7.5.2021   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 175/17


Yttrande från Europeiska regionkommittén – Översyn av handelspolitiken

(2021/C 175/04)

Föredragande:

Willy BORSUS (BE–Renew)

Vice ministerpresident i Vallonien, minister för ekonomi, utrikeshandel, forskning och innovation, digitalisering, jordbruk, fysisk planering, IFAPME (Valloniens institut för fortbildning, egenföretagare och små och medelstora företag) och kompetenscentrum

Referensdokument:

COM(2021) 66 final.

POLITISKA REKOMMENDATIONER

EUROPEISKA REGIONKOMMITTÉNS STÅNDPUNKT

Allmänna kommentarer

1.

Europeiska regionkommittén (ReK) välkomnar i huvudsak kommissionens meddelande av den 18 februari med titeln ”Översyn av handelspolitiken – En öppen, hållbar och bestämd handelspolitik”. Vi noterar slutsatserna och rekommendationerna i detta meddelande men konstaterar att det även innehåller vissa brister som bör åtgärdas.

2.

ReK anser att en grundlig översyn av handelspolitiken är nödvändig för att se till att den är förenlig med åtagandena om hållbar och inkluderande tillväxt i den europeiska gröna given, för att möta de utmaningar som den digitala omställningen medför, öka den europeiska industrins konkurrenskraft samt bidra till ökad sysselsättning i Europa och en högre levnadsstandard för alla medborgare. Vi understryker slutligen att handelspolitiken måste stärka EU:s motståndskraft och garantera att unionen har kapacitet att mildra såväl aktuella som framtida systemiska chocker, t.ex. kopplade till klimatförändringarna, de ökade geopolitiska spänningarna och riskerna för ytterligare pandemier och hälsokriser.

3.

Kommittén påminner om den centrala roll som handeln spelar för EU:s ekonomi och de miljontals arbetstillfällen i Europa som är beroende av export till länder utanför Europa. Före covid-19-krisen var 35 miljoner arbetstillfällen i Europa beroende av export och 16 miljoner av utländska investeringar. Vart sjunde arbetstillfälle var med andra ord beroende av export.

4.

Vi är bekymrade över den chockvåg som covid-19-krisen har skapat på de internationella marknaderna samt försämringen av en situation som redan tidigare var ansträngd, bl.a. till följd av de ökade geopolitiska spänningar som krisen har orsakat. Enligt en färsk undersökning gjord av generaldirektoratet för handel väntas den internationella handeln minska med 10–16 % under 2020. EU-27:s export till tredjeländer väntas minska med 9–15 %, dvs. en minskning i storleksordningen 282–470 miljarder euro (1). Det är med oro som ReK konstaterar att Internationella arbetsorganisationen (ILO) bedömer att 12 miljoner arbetstillfällen går förlorade 2020, bara i Europa, pga. covid-19-pandemin.

5.

Till de socioekonomiska svårigheterna kommer medborgarnas alltmer utbredda ifrågasättande av hur fördelarna med globaliseringen fördelas – längs värdekedjorna, inom alla ekonomiska sektorer och i samhället som helhet. ReK anser härvidlag att det är viktigt att de lokala och regionala myndigheterna, som står närmast medborgarna, fullt ut involveras och rådfrågas av kommissionen när det gäller EU:s handelsavtal. Kommittén är i detta sammanhang oroad över det förhållningssätt kommissionen antagit i den senaste tidens handelsförhandlingar – efter Europeiska unionens domstols dom i Singapore-målet (yttrande 2/15 från maj 2017) – i syfte att undvika ”hopblandning” av handels-förbindelser genom att enbart förhandla fram handelsavtal där EU har exklusiva befogenheter.

6.

Vi är fast övertygade om att endast en hållbar handelsmodell, där EU:s värden, unionens grundläggande och icke förhandlingsbara lagstiftningsnormer och målen för hållbar utveckling beaktas, kan bidra till välbefinnande och välstånd för alla, såväl inom som utanför EU.

Öka samstämmigheten mellan handelspolitiken och EU:s övriga sektorspolitik i samband med återhämtningen

7.

ReK anser att större samstämmighet måste säkerställas mellan handelspolitiken och EU:s jordbruks-, industri-, konkurrens-, skatte-, social-, miljö-, transport-, klimat-, energi-, utvecklings- och sammanhållningspolitik och digitala politik, samt EU:s grundläggande rättigheter. Kommittén beklagar att det i kommissionens meddelande läggs alltför liten betoning på detta behov av samstämmighet mellan EU:s olika sektorspolitik.

8.

ReK betonar det grundläggande åtagandet för de offentliga myndigheternas ekonomiska frihet att tillhandahålla, beställa och finansiera tjänster av allmänt ekonomiskt intresse.

9.

ReK understryker vikten av att skydda offentliga tjänster och viktig infrastruktur (offentliga tjänster av allmänt intresse) i handelsavtal och efterlyser därför ett omfattande och rättssäkert undantag från tillämpningsområdet i alla frihandelsavtal och investeringsavtal, inklusive alla bestämmelser om investeringsskydd, till exempel genom en positiv förteckning över bestämmelser om marknadstillträde i avtal, behandling som mest gynnad nation och nationell likabehandling.

