Bryssel den 14.1.2020

COM(2020) 23 final

2018/0196(COD)

Ändrat förslag till

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING

om gemensamma bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden+, Sammanhållningsfonden samt Europeiska havs- och fiskerifonden, och om finansiella regler för dessa fonder och för Asyl- och migrationsfonden, Fonden för inre säkerhet samt instrumentet för gränsförvaltning och visering


MOTIVERING

1.    BAKGRUND TILL FÖRSLAGET

Den 28 november 2018 presenterade kommissionen sin strategiska långsiktiga vision om en stark, modern, konkurrenskraftig och klimatneutral ekonomi fram till 2050 1 . Strategin visar hur Europa kan leda utvecklingen mot klimatneutralitet genom att investera i realistiska tekniska lösningar, satsa på medborgarnas egenmakt, anpassa verksamheten inom centrala områden som industripolitik, finans och forskning – och samtidigt säkerställa social rättvisa och en rättvis omställning.

Såsom anges i meddelandet om den europeiska gröna given 2 föreslår kommissionen en mekanism för en rättvis omställning för att komplettera de budget- och lagförslag som redan lagts fram för 2021–2027. I mekanismen för en rättvis omställning ingår en fond för en rättvis omställning som ska genomföras inom ramen för sammanhållningspolitiken. Fonden för en rättvis omställning inrättas genom en särskild förordning som fastställer dess särskilda mål och geografiska omfattning, metoden för hur de finansiella resurserna fördelas och innehållet i de territoriella planerna för en rättvis övergång som krävs för att stödja programplaneringen.

Fonden för en rättvis omställning kommer att komplettera de sammanhållningspolitiska fonderna, inklusive Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf), Europeiska socialfonden plus (ESF+) och Sammanhållningsfonden och genomförs därmed inom ramen för sammanhållningspolitiken. Fondens övergripande förvaltning kommer att styras i enlighet med bestämmelserna i förslaget till förordning om gemensamma bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden+, Sammanhållningsfonden samt Europeiska havs- och fiskerifonden, och om finansiella regler för dessa fonder och för Asyl- och migrationsfonden, Fonden för inre säkerhet samt instrumentet för gränsförvaltning och visering (nedan kallad förordningen om gemensamma bestämmelser). Därför måste detta förslag ändras så att fonden för en rättvis omställning integreras som en ny fond inom ramen för sammanhållningspolitiken.

2.    RÄTTSLIG GRUND, SUBSIDIARITETSPRINCIPEN OCH PROPORTIONALITETSPRINCIPEN

   Rättslig grund

EU:s åtgärder motiveras i artikel 174.1 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget): ”För att främja en harmonisk utveckling inom hela unionen ska denna utveckla och fullfölja sin verksamhet för att stärka sin ekonomiska, sociala och territoriella sammanhållning. Unionen ska särskilt sträva efter att minska skillnaderna mellan de olika regionernas utvecklingsnivåer och eftersläpningen i de minst gynnade regionerna”.

   Subsidiaritetsprincipen och proportionalitetsprincipen

I enlighet med artikel 4.2 i EUF-fördraget har unionen delad befogenhet med medlemsstaterna när det gäller ekonomisk, social och territoriell sammanhållning samt vissa aspekter av socialpolitiken. EU har också befogenhet att vidta åtgärder för att stödja, samordna eller komplettera medlemsstaternas insatser inom allmän och yrkesinriktad utbildning, liksom inom industrin (artikel 6 i EUF-fördraget).

Delad förvaltning syftar till att säkerställa att beslut fattas så nära medborgarna som möjligt och att åtgärder på EU-nivå är motiverade mot bakgrund av de möjligheter och de särdrag som förekommer på nationell, regional eller lokal nivå. Delad förvaltning för EU närmare medborgarna och kopplar samman lokala behov med europeiska mål. Dessutom ökar det egenansvaret för EU:s mål, eftersom medlemsstaterna och kommissionen delar befogenheten att fatta beslut och ansvar och samfinansierar programmen.

   Val av instrument

Genom denna förordning ändras förslaget till förordning om gemensamma bestämmelser 3 .

3.    RESULTAT AV EFTERHANDSUTVÄRDERINGAR, SAMRÅD MED BERÖRDA PARTER OCH KONSEKVENSBEDÖMNINGAR

   Samråd med berörda parter

I motiveringen till det ursprungliga förslaget till förordning om gemensamma bestämmelser beskrivs de offentliga samråd och samråd med berörda parter som genomförts och hur respektive resultat har beaktats. Det föreliggande ändringsförslaget kräver inga ytterligare samråd.

   Utvärderingar och konsekvensbedömningar

I motiveringen till det ursprungliga förslaget till förordning om gemensamma bestämmelser beskrivs resultatet av de efterhands- och interimsutvärderingar som gjorts till stöd för förslaget.

Motiveringstexten bekräftar också att denna förordning inte är föremål för någon konsekvensbedömning, eftersom den fastställer gemensamma regler och en genomförandemekanism för olika politikområden och fonder med delad förvaltning. De förordningar som är specifika för sådana fonder som tillhandahåller stöd åtföljs för sin del av egna konsekvensbedömningar.

4.    BUDGETKONSEKVENSER

Kommissionen strävar efter att fullfölja prioriteringarna i enlighet med de politiska riktlinjerna som en del av den mer omfattande ambitionen för EU:s budget. En långsiktig fond för en rättvis omställning är en prioriterad fråga i detta sammanhang. Detta är anledningen till att kommissionen på ett mycket tidigt stadium efter tillträdet har lagt fram ett lagstiftningsförslag för Fonden för en rättvis omställning, som tillfogas och kompletterar befintliga förslag till nästa fleråriga budgetram. Förslaget, liksom denna ändring av kommissionens förslag till förordning om gemensamma bestämmelser, kommer att bidra till förhandlingarna om nästa fleråriga budgetram och kommer att integreras i en övergripande överenskommelse om nästa fleråriga budgetram.

5.    ÖVRIGA INSLAG

   Ingående redogörelse för de specifika bestämmelserna i förslaget

Den rättsliga ramen består av ett särskilt förslag till en förordning om en fond för en rättvis omställning och riktade ändringar i kommissionens förslag till förordning om gemensamma bestämmelser.

Resultatet och genomförandet av fonden för en rättvis omställning kommer att styras av förordningen om gemensamma bestämmelser, som därför måste ändras.

De viktigaste ändringarna gäller följande:

·Justeringar av innehållskraven i partnerskapsavtal och program som tar emot stöd från fonden för en rättvis omställning. Framförallt fastställer dessa skyldigheten att framlägga territoriella planer för en rättvis omställning, enligt definitionen i förslaget till en förordning om Fonden för en rättvis omställning, i form av en bilaga till de program som inkluderar stöd från Fonden för en rättvis omställning.

·Beskrivning av mekanismen och reglerna för den obligatoriska överföringen av medel från Eruf och ESF+ till fonden för en rättvis omställning, på grundval av den typ av insatser som ska stödjas.

·Tillämpning av bestämmelserna i förordningen om gemensamma bestämmelser och i förslaget till förordning om en fond för en rättvis omställning på de kompletterande medlen från Eruf/ESF+ för att säkerställa att en enda uppsättning regler är tillämpliga på alla medel från Fonden för en rättvis omställning (en enda uppsättning resurser med gemensamma regler).

·En förklaring till att grunderna för beräkningen av de tematiska koncentrationskraven för Eruf och ESF+ inte omfattar de belopp som överförs från Eruf och ESF+ som kompletterande medel till Fonden för en rättvis omställning.

2018/0196 (COD)

Ändrat förslag till

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING

om gemensamma bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden+, Sammanhållningsfonden samt Europeiska havs- och fiskerifonden, och om finansiella regler för dessa fonder och för Asyl- och migrationsfonden, Fonden för inre säkerhet samt instrumentet för gränsförvaltning och visering

Kommissionens förslag COM(2018) 375 ska ändras på följande sätt:

1.    Förslagets titel ska ersättas med följande:

”Förslag till

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING

om gemensamma bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden+, Sammanhållningsfonden, Fonden för en rättvis omställning samt Europeiska havs- och fiskerifonden, och om finansiella regler för dessa fonder och för Asyl- och migrationsfonden, Fonden för inre säkerhet samt instrumentet för gränsförvaltning och visering

2.    Skäl 2 ska ersättas med följande:

”(2) I syfte att vidareutveckla ett samordnat och harmoniserat genomförande av unionens fonder med delad förvaltning, närmare bestämt Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf), Europeiska socialfonden+ (ESF+), Sammanhållningsfonden, Fonden för en rättvis omställning (FRO), åtgärder som finansieras ned delad förvaltning i Europeiska havs- och fiskerifonden (EHFF), Asyl- och migrationsfonden (Amif), Fonden för inre säkerhet (ISF) och Instrumentet för gränsförvaltning och visering, bör finansiella regler fastställas med stöd av artikel 322 i EUF-fördraget för alla dessa fonder (nedan kallade fonderna), med tydligt angivande av tillämpningsområdet för de relevanta bestämmelserna. Dessutom bör gemensamma bestämmelser fastställas med stöd av artikel 177 i EUF-fördraget för att täcka specifika regler för Eruf, ESF+, Sammanhållningsfonden, FRO och EHFF.”

3.    Skäl 8 ska ersättas med följande:

”(8) I syfte att bidra till unionens prioriteringar bör fonderna inrikta sitt stöd på ett begränsat antal politiska mål i enlighet med de fondspecifika uppdragen och de fördragsfästa målen. De politiska målen för Amif, ISF och instrumentet för gränsförvaltning och visering bör fastställas i de fondspecifika förordningarna. FRO och de medel från Eruf och ESF+ som överförs som kompletterande stöd till FRO, bör bidra till ett enda särskilt mål.”

4.    I skäl 19 ska första meningen ersättas med följande:

”Medlemsstaterna bör genomföra en halvtidsöversyn av alla program som får stöd från Eruf, ESF+, Sammanhållningsfonden och FRO. ”

5.    Följande skäl ska införas som skäl 22 a:

”(22a) För att öka FRO:s verkan bör kompletterande medel från Eruf och ESF+ göras tillgängliga för FRO. Dessa kompletterande medel bör tillhandahållas genom en särskild obligatorisk överföring från dessa fonder till Fonden för en rättvis omställning, med beaktande av sådana problem i samband med omställningen som anges i de territoriella planerna för en rättvis omställning och som behöver åtgärdas. De belopp som ska överföras bör tillhandahållas från medel avsedda för de regionkategorier där de territorier som anges i territoriella planer för en rättvis omställning är belägna. Med tanke på dessa särskilda arrangemang för utnyttjandet av FRO-medlen bör endast den särskilda överföringsmekanismen gälla när FRO-medel samlas. Vidare bör det klargöras att endast bestämmelserna i denna förordning och i förordning (EU) [JTF Regulation] bör tillämpas på FRO och på medlen från Eruf och ESF+ som överförs till FRO, vilka också blir FRO-stöd. Varken förordning (EU) [ERDF/CF Regulation] eller förordning (EU) [ESF+ Regulation] bör tillämpas på det kompletterande stödet. De Eruf-medel som överförs som kompletterande stöd till FRO bör därför undantas från beräkningsgrunden enligt de krav på tematisk koncentration som anges i artikel 3 i förordning (EU) [ERDF/CF Regulation] och från beräkningsgrunden för minimianslag till hållbar stadsutveckling enligt artikel 9 i förordning (EU) [ERDF/CF Regulation]. Samma gäller för de ESF+-medel som överförs som ett kompletterande stöd till FRO med avseende på de krav på tematisk koncentration som anges i artikel 7 i förordning (EU) [ESF+ Regulation].”

6.    Skäl 27 ska ersättas med följande:

”(27) För att granska programmens prestation bör medlemsstaterna inrätta övervakningskommittéer. För Eruf, ESF+ och Sammanhållningsfonden bör de årliga genomföranderapporterna ersättas med en årlig strukturerad politisk dialog baserad på de senaste uppgifterna om genomförandet av programmet som medlemsstaten tillhandahåller. Det årliga översynsmötet bör också anordnas för program som omfattar FRO-medel.”

7.    Skäl 39 ska ersättas med följande:

”(39) För att öka komplementariteten och förenkla genomförandet bör det vara möjligt att kombinera stöd från Sammanhållningsfonden, FRO och Eruf med stöd från ESF+ i gemensamma program inom målet Investering för tillväxt och sysselsättning.”

8.    Artikel 1 ska ändras på följande sätt:

a)Punkt 1 ska ersättas med följande:

”1. I denna förordning fastställs följande:

a)Finansiella regler för Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf), Europeiska socialfonden+ (ESF+), Sammanhållningsfonden, Fonden för en rättvis omställning (FRO), Europeiska havs- och fiskerifonden (EHFF), Asyl- och migrationsfonden (Amif), Fonden för inre säkerhet och instrumentet för gränsförvaltning och visering (nedan kallade fonderna).

b)Gemensamma bestämmelser för Eruf, ESF+, Sammanhållningsfonden, FRO och EHFF.”

b)I punkt 6 ska följande led införas som led h:

”h) Förordning (EU) [JTF Regulation] (nedan kallad FRO-förordningen) (*).

(*) EUT L, , s. .

9.    Artikel 4 ska ändras på följande sätt:

a)I punkt 1 ska följande stycken läggas till:

”FRO ska stödja det särskilda målet att göra det möjligt för regioner och människor att hantera de sociala, ekonomiska och miljömässiga konsekvenserna av omställningen till en klimatneutral ekonomi.”

Punkt 1 första stycket ska inte tillämpas på de medel från Eruf och ESF+ som överförs till FRO i enlighet med artikel 21a.”

b)Punkt 2 ska ersättas med följande:

”2. Eruf, ESF+, Sammanhållningsfonden och FRO ska bidra till unionens åtgärder för att stärka sin ekonomiska, sociala och territoriella sammanhållning, i enlighet med artikel 174 i EUF-fördraget, genom att eftersträva följande mål:

a)Investering för sysselsättning och tillväxt i medlemsstater och regioner, som ska stödjas av Eruf, ESF+, Sammanhållningsfonden och FRO, och

b)Europeiskt territoriellt samarbete (Interreg), som ska stödjas av Eruf.”

c)Punkt 3 ska den sista meningen ersättas med följande:

”När det gäller Eruf, ESF+, Sammanhållningsfonden och FRO ska viktningen knytas till dimensioner och koder för de interventionstyper som fastställs i bilaga I.”

10.    Artikel 8 ska ändras på följande sätt:

a)Led a ska ersättas med följande:

”a) De valda politiska målen och det särskilda målet för FRO, med uppgift om vilka fonder och program som ska användas för att uppnå dessa mål och en motivering för detta, samt i tillämpliga fall en motivering för varför man valt att använda InvestEU:s genomförandemodell, med beaktande av relevanta landsspecifika rekommendationer.”

b)I led b ska inledningsfrasen ersättas med följande:

”b) För vart och ett av de valda politiska mål som avses i led a och FRO:s särskilda mål:”

c)Led c ska ersättas med följande:

”c) Det preliminära anslaget från var och en av fonderna uppdelat per politiskt mål på nationell nivå, med beaktande av de fondspecifika bestämmelserna om tematisk koncentration och de preliminära finansiella anslagen för FRO:s särskilda mål, inbegripet medel från Eruf och ESF+ som ska överföras till FRO i enlighet med artikel 21a.”

11.    Artikel 10 ska ändras på följande sätt:

a)Artikelrubriken ska ersättas med följande:

Artikel 10
Användning av Eruf, ESF+, Sammanhållningsfonden, FRO och EHFF genom InvestEU

b)I punkt 1 ska första meningen ersättas med följande:

”1. Medlemsstaterna får, antingen i partnerskapsöverenskommelsen eller i en begäran om ändring av ett program, anslå det belopp från Eruf, ESF+, Sammanhållningsfonden, FRO och EHFF som ska ges i bidrag till InvestEU och genomföras i form av budgetgarantier.”

12.    I artikel 11 ska punkt 7 ersättas med följande:

”7. Bilaga IV ska inte gälla program som får stöd från EHFF.

Bilaga IV gäller inte heller de prioriteringar som stöds av FRO och de medel som överförts från Eruf och ESF+ till FRO i enlighet med artikel 21a. ”

13.    I artikel 14 ska punkt 1 ändras på följande sätt:

a)Inledningen ska ersättas med följande:

”1. När det gäller program som får stöd från Eruf, ESF+, Sammanhållningsfonden och FRO ska medlemsstaten se över varje program, med beaktande av följande:”

b)Följande led ska läggas till som led e:

”e) Dessutom, när det gäller program som stöds av FRO, kommissionens bedömning i enlighet med artikel 29.1 b i förordning (EU) 2018/1999 (*).

(*) Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1999 av den 11 december 2018 om styrningen av energiunionen och av klimatåtgärder samt om ändring av Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 663/2009 och (EG) nr 715/2009, Europaparlamentets och rådets direktiv 94/22/EG, 98/70/EG, 2009/31/EG, 2010/31/EU, 2012/27/EU och 2013/30/EU samt rådets direktiv 2009/119/EG och (EU) 2015/652 och om upphävande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 525/2013.”

14.    Artikel 17 ska ändras på följande sätt:

a)Punkt 1 ska ersättas med följande:

”1. Varje program ska innehålla en strategi för hur programmet ska bidra till de politiska målen och det särskilda målet för FRO och hur man ska informera om resultaten.”

b)I punkt 2 ska första stycket ersättas med följande:

”2. Ett program ska bestå av prioriteringar. Varje prioritering ska motsvara ett politiskt mål, FRO:s särskilda mål eller tekniskt stöd. En prioritering som motsvarar ett politiskt mål ska bestå av ett eller flera särskilda mål. Flera prioriteringar kan motsvara samma politiska mål eller det särskilda målet för FRO.”

c)Punkt 3 ska ändras på följande sätt:

i)I led a ska följande led läggas till som led viii:

”viii) dessutom, för program som stöds av FRO, omställningsproblem som identifierats i de territoriella planerna för en rättvis omställning enligt artikel [7] i förordning (EU) [JTF Regulation].”

ii)Led d ska ändras på följande sätt:

-Led i ska ersättas med följande:

”i)relaterade typer av åtgärder, inklusive en förteckning över planerade insatser av strategisk betydelse och deras förväntade bidrag till dessa särskilda mål, till de makroregionala strategierna, havsområdesstrategierna och de territoriella planerna för en rättvis omställning enligt artikel [7] i förordning (EU) [JTF Regulation] som får stöd från FRO, i tillämpliga fall,”

-Följande led ska läggas till som led viii:

”viii) för FRO:s särskilda mål, dessutom en motivering av de belopp som förs över från Eruf och ESF+-medlen i enlighet med artikel 21a samt fördelningen per regionkategori, med hänsyn tagen till de interventionstyper som planeras i enlighet med de territoriella planer för en rättvis omställning som anges i artikel [7] i förordning (EU) [JTF Regulation]. ”

iii)I led f ska led i ersättas med följande:

”i) en tabell med den totala tilldelningen för varje fond och för varje regionkategori för hela programperioden och per år, inklusive eventuella belopp som förs över i enlighet med artikel 21 eller artikel 21a, ”

d)Punkt 6 ska ersättas med följande:

”6) För de Eruf-, ESF+-, Sammanhållningsfonds- och FRO-program som lämnats in i enlighet med artikel 16 ska den tabell som avses i punkt 3 f ii innehålla beloppen endast för åren 2021–2025.”

e)Följande punkt ska läggas till som punkt 8:

”8. När det gäller program som stöds av FRO ska medlemsstaterna till kommissionen överlämna territoriella planer för en rättvis omställning enligt artikel [7] i förordning (EU) [JTF Regulation] som en del av programmet eller en begäran om ändring av detta.”

15.    I artikel 19.5 ska det första stycket ersättas med följande:

”5. Medlemsstaten får under programperioden föra över högst 5 % av den ursprungliga tilldelningen för en prioritering, men inte mer än 3 % av programbudgeten, till en annan prioritering för samma fond inom samma program. För program som får stöd från Eruf, ESF+ och FRO får överföring göras endast av anslagen för samma regionkategori.”

16.    Artikel 20 ska ersättas med följande:

Artikel 20
Gemensamt stöd från Eruf, ESF+, FRO och Sammanhållningsfonden

1.    Eruf, ESF+, FRO och Sammanhållningsfonden får gemensamt stödja program inom målet Investering för sysselsättning och tillväxt.

2.    Eruf och ESF+ får komplettera varandra och de får, inom en gräns på 10 % av stödet från de fonderna för varje prioritering inom ett program, finansiera hela eller en del av en insats där kostnaderna berättigar till stöd från den andra fonden, enligt den fondens regler om stödberättigande, under förutsättning att kostnaderna är nödvändiga för att genomföra insatsen. Denna möjlighet får inte tillämpas på de medel från Eruf och ESF+ som överförs till FRO i enlighet med artikel 21a.”

17.    I artikel 21 ska följande punkt 6 läggas till:

”6. FRO-medel, inbegripet de medel som överförs från Eruf och ESF + i enlighet med artikel 21a, får inte överföras till andra fonder eller instrument i enlighet med punkterna 1–5.

FRO får inte ta emot överföringar enligt punkterna 1–5.

Överföringen av medel från Eruf och ESF + till FRO i enlighet med artikel 21a ska undantas från beräkningsunderlaget i enlighet med det tak på 5 % som fastställs i punkt 1. ”

18.    Följande artikel ska införas som artikel 21a:

Artikel 21a    
Överföring av medel från Eruf och ESF + till FRO

1.De tillgängliga medlen för FRO inom målet Investering för sysselsättning och tillväxt i enlighet med artikel [3] i förordning (EU) [JTF Regulation] ska kompletteras med medel från Eruf, ESF + eller en kombination av dessa, för den regionkategori där det berörda territoriet är beläget. De Eruf- och ESF+-medel som totalt överförs till FRO ska vara minst en och en halv gånger FRO-stödet, men får inte vara mer än tre gånger det stödbeloppet. De medel som överförs från antingen Eruf eller ESF+ ska inte i något fall överstiga 20 % av Eruf-anslaget respektive ESF+-anslaget till den berörda medlemsstaten.

Överföringar från Eruf och ESF+-medlen till den prioritering eller de prioriteringar som stöds av FRO ska återspegla de interventionstyper som anges i programmet i enlighet med artikel 17.3 d viii. Sådana överföringar ska betraktas som slutgiltiga.

2.FRO-medlen, inbegripet de medel som överförs från Eruf och ESF+, ska användas i enlighet med bestämmelserna i denna förordning och i förordning (EU) [JTF Regulation]. Bestämmelserna i förordning (EU) [ERDF/CF Regulation] och förordning (EU) [ESF+ Regulation] ska inte tillämpas på de medel från Eruf och ESF+ som överförs i enlighet med punkt 1.”

19.    I artikel 25 ska punkt 1 ersättas med följande:

”1. Eruf, ESF+, FRO och EHFF får stödja lokalt ledd utveckling.”

20.    I artikel 31.2 ska följande led e läggas till:

”e) för FRO-stödet: 3,25 %.”

21.    I artikel 35.2 ska led b ersättas med följande:

”b) de årliga prestationsrapporterna för program som får stöd från Eruf, Amif, Fonden för inre säkerhet och instrumentet för gränsförvaltning och visering samt den slutliga prestationsrapporten för program som får stöd från Eruf, ESF+, Sammanhållningsfonden och FRO,”

22.    I artikel 36.3 ska det första stycket ersättas med följande:

”3. För program som får stöd från Eruf, ESF+, Sammanhållningsfonden och FRO ska medlemsstaten senast en månad före det årliga översynsmötet ge kommissionen information om de aspekter som anges i artikel 35.1.”

23.    I artikel 38 ska punkt 1 ersättas med följande:

”1. För program som får stöd från Eruf, ESF+, Sammanhållningsfonden och FRO ska varje förvaltande myndighet till kommissionen lämna in en slutlig prestationsrapport för programmet senast den 15 februari 2031.”

24.    I artikel 45.1 c ska led ii ersättas med följande:

”ii) insatser som får stöd från ESF+, FRO, EHFF, Fonden för inre säkerhet, Amif och instrumentet för gränsförvaltning och visering om den totala kostnaden överstiger 100 000 euro.”

25.    I artikel 48.1 ska andra stycket ersättas med följande:

”Om den totala kostnaden för en insats inte överstiger 200 000 euro ska bidraget till stödmottagaren från Eruf, ESF+, FRO, Amif, Fonden för inre säkerhet och instrumentet för gränsförvaltning och visering ges i form av enhetskostnader, enhetsbelopp eller schablonsatser, förutom för insatser som får stöd i form av statligt stöd. När schablonfinansiering används ska endast de kostnadskategorier för vilka schablonsatserna gäller ersättas i enlighet med led a i första stycket.”

26.    I artikel 51 ska punkt 2 ersättas med följande:

”2. För insatser som stöds av Amif, Fonden för inre säkerhet, instrumentet för gränsförvaltning och visering, ESF+, FRO och Eruf ska löner och ersättningar till deltagarna betraktas som ytterligare stödberättigande kostnader som inte omfattas av schablonsatsen.”

27.    Artikel 57 ska ändras på följande sätt:

a)I punkt 3 ska följande stycke läggas till:

”För FRO ska utgifter som rör insatser bidra till genomförandet av den relevanta territoriella planen för en rättvis omställning som fastställts i enlighet med artikel [7] i förordning (EU) [JTF Regulation].”

b)I punkt 7 ska andra stycket ersättas med följande:

”För Eruf, Sammanhållningsfonden och FRO ska så vara fallet när en ny interventionstyp som avses i tabell 1 i bilaga I eller, för Amif, Fonden för inre säkerhet och instrumentet för gränsförvaltning och visering i de fondspecifika förordningarna, läggs till i programmet.”

28.    I artikel 59 ska punkt 2 ersättas med följande:

”2. Insatser som får stöd från ESF+ eller från FRO i enlighet med artikel [4(2)] h, i och j] i förordning (EU) [JTF Regulation] ska betala tillbaka stödet om de är skyldiga att upprätthålla investeringen enligt reglerna för statligt stöd.”

29.    I artikel 73.2 ska andra stycket ersättas med följande:

”Det statistiska urvalet får omfatta ett eller flera program som får stöd från Eruf, Sammanhållningsfonden, FRO och ESF+ och, efter stratifiering när så är lämpligt, en eller flera programperioder enligt revisionsmyndighetens yrkesmässiga bedömning.”

30.    I artikel 74.3 ska det första stycket ersättas med följande:

”3. Insatser för vilka de totala stödberättigande utgifterna inte överstiger 400 000 euro för Eruf och Sammanhållningsfonden, 300 000 euro för ESF+ och FRO eller 200 000 EUR för EHFF, Amif, Fonden för inre säkerhet och instrumentet för gränsförvaltning och visering ska inte omfattas av mer än en revision, av antingen revisionsmyndigheten eller kommissionen, före inlämningen av räkenskaperna för det räkenskapsår då insatsen slutförs.”

31.    I artikel 96 ska punkt 5 ersättas med följande:

”5. När det gäller det sista räkenskapsåret ska kommissionen betala eller återkräva årssaldot för program som får stöd från Eruf, ESF+, FRO och Sammanhållningsfonden senast två månader efter det att den slutliga prestationsrapporten godtogs enligt artikel 38.”

32.    I artikel 98 ska följande punkt 6 läggas till:

”6. I de fondspecifika bestämmelserna för FRO får det föreskrivas om särskilda grunder för kommissionens finansiella korrigeringar som är kopplade till att de mål som fastställts för FRO inte uppnås.”

33.    I artikel 99 ska punkt 3 ersättas med följande:

”3. Den del av åtagandena som fortfarande är öppen den 31 december 2029 ska dras tillbaka om garantipaketet och den slutliga prestationsrapporten för program som får stöd från ESF+, Eruf, Sammanhållningsfonden och FRO inte har lämnats in till kommissionen inom den tidsfrist som fastställs i artikel 38.1.”

34.    I artikel 106.3 ska följande stycke införas:

”Medfinansieringsgraden för den prioritering som stöds av FRO ska inte vara högre än de medfinansieringsgrader som anges i första stycket leden a, b och c som är tillämpliga för den region där det territorium eller de territorier som anges i territoriella planer för en rättvis omställning i enlighet med artikel [7] i förordning (EU) [JTF Regulation] är belägna.”

35. Bilagorna I, II, V och VII ska ändras i enlighet med bilagan till det här förslaget.

Utfärdad i Bryssel den

På Europaparlamentets vägnar    På rådets vägnar

Talman    Ordförande

(1)    En ren jord åt alla – En europeisk strategisk långsiktig vision för en stark, modern, konkurrenskraftig och klimatneutral ekonomi, meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, Europeiska rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén, Regionkommittén och Europeiska investeringsbanken – COM(2018) 773 final.
(2)    Se COM(2019) 640 final.
(3)    COM(2018) 375 final.

Bryssel den 14.1.2020

COM(2020) 23 final

BILAGA

till ändrat förslag till

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING

om gemensamma bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden+, Sammanhållningsfonden, Fonden för en rättvis omställning samt Europeiska havs- och fiskerifonden, och om finansiella regler för dessa fonder och för Asyl- och migrationsfonden, Fonden för inre säkerhet samt instrumentet för gränsförvaltning och visering


BILAGA

Bilagorna I, II, V och VII till förordning (EU) 2018/375 ska ändras på följande sätt:

BILAGA I

1) Rubriken ska ersättas med följande:

”Dimensioner och koder för typ av intervention inom Eruf, ESF+, Sammanhållningsfonden och FRO – artikel 17.5”

2) Följande fotnot läggs till rubriken för tabell 1:

* För det särskilda målet ”göra det möjligt för regioner och människor att hantera de sociala, ekonomiska och miljömässiga konsekvenserna av omställningen till en klimatneutral ekonomi” som stöds genom FRO, kan interventionstyper enligt vilka politiska mål som helst användas, under förutsättning att de är i överensstämmelse med artiklarna [4] och [5] i förordning (EU) [new JTF Regulation] och i överensstämmelse med de relevanta territoriella planerna för en rättvis omställning. För detta särskilda mål är koefficienten för beräkning av stöd till klimatförändringsmålen lagd på 100 % för alla de interventionstyper som används.”

BILAGA II

1.    Punkt 1 ska ersättas med följande:

”1. Val av politiska mål och det särskilda målet för FRO, om tillämpligt

Referens: Artikel 8 a i förordningen om gemensamma bestämmelser, artikel 3 i Amif-förordningen, förordningen om Fonden för inre säkerhet respektive förordningen om instrumentet för gränsförvaltning och visering

Tabell 1: Val av politiskt mål (och det särskilda målet för FRO) med motivering

Valt politiskt mål

Program

Fond

Motivering för valet av ett politiskt mål (eller det särskilda målet för FRO)

[3 500 per mål]2.    Punkt 5 ska ersättas med följande:

”5. Preliminärt anslag per politiskt mål och det särskilda målet för FRO

Referens: Artikel 8 c i förordningen om gemensamma bestämmelser

Tabell 4: Preliminärt anslag från Eruf, ESF+, FRO, Sammanhållningsfonden och EHFF per politiskt mål*

Politiskt mål/FRO:s särskilda mål

Eruf

ESF+

FRO

Sammanhållningsfonden

EHFF

Totalt

Politiskt mål 1

Politiskt mål 2

Politiskt mål 3

Politiskt mål 4

Politiskt mål 5

FRO:s särskilda mål**

Tekniskt stöd

Anslag för perioden 2026–2027

Totalt

*Politiska mål och det särskilda målet för FRO enligt artikel 4.1 i förordningen om gemensamma bestämmelser. För Eruf, ESF+, Sammanhållningsfonden och FRO för åren 2021–2025, för EHFF för åren 2021–2027.

