftersom det inte går utöver det minimum som krävs för att uppnå det uppsatta målet på europeisk nivå och vad som är nödvändigt för det ändamålet.

Val av instrument

Det föreslås att ett nytt instrument inrättas, eftersom de mål som beskrivs i föregående avsnitt inte i tillräcklig utsträckning kan uppnås genom medlemsstaternas enskilda åtgärder. Inom sammanhållningspolitiken är det valda instrumentet en förordning antagen av Europaparlamentet och rådet i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet i artikel 175.3 i EUF-fördraget, vilket garanterar att medlemsstaterna behandlas lika. Det föreslagna instrumentet bygger på de mångåriga erfarenheterna av Europeiska unionens solidaritetsfond och sammanhållningspolitiken, men är anpassat till de helt nya omständigheterna och målet att motverka effekterna av Förenade kungarikets utträde ur Europeiska unionen.

3.RESULTAT AV EFTERHANDSUTVÄRDERINGAR, SAMRÅD MED BERÖRDA PARTER OCH KONSEKVENSBEDÖMNINGAR

Efterhandsutvärderingar/kontroller av ändamålsenligheten med befintlig lagstiftning

Det är omöjligt att utvärdera effekterna i efterhand eller kontrollera den befintliga lagstiftningens ändamålsenlighet, eftersom det varken finns någon sådan lagstiftning eller något liknande prejudikat.

Samråd med berörda parter

Eftersom det var bråttom att utarbeta förslaget så att rättsakten kan antas av medlagstiftarna i tid kunde inget samråd med berörda parter genomföras. Vid utarbetandet av förslaget har dock en rad möten hållits med företrädare för ett stort antal medlemsstater.

Konsekvensbedömning

På grund av förslagets brådskande karaktär gjordes ingen konsekvensbedömning. Förslaget tar hänsyn till de senaste ekonomiska analyserna, däribland kommissionens ekonomiska höstprognos 2020 och Europeiska centralbankens forskning.

4.BUDGETKONSEKVENSER

Enligt artikel 10 i rådets förordning (EU, Euratom) 2020/2093 6 ska det totala beloppet för reserven vara 5 000 000 000 EUR i 2018 års priser. 

De maximala anslagen för genomförandet av reserven ska vara 5 370 994 000 EUR i löpande priser, som finansieras som ett särskilt instrument utanför taken i EU-budgeten enligt den fleråriga budgetramen. Av detta kommer 4 244 832 000 EUR att anslås och betalas ut under 2021 i form av förfinansiering. Återstående 1 126 162 000 EUR kommer att anslås och betalas ut 2024 i form av ytterligare bidrag i enlighet med det här förslaget.

Med avvikelse från artikel 12.4 i budgetförordningen föreslås särskilda bestämmelser om automatisk överföring av anslag på grund av reservens särskilda egenskaper. Även om det är sannolikt att de flesta av de negativa konsekvenserna av det brittiska unionsutträdet inträffar under det eller de första åren efter själva utträdet, kan effekterna på vissa regioner, sektorer eller medlemsstater uppstå under de följande åren. För att maximera reservens verkan och fullt ut i praktiken omsätta Europeiska rådets slutsatser 7 , där det avsätts totalt 5 miljarder euro i 2018 års priser utan tidsbegränsning, måste reserven därför ta formen en avsättning i budgeten och att outnyttjade åtagande- och betalningsbemyndiganden automatiskt överförs till och med 2025. 

Dessutom föreslås särskilda bestämmelser om en skräddarsydd referensperiod på grund av reservens särskilda karaktär och den relativt korta genomförandeperioden. Samtidigt minskas riskerna för unionens budget genom kravet på att medlemsstaterna ska inrätta ett stabilt förvaltnings- och kontrollsystem, varför det är motiverat att göra undantag från skyldigheten att lämna in de handlingar som avses i artikel 63.5, 63.6 och 63.7 i budgetförordningen i februari eller mars varje år.

5.ÖVRIGA INSLAG

Synlighet och rapportering

Särskilda rapporteringsrutiner gäller för bidraget från reserven. Alla medlemsstater ska senast den 30 september 2023 lämna in en genomföranderapport där de redogör för de åtgärder som fått stöd och de utgifter som uppstått och betalats under den stödberättigande perioden samt värdena för en uppsättning resultatindikatorer. Medlemsstaterna måste också se till att det råder öppenhet och synlighet kring insatserna och stödmottagarna. Kommissionen ska utföra en utvärdering för att undersöka reservens effektivitet, ändamålsenlighet, relevans, samstämmighet och mervärde på EU-nivå. Efter utvärderingen och besluten om den slutliga medelsfördelningen ska kommissionen senast den 30 juni 2027 lägga fram en heltäckande rapport för Europaparlamentet och rådet om reservens verksamhet.

Ingående redogörelse för de specifika bestämmelserna i förslaget

Tillämpningsområde

Genom denna förordning inrättas brexitjusteringsreserven. Den kommer att ge ekonomiskt stöd till medlemsstaterna för att motverka negativa konsekvenser i medlemsstater, regioner och sektorer, särskilt de som drabbas hårdast av det brittiska unionsutträdet, i syfte att mildra utträdets inverkan på den ekonomiska, sociala och territoriella sammanhållningen.

Stödberättigande

Den period under vilken direkta offentliga utgifter berättigar till stöd är 1 juli 2020–31 december 2022. Förordningen innehåller en omfattande men icke uttömmande förteckning över typer av stödberättigande utgifter för särskilda åtgärder, däribland för regioner, områden, företag, sektorer och lokalsamhällen som påverkas negativt av utträdet. I förordningen definieras också vissa typer av utgifter som inte är stödberättigande.

Ekonomisk förvaltning

Reserven omfattar alla medlemsstater och aktiveras i två steg – det första 2021 i form av en betydande förfinansiering och det andra 2024 i form av utbetalning av ytterligare belopp från reserven. Därvidlag kommer kommissionen att beakta användningen av förfinansieringen och de totala stödberättigande utgifter som godkänts av kommissionen och som överstiger både förfinansieringsbeloppet och 0,06 % av den nominella BNI för 2021. Kommissionen kommer att fastställa de relevanta beloppen för tilldelning av förfinansiering i en genomförandeakt som, med tanke på de exceptionella omständigheterna, osäkerheten kring effekternas omfattning och behovet av snabba reaktioner från medlemsstaterna, inte kommer att innehålla någon beskrivning av vilka åtgärder som ska finansieras i enlighet med artikel 110.2 i budgetförordningen.

Fördelningsmetod för förfinansiering

Fördelningsmetoden för förfinansiering kommer att baseras på officiell statistik som är tillförlitlig och jämförbar. Den kommer att ta hänsyn till omfattningen av handeln med Förenade kungariket och fiskets betydelse i Förenade kungarikets exklusiva ekonomiska zon. Fördelningsmetoden för förhandsfinansieringen fastställs i bilaga I till förordningen för att säkerställa full insyn.

Inlämning av ansökningar om ekonomiskt bidrag från reserven

Medlemsstaterna ska senast den 30 september 2023 lämna in ansökningar (ett formulär finns i bilaga II till förordningen) om bidrag från reserven, med uppgifter om de totala offentliga utgifter som uppstått och betalats av medlemsstaten 1 juli 2020–31 december 2022. I denna ansökan ska det också anges hur förfinansieringen har använts. Instrumentets särskilda karaktär och den relativt korta genomförandeperioden motiverar inrättandet av en skräddarsydd referensperiod och kravet på en enda ansökan som lämnas 2023. Samtidigt minskas riskerna för unionens budget genom kravet på att medlemsstaterna ska inrätta ett stabilt förvaltnings- och kontrollsystem, varför det är motiverat att göra undantag från skyldigheten att lämna in de handlingar som avses i artikel 63.5, 63.6 och 63.7 i budgetförordningen i februari eller mars varje år.

Ansökan ska åtföljas av en genomföranderapport som bland annat beskriver vilka åtgärder som vidtagits för att motverka de negativa konsekvenserna av Förenade kungarikets utträde ur unionen och hur de genomförts, en förvaltningsförklaring och ett oberoende revisionsuttalande som avser reservens referensperiod.

Kommissionens bedömning av ansökningarna om ekonomiskt stöd, avräkning av förfinansieringen och beräkning av tilläggsbeloppen

När medlemsstaterna har lämnat in sina ansökningar om ekonomiskt stöd senast den gemensamma tidsfristen 30 september 2023 kommer kommissionen att bedöma ansökningarna i ett paket, vilket garanterar att alla medlemsstater behandlas lika och att utvärderingen är konsekvent. Kommissionen kommer särskilt att undersöka om de deklarerade utgifterna är stödberättigande och korrekta, om de är kopplade till övergångsperiodens slut och dess ekonomiska effekter, samt vilka åtgärder som vidtagits för att undvika dubbelfinansiering och underlaget (genomföranderapporten, förvaltningsförklaringen och den oberoende revisionsberättelsen). Vid bedömningen av ansökningarna om ekonomiskt bidrag från reserven räknar kommissionen av den förfinansiering som betalats ut och återkräver alla outnyttjade belopp. Om de utgifter som konstaterats vara stödberättigande överstiger förfinansieringen och 0,06 % av den nominella BNI för 2021 får ytterligare belopp från reserven betalas ut för att bidra till de överskjutande beloppen, inom ramen för tillgängliga ekonomiska medel. De belopp som återkrävts eller överförts från förhandsfinansieringen får användas för återbetalning av ytterligare utgifter från medlemsstaterna, förutsatt att det finns efterfrågan på det.

Förvaltning och kontroll

Reservens budget kommer att genomföras genom delad förvaltning med medlemsstaterna, vilket garanterar full respekt för principerna om sund ekonomisk förvaltning, öppenhet och icke-diskriminering samt avsaknad av intressekonflikter. Medlemsstaterna ska närmare bestämt inrätta ett förvaltnings- och kontrollsystem, utse organ som ska ansvara för förvaltningen av reserven samt utse ett oberoende revisionsorgan. I förordningen fastställs tydligt medlemsstaternas ansvar och minimikrav för de organ som ansvarar för förvaltning, kontroll och revision av de ekonomiska bidragen från reserven. Medlemsstaterna behöver införa system för att förebygga, upptäcka och effektivt hantera oriktigheter, däribland bedrägerier.

Medlemsstaterna bör inom tre månader efter att förordningen trätt i kraft meddela kommissionen vilka organ som utsetts och till vilket organ förfinansieringen ska betalas ut samt bekräfta att systembeskrivningar har upprättats .

För enkelhetens skull kan medlemsstaterna använda befintliga organ och system som inrättats för förvaltning och kontroll av finansieringen av sammanhållningspolitiken eller Europeiska unionens solidaritetsfond.

Kommissionen kommer att vidta lämpliga åtgärder för att säkerställa att unionens ekonomiska intressen skyddas, vilket inbegriper finansiella korrektioner.

2020/0380 (COD)

Förslag till

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING

om inrättande av brexitjusteringsreserven

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 175 tredje stycket och artikel 322.1 a,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag,

efter översändande av utkastet till lagstiftningsakt till de nationella parlamenten,

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande 8 ,

med beaktande av Regionkommitténs yttrande 9 ,

med beaktande av revisionsrättens yttrande 10 ,

i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet, och

av följande skäl:

(1)Den 1 februari 2020 lämnade Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland (nedan kallat Förenade kungariket) Europeiska unionen (EU) och Europeiska atomenergigemenskapen (Euratom) – nedan tillsammans kallade unionen och trädde in i en övergångsperiod. Den tidsbegränsade övergångsperioden fastställdes som en del av utträdesavtalet 11 till och med den 31 december 2020. Under övergångsperioden inledde unionen och Förenade kungariket formella förhandlingar om framtida förbindelser.

(2)Efter övergångsperiodens utgång kommer det att finnas hinder för handel och gränsöverskridande utbyten mellan unionen och Förenade kungariket. Omfattande och långtgående konsekvenser förväntas för företag, privatpersoner och offentliga förvaltningar. Dessa konsekvenser är oundvikliga och berörda parter måste se till att de är redo för dem.

(3)Unionen har åtagit sig att mildra de ekonomiska konsekvenserna av Förenade kungarikets utträde ur unionen och att visa solidaritet med alla medlemsstater, särskilt de medlemsstater som påverkas mest under sådana exceptionella omständigheter.

(4)En brexitjusteringsreserv (nedan kallad reserven) bör inrättas för att ge stöd för att motverka negativa konsekvenser i medlemsstater, regioner och sektorer, särskilt de som drabbas hårdast av Förenade kungarikets utträde ur unionen, och därmed mildra konsekvenserna för den ekonomiska, sociala och territoriella sammanhållningen. Den bör helt eller delvis täcka medlemsstaternas extra offentliga utgifter för åtgärder som vidtagits särskilt för att mildra dessa konsekvenser.

(5)För att bidra till ekonomisk, social och territoriell sammanhållning är det lämpligt att medlemsstaterna, när de utformar stödåtgärder, särskilt fokuserar på de regioner, områden och lokalsamhällen, inbegripet de som är beroende av fiske i Förenade kungarikets vatten, som sannolikt kommer att påverkas mest negativt av Förenade kungarikets utträde. Medlemsstaterna kan behöva vidta särskilda åtgärder, särskilt för att stödja företag och ekonomiska sektorer som påverkas negativt av utträdet. Det är därför lämpligt att tillhandahålla en icke uttömmande förteckning över de typer av åtgärder som mest sannolikt kan uppnå detta mål.

(6)Samtidigt är det viktigt att tydligt ange eventuella undantag från stöd från reserven. Reserven bör inte ge stöd för mervärdesskatt, eftersom den är en inkomst för medlemsstaten som räknas av från motsvarande kostnad för medlemsstatens budget. För att koncentrera användningen av begränsade resurser på effektivast möjliga sätt bör tekniskt bistånd som används av de organ som ansvarar för genomförandet av reserven inte berättiga till stöd från reserven. I enlighet med de allmänna riktlinjerna för sammanhållningspolitiken bör utgifter som är kopplade till omlokaliseringar eller som strider mot tillämplig unionslagstiftning eller nationell lagstiftning inte stödjas.

(7)För att ta hänsyn till de omedelbara negativa konsekvenserna av Förenade kungarikets utträde ur unionen för medlemsstaterna och deras ekonomier och behovet av att anta riskreducerande åtgärder innan övergångsperioden löper ut, beroende på vad som är tillämpligt, bör stödberättigandeperioden för genomförandet av sådana åtgärder inledas den 1 juli 2020 och koncentreras till en begränsad period på 30 månader.

(8)Det är nödvändigt att fastställa att den budget som tilldelats reserven bör genomföras av kommissionen genom delad förvaltning med medlemsstaterna enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 12 (nedan kallad budgetförordningen). Det är därför lämpligt att fastställa de principer och särskilda skyldigheter som medlemsstaterna bör respektera, särskilt principerna om sund ekonomisk förvaltning, öppenhet och icke-diskriminering samt undvikande av intressekonflikter.

(9)Övergripande finansiella regler som antas av Europaparlamentet och rådet på grundval av artikel 322 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (nedan kallat EUF-fördraget) är tillämpliga på denna förordning. Dessa regler fastställs i budgetförordningen och anger särskilt förfarandet för upprättande och genomförande av budgeten och föreskriver kontroller av de finansiella aktörernas ansvar. Regler som antas på grundval av artikel 322 i EUF-fördraget gäller också villkorlighetsordningen för unionens budget. 

(10)För att få till stånd en sund ekonomisk förvaltning bör särskilda regler fastställas för budgetåtaganden, utbetalningar, överföringar och återbetalningar i fråga om reserven. Samtidigt som principen att unionens budget fastställs årsvis respekteras bör denna förordning ge möjlighet att överföra outnyttjade medel utöver dem som anges i budgetförordningen och på så sätt maximera reservens kapacitet att hantera de negativa konsekvenserna av Förenade kungarikets utträde ur unionen för medlemsstaterna och deras ekonomier.

(11)För att göra det möjligt för medlemsstaterna att sätta in ytterligare resurser och säkerställa tillräckliga finansiella medel för att snabbt genomföra åtgärder inom ramen för reserven bör ett betydande belopp betalas ut under 2021 som förfinansiering. Fördelningsmetoden bör ta hänsyn till betydelsen av handeln med Förenade kungariket och av fisket i Förenade kungarikets exklusiva ekonomiska zon, på grundval av tillförlitlig och officiell statistik. Eftersom Förenade kungarikets utträde ur unionen är en unik händelse och det har rått osäkerhet kring viktiga aspekter av förbindelserna mellan Förenade kungariket och unionen efter övergångsperiodens utgång är det svårt att förutse vilka lämpliga åtgärder medlemsstaterna kommer att behöva vidta snabbt för att motverka effekterna av utträdet. Det är därför nödvändigt att ge medlemsstaterna flexibilitet och i synnerhet göra det möjligt för kommissionen att anta finansieringsbeslutet om förfinansiering utan skyldighet att tillhandahålla en beskrivning av de konkreta åtgärder som ska finansieras i enlighet med artikel 110.2 i budgetförordningen.

(12)Innan förfinansieringen betalas ut bör medlemsstaterna meddela kommissionen vilka organ som utsetts och till vilket organ förfinansieringen ska betalas ut samt bekräfta att systembeskrivningar har upprättats, inom tre månader efter det att denna förordning har trätt i kraft.

(13)För att säkerställa lika behandling av alla medlemsstater bör det finnas en enda tidsfrist som gäller för alla medlemsstater för inlämning av ansökningar om ekonomiskt bidrag från reserven. Instrumentets särskilda karaktär och den relativt korta genomförandeperioden motiverar inrättandet av en skräddarsydd referensperiod och skulle göra det oproportionerligt att kräva att medlemsstaterna årligen tillhandahåller de handlingar som krävs enligt artikel 63.5, 63.6 och 63.7 i budgetförordningen. Med tanke på att riskerna för unionens budget samtidigt minskas genom kravet på att medlemsstaterna ska inrätta ett stabilt förvaltnings- och kontrollsystem, är det motiverat att göra undantag från skyldigheten att lämna in de handlingar som krävs i februari eller mars varje år. För att kommissionen ska kunna kontrollera att det ekonomiska bidraget från reserven används på ett korrekt sätt bör medlemsstaterna också, som en del av ansökan, vara skyldiga att lämna in genomföranderapporter som innehåller mer detaljerade uppgifter om de finansierade åtgärderna, en förvaltningsförklaring samt ett yttrande från ett oberoende revisionsorgan som utarbetats i enlighet med internationellt accepterade revisionsstandarder.

(14)I enlighet med punkterna 22 och 23 i det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning av den 13 april 2016 13 behöver reserven utvärderas på grundval av information som samlas in till följd av specifika övervakningskrav, samtidigt som man undviker överreglering och administrativa bördor, särskilt för medlemsstaterna. Dessa krav bör i tillämpliga fall innefatta mätbara indikatorer, som en grund för utvärderingen av reserven. 

(15)För att säkerställa likabehandling av alla medlemsstater och konsekvens i utvärderingen av ansökningarna bör kommissionen bedöma ansökningarna i ett paket. Den bör särskilt granska de deklarerade utgifternas stödberättigande och korrekthet, den direkta kopplingen mellan utgifterna och de åtgärder som vidtagits för att hantera konsekvenserna av utträdet samt de åtgärder som den berörda medlemsstaten vidtagit för att undvika dubbelfinansiering. Efter en bedömning av ansökningarna om ekonomiskt bidrag från reserven bör kommissionen räkna av den förfinansiering som betalats ut och återkräva det outnyttjade beloppet. För att koncentrera stödet till de medlemsstater som påverkas mest av utträdet bör det, om de utgifter i den berörda medlemsstaten som godkänts som stödberättigande av kommissionen överstiger det belopp som betalats ut som förfinansiering och 0,06 % av den berörda medlemsstatens nominella bruttonationalinkomst (BNI) för 2021, vara möjligt att tillåta ytterligare anslag från reserven till den medlemsstaten inom ramen för de tillgängliga finansiella medlen. Med tanke på omfattningen av den förväntade ekonomiska chocken bör det finnas möjlighet att använda de belopp som återvunnits från förhandsfinansieringen för att ersätta medlemsstaternas ytterligare utgifter.

(16)För att säkerställa att delad förvaltning fungerar väl bör medlemsstaterna inrätta ett förvaltnings- och kontrollsystem samt utse och till kommissionen anmäla de organ som ansvarar för förvaltningen av reserven och ett separat oberoende revisionsorgan. För enkelhetens skull får medlemsstaterna använda sig av befintliga organ som utsetts och system som inrättats för förvaltning och kontroll av sammanhållningspolitiska medel eller Europeiska unionens solidaritetsfond. Det är nödvändigt att ange medlemsstaternas ansvarsområden och att fastställa särskilda krav för de utsedda organen.

(17)I enlighet med budgetförordningen, rådets förordning (EG, Euratom) nr 2988/95 14 , rådets förordning (Euratom, EG) nr 2185/96 15 och rådets förordning (EU) 2017/1939 16 ska unionens ekonomiska intressen skyddas genom proportionella åtgärder, inbegripet förebyggande, upptäckt, korrigering och utredning av oriktigheter och bedrägeri, krav på återbetalning av belopp som gått förlorade, betalats ut på felaktiga grunder eller använts felaktigt samt i tillämpliga fall administrativa sanktioner. I enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 883/2013 17 och förordning (Euratom, EG) nr 2185/96 får Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf) utföra administrativa utredningar, inbegripet kontroller och inspektioner på plats, i syfte att fastställa om det har förekommit bedrägeri, korruption eller annan olaglig verksamhet som påverkar unionens ekonomiska intressen. I överensstämmelse med förordning (EU) 2017/1939 får Europeiska åklagarmyndigheten utreda och lagföra bedrägeri och annan olaglig verksamhet som påverkar unionens ekonomiska intressen, i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2017/1371 18 . I enlighet med budgetförordningen ska varje person eller enhet som tar emot medel från unionen samarbeta fullständigt för att skydda unionens ekonomiska intressen, ge kommissionen, Olaf, Europeiska åklagarmyndigheten och Europeiska revisionsrätten alla rättigheter och all tillgång som behövs och säkerställa att tredje parter som är involverade i förvaltningen av medel från unionen beviljar likvärdiga rättigheter.

(18)Medlemsstaterna bör se till att öka medvetenheten om unionens bidrag från reserven och informera allmänheten om detta, eftersom öppenhet, kommunikation och synlighet är avgörande för att unionens åtgärder ska bli synliga på fältet. Dessa verksamheter bör baseras på korrekt och aktuell information.

(19)För att öka insynen i användningen av unionens bidrag bör kommissionen lägga fram en slutrapport för Europaparlamentet och rådet om genomförandet av reserven.

(20)För att säkerställa enhetliga villkor för fastställandet av de finansiella medel som finns tillgängliga för varje medlemsstat bör kommissionen tilldelas genomförandebefogenheter.

(21)Europeiska datatillsynsmannen har hörts i enlighet med artikel 42 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1725 19 och avgav ett yttrande den [... 20 ].

(22)Syftet med denna förordning är att bevara den ekonomiska, sociala och territoriella sammanhållningen och att tillhandahålla ett solidaritetsverktyg för medlemsstaterna när de hanterar effekterna av Förenade kungarikets utträde ur unionen som påverkar hela unionen, men olika regioner och sektorer olika mycket. Dessa mål kan inte i tillräcklig utsträckning uppnås av medlemsstaterna själva utan kan snarare, på grund av åtgärdens omfattning och verkningar, bättre uppnås på unionsnivå. Unionen kan därmed vidta åtgärder i enlighet med subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i fördraget om Europeiska unionen. I enlighet med proportionalitetsprincipen i samma artikel går denna förordning inte utöver vad som är nödvändigt för att uppnå detta mål.

(23)För att möjliggöra ett snabbt genomförande av de åtgärder som föreskrivs bör denna förordning träda i kraft så snart som möjligt.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Kapitel I
Allmänna bestämmelser

Artikel 1
Syfte

1.Genom denna förordning inrättas brexitjusteringsreserven (nedan kallad reserven).