10.

Kommittén anser att översynen av handelspolitiken måste genomföras parallellt med en riktad reform av vissa delar av EU:s konkurrenspolitik och en förnyad europeisk industri- och innovationspolitik, i syfte att stödja EU:s ställning som världsledande på viktiga områden. ReK väntar i detta avseende med spänning på EU:s uppdaterade industripolitiska strategi som tillkännagetts för april 2021.

11.

ReK betonar att EU bör sträva efter en global lösning vad gäller beskattningen av digitala tjänster, tillsammans med en förvaltning och bestämmelser som är globala och lämpliga. Om en internationell lösning, i synnerhet på OECD-nivå, inte kan nås inom de kommande månaderna bör EU överväga att agera på egen hand.

12.

ReK stöder begäran om att unionens handelsavtal och ekonomiska avtal, i enlighet med WTO:s principer och bestämmelser, ska innehålla ett kapitel med klausuler mot skattebrott, penningtvätt och aggressiv skatteplanering, liksom även ett samarbete mellan skattemyndigheterna. Kommissionen bör inkludera ett sådant kapitel i pågående förhandlingar och i de redan gällande fördragen vid översynen av dessa.

13.

Vad gäller jordbrukspolitiken kan en handelspolitik som inte säkerställer att marknader i tredjeländer uppfyller de höga europeiska normerna i fråga om hållbarhet och livsmedelssäkerhet allvarligt undergräva den inre marknaden och hota jordbrukssektorn, särskilt om den redan befinner sig i svårigheter, och därmed hota EU:s livsmedelsförsörjning, som är ett grundläggande mål för den gemensamma jordbrukspolitiken, samt den fysiska planeringen i Europa som är beroende av arbetstagarna i sektorn. Vi anser att den reviderade handelspolitiken tillsammans med jordbrukspolitiken måste bidra till att upprätthålla den övergripande sysselsättningen och trygga jordbruket genom att garantera att det ger en skälig avkastning. Handelspolitiken bör säkerställa lika konkurrensvillkor för jordbrukssektorn på den inre marknaden och marknader i tredjeländer och prioritera försörjningen inom EU framför produkter från tredjelandsmarknader. Samtidigt bör de interna reglerna för styrning av marknaderna stimulera en diversifiering av den inre marknaden för att säkra konkurrenskraften. Detta får dock inte undergräva ansträngningarna för att stärka rättvisa handelsförbindelser med afrikanska länder.

14.

ReK beklagar att kommissionens meddelande inte innehåller några lösningar för att mildra den negativa effekt som handelsavtal kan ha på vissa jordbrukssektorer som redan är hårt pressade eller internt sårbara. Vi uppmanar till att överväga införandet av en stödmekanism för de sektorer som påverkas mest. Vi är i detta avseende fortsättningsvis särskilt oroade över den negativa inverkan som utkastet till associeringsavtal mellan EU och Mercosur otvivelaktigt kommer att kunna ha på vissa jordbrukssektorer.

15.

ReK påminner om sammanhållningspolitikens viktiga roll för att förbättra regionernas konkurrenskraft genom riktade investeringar anpassade till de behov som ett givet territorium kan ha (särskilt i avlägsna och isolerade regioner där utvecklingen och moderniseringen av infrastruktur är avgörande) inom olika nyckelsektorer, såsom nätverksinfrastruktur, konnektivitet, forskning och innovation, små och medelstora företag, it-tjänster, miljö- och klimatåtgärder, högkvalitativa arbetstillfällen och social inkludering.

16.

Vi anser att EU:s handelspolitik inte får undergräva EU:s insatser för utvecklingssamarbete med tredjeländer och efterlyser en balanserad och rättvis strategi för frihandel gentemot de bräckligaste ekonomierna.

17.

Kommittén stöder kommissionens presentation av ett rättsligt instrument för att motverka snedvridningar som uppstår på EU:s inre marknad på grund av utländska subventioner och understryker behovet av att modernisera och uppdatera EU:s konkurrensregler.

18.

Kommittén uppmanar eftertryckligen kommissionen att visa att det är möjligt att på kort sikt åstadkomma en ambitiös modernisering av energistadgefördraget som skulle anpassa det till målen i klimatavtalen från Paris och integrera EU:s moderniserade strategi för investeringsskydd. Annars vore det lämpligt att undersöka alternativet att EU under ordnade former träder ur detta fördrag.

19.

Kommittén uppmanar med kraft kommissionen att vidta alla nödvändiga åtgärder för att se till att de återstående EU-interna bilaterala investeringsavtalen avslutas på ett snabbt och ordnat sätt.

Mot en modell för öppen strategisk autonomi

20.

ReK understryker vikten av att EU förblir en öppen ekonomi och fortsätter att främja en fri, rättvis, hållbar och reglerad internationell handel som gynnar samtliga handelspartner. Kommