14.2.2020   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 51/45


Förhandsanmälan av en koncentration

(Ärende M.9700 — Dnata/Alpha LSG)

Ärendet kan komma att handläggas enligt ett förenklat förfarande

(Text av betydelse för EES)

(2020/C 51/14)

1.   

Europeiska kommissionen mottog den 7 februari 2020 en anmälan av en föreslagen koncentration i enlighet med artikel 4 i rådets förordning (EG) nr 139/2004 (1).

Denna anmälan berör följande företag:

Dnata (Förenade Arabemiraten), ytterst kontrollerat av Dubais regering (Förenade Arabemiraten),

Alpha LSG Limited (Alpha LSG, Förenade kungariket).

Dnata förvärvar, på det sätt som avses i artikel 3.1 b i koncentrationsförordningen, kontroll över hela Alpha LSG.

Koncentrationen genomförs genom förvärv av aktier.

2.   

De berörda företagen bedriver följande affärsverksamhet:

Dnata: tillhandahåller tjänster till flygbolag inklusive catering under flygning, passagerarhantering, bagagehantering, underhåll och andra tekniska tjänster i ett antal länder över hela världen. Dnata kontrolleras av Dubais regering som också kontrollerar flygbolaget Emirates Airlines.

Alpha LSG: cateringtjänster under flygning i Förenade kungariket.

3.   

Kommissionen har vid en preliminär granskning kommit fram till att den anmälda transaktionen kan omfattas av koncentrationsförordningen, dock med det förbehållet att ett slutligt beslut i denna fråga fattas senare.

Det bör noteras att detta ärende kan komma att handläggas enligt ett förenklat förfarande, i enlighet med kommissionens tillkännagivande om ett förenklat förfarande för handläggning av vissa koncentrationer enligt rådets förordning (EG) nr 139/2004 (2).

4.   

Kommissionen uppmanar berörda tredje parter att till den lämna eventuella synpunkter på den föreslagna koncentrationen.

Synpunkterna ska ha kommit in till kommissionen senast tio dagar efter detta offentliggörande. Följande referens bör alltid anges:

M.9700 — Dnata/Alpha LSG

Synpunkterna kan sändas till kommissionen per e-post, per fax eller per post. Använd följande kontaktuppgifter:

E-post: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Post:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  EUT L 24, 29.1.2004, s. 1 (koncentrationsförordningen).

(2)  EUT C 366, 14.12.2013, s. 5.