2.I denna förordning fastställs målen för reserven, dess resurser, formerna för unionsfinansiering och regler för genomförandet av reserven, inklusive för utgifternas stödberättigande, för förvaltning och kontroll samt för den ekonomiska förvaltningen.

Artikel 2
Definitioner

I denna förordning gäller följande definitioner:

1.referensperiod: den referensperiod som avses i artikel 63.5 a i budgetförordningen, som ska löpa från och med den 1 juli 2020 till och med den 31 december 2022.

2.tillämplig lagstiftning: unionsrätten och nationell lagstiftning som avser dess tillämpning.

3.oriktighet: överträdelse av unionsrätten eller nationell rätt som avser dess tillämpning och som är följden av en handling eller en underlåtenhet av ett offentligt eller privat organ som medverkar till genomförandet av reserven, inklusive medlemsstaternas myndigheter, och som har lett eller skulle ha kunnat leda till en negativ ekonomisk effekt för unionens budget genom att budgeten belastas med en felaktig utgift.

4.sammanlagd felprocent: totalt antal fel som identifierats i urvalet dividerat med granskningspopulationen.

5.procentsats för kvarstående fel: den sammanlagda felprocenten minus de finansiella korrigeringar som tillämpas av den medlemsstat som avser att minska de risker som identifierats av det oberoende revisionsorganet i dess revisioner av finansierade åtgärder, dividerat med de utgifter som ska täckas av det finansiella bidraget från reserven.

6.omlokalisering: överföring av samma eller liknande verksamhet eller del av denna som avses i artikel 2.61a i kommissionens förordning (EU) nr 651/2014 21 .

Artikel 3
Mål

Reserven ska tillhandahålla stöd för att motverka de negativa konsekvenserna av Förenade kungarikets utträde ur unionen i medlemsstater, regioner och sektorer, särskilt de som drabbas hårdast av utträdet, och för att mildra de därmed sammanhängande konsekvenserna för den ekonomiska, sociala och territoriella sammanhållningen.

Artikel 4
Geografisk täckning och resurser för reserven 

1.Alla medlemsstater ska vara berättigade till stöd från reserven .

2.De maximala resurserna för reserven ska vara 5 370 994 000 EUR i löpande priser. 

3.De medel som avses i punkt 2 ska fördelas på följande sätt:

a)Ett förfinansieringsbelopp på 4 244 832 000 EUR ska göras tillgängligt under 2021 i enlighet med artikel 8.

b)Ett tilläggsbelopp på 1 126 162 000 EUR ska göras tillgängligt under 2024 i enlighet med artikel 11.

De belopp som avses i första stycket a ska betraktas som förfinansiering i den mening som avses i artikel 115.2 b i i budgetförordningen.

Kapitel II
Stödberättigande

Artikel 5
Stödberättigande

1.Det ekonomiska bidraget från reserven får endast täcka de offentliga utgifter som är direkt kopplade till åtgärder som medlemsstaterna vidtar särskilt för att bidra till de mål som avses i artikel 3, och får särskilt täcka följande:

a)Åtgärder för att hjälpa företag och lokalsamhällen som påverkas negativt av utträdet.

b)Åtgärder för att stödja de mest drabbade ekonomiska sektorerna.

c)Åtgärder för att stödja företag och lokalsamhällen som är beroende av fisket i Förenade kungarikets vatten.

d)Åtgärder för att stödja sysselsättningen, bland annat genom system för korttidsarbete, omskolning och utbildning i berörda sektorer.

e)Åtgärder för att säkerställa att gränskontroller, tullkontroller, sanitära och fytosanitära kontroller, säkerhets- och fiskerikontroller samt uppbörd av indirekt beskattning, inklusive ytterligare personal och infrastruktur, fungerar.

f)Åtgärder för att underlätta system för certifiering och godkännande av produkter, för att hjälpa till att uppfylla etableringskraven, underlätta etikettering och märkning, till exempel i fråga om säkerhets-, hälso- och miljönormer, samt bidra till ömsesidigt erkännande.

g)Informations- och kommunikationsåtgärder samt åtgärder för att öka medvetenheten hos enskilda och företag om förändringar av deras rättigheter och skyldigheter till följd av utträdet.

2.Utgifter ska vara stödberättigande om de uppkommer och betalas under referensperioden för åtgärder som genomförs i den berörda medlemsstaten eller till förmån för den berörda medlemsstaten.

3.När medlemsstaterna utformar stödåtgärder ska de beakta de varierande effekterna av Förenade kungarikets utträde ur unionen på olika regioner och lokalsamhällen och inrikta stödet från reserven på de hårdast drabbade, beroende på vad som är lämpligt.

4.De åtgärder som avses i punkt 1 ska följa tillämplig lagstiftning.

5.Åtgärder som är stödberättigande enligt punkt 1 kan få stöd från andra unionsprogram och unionsinstrument, under förutsättning att sådant stöd inte täcker samma kostnad.

6. Medlemsstaten ska återbetala bidraget från reserven till en åtgärd som omfattar en investering i infrastruktur eller en produktiv investering, om åtgärden inom fem år efter slutbetalningen till mottagaren av det ekonomiska bidraget eller inom den tidsfrist som föreskrivs i reglerna för statligt stöd, i tillämpliga fall, blir föremål för något av följande:

a)En produktionsverksamhet upphör eller flyttas utanför den medlemsstat där den har fått stöd.

b)Ägandeförhållandena förändras för en infrastruktur på ett sätt som innebär att ett företag eller ett offentligt organ får en otillbörlig fördel.

c)En väsentlig förändring påverkar åtgärdens karaktär, mål eller villkoren för dess genomförande, och skulle leda till att dess ursprungliga mål underminerades.

Medlemsstaten får förkorta tidsfristen i första stycket till tre år i de fall som handlar om att upprätthålla investeringar eller arbetstillfällen skapade av små och medelstora företag.

Denna punkt ska inte tillämpas på åtgärder där produktionsverksamhet upphör på grund av en konkurs där det inte rör sig om bedrägeri.

Artikel 6
Undantag från stöd för reserven

Reserven ska inte användas för att stödja följande:

a)Mervärdesskatt.

b)Tekniskt stöd för förvaltning, övervakning, information och kommunikation, hantering av klagomål samt kontroll och revision av reserven.

c)Utgifter för stöd till omlokalisering enligt definitionen i artikel 2.6.

d)Utgifter för stöd till omlokalisering i enlighet med artikel 14.16 i kommissionens förordning (EU) nr 651/2014, om ett bidrag från reserven utgör statligt stöd.

Kapitel III
Ekonomisk förvaltning

Artikel 7
Genomförande av och former för unionsfinansiering 

1.Det ekonomiska bidraget från reserven till en medlemsstat ska genomföras med delad förvaltning i enlighet med artikel 63 i budgetförordningen.

2.Medlemsstaterna ska använda bidraget från reserven för att genomföra de åtgärder som avses i artikel 5 för att tillhandahålla icke återbetalningspliktiga former av stöd. Unionens bidrag ska ges i form av ersättning för stödberättigande kostnader som medlemsstaterna faktiskt ådragit sig och betalat i samband med genomförandet av åtgärderna.

3.Åtaganden och betalningar enligt denna förordning ska göras i mån av tillgängliga medel.

4.Genom undantag från artikel 63.5, 63.6 och 63.7 i budgetförordningen ska de handlingar som avses i de bestämmelserna lämnas in en gång, i enlighet med artikel 10 i den här förordningen.

5.Genom undantag från artikel 12 i budgetförordningen ska outnyttjade åtagande- och betalningsbemyndiganden enligt denna förordning automatiskt överföras och får användas till och med den 31 december 2025. De överförda anslagen ska förbrukas i första hand under påföljande budgetår.

Artikel 8
Förfinansiering

1.Tilldelningskriterierna för den förfinansiering som kommissionen ska betala ut till medlemsstaterna anges i bilaga I.

2.Under förutsättning att kommissionen får den information som krävs enligt artikel 13.1 d ska den genom en genomförandeakt fastställa fördelningen per medlemsstat av de medel som avses i artikel 4.3 a. Den genomförandeakten ska utgöra ett finansieringsbeslut i den mening som avses i artikel 110.1 i budgetförordningen och ett rättsligt åtagande i den mening som avses i den förordningen. Genom undantag från artikel 110.2 i budgetförordningen ska finansieringsbeslutet inte innehålla en beskrivning av de åtgärder som ska finansieras.

3.Kommissionen ska betala ut förfinansieringen inom 60 dagar från dagen för antagandet av den genomförandeakt som avses i punkt 2. Den ska räknas av i enlighet med artikel 11.

4.Belopp som anslagits men inte betalats ut som förhandsfinansiering ska överföras och användas för ytterligare betalningar i enlighet med artikel 11.3.

Artikel 9
Inlämning av ansökningar om ekonomiskt bidrag från reserven

1.Medlemsstaterna ska lämna in en ansökan till kommissionen om ekonomiskt bidrag från reserven senast den 30 september 2023. Kommissionen ska bedöma denna ansökan och fastställa om tilläggsbelopp ska betalas till medlemsstaterna eller om det finns belopp som bör återkrävas från medlemsstaterna i enlighet med artikel 11.

2.Om en medlemsstat inte lämnar in någon ansökan om ekonomiskt bidrag från reserven senast den 30 september 2023 ska kommissionen återkräva det totala belopp som betalats ut som förfinansiering till den medlemsstaten.

Artikel 10
Innehåll i ansökan om ekonomiskt bidrag 

1.Ansökan ska baseras på mallen i bilaga II. Ansökan ska innehålla information om de totala offentliga utgifter som medlemsstaterna ådragit sig och betalat samt värdet av outputindikatorerna för de åtgärder som får stöd. Den ska åtföljas av de handlingar som avses i artikel 63.5, 63.6 och 63.7 i budgetförordningen samt av en genomföranderapport.

2.Genomföranderapporten för reserven ska innehålla följande:

a)En beskrivning av de ekonomiska och sociala konsekvenserna av Förenade kungarikets utträde ur unionen, med angivande av de regioner, områden och sektorer som påverkas mest.

b)En beskrivning av de åtgärder som vidtagits för att motverka de negativa konsekvenserna av Förenade kungarikets utträde ur unionen, av i vilken utsträckning åtgärderna mildrade de regionala och sektoriella effekter som avses i led a samt av genomförandet.

c)En motivering till att de utgifter som uppstått och betalats är stödberättigande och att de har en direkt koppling till Förenade kungarikets utträde ur unionen.

d)En beskrivning av de åtgärder som vidtagits för att undvika dubbelfinansiering och säkerställa komplementaritet med andra unionsinstrument och nationell finansiering.

e)En beskrivning av hur åtgärderna bidrar till begränsningen av och anpassningen till klimatförändringar.

3.Den sammanfattning som avses i artikel 63.5 b i budgetförordningen ska innehålla den sammanlagda felprocenten och procentsatsen för kvarstående fel för de utgifter som tagits upp i den ansökan som lämnats in till kommissionen till följd av de korrigerande åtgärder som vidtagits.

Artikel 11
Avräkning av förfinansieringen och beräkning av de tilläggsbelopp som ska betalas till medlemsstaterna

1.Kommissionen ska bedöma den ansökan som avses i artikel 10 och förvissa sig om att ansökan är fullständig, korrekt och sanningsenlig. Vid beräkningen av det ekonomiska bidrag som ska betalas till medlemsstaten från reserven ska kommissionen från unionsfinansieringen undanta utgifter för åtgärder som har genomförts eller för vilka utbetalningar har gjorts i strid med tillämplig lagstiftning.

2.På grundval av bedömningen ska kommissionen genom en genomförandeakt fastställa följande:

a)Det totala beloppet för stödberättigande offentliga utgifter (nedan kallat godkänt belopp).

b)Huruvida tilläggsbelopp ska betalas till medlemsstaten i enlighet med punkt 3, eller om belopp måste återkrävas enligt punkt 5.

3.Om det godkända beloppet överstiger både förfinansieringsbeloppet och 0,06 % av den berörda medlemsstatens nominella BNI för 2021 ska ett tilläggsbelopp betalas till den medlemsstaten från det anslag som avses i artikel 4.3 b och från alla belopp som överförts i enlighet med artikel 8.4.

I sådana fall ska kommissionen betala ut det belopp som överstiger den förfinansiering som betalats ut till den berörda medlemsstaten eller 0,06 % av nominell BNI för 2021, beroende på vilket som är högst.

Om summan av tilläggsbeloppen för alla medlemsstater som beräknats i enlighet med första stycket överstiger de tillgängliga medlen enligt artikel 4.3 b ska bidragen från reserven minskas proportionellt.

4.När det gäller de tilläggsbelopp som ska betalas enligt punkt 3 ska den genomförandeakt som avses i punkt 2 utgöra ett finansieringsbeslut i den mening som avses i artikel 110.1 i budgetförordningen och ett rättsligt åtagande i den mening som avses i den förordningen.

5.Kommissionen ska räkna av respektive förfinansiering och betala eventuella ytterligare belopp inom 60 dagar från antagandet av den genomförandeakt som avses i punkt 2.

6.Om det godkända beloppet är lägre än förfinansieringen för den berörda medlemsstaten ska mellanskillnaden återkrävas i enlighet med budgetförordningen, särskilt del I kapitel 6 avsnitten 3, 4 och 5. De återvunna beloppen ska behandlas som interna inkomster avsatta för särskilda ändamål i enlighet med artikel 21.3 b i budgetförordningen och ska, om punkt 3 tredje stycket har tillämpats, användas för att proportionellt öka de bidrag som betalats ut till medlemsstater som är berättigade till tilläggsbelopp enligt punkt 3 upp till högst 100 %. Om utbetalningar till medlemsstaterna i enlighet med punkt 3 har gjorts till 100 % ska de återvunna beloppen återbetalas till unionens allmänna budget.

7.Kommissionen ska genom en genomförandeakt fastställa de tilläggsbelopp som ska betalas enligt punkt 6 andra meningen. Den genomförandeakten ska utgöra ett finansieringsbeslut i den mening som avses i artikel 110.1 i budgetförordningen och ett rättsligt åtagande i den mening som avses i den förordningen. Kommissionen ska betala eventuella ytterligare belopp inom 60 dagar efter det att rättsakten har antagits.

8.Innan de genomförandeakter som avses i punkterna 2 och 7 antas ska kommissionen informera medlemsstaten om sin bedömning och uppmana medlemsstaten att inkomma med synpunkter inom två månader.

Artikel 12
Användning av euro

Belopp som deklareras i medlemsstaternas ansökan till kommissionen om ekonomiskt bidrag ska anges i euro. Medlemsstater som inte har infört euron som valuta ska räkna om beloppen i ansökan om ekonomiskt bidrag till euro med hjälp av kommissionens månatliga växelkurs under månaden före inlämnandet av ansökan.

Kapitel IV
Förvaltnings- och kontrollsystem

Artikel 13
Förvaltning och kontroll 

1.När medlemsstaterna utför uppgifter som har samband med genomförandet av reserven ska de vidta alla nödvändiga åtgärder, inbegripet lagstiftningsmässiga, regelrelaterade och administrativa åtgärder, för att skydda unionens ekonomiska intressen, genom att

a)utse ett organ som ansvarar för förvaltningen av det ekonomiska bidraget från reserven och ett oberoende revisionsorgan i enlighet med artikel 63.3 i budgetförordningen, samt övervaka dessa organ,

b)inrätta förvaltnings- och kontrollsystem för reserven i enlighet med principerna för sund ekonomisk förvaltning och se till att dessa system fungerar effektivt,

c)utarbeta en beskrivning av förvaltnings- och kontrollsystemet i enlighet med mallen i bilaga III, hålla beskrivningen uppdaterad och på begäran göra den tillgänglig för kommissionen,

d)inom tre månader efter det att denna förordning har trätt i kraft meddela kommissionen vilka organ som utsetts och till vilket organ förfinansieringen ska betalas ut samt bekräfta att systembeskrivningar har upprättats,

e)säkerställa att utgifter som får stöd inom ramen för andra unionsprogram och unionsinstrument inte inkluderas för stöd från reserven,

f)förebygga, upptäcka och korrigera oriktigheter och bedrägerier och undvika intressekonflikter, bland annat genom att använda ett enda datautvinningsverktyg som tillhandahålls av kommissionen,

g)samarbeta med kommissionen, Olaf, revisionsrätten och, när det gäller de medlemsstater som deltar i fördjupat samarbete enligt förordning (EU) 2017/1939, med Europeiska åklagarmyndigheten.

Användningen av och tillgången till de uppgifter som behandlas av det datautvinningsverktyg som avses i led f ska begränsas till de organ som avses i led a, kommissionen, Olaf, revisionsrätten och, för de medlemsstater som deltar i fördjupat samarbete enligt förordning (EU) 2017/1939, Europeiska åklagarmyndigheten.

Medlemsstaterna och kommissionen ska endast tillåtas att behandla personuppgifter när det är nödvändigt för att de ska kunna fullgöra sina respektive skyldigheter enligt denna förordning och behandla personuppgifter i enlighet med förordning (EU) 2016/679 22 eller förordning (EU) 2018/1725, beroende på vilken som är tillämplig.

2.Vid tillämpningen av punkt 1 a och b får medlemsstaterna använda sig av befintliga organ och förvaltnings- och kontrollsystem för genomförandet av sammanhållningspolitiska medel eller av Europeiska unionens solidaritetsfond.

3.Det organ som ansvarar för förvaltningen av det ekonomiska bidraget från reserven ska

a)säkerställa att det finns ett ändamålsenligt och effektivt internt kontrollsystem,

b)fastställa kriterier och förfaranden för urval av åtgärder som ska finansieras och fastställa villkoren för ett ekonomiskt bidrag från reserven,

c)kontrollera att de åtgärder som finansieras genom reserven genomförs i enlighet med tillämplig lagstiftning och med villkoren för ett ekonomiskt bidrag från reserven, samt att utgifterna baseras på kontrollerbara verifikat,

d)fastställa effektiva åtgärder för att undvika dubbelfinansiering av samma kostnader genom reserven och andra källor till unionsfinansiering,

e)säkerställa offentliggörande i efterhand i enlighet med artikel 38.2–38.6 i budgetförordningen,

f)använda ett redovisningssystem som ger korrekt, fullständig och tillförlitlig information i god tid, för att i elektronisk form registrera och lagra uppgifter om de utgifter som ska täckas av det ekonomiska bidraget från reserven,

g)hålla alla verifikat som rör utgifter som ska täckas av det ekonomiska bidraget från reserven tillgängliga under fem år efter det att tidsfristen för inlämnande av ansökan om ekonomiskt bidrag löpt ut, och införliva denna skyldighet i avtal med andra enheter som deltar i genomförandet av reserven,

h)vid tillämpning av punkt 1 f samla in information i ett elektroniskt standardiserat format för att göra det möjligt att identifiera mottagare av ett ekonomiskt bidrag från reserven och deras verkliga huvudmän i enlighet med bilaga III.

4.Det oberoende revisionsorganet ska granska systemet och utföra revisioner av finansierade åtgärder för att ge kommissionen en oberoende försäkran om att förvaltnings- och kontrollsystemet fungerar effektivt och att de utgifter som ingår i de räkenskaper som lämnas till kommissionen är lagliga och korrekta.

Revisionsarbetet ska utföras i enlighet med internationellt vedertagna revisionsstandarder.

Revisionen av de finansierade åtgärderna ska omfatta ett urval av utgifterna. Urvalet ska vara representativt och bygga på statistiska urvalsmetoder.

Om populationen består av färre än 300 urvalsenheter får en icke-statistisk urvalsmetod användas, efter att yrkesmässig bedömning av det oberoende revisionsorganet. I sådana fall ska urvalets storlek vara tillräckligt för att revisionsmyndigheten ska kunna göra ett giltigt revisionsuttalande. Den icke-statistiska urvalsmetoden ska omfatta minst 10 % av urvalsenheterna i populationen för räkenskapsåret och väljas ut slumpmässigt.

5.Kommissionen får utföra revisioner på plats hos alla enheter som deltar i genomförandet av reserven när det gäller de åtgärder som finansieras genom reserven, och den ska ha tillgång till verifikat för de utgifter som ska täckas av det ekonomiska bidraget från reserven.

Artikel 14
Finansiella korrigeringar 

1.De finansiella korrigeringar som medlemsstaten gör i enlighet med artikel 13.1 f ska bestå i att hela eller delar av det finansiella bidraget från fonden dras in. Medlemsstaten ska återkräva varje belopp som har gått förlorat till följd av en konstaterad oriktighet.

2.Kommissionen ska vidta lämpliga åtgärder för att skydda unionens ekonomiska intressen genom att utesluta oriktiga belopp som lämnats in till kommissionen i den ansökan som avses i artikel 10 i denna förordning från unionsfinansiering och genom att återkräva felaktigt utbetalda belopp i enlighet med artikel 101 i budgetförordningen om oriktigheter upptäcks senare.

3.Kommissionens finansiella korrigeringar ska bygga på enskilda fall av konstaterade oriktigheter och ska beakta om oriktigheten är systembetingad. Om det inte är möjligt att exakt fastställa beloppet för oriktiga utgifter, eller om kommissionen drar slutsatsen att systemet inte fungerar effektivt för att garantera utgifternas laglighet och korrekthet, ska kommissionen tillämpa en schablonsats eller en extrapolerad finansiell korrigering. Kommissionen ska följa proportionalitetsprincipen genom att ta hänsyn till oriktigheternas art, grad av allvar och deras ekonomiska konsekvenser för unionens budget.

4.Innan de felaktigt utbetalda beloppen återvunnits eller finansiella korrigeringar tillämpats ska kommissionen informera medlemsstaten om sin bedömning och uppmana medlemsstaten att inkomma med synpunkter inom två månader.

Kapitel V
Slutbestämmelser

Artikel 15
Information och kommunikation

Medlemsstaterna ska ansvara för att informera unionens invånare om rollen, resultaten och effekterna av unionens bidrag från reserven genom informations- och kommunikationsåtgärder.

Artikel 16
Utvärdering och rapportering

1.Kommissionen ska senast den 30 juni 2026 göra en utvärdering för att undersöka reservens effektivitet, ändamålsenlighet, relevans, samstämmighet och mervärde på EU-nivå. Kommissionen får använda all relevant information som redan finns tillgänglig i enlighet med artikel 128 i budgetförordningen.

2.Kommissionen ska senast den 30 juni 2027 överlämna en rapport om genomförandet av reserven till Europaparlamentet och rådet.

Artikel 17
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den

På Europaparlamentets vägnar    På rådets vägnar

Ordförande    Ordförande

FINANSIERINGSÖVERSIKT FÖR RÄTTSAKT

1.GRUNDLÄGGANDE UPPGIFTER OM FÖRSLAGET ELLER INITIATIVET 

1.1.Förslagets eller initiativets titel 

Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av brexitjusteringsreserven

1.2.Berörda politikområden (programkluster)

16 Utgifter utöver de årliga tak som fastställs i den fleråriga budgetramen (Artikel 16 02 03 Brexitjusteringsreserven)

30 Reserver (Artikel 30 04 03 Brexitjusteringsreserven)

1.3.Typ av förslag eller initiativ 

X En ny åtgärd 

 en ny åtgärd som bygger på ett pilotprojekt eller en förberedande åtgärd 23  

 en förlängning av en befintlig åtgärd 

 en sammanslagning eller omdirigering av en eller flera åtgärder mot en annan/en ny åtgärd

1.4.Grunder för förslaget eller initiativet 

1.4.1.Krav som ska uppfyllas på kort eller lång sikt, inbegripet en detaljerad tidsplan för genomförandet av initiativet

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska tillämpas från och med den första dagen efter övergångsperiodens slut, i enlighet med det utträdesavtal med Förenade kungariket som ingåtts med stöd av artikel 50.2 i EU-fördraget.

Reserven omfattar alla medlemsstater och ska aktiveras enligt följande:

Under 2021 betalar kommissionen ut det första anslaget i form av en betydande förfinansiering till alla medlemsstater . Metoden för fördelning av förfinansiering kommer att baseras på officiell statistik som är jämförbar och tillförlitlig. Den återges i bilaga I till förslaget till förordning.

Mellan den 1 juli 2020 och den 31 december 2022 vidtar medlemsstaterna vid behov åtgärder som är direkt kopplade till att mildra de negativa effekterna av Förenade kungarikets utträde ur unionen.

Senast den 30 september 2023 ska medlemsstaterna lämna in sina ansökningar om ekonomiskt bidrag från reserven. Ansökan ska åtföljas av en genomföranderapport, en förvaltningsförklaring och ett oberoende revisionsuttalande som avser reservens referensperiod.

Under 2024 kommer kommissionen att reglera förfinansieringen och betalar i tillämpliga fall ut de ytterligare beloppen från reserven.

Senast den 30 juni 2027 ska kommissionen överlämna en rapport om genomförandet av reserven till Europaparlamentet och rådet.

1.4.2.Mervärdet i unionens intervention (som kan följa av flera faktorer, t.ex. samordningsfördelar, rättssäkerhet, ökad effektivitet eller komplementaritet). Med ”mervärdet i unionens intervention” i denna punkt avses det värde en åtgärd från unionens sida tillför utöver det värde som annars skulle ha skapats av enbart medlemsstaterna.

Syftet med brexitjusteringsreserven är att stärka den ekonomiska, sociala och territoriella sammanhållningen och visa konkret solidaritet med de medlemsstater, regioner och sektorer som påverkas mest av Förenade kungarikets utträde ur unionen.

Åtgärder på unionsnivå är nödvändiga för att mildra de negativa effekterna av Förenade kungarikets utträde ur unionen. Detta mål kan inte i tillräcklig utsträckning uppnås av medlemsstaterna på egen hand, samtidigt som unionens insatser kan tillföra ett mervärde genom inrättande av en reserv som är inriktad på att stödja medlemsstaterna ekonomiskt för att mildra de ekonomiska och samhälleliga effekterna av utträdet.

1.4.3.Erfarenheter från tidigare liknande åtgärder

Andra instrument på unionsnivå stöder sammanhållning och solidaritet. Unionsmedel, särskilt de som omfattas av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1303/2013 (förordningen om gemensamma bestämmelser), finansierar investeringsprojekt som stöder ekonomisk, social och territoriell sammanhållning och tillväxt. Syftet med fonden för en rättvis omställning är att mildra de negativa effekterna av klimatomställningen genom att stödja de mest drabbade områdena och arbetstagarna. InvestEU tillhandahåller finansiering till privata investeringsprojekt inom olika politikområden. EU:s solidaritetsfond har visat sig vara ett mycket effektivt instrument för att ge stöd till medlemsstaterna efter naturkatastrofer. Dess tillämpningsområde utvidgades nyligen till att även omfatta allvarliga hälsokriser. Kommissionen lade under hösten 2019 fram ett förslag till ändring av fonden för att även omfatta effekterna av ett avtalslöst utträde av Förenade kungariket ur unionen, men det behövdes inte eftersom ett avtal slutligen undertecknades.

Det finns för närvarande inget instrument som ger ekonomiskt stöd till medlemsstaterna som är särskilt och direkt kopplat till de ekonomiska och sociala konsekvenserna av Förenade kungarikets utträde ur unionen. Reservens uppbyggnad tar hänsyn till den exempellösa situationen för medlemsstaterna, dess unika karaktär och deras behov av att reagera snabbt och flexibelt på de utmaningar som uppstår i ekonomin.

1.4.4.Förenlighet med andra finansieringsformer och eventuella synergieffekter

Reserven är tänkt att komplettera och säkerställa synergieffekter med andra unionsprogram och finansieringsinstrument. Den fleråriga budgetramen 2021–2027 och program som ingår i den, däribland återhämtningsstödet för sammanhållning och till Europas territorier (React-EU) inom struktur- och sammanhållningsfonderna, de sammanhållningspolitiska fonderna efter 2020, Fonden för en rättvis omställning, Faciliteten för återhämtning och resiliens samt InvestEU, ska fokusera mer på att hantera effekterna av den kris som orsakats av covid-19 och ge stöd till medlemsstaternas ekonomier så att de blir mer resilienta, hållbara och bättre rustade för framtiden. Reserven ska särskilt styra resurserna uteslutande till de direkta effekterna av Förenade kungarikets unika unionsutträde, för att minska inverkan på den territoriella sammanhållningen.

Det föreslagna instrumentet bygger också på de långvariga erfarenheterna av sammanhållningspolitiken och Europeiska unionens solidaritetsfond (förordning (EG) nr 2012/2002 av den 11 november 2002 i dess ändrade lydelse), samtidigt som det inrättas ett nytt särskilt instrument för att motverka de negativa effekterna av Förenade kungarikets utträde ur Europeiska unionen .

I beslut om att tillhandahålla ekonomiskt stöd till en medlemsstat ska åtgärder som finansieras av unionens program och instrument och behovet av att undvika dubbelfinansiering beaktas.

1.5.Tid under vilken åtgärden kommer att pågå respektive påverka resursanvändningen 

X begränsad varaktighet

X    Från och med 1.1.2021 till och med 31.12.2025.

X    Budgetkonsekvenser 2021 och 2024 för åtagandebemyndiganden samt 2021 och 2024 för betalningsbemyndiganden.

◻ obegränsad varaktighet

Efter en inledande period ÅÅÅÅ–ÅÅÅÅ,

beräknas genomförandetakten nå en stabil nivå.

1.6.Planerad metod för genomförandet 24  

 Direkt förvaltning som sköts av kommissionen

   av dess avdelningar, vilket också inbegriper personalen vid unionens delegationer;

   av genomförandeorgan

X Delad förvaltning med medlemsstaterna

 Indirekt förvaltning genom att uppgifter som ingår i budgetgenomförandet anförtros

tredjeländer eller organ som de har utsett

internationella organisationer och organ kopplade till dem (ange vilka)

EIB och Europeiska investeringsfonden

organ som avses i artiklarna 70 och 71 i budgetförordningen

offentligrättsliga organ

privaträttsliga organ som har anförtrotts offentliga förvaltningsuppgifter i den utsträckning som de lämnar tillräckliga ekonomiska garantier

organ som omfattas av privaträtten i en medlemsstat, som anförtrotts genomförandeuppgifter inom ramen för ett offentlig-privat partnerskap och som lämnar tillräckliga ekonomiska garantier

personer som anförtrotts genomförandet av särskilda åtgärder inom Gusp enligt avdelning V i fördraget om Europeiska unionen och som fastställs i den relevanta grundläggande rättsakten

Vid fler än en metod, ange kompletterande uppgifter under ”Anmärkningar”.

2.FÖRVALTNING 

2.1.Regler om uppföljning och rapportering 

Ange intervall och andra villkor för sådana åtgärder

Alla medlemsstater måste lämna in en ansökan om ekonomiskt bidrag från reserven, där de preciserar och motiverar de offentliga utgifter som härrör från och är kopplade till Förenade kungarikets utträde ur unionen, i enlighet med nedanstående regler om stödberättigande. I förordningen fastställs en enda sista ansökningsdag. Kommissionen föreslår den 30 september 2023 som sista dag att lämna in ansökningar.

Dessutom ska medlemsstaterna i ansökan lämna en genomföranderapport, en förvaltningsförklaring och ett oberoende revisionsuttalande som avser reservens referensperiod. Genomföranderapporten ska till exempel innehålla uppgifter om vilka åtgärder som vidtagits och vilka utgifter som uppstått mellan den 1 juli 2020 och den 31 december 2022 och vilka åtgärder som vidtagits för att undvika dubbelfinansiering och säkerställa komplementaritet med andra instrument och finansiering på EU-nivå och nationell nivå.

Senast den 30 juni 2027 ska kommissionen till Europaparlamentet och till rådet överlämna en rapport om reservens verksamhet.

2.2.Förvaltnings- och kontrollsystem 

2.2.1.Motivering av den genomförandemetod, de finansieringsmekanismer, de betalningsvillkor och den kontrollstrategi som föreslås

Förvaltning och kontroll

Reservens budget kommer att genomföras genom delad förvaltning mellan medlemsstaterna och kommissionen, vilket garanterar full respekt för principerna om sund ekonomisk förvaltning, öppenhet och icke-diskriminering samt avsaknad av intressekonflikter. Medlemsstaterna ska närmare bestämt inrätta ett förvaltnings- och kontrollsystem, utse organ som ska ansvara för förvaltningen av reserven samt utse ett oberoende revisionsorgan. I förordningen fastställs tydligt medlemsstaternas ansvar och minimikrav för de organ som ansvarar för förvaltning, kontroll och revision av de ekonomiska bidragen från reserven. Medlemsstaterna ska införa system för att förebygga, upptäcka och effektivt hantera oriktigheter och bedrägerier.

Medlemsstaterna bör inom tre månader efter att förordningen trätt i kraft meddela kommissionen vilka organ som utsetts och till vilket organ förfinansieringen ska betalas ut samt bekräfta att systembeskrivningar har upprättats .

För enkelhetens skull kan medlemsstaterna använda befintliga organ och system som inrättats för förvaltning och kontroll av finansieringen av sammanhållningspolitiken eller Europeiska unionens solidaritetsfond.

Kommissionen kommer att vidta lämpliga åtgärder för att säkerställa att unionens ekonomiska intressen skyddas.

Ekonomisk förvaltning

Medlen genomförs och betalas ut enligt följande: Reserven omfattar alla medlemsstater och aktiveras i två steg – det första 2021 i form av en betydande förfinansiering och det andra 2024 i form av utbetalning av ytterligare belopp från reserven. Fördelningsmetoden för förhandsfinansieringen kommer att fastställas i bilaga I till förordningen för att säkerställa full insyn.

Senast den 30 september 2023 ska alla medlemsstater lämna in en ansökan om ekonomiskt bidrag från reserven (enligt bilaga II till förordningen), där de preciserar och motiverar de sammanlagda offentliga utgifter som de ådragit sig och betalat ut 1 juli 2020–31 december 2022. Ansökan ska åtföljas av en genomföranderapport som bland annat beskriver vilka åtgärder som vidtagits för att motverka de negativa konsekvenserna av Förenade kungarikets utträde ur unionen och hur de genomförts, en förvaltningsförklaring och ett oberoende revisionsuttalande som avser reservens referensperiod.

Kommissionen bedömer ansökningarna samlat, vilket garanterar likabehandling av alla medlemsstater och en konsekvent bedömning. Vid bedömningen av ansökningarna om ekonomiskt bidrag från reserven räknar kommissionen av den förfinansiering som betalats ut och återkräver alla outnyttjade belopp i enlighet med denna förordning. Om utgifterna överstiger förfinansieringen och 0,06 % av den nominella BNI för 2021 får ytterligare anslag från reserven betalas ut för att bidra till de överskjutande beloppen, inom ramen för tillgängliga ekonomiska medel. De belopp som återkrävts från förhandsfinansieringen och överförts får användas för återbetalning av ytterligare utgifter från medlemsstaterna, förutsatt att det finns efterfrågan på det.

2.2.2.Uppgifter om identifierade risker och om det eller de interna kontrollsystem som inrättats för att begränsa riskerna

Riskerna är följande: Det är viktigt att se till att

– de totala offentliga utgifter som deklarerats av medlemsstaterna är kopplade till åtgärder som vidtagits för att motverka de negativa konsekvenserna av Förenade kungarikets utträde ur unionen,

– de totala offentliga utgifter som deklarerats av medlemsstaterna är begränsade till referensperioden 1 juli 2020–31 december 2022,

– dubbelfinansiering undviks.

Åtgärder kommer att vidtas för att minska dessa risker under hela genomförandet och utbetalningen av reserven:

– införande i förordningen av en öppen metod för fördelning och utbetalning,

– en grundlig utvärdering av kommissionen innan de ytterligare beloppen från reserven betalas ut,

– återkrav av förhandsfinansiering eller en del av den om den del av de stödberättigande utgifterna som kommissionen godkänt och som en medlemsstat deklarerat är lägre än förfinansieringen eller om oriktigheter konstateras,

– användning av ett förvaltnings- och kontrollsystem som är specifikt för delad förvaltning i enlighet med artikel 63 i förordning (EU, Euratom) 2018/1046, t.ex. de system som används inom sammanhållningspolitiken eller för EU:s solidaritetsfond. Medlemsstaterna ska påföra finansiella korrigeringar vid oriktiga utgifter.