**I denna rad inkluderas de kompletterande stöd från Eruf och ESF+ som enligt planerna förs över till FRO.”3.    I punkt 6 ska tabell 6 ändras på följande sätt:

Tabell 6. Förteckning över program med preliminära anslag*

Namn [255]

Fond

Kategori av regioner

EU-bidrag

Nationellt bidrag**

Totalt

Program 1

Eruf

Mer utvecklade

Övergångsregioner

Mindre utvecklade

De yttersta randområdena och de nordliga glesbefolkade områdena

Program 1

Sammanhållningsfonden

Program 1

ESF+

Mer utvecklade

Övergångsregioner

Mindre utvecklade

De yttersta randområdena och de nordliga glesbefolkade områdena

Program 1

FRO-anslag***

Mer utvecklade

Övergångsregioner

Mindre utvecklade

Program 1

FRO – ESF+ kompletterande stöd som förs över till FRO

Mer utvecklade

Övergångsregioner

Mindre utvecklade

Program 1

FRO – Eruf kompletterande stöd som förs över till FRO

Mer utvecklade

Övergångsregioner

Mindre utvecklade

Totalt

ERUF, SAMMANHÅLLNINGSFONDEN, ESF+, FRO

Program 2

EHFF

Program 3

Amif

Program 4

Fonden för inre säkerhet

Program 5

Instrumentet för gränsförvaltning och visering

Totalt

Samtliga fonder

*Politiska mål och det särskilda målet för FRO enligt artikel 4.1 i förordningen om gemensamma bestämmelser. För Eruf, ESF+, Sammanhållningsfonden och FRO för åren 2021–2025, för EHFF för åren 2021–2027.

** I överensstämmelse med artikel 106.2 om fastställande av medfinansieringsgrader.

*** Det planerade preliminära FRO-anslaget – där det ursprungliga FRO-anslaget och de kompletterande stöden från ESF+ och Eruf för den berörda regionkategorin anges separat, ifall de redan är kända.BILAGA V

1.    Rubriken och den första tabellen ersätts enligt följande:

Mall för program som får stöd från Eruf (målet Investering för sysselsättning och tillväxt), ESF+, FRO, Sammanhållningsfonden och EHFF – artikel 16.3

CCI

Namn på engelska

[255 tecken*]

Namn på landets språk

[255]

Version

Första året

[4]

Sista året

[4]

Stödberättigande från

Stödberättigande till och med

Kommissionens beslut nr

Datum för kommissionens beslut

Medlemsstatens beslut om ändring nr

Medlemsstatens beslut, datum för ikraftträdande

Överföring av mindre betydelse (artikel 19.5)

Ja/Nej

Nutsregioner som omfattas av programmet (ej tillämpligt för EHFF)

Berörd fond

Eruf

Sammanhållningsfonden

ESF+

FRO

EHFF

* Nummer inom hakparenteser avser antal tecken.

2.    I punkt 2 ska tabell 1 T ändras på följande sätt:

ID

Namn [300]

TEKNISKT STÖD

Beräkningsgrund

Fond

Stödd regionkategori

Valt särskilt mål

1

Prioritering 1

Nej

Eruf

Mer utvecklade

Särskilt mål 1

Övergångsregioner

Mindre utvecklade

Särskilt mål 2

De yttersta randområdena och de nordliga glesbefolkade områdena

Mer utvecklade

Särskilt mål 3

2

Prioritering 2

Nej

ESF+

Mer utvecklade

Särskilt mål 4

Övergångsregioner

Mindre utvecklade

Särskilt mål 5

De yttersta randområdena och de nordliga glesbefolkade områdena

3

Prioritering 3

Nej

Sammanhållningsfonden

Ej tillämpligt

Särskilt mål 6

4

Prioritering 4

Nej

FRO*

Mer utvecklade

Särskilt mål FRO

Övergångsregioner

Mindre utvecklade

5

Prioritering tekniskt stöd

Ja

Ej tillämpligt

..

Särskild prioritering ungdomssysselsättning

Nej

ESF+

..

Särskild prioritering landsspecifika rekommendationer

Nej

ESF+

..

Särskild prioritering Innovativa åtgärder

Nej

ESF+

Särskilt mål 8

Särskild prioritering Materiell fattigdom

Nej

ESF+

Särskilt mål 9

* Det här inkluderar FRO-anslaget och de kompletterande stöd som överförs från Eruf och ESF+.3.    I punkt 3.A ska tabell 15 ändras på följande sätt:

Kategori av regioner

Fönster 1

Fönster 2

Fönster 3

Fönster 4

Fönster 5

Belopp

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)=(a)+(b)+(c)+(d)+(e))

Eruf

Mer utvecklade

Mindre utvecklade

Övergångsregioner

De yttersta randområdena och de nordliga glesbefolkade områdena

ESF+

Mer utvecklade

Mindre utvecklade

Övergångsregioner

De yttersta randområdena och de nordliga glesbefolkade områdena

FRO*

Mer utvecklade

Mindre utvecklade

Övergångsregioner

Sammanhållningsfonden

EHFF

Totalt

* Det ursprungliga FRO-anslaget (utan de överförda kompletterande stöden) inom de gränser som anges i artikel 21.4.    I punkt 3.A införs en ny tabell 18:

”Tabell 18. Ursprungligt FRO-anslag till programmet1

Referens: Artikel 21 a

Ursprungligt FRO-anslag till programmet* enligt regionkategori

Mer utvecklade

Övergångsregioner

Mindre utvecklade

Ursprungligt FRO-anslag till programmet*

* Program med FRO-anslag.”

1 När FRO är ”berörd fond” (programmets grundläggande data, s.1 av mallen för program).”

5.    I punkt 3.A införs en ny kryssruta efter tabell 18:

”Obligatorisk överföring av Eruf- och ESF+-medel som kompletterande stöd till Fonden för en rättvis omställning 2

Överföring till FRO

berör interna överföringar inom program med FRO-anslag (tabell 18A)

berör överföringar från andra program till program med FRO-anslag (tabell 18B)

Ej tillämpligt (dvs. inget stöd från FRO till programmet)

2 Om ett program med FRO-stöd får kompletterande anslag (se artikel 21a) inom programmet och från andra program måste både tabell 18A och 18B fyllas i.6.    I punkt 3.A införs en ny tabell 18A:

”Tabell 18 A Överföring av Eruf- och ESF+-medel till Fonden för en rättvis omställning (FRO) inom programmet

FRO-anslag* i programmet per regionkategori

Mer utvecklade

Övergångsregioner

Mindre utvecklade

Överföring inom programmet* (kompletterande stöd) enligt regionkategori

Eruf

Mer utvecklade

Övergångsregioner

Mindre utvecklade

De yttersta randområdena och de nordliga glesbefolkade områdena

ESF+

Mer utvecklade

Övergångsregioner

Mindre utvecklade

De yttersta randområdena och de nordliga glesbefolkade områdena

Totalt

Mer utvecklade

Övergångsregioner

Mindre utvecklade

De yttersta randområdena och de nordliga glesbefolkade områdena

* Program med FRO-anslag.”

 7.    I punkt 3.A införs en ny tabell 18B:

”Tabell 18B Överföring av Eruf- och ESF+-medel från andra program till Fonden för en rättvis omställning (FRO) inom programmet

Kompletterande medel till FRO inom detta program (CCI-nr)* per regionkategori

Mer utvecklade

Övergångsregioner

Mindre utvecklade

Överföring(ar) från annat/andra program** per regionkategori

Program 1 (CCI-nr)

Eruf

Mer utvecklade

Övergångsregioner

Mindre utvecklade

De yttersta randområdena och de nordliga glesbefolkade områdena

ESF+

Mer utvecklade

Övergångsregioner

Mindre utvecklade

De yttersta randområdena och de nordliga glesbefolkade områdena

Program 2 (CCI-nr)

Program 3 (CCI-nr)

Totalt Eruf

Mer utvecklade

Övergångsregioner

Mindre utvecklade

De yttersta randområdena och de nordliga glesbefolkade områdena

Totalt ESF+

Mer utvecklade

Övergångsregioner

Mindre utvecklade

De yttersta randområdena

Totalt

* program med FRO-anslag, vilket får kompletterande stöd från Eruf och ESF+.

** program som tillhandahåller det kompletterande stödet från Eruf och ESF+ (källa).”

Motivering till de obligatoriska överföringarna från Eruf och ESF+ enligt planerad interventionstyp – Artikel 17.3 d viii

Textfält [3 000]

8.    I punkt 3,1 ska tabell 10 ersättas med följande:

Tabell 10: Anslag per år

Fond

Regionkategori

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Totalt

Eruf*

Mindre utvecklade

Mer utvecklade

Övergångsregioner

De yttersta randområdena och de nordliga glesbefolkade områdena

Totalt

ESF+*

Mindre utvecklade

Mer utvecklade

Övergångsregioner

De yttersta randområdena och de nordliga glesbefolkade områdena

Totalt

FRO**

Mindre utvecklade

Mer utvecklade

Övergångsregioner

Totalt

Sammanhållningsfonden

Ej tillämpligt

EHFF

Ej tillämpligt

Totalt

* Beloppen efter den obligatoriska överföringen, dvs. om den obligatoriska överföringen från Eruf och ESF+ är från detta program, omfattar beloppen under Eruf och ESF+ inte de överförda beloppen.

** Ange det totala FRO-anslaget som ett resultat av tabell 18 (dvs. FRO-anslaget och det kompletterande stöd som förs över från Eruf och ESF+).

9.    Punkt 3.2 ska ersättas med följande:

3.2 Totala anslag per fond och nationell medfinansiering*

Referens: Artikel 17.3.f ii och 17.6

För målet Investering för sysselsättning och tillväxt:

Tabell 11: Totala anslag per fond och nationell medfinansiering

Politiskt mål/FRO eller tekniskt stöd

Prioritering

Underlag för beräkning av unionens stöd (totalt eller offentligt)

Fond

Regionkategori**

EU-bidrag

Nationellt bidrag

Vägledande fördelning av det nationella bidraget

Totalt

Medfinansieringsgrad

Offentligt

Privat

(a)

(b)=(c)+(d)

(c)

(d)

(e)=(a)+(b)***

(f)=(a)/(e)***

Prioritering 1

Offentligt/totalt

Eruf

Mindre utvecklade

Mer utvecklade

Övergångsregioner

Särskilt anslag till de yttersta randområdena och de nordliga glesbefolkade områdena

Prioritering 2

ESF+

Mindre utvecklade

Mer utvecklade

Övergångsregioner

De yttersta randområdena och de nordliga glesbefolkade områdena

Prioritering 3

FRO****

Mindre utvecklade

Mer utvecklade

Övergångsregioner

Prioritering 4

Sammanhållningsfonden

TEKNISKT STÖD

Tekniskt stöd artikel 29 i förordningen om gemensamma bestämmelser

Eruf eller ESF+ eller Sammanhållningsfonden eller FRO

Tekniskt stöd artikel 30 i förordningen om gemensamma bestämmelser

Eruf eller ESF+ eller Sammanhållningsfonden eller FRO

Totalt Eruf

Mer utvecklade

Övergångsregioner

Mindre utvecklade

Särskilt anslag till de yttersta randområdena och de nordliga glesbefolkade områdena

Totalt ESF+

Mer utvecklade

Övergångsregioner

Mindre utvecklade

De yttersta randområdena och de nordliga glesbefolkade områdena

Totalt FRO

Mer utvecklade

Övergångsregioner

Mindre utvecklade

Totalt Sammanhållningsfonden

Ej tillämpligt

Sammanlagt totalt

Före halvtidsöversynen 2025 för Eruf, ESF+, Sammanhållningsfonden och FRO, anslag endast för åren 2021–2025.

**För Eruf: mindre utvecklade, övergångsregioner, mer utvecklade, och, i förekommande fall, särskilda anslag för de yttersta randområdena och de nordliga glesbefolkade områdena. För ESF+: mindre utvecklade, övergångsregioner, mer utvecklade, och, i förekommande fall, särskilda anslag för de yttersta randområdena och de nordliga glesbefolkade områdena. För Sammanhållningsfonden: ej tillämpligt. För tekniskt stöd beror tillämpningen av regionkategorier på valet av en fond.

*** I tillämpliga fall för alla regionkategorier.

**** Ange de totala FRO-anslagen som ett resultat av tabell 18 (dvs. Det FRO-anslag där det kompletterande stöd som förs över från Eruf och ESF+ redan ingår).10.    I punkt 8 ska tabell 14 ersättas med följande:

Ange användning av artiklarna 88 och 89 i förordningen om gemensamma bestämmelser*

Prioritering nr

Fond

Särskilt mål (målet Investering för sysselsättning och tillväxt) eller stödområde (EHFF)

Återbetalning av stödberättigande utgifter på grundval av enhetskostnader, enhetsbelopp och schablonsatser inom prioritering enligt artikel 88 i förordningen om gemensamma bestämmelser

Prioritering 1

Eruf

Särskilt mål 1

Särskilt mål 2

Prioritering 2

ESF+

Särskilt mål 3

Särskilt mål 4

Prioritering 3

Sammanhållningsfonden

Särskilt mål 5

Särskilt mål 6

Prioritering 4

FRO

Särskilt mål FRO

Finansiering som inte är kopplad till kostnader enligt artikel 89 i förordningen om gemensamma bestämmelser

Prioritering 1

Eruf

Särskilt mål 7

Särskilt mål 8

Prioritering 2

ESF+

Särskilt mål 9

Särskilt mål 10

Prioritering 3

Sammanhållningsfonden

Särskilt mål 11

Särskilt mål 12

Prioritering 4

FRO

Särskilt mål FRO

* Fullständig information kommer att tillhandahållas enligt de mallar som finns som bilagor till förordningen om gemensamma bestämmelser.”BILAGA VII

1.    Tabell 1 ska ersättas med följande:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Prioriteringens anslag på grundval av programmet

Kumulativa uppgifter om programmets finansiella utveckling

Prioritering

Särskilt mål

Fond

Regionkategori

Grund för beräkningen av unionens bidrag*

(Totalt bidrag eller offentligt bidrag)

Totalt anslag

(EUR)

Medfinansieringsgrad

(%)

Total stödberättigande kostnad för insatser som valts ut för stöd (EUR)

Bidraget från fonderna till de insatser som valts ut för stöd (EUR)

Andel av det totala anslaget som omfattas av valda insatser (%)

[kolumn 7/kolumn 5x 100]

Totalt belopp för stödberättigande utgifter som uppstått hos stödmottagarna och som betalats i samband med genomförandet

Andel av det totala anslaget som omfattas av stödberättigande utgifter som uppstått hos stödmottagarna och som betalats i samband med genomförandet (%)

[kolumn 10/kolumn 5x100]

Antal utvalda insatser

Beräkning

Beräkning

<type='S’ input='G'>

<type='S’ input='G'>

<type='S’ input='G'>

<type='S’ input='G'>

<type='S’ input='G'>

<type='N’ input='G'>

<type='P’ input='G'>

<type='Cu' input='M'>

<type='P' input=' G '>

<type='Cu' input='M'>

<type='P’ input='G'>

<type='N' input='M'>

Prioritering 1

Särskilt mål 1

Eruf

Prioritering 2

Särskilt mål 2

ESF+

Prioritering 3

Särskilt mål 3

Sammanhållningsfonden

Ej tillämpligt

Prioritering 4

Särskilt mål FRO

FRO*

Totalt

Eruf

Mindre utvecklade

<type='N' input=' G '>

<type='Cu' input=' G '>

<type='P' input=' G '>

<type='Cu' input=' G '>

<type='P’ input='G'>

<type='N' input=' G '>

Totalt

Eruf

Övergångsregioner

<type='N' input=' G '>

<type='Cu' input=' G '>

<type='P' input=' G '>

<type='Cu' input=' G '>

<type='P’ input='G'>

<type='N' input=' G '>

Totalt

Eruf

Mer utvecklade

<type='N' input=' G '>

<type='Cu' input=' G '>

<type='P' input=' G '>

<type='Cu' input=' G '>

<type='P’ input='G'>

<type='N' input=' G '>

Totalt

Eruf

Särskilt anslag till de yttersta randområdena eller de nordliga glesbefolkade områdena

<type='N' input=' G '>

<type='Cu' input=' G '>

<type='P' input=' G '>

<type='Cu' input=' G '>

<type='P’ input='G'>

<type='N' input=' G '>

Totalt

ESF+

Mindre utvecklade

<type='N' input=' G '>

<type='Cu' input=' G '>

<type='P' input=' G '>

<type='Cu' input=' G '>

<type='P’ input='G'>

<type='N' input=' G '>

Totalt

ESF+

Övergångsregioner

<type='N' input=' G '>

<type='Cu' input=' G '>

<type='P' input=' G '>

<type='Cu' input=' G '>

<type='P’ input='G'>

<type='N' input=' G '>

Totalt

ESF+

Mer utvecklade

<type='N' input=' G '>

<type='Cu' input=' G '>

<type='P' input=' G '>

<type='Cu' input=' G '>

<type='P’ input='G'>

<type='N' input=' G '>

Totalt

ESF+

Särskilt anslag till de yttersta randområdena eller de nordliga glesbefolkade områdena

<type='N' input=' G '>

<type='Cu' input=' G '>

<type='P' input=' G '>

<type='Cu' input=' G '>

<type='P’ input='G'>

<type='N' input=' G '>

Totalt

Sammanhållningsfonden

Ej tillämpligt

<type='N' input=' G '>

<type='Cu' input=' G '>

<type='P' input=' G '>

<type='Cu' input=' G '>

<type='P’ input='G'>

<type='N' input=' G '>

Totalt

FRO*

Mindre utvecklade

<type='N' input=' G '>

<type='Cu' input=' G '>

<type='P' input=' G '>

<type='Cu' input=' G '>

<type='P’ input='G'>

<type='N' input=' G '>

Totalt

FRO*

Övergångsregioner

<type='N' input=' G '>

<type='Cu' input=' G '>

<type='P' input=' G '>

<type='Cu' input=' G '>

<type='P’ input='G'>

<type='N' input=' G '>

Totalt

FRO*

Mer utvecklade

<type='N' input=' G '>

<type='Cu' input=' G '>

<type='P' input=' G '>

<type='Cu' input=' G '>

<type='P’ input='G'>

<type='N' input=' G '>

*Beloppet inkluderar de kompletterande stöd som överförs från Eruf och ESF+.

2.    Tabell 7 ska ersättas med följande:

Fond

Regionkategori

EU:s bidrag

[innevarande kalenderår]

[efterföljande kalender år]

januari–oktober

november–december

januari–december

Eruf

Mindre utvecklade

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Övergångsregioner

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Mer utvecklade

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

De yttersta randområdena och de nordliga glesbefolkade områdena *

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

ETS

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

ESF+

Mindre utvecklade

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Övergångsregioner

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Mer utvecklade

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

De yttersta randområdena och de nordliga glesbefolkade områdena*

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

FRO**

Mindre utvecklade

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Övergångsregioner

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Mer utvecklade

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Fonden för inre säkerhet

Instrumentet för gränsförvaltning och visering

       * Detta ska endast visa de särskilda anslagen till de yttersta randområdena/de nordliga glesbefolkade områdena.

** Beloppen inkluderar de kompletterande stöd som överförs från Eruf och ESF+, beroende på vad som är tillämpligt.