2.2.3.Beräkning och motivering av kontrollernas kostnadseffektivitet (dvs. förhållandet mellan kostnaden för kontrollerna och värdet av de medel som förvaltas) och en bedömning av den förväntade risken för fel (vid betalning och vid avslutande) 

Kommissionen har noggrant övervägt dessa kritiska element för att hitta rätt balans mellan redovisningsskyldighet, förenkling och prestation.

Därför föreslår kommissionen att systemet för förvaltning och kontroll av reserven styrs av de regler som gäller för fonder med delad förvaltning, t.ex. förordningen om gemensamma bestämmelser och EU:s solidaritetsfond. I förordningen fastställs tydligt medlemsstaternas ansvar och minimikrav för de organ som ansvarar för förvaltning, kontroll och revision av de ekonomiska bidragen från reserven. Medlemsstaterna ska införa system för att förebygga, upptäcka och effektivt hantera oriktigheter, bedrägerier och intressekonflikter.

För att undvika extra ekonomiska och administrativa bördor för medlemsstaterna innebär de föreslagna bestämmelserna en lämplig avvägning mellan säkerhet och förenklade regler och främjar att befintliga system förlängs.

2.3.Åtgärder för att förebygga bedrägeri och oriktigheter 

Beskriv förebyggande åtgärder (befintliga eller planerade), t.ex. från strategin för bedrägeribekämpning.

I enlighet med reglerna för delad förvaltning ska medlemsstaterna inrätta ett förvaltnings- och kontrollsystem, utse organ som ska ansvara för förvaltningen av reserven samt utse ett oberoende revisionsorgan. Medlemsstaterna ska inom tre månader efter att förordningen trätt i kraft meddela kommissionen vilka organ som utsetts och till vilket organ förfinansieringen ska betalas ut samt bekräfta att systembeskrivningar har upprättats .

Medlemsstaterna måste också upprätthålla effektiva och proportionella åtgärder och förfaranden för bedrägeribekämpning, och särskilt beakta identifierade bedrägeririsker. Medlemsstaternas myndigheter kan använda de befintliga system för förebyggande av oriktigheter och bedrägerier som inrättats enligt reglerna om delad förvaltning för sammanhållningsfonderna och EU:s solidaritetsfond.

Kommissionen och andra EU-instanser (Europeiska revisionsrätten, Olaf) kommer att utföra sina vanliga kontroller och revisioner.

3.BERÄKNADE BUDGETKONSEKVENSER AV FÖRSLAGET ELLER INITIATIVET 

3.1.Rubrik i den fleråriga budgetramen och föreslagna nya budgetrubriker i den årliga budgetens utgiftsdel 

Rubrik i den fleråriga budgetramen

Budgetrubrik

Typ av  
utgifter

Bidrag

Diff./Icke-diff. 25  

från Efta-länder 26

från kandidat-länder 27

från tredje-länder

enligt artikel 21.2 b i budgetförordningen

Rubrik 16: 
Utgifter utöver de årliga tak som fastställs i den fleråriga budgetramen

16 02 03 Brexitjusteringsreserven

Diff.

NEJ

NEJ

NEJ

NEJ

Rubrik 30: Reserver

30 04 03 Brexitjusteringsreserven

Diff.

NEJ

NEJ

NEJ

NEJ

3.2.Beräknad inverkan på utgifterna 

3.2.1.Sammanfattning av den beräknade inverkan på utgifterna 

EUR, löpande priser

Rubrik i den fleråriga 
budgetramen

<…>

16 02 03 Brexitjusteringsreserven/30 04 03 Brexitjusteringsreserven

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Efter 2027

TOTALT

Driftsanslag

Åtaganden

(1)

4 244 832 000

1 126 162 000

5 370 994 000

Betalningar

(2)

4 244 832 000

1 126 162 000

5 370 994 000

Anslag av administrativ natur som finansieras genom ramanslagen för programmet 28  

Åtaganden = Betalningar

(3)

TOTALA anslag för ramanslagen för programmet

Åtaganden

=1+3

4 244 832 000

1 126 162 000

5 370 994 000

Betalningar

=2+3

4 244 832 000

1 126 162 000

5 370 994 000Rubrik i den fleråriga 
budgetramen

7

”Administrativa utgifter”

Detta avsnitt ska fyllas i med hjälp av det datablad för budgetuppgifter av administrativ natur som först ska föras in i bilagan till finansieringsöversikt för rättsakt , vilken ska laddas upp i DECIDE som underlag för samråden mellan kommissionens avdelningar.Miljoner EUR (avrundat till tre decimaler)

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

TOTALT

Personalresurser

0,300

0,150

0,750

0,750

0,300

0,150

0,150

2,550

Övriga administrativa utgifter

TOTALA anslag för RUBRIK 7 i den fleråriga budgetramen

(summa åtaganden = summa betalningar)

0,300

0,150

0,750

0,750

0,300

0,150

0,150

2,550

Miljoner EUR (avrundat till tre decimaler)

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

TOTALT

TOTALA anslag 
för samtliga RUBRIKER  
i den fleråriga budgetramen 

Åtaganden

4 245,132

0,150

0,750

1 126 912

0,300

0,150

0,150

5 373,544

Betalningar

4 245,132

0,150

0,750

1 126 912

0,300

0,150

0,150

5 373,544

3.2.2.Sammanfattning av den beräknade inverkan på anslag av administrativ natur

X    Förslaget/initiativet kräver inte att tilläggsanslag av administrativ natur tas i anspråk

   Förslaget/initiativet kräver att anslag av administrativ natur tas i anspråk enligt följande:

Miljoner EUR (avrundat till tre decimaler)

År

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

TOTALT

RUBRIK 7 
i den fleråriga budgetramen

Personalresurser

0,300

0,150

0,750

0,750

0,300

0,150

0,150

2,550

Övriga administrativa utgifter

Delsumma RUBRIK 7 
i den fleråriga budgetramen

0,300

0,150

0,750

0,750

0,300

0,150

0,150

2,550

Utanför RUBRIK 7 29  
i den fleråriga budgetramen

Personalresurser

Andra utgifter  
av administrativ natur

Delsumma  
utanför RUBRIK 7 
i den fleråriga budgetramen

TOTALT

0,300

0,150

0,750

0,750

0,300

0,150

0,150

2,550

Personalbehov och andra administrativa kostnader ska täckas genom anslag inom generaldirektoratet vilka redan har avdelats för förvaltningen av åtgärden i fråga, eller genom en omfördelning av anslag inom generaldirektoratet, om så krävs kompletterad med ytterligare resurser som kan tilldelas det förvaltande generaldirektoratet som ett led i det årliga förfarandet för tilldelning av anslag och med hänsyn tagen till begränsningar i fråga om budgetmedel.3.2.2.1Beräknat personalbehov

X    Förslaget/initiativet kräver inte att ytterligare personalresurser tas i anspråk

   Förslaget/initiativet kräver att personalresurser tas i anspråk enligt följande:

Beräkningarna ska anges i heltidsekvivalenter

År

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Vid huvudkontoret eller vid kommissionens kontor i medlemsstaterna

2 AD

1 AD

4 AD, 1 AST

4 AD, 1 AST

2 AD

1 AD

1 AD

Vid delegationer

Forskning

Som finansieras genom RUBRIK 7 i den fleråriga budgetramen 

– vid huvudkontoret

– vid delegationer

Som finansieras genom ramanslagen för programmet 30

– vid huvudkontoret

– vid delegationer

Forskning

Annan (specificera)

TOTALT

2 AD

1 AD

4 AD, 1 AST

4 AD, 1 AST

2 AD

1 AD

1 AD

Personalbehoven ska täckas med personal inom generaldirektoratet vilka redan har avdelats för förvaltningen av åtgärden i fråga, eller genom en omfördelning av personal inom generaldirektoratet, om så krävs kompletterad med ytterligare resurser som kan tilldelas det förvaltande generaldirektoratet som ett led i det årliga förfarandet för tilldelning av anslag och med hänsyn tagen till begränsningar i fråga om budgetmedel.

Beskrivning av arbetsuppgifter:

Tjänstemän och tillfälligt anställda

Extern personal

3.2.3.Bidrag från tredje part 

Förslaget/initiativet:

X    innehåller inga bestämmelser om samfinansiering från tredje parter

   innehåller bestämmelser om samfinansiering från tredje parter enligt följande uppskattning:

Anslag i miljoner EUR (avrundat till tre decimaler)

År

2021

2022

2023

2024

2025

2026

TOTALT

Ange vilket organ som deltar i samfinansieringen 

TOTALA anslag som tillförs genom samfinansiering

3.3.Beräknad inverkan på inkomsterna 

X    Förslaget/initiativet påverkar inte budgetens inkomstsida.

   Förslaget/initiativet påverkar inkomsterna på följande sätt:

   Påverkan på egna medel

   Påverkan på andra inkomster

ange om inkomsterna har avsatts för utgiftsposter    

Miljoner EUR (avrundat till tre decimaler)

Budgetrubrik i den årliga budgetens inkomstdel:

Förslagets/initiativets inverkan på inkomsterna 31

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Artikel ….

För inkomster avsatta för särskilda ändamål, ange vilka budgetrubriker i utgiftsdelen som berörs.

Övriga anmärkningar (t.ex. vilken metod/formel som har använts för att beräkna inverkan på inkomsterna eller andra relevanta uppgifter).

(1)    Avtal om Förenade konungariket Storbritannien och Nordirlands utträde ur Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen (EUT L 29, 31.1.2020, s. 7).
(2)    Reviderad politisk förklaring om de framtida förbindelserna mellan Europeiska unionen och Förenade kungariket enligt överenskommelse på förhandlarnivå den 17 oktober 2019 (EUT C 34, 31.1.2020, s. 1).
(3)    Europeiska rådets slutsatser av den 17, 18, 19, 20 och 21 juli 2020, EUCO 10/20, CO EUR 8 CONCL 4.
(4)    Rådets förordning (EG) nr 2012/2002 av den 11 november 2002 om inrättande av Europeiska unionens solidaritetsfond (EGT L 311, 14.11.2002, s. 3), ändrad genom Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 661/2014 av den 15 maj 2014 (EUT L 189, 27.6.2014, s. 143) och Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 461/2020 av den 30 mars 2020 (EUT L 99, 31.3.2020, s. 9).
(5)    Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 18 juli 2018 om finansiella regler för unionens allmänna budget (EUT L 193, 30.7.2018, s. 1).
(6)    Rådets förordning (EU, Euratom) 2020/2093 av den 17 december 2020 om den fleråriga budgetramen 2021–2027 (EUT L 433I, 22.12.2020, s. 11).
(7)    EUCO 10/20, CO EUR 8, CONCL 4, 21 juli 2020, punkterna A26 och 134.
(8)    EUT C , , s. .
(9)    EUT C , , s. .
(10)    EUT C , , s. .
(11)    Avtal om Förenade konungariket Storbritannien och Nordirlands utträde ur Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen (EUT L 29, 31.1.2020, s. 7).
(12)    Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 18 juli 2018 om finansiella regler för unionens allmänna budget (EUT L 193, 30.7.2018, s. 1).
(13)    Interinstitutionellt avtal mellan Europaparlamentet, Europeiska unionens råd och Europeiska kommissionen om bättre lagstiftning (EUT L 123, 12.5.2016, s. 1).
(14)    Rådets förordning (EG, Euratom) nr 2988/95 av den 18 december 1995 om skydd av Europeiska gemenskapernas finansiella intressen (EGT L 312, 23.12.1995, s. 1).
(15)    Rådets förordning (Euratom, EG) nr 2185/96 av den 11 november 1996 om de kontroller och inspektioner på platsen som kommissionen utför för att skydda Europeiska gemenskapernas finansiella intressen mot bedrägerier och andra oegentligheter (EGT L 292, 15.11.1996, s. 2).
(16)    Rådets förordning (EU) 2017/1939 av den 12 oktober 2017 om genomförande av fördjupat samarbete om inrättande av Europeiska åklagarmyndigheten (EUT L 283, 31.10.2017, s. 1).
(17)    Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 883/2013 av den 11 september 2013 om utredningar som utförs av Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf) och om upphävande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1073/1999 och rådets förordning (Euratom) nr 1074/1999 (EUT L 248, 18.9.2013, s. 1).
(18)    Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2017/1371 av den 5 juli 2017 om bekämpande genom straffrättsliga bestämmelser av bedrägeri som riktar sig mot unionens finansiella intressen (EUT L 198, 28.7.2017, s. 29).
(19)    Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1725 av den 23 oktober 2018 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter som utförs av unionens institutioner, organ och byråer och om det fria flödet av sådana uppgifter samt om upphävande av förordning (EG) nr 45/2001 och beslut nr 1247/2002/EG (EUT L 295, 21.11.2018, s. 39).
(20)    EUT C … .
(21)    Kommissionens förordning (EU) nr 651/2014 av den 17 juni 2014 genom vilken vissa kategorier av stöd förklaras förenliga med den inre marknaden enligt artiklarna 107 och 108 i fördraget (EUT L 187, 26.6.2014, s. 1).
(22)    Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning) (EUT L 119, 4.5.2016, s. 1).
(23)    I den mening som avses i artikel 58.2 a eller b i budgetförordningen.
(24)    Närmare förklaringar av de olika metoderna för genomförande med hänvisningar till respektive bestämmelser i budgetförordningen återfinns på BudgWeb:    
https://myintracomm.ec.europa.eu/budgweb/EN/man/budgmanag/Pages/budgmanag.aspx
(25)    Differentierade respektive icke-differentierade anslag.
(26)    Efta: Europeiska frihandelssammanslutningen.
(27)    Kandidatländer och i förekommande fall potentiella kandidatländer i västra Balkan.
(28)    Detta avser tekniskt eller administrativt stöd för genomförandet av vissa av Europeiska unionens program och åtgärder (tidigare s.k. BA-poster) samt indirekta och direkta forskningsåtgärder.
(29)    Detta avser tekniskt eller administrativt stöd för genomförandet av vissa av Europeiska unionens program och åtgärder (tidigare s.k. BA-poster) samt indirekta och direkta forskningsåtgärder.
(30)    Särskilt tak för finansiering av extern personal genom driftsanslag (tidigare s.k. BA-poster).
(31)    Vad gäller traditionella egna medel (tullar, sockeravgifter) ska nettobeloppen anges, dvs. bruttobeloppen minus 20 % avdrag för uppbördskostnader.

Bryssel den 25.12.2020

COM(2020) 854 final

BILAGOR

till

Förslag till

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING

om inrättande av brexitjusteringsreserven


BILAGA I

Fördelningsmetod för förfinansieringen av brexitjusteringsreserven

Förfinansieringen av brexitjusteringsreserven ska fördelas mellan medlemsstaterna enligt följande metod:

1. Varje medlemsstats andel av förfinansieringen av brexitjusteringsreserven fastställs som summan av en faktor för den mängd fisk som fångas i Förenade kungarikets exklusiva ekonomiska zon och en faktor för handel med Förenade kungariket.

2. Faktorn för mängden fisk som fångas i Förenade kungarikets exklusiva ekonomiska zon används för att fördela 600 miljoner euro. Faktorn för handel används för att fördela 3 400 miljoner euro. Båda beloppen uttrycks i 2018 års priser.

3. Faktorn för fisket fastställs på grundval av följande kriterium i följande steg:

a) Varje medlemsstats andel av det totala värdet av den fisk som fångats i Förenade kungarikets exklusiva ekonomiska zon.

b) Dessa andelar ökas för medlemsstater med fiske som är mer beroende av fiske i Förenade kungarikets exklusiva ekonomiska zon än genomsnittet och minskas för medlemsstater som är mindre beroende än genomsnittet enligt följande:

i) För varje medlemsstat uttrycks värdet av fisk som fångats i Förenade kungarikets exklusiva ekonomiska zon som en andel av det totala värdet av den fisk som fångats av den medlemsstaten som ett index över EU-genomsnittet (beroendeindex).

ii) Den ursprungliga andelen av värdet av den fisk som fångas i Förenade kungarikets exklusiva ekonomiska zon justeras genom att den multipliceras med medlemsstatens beroendeindex.

iii) Dessa justerade andelar skalrevideras för att säkerställa att summan av alla medlemsstaters andelar uppgår till 100 %.

4. Faktorn för handel erhålls genom tillämpning av följande steg:

a) Varje medlemsstats handel med Förenade kungariket uttrycks som en andel av EU:s handel med Förenade kungariket (handel är summan av import och export av varor och tjänster).

b) För att bedöma handelsflödenas relativa betydelse för varje medlemsstat uttrycks summan av handelsflödena med Förenade kungariket som en andel av medlemsstatens BNP och uttrycks därefter som ett index över EU-genomsnittet (beroendeindex).

c) Den ursprungliga andelen av handeln med Förenade kungariket justeras genom att den multipliceras med medlemsstatens beroendeindex.

d) Dessa justerade andelar revideras för att säkerställa att summan av alla medlemsstaters andelar uppgår till 100 %.

e) De andelar som erhålls på detta sätt justeras genom att de divideras med medlemsstatens BNI per capita (i köpkraftspariteter) uttryckt som en andel av genomsnittlig BNI per capita i EU (genomsnitt uttryckt som 100 %).

f) De resulterande andelarna skalrevideras för att säkerställa att summan av andelarna är lika med 100 %, vilket innebär att ingen medlemsstat kan ha en andel som överstiger 25 % av summan för EU. De medel som dras av på grund av att de överstiger gränsen omfördelas till de andra medlemsstaterna i förhållande till deras icke-begränsade andelar.

g) Om denna beräkning leder till en tilldelning som överstiger 0,35 % av en medlemsstats BNI (mätt i euro) begränsas medlemsstatens anslag till 0,35 % av dess BNI. De medel som dras av på grund av att de överstiger gränsen omfördelas till de andra medlemsstaterna i förhållande till deras icke-begränsade andelar.

h) Om den beräkning som avses i led g leder till en stödnivå på över 190 euro/invånare begränsas medlemsstatens anslag till en nivå som motsvarar en stödnivå på 190 euro/invånare. De medel som dras av på grund av de överstiger gränsen fördelas till de medlemsstater som inte når upp till gränsen enligt leden g eller h, i förhållande till deras andelar som beräknats i led g.

5. Vid beräkningen av fördelningen av förfinansieringen i brexitjusteringsreserven gäller följande:

a) För värdet av den fisk som fångats i Förenade kungarikets exklusiva ekonomiska zon ska referensperioden vara 2015–2018.

b) För värdet av den fisk som fångats i Förenade kungarikets exklusiva ekonomiska zon som andel av det totala värdet av den fisk som fångats av en medlemsstat ska referensperioden vara 2015–2018.

c) För handel ska referensperioden vara 2017–2019.

d) För BNI ska referensperioden vara 2017–2019.

e) För BNI per capita (i köpkraftspariteter) ska referensperioden vara 2016–2018.

f) För BNP och för medlemsstaternas totala befolkning ska referensperioden vara 2017–2019.

BILAGA II

Mall för ansökan om ekonomiskt bidrag, inklusive uppgifter som rör räkenskaperna

1.

Medlemsstat

2.

Ansökningsdatum

3.

Datum för den första utgiften

Uppkom den

Betalad den

4.

Datum för den sista utgiften

Uppkom den

Betalad den

5.

Förfinansiering som mottagits (i euro)

6.

Organ som ansvarar för förvaltningen av bidraget från reserven

Ansvarig person och befattning

Kontaktuppgifter

7.

Oberoende revisionsorgan

Ansvarig person och befattning

Kontaktuppgifter

8.

Kort beskrivning av de områden och sektorer som påverkas och de åtgärder som vidtagits9.

Totala offentliga utgifter som uppstått och betalats före avdrag

10.

Belopp som medlemsstaten dragit av och skälen för avdrag

11.

Av de belopp som dragits av (10), belopp som korrigerats till följd av revision av de finansierade åtgärderna

12.

Totala utgifter som lämnats in för bidrag från reserven (i euro) (12 = 9 - 10)

13.

I nationell valuta    
(i tillämpliga fall)

För medlemsstater som inte har euron som valuta: räkna om alla belopp till euro enligt den officiella kurs som gällde månaden före den månad då ansökan lämnades in och som offentliggjordes på

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/how-eu-funding-works/information-contractors-and-beneficiaries/exchange-rate-inforeuro_sv

14.

Tillämpad växelkurs

15.

Fördelning av utgifter som lämnats in för bidrag från reserven (lämna in en förteckning över de enskilda åtgärder som finansieras inom varje åtgärd och tillhörande utgifter för varje åtgärd)

Varje utgiftspost ska endast tas upp en gång.

EUR

Nationell valuta (i tillämpliga fall)

Outputindikatorer (ange ett tal)

15.1.

Åtgärder för att hjälpa företag och lokalsamhällen som påverkas negativt av utträdet

 

Företag (som får stöd) 

Företag som får stöd (rådgivning)

Människor som berörs

15.2.

Åtgärder till stöd för de mest drabbade ekonomiska sektorerna

Företag (som får stöd)  

Företag som får stöd (rådgivning)

15.3.

Åtgärder till stöd för företag och lokalsamhällen som är beroende av fiske i Förenade kungarikets vatten

Företag (som får stöd)  

Företag som får stöd (rådgivning)

Människor som berörs

15.4.

Åtgärder till stöd för sysselsättningen genom system för korttidsarbete, omskolning och utbildning i berörda sektorer

Deltagare

15.5.

Åtgärder för att säkerställa att gräns- och säkerhetskontroller fungerar, inklusive extra personal och infrastruktur

Extra personal (i heltidsekvivalenter)

Fysisk infrastruktur som anpassats (m²)

15.6.

Åtgärder för att säkerställa att tullen och uppbörd av indirekta skatter fungerar, inklusive extra personal och infrastruktur

Extra personal (i heltidsekvivalenter)

Fysisk infrastruktur som anpassats (m²)

15.7.

Åtgärder för att säkerställa att sanitära och fytosanitära kontroller samt fiskerikontroller fungerar, inklusive extra personal och infrastruktur

Extra personal (i heltidsekvivalenter)

Fysisk infrastruktur som anpassats (m²)

15.8.

Åtgärder för att underlätta rutiner för certifikat och tillstånd för produkter, etableringskrav, etikettering och märkning, t.ex. rörande säkerhet, hälsa och miljönormer, samt ömsesidigt erkännande.

Företag (som får stöd)

Företag som får stöd (rådgivning)

15.9.

Åtgärder för att informera och öka medvetenheten hos enskilda och företag om förändringar av deras rättigheter och skyldigheter till följd av utträdet

Företag som får stöd (rådgivning)

Människor som omfattas

15.10.

Annat (precisera)

16.

Eventuell kompletterande EU-finansiering som erhållits eller begärts för utgifter som inte ingår i denna ansökan

Kort beskrivning/belopp    
(t.ex. användning av sammanhållningspolitiska medel/React-EU/FRO/faciliteten för återhämtning och resiliens/annat – ange vad)

17.

Ange juridisk person och fullständigt bankkontonummer och kontoinnehavare för ev. ytterligare betalningar

Konto som tidigare använts för att ta emot EU-betalningar

Nytt konto

Mall för den förvaltningsförklaring som ska åtfölja ansökan

Undertecknad/Undertecknade [efternamn, förnamn, befattning(ar) eller funktion(er)], chef för det organ som ansvarar för förvaltningen av det ekonomiska bidraget från reserven, på grundval av genomförandet av reserven under referensperioden, på grundval av min/vår egen bedömning och på grundval av alla uppgifter som jag/vi hade tillgång till den dag då ansökan lämnades in till kommissionen, inbegripet resultaten av utförda kontroller och revisioner avseende de utgifter som ingår i den ansökan som lämnats in till kommissionen, i enlighet med den period som omfattas av denna förordning och som avser den period som omfattas av denna period, förklarar

a) att uppgifterna i ansökan är rätt uppställda, fullständiga och korrekta i enlighet med artikel 63 i budgetförordningen,

b) att utgifterna i ansökan överensstämmer med tillämplig lagstiftning och har använts för avsedda ändamål.

Jag/Vi bekräftar att de oriktigheter som konstaterats i de slutliga revisions- och kontrollrapporterna för referensperioden har behandlats på lämpligt sätt i ansökan. Jag/Vi bekräftar dessutom att uppgifterna om reservens genomförande är tillförlitliga. Jag/Vi bekräftar också att effektiva och proportionella bestämmelser om bedrägeribekämpning har införts och att dessa bestämmelser tar hänsyn till de risker som identifieras i detta avseende.

Slutligen bekräftar jag/vi att jag/vi inte känner till någon dold fråga med anknytning till genomförandet av reserven som skulle kunna skada reservens anseende.Mall för det revisionsuttalande som ska åtfölja ansökan

Till Europeiska kommissionens generaldirektorat för regional- och stadspolitik

1. INLEDNING

Undertecknad, som företräder [det oberoende revisionsorganets namn], har granskat

i)    de uppgifter som rör räkenskaperna i ansökan för referensperioden,

ii)    om de utgifter för vilka man ansökt om ersättning från kommissionen är lagliga och korrekta, och

iii)    förvaltnings- och kontrollsystemets funktion samt kontrollerat förvaltningsförklaringen i syfte att utfärda ett revisionsuttalande.

2. ANSVARSOMRÅDEN FÖR DET ORGAN SOM ANSVARAR FÖR FÖRVALTNINGEN AV DET EKONOMISKA BIDRAGET FRÅN RESERVEN

[organets namn] anges som det organ som ansvarar för att se till att förvaltnings-och kontrollsystemet fungerar väl med avseende på de programmets när det gäller de funktioner och uppgifter som föreskrivs i artikel 13.

Dessutom ansvarar [organets namn] för att säkerställa och intyga att ansökan är fullständig, korrekt och sanningsenlig.

Vidare är det den förvaltande myndighetens ansvar att bekräfta att utgifterna i ansökan är lagliga och korrekta och att de överensstämmer med tillämplig lagstiftning.

3. DET OBEROENDE REVISIONSORGANETS ANSVAR

I enlighet med artikel 63 i budgetförordningen är mitt ansvar att göra ett oberoende uttalande om huruvida de delar som rör räkenskaperna i ansökan är fullständiga, sanningsenliga och korrekta, om lagligheten och korrektheten hos de utgifter för vilka återbetalning har begärts från kommissionen och om det förvaltnings- och kontrollsystem som införts fungerar korrekt.

Det är även min skyldighet att i uttalandet ange huruvida revisionsarbetet föranleder tvivel på vad som sägs i förvaltningsförklaringen.

Revisionen av reserven har utförts i enlighet med internationellt accepterade revisionsstandarder. Enligt dessa standarder ska revisionsmyndigheten följa etiska krav samt planera och utföra revisionsarbetet så att den får rimliga garantier för sitt revisionsuttalande.

En revision innebär att genomföra förfaranden i syfte att inhämta tillräckliga och lämpliga underlag för uttalandet nedan. Dessa förfaranden baseras på revisorns yrkesmässiga bedömning, som omfattar bedömning av risken för väsentlig överträdelse av en bestämmelse, antingen på grund av bedrägeri eller fel. De revisionsförfaranden som utförts är enligt min uppfattning de lämpliga med tanke på omständigheterna och överensstämmer med bestämmelserna i budgetförordningen.

Jag anser att de revisionsbevis som samlats in är tillräckliga och relevanta som grund för mitt uttalande [[vid en begränsning av revisionens inriktning och omfattning:] förutom när det gäller de faktorer som anges i avsnitt 4 ”Begräsning av revisionens inriktning och omfattning”].

En sammanfattning av resultaten av revisionen av reserven redovisas i bifogade rapport, i enlighet med artikel 63.5 b i budgetförordningen.

4. BEGRÄSNING AV REVISIONENS INRIKTNING OCH OMFATTNING

Antingen

Det förelåg inga begränsningar av revisionens inriktning och omfattning.

eller

Revisionens inriktning och omfattning begränsades av följande faktorer:

a) ...

b) ...

c) ...

[Ange alla eventuella begränsningar av revisionens omfattning, t.ex. eventuell avsaknad av styrkande handlingar eller ärenden som är föremål för rättsliga förfaranden, och uppskatta i avsnittet ”Uttalande med reservation” de belopp av utgifter och stöd från reserven som berörs samt effekterna av begränsningen av omfattningen på revisionsuttalandet. Närmare uppgifter ska vid behov ges i rapporten.]

5. UTTALANDE

Antingen (Uttalande utan reservation)

På grundval av det revisionsarbete som utförts anser jag att

i)    de uppgifter som rör räkenskaperna i ansökan ger en sann och rättvisande bild,

ii)    utgifter som ingår i ansökan är lagliga och korrekta,

iii)    förvaltnings- och kontrollsystemet fungerade korrekt.

Det revisionsarbete som utförts föranleder inte tvivel på vad som sägs i förvaltningsförklaringen.

eller (Uttalande med reservation)

På grundval av det revisionsarbete som utförts anser jag att

1. De uppgifter som rör räkenskaperna i ansökan

– de uppgifter som rör räkenskaperna i ansökan ger en sann och rättvisande bild, [om reservationen gäller ansökan läggs följande text till:] förutom i följande väsentliga aspekter: …

2. Laglighet och korrekthet för de utgifter som ingår i ansökan

– de utgifter som ingår i ansökan är lagliga och korrekta, [om reservationen gäller ansökan läggs följande text till:] förutom i följande aspekter: …

Konsekvenserna av reservationen är begränsad [eller betydande] och motsvarar ... (belopp i euro av de totala utgifterna)

3. Det förvaltnings- och kontrollsystem som är i bruk dagen för detta revisionsuttalande

– förvaltnings- och kontrollsystemet i bruk fungerar korrekt, [om reservationen gäller förvaltnings- och kontrollsystemet läggs följande text till:] förutom i följande aspekter: …

Konsekvenserna av reservationen är begränsad [eller betydande] och motsvarar ... (belopp i euro av de totala utgifterna)

Det revisionsarbete som utförts föranleder inte/föranleder [stryk det som inte är tillämpligt] tvivel på vad som sägs i förvaltningsförklaringen.

[Om det revisionsarbete som utförts föranleder tvivel på vad som sägs i förvaltningsförklaringen ska revisionsmyndigheten i detta stycke redogöra för varför man dragit denna slutsats.]

eller (Uttalande med avvikande mening)

På grundval av det revisionsarbete som utförts anser jag att

i) de uppgifter som rör räkenskaperna i ansökan ger/inte ger [stryk det som inte är tillämpligt] en sann och rättvisande bild, och/eller

ii) de utgifter i ansökan för vilka återbetalning har begärts från kommissionen är/inte är [stryk det som inte är tillämpligt] lagliga och korrekta, och/eller

iii) det förvaltnings- och kontrollsystem som inrättats fungerar/inte fungerar [stryk det som inte är tillämpligt] ordentligt.

Detta uttalande med avvikande mening är grundat på följande:

– när det gäller väsentliga frågor som rör räkenskaperna: [förklara närmare]

och/eller [stryk det som inte är tillämpligt]

– när det gäller väsentliga frågor som rör lagligheten och korrektheten hos de utgifter i ansökan för vilka återbetalning har begärts från kommissionen: [förklara närmare] och/eller [stryk det som inte är tillämpligt]

– när det gäller väsentliga frågor som rör förvaltnings- och kontrollsystemets funktion: [förklara närmare]

Det revisionsarbete som utförts föranleder tvivel på vad som sägs i förvaltningsförklaringen i följande avseenden:

[Revisionsmyndigheten får även inkludera en upplysning av särskild betydelse som inte påverkar dess uttalande, i enlighet med internationellt accepterade revisionsstandarder. Ett uttalande om att revisorn avstår från att uttala sig kan utfärdas i undantagsfall.]

Datum: Namnteckning:

BILAGA III

Mall för beskrivningen av förvaltnings- och kontrollsystemet

1. ALLMÄNT

1.1. Informationen lämnas av

– Medlemsstat:

– Namn och e-postadress till den huvudsakliga kontaktpunkten (organ som ansvarar för beskrivningen):

1.2. Den information som tillhandahålls beskriver situationen den (dd/mm/åååå)

1.3. Systemets struktur (allmän information och ett diagram som visar det organisatoriska förhållandet mellan de organ som ingår i förvaltnings- och kontrollsystemet)

a) Organ som ansvarar för förvaltningen av reserven (namn, adress och kontaktpunkt i organet):

b) Det oberoende revisionsorganet (namn, adress och kontaktpunkter i organet):

c) Ange hur det säkerställs att principen om åtskillnad av funktioner mellan organen följs.

2. ORGAN SOM ANSVARAR FÖR FÖRVALTNINGEN AV RESERVEN

2.1. Organ och dess huvuduppgifter

a) Status för det organ som förvaltar reserven (nationellt eller regionalt organ) och det organ som den ingår i.

b) Ram som säkerställer att lämplig riskhantering genomförs när så är nödvändigt och särskilt i händelse av stora förändringar av förvaltnings- och kontrollsystemet.

2.2. En beskrivning av organisation och förfaranden för funktioner och uppgifter för det organ som förvaltar reserven

a) Beskrivning av de funktioner och uppgifter för det organ som förvaltar reserven.

b) Beskrivning av hur arbetet är organiserat och vilka förfaranden som kommer att tillämpas, särskilt vid genomförandet av kontroller (administrativa kontroller och kontroller på plats) och för att säkerställa en tillfredsställande verifieringskedja för alla handlingar som rör utgifter.

c) Uppgift om de planerade resurser som ska fördelas i förhållande till de olika funktionerna hos det organ som förvaltar reserven (inbegripet information om planerad utkontraktering och dess omfattning, i förekommande fall).

3. OBEROENDE REVISIONSORGAN

Status och beskrivning av organisationen och förfaranden med anknytning till funktionerna hos det oberoende revisionsorganet.

a) Status för det oberoende organet (nationellt eller regionalt organ) och det organ som det ingår i, i förekommande fall.

b) Beskrivning av funktioner och uppgifter för det oberoende revisionsorganet.

c) Beskrivning av hur arbetet är organiserat (arbetsflöden, processer, interna uppdelningar), vilka förfaranden som tillämpas och när, hur dessa övervakas, uppgift om planerade resurser som ska fördelas i förhållande till de olika revisionsuppgifterna.

4. ELEKTRONISKA SYSTEM

Beskrivning av det eller de elektroniska systemen, med ett diagram (ett centralt eller gemensamt nätverkssystem eller ett decentraliserat system med sammankopplade system) för att utföra följande uppgifter:

a)    Registrera och lagra uppgifter i elektroniskt format om varje åtgärd som finansieras genom reserven, inklusive

namnet på mottagaren och beloppet för det ekonomiska bidraget från reserven,

namnet på entreprenören och underentreprenören, om mottagaren är en upphandlande myndighet i enlighet med unionens bestämmelser eller nationella bestämmelser om offentlig upphandling, och kontraktets värde,

förnamn, efternamn och födelsedatum för den verkliga huvudmannen, enligt definitionen i artikel 3.6 i Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/849 1 , och för den mottagare, entreprenör eller underentreprenör som avses i första och andra strecksatsen,

uppgifter om enskilda deltagare när så är lämpligt.

b)    Säkerställa att räkenskapshandlingarna för varje insats som finansieras genom reserven registreras och lagras, och att handlingarna stöder de uppgifter som krävs för att utarbeta ansökningen om bidrag.

c)    Bevara räkenskapsmaterial för utgifter som uppkommit och betalats.

d)    Ange om systemen fungerar effektivt och på ett tillförlitligt sätt kan registrera de uppgifter som anges på den dag som anges i punkt 1.2.

e)    Beskriva förfarandena för att säkerställa de elektroniska systemens säkerhet, integritet och konfidentialitet.

(1)    Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/849 av den 20 maj 2015 om åtgärder för att förhindra att det finansiella systemet används för penningtvätt eller finansiering av terrorism, EUT L 141, 5.6.2015, s. 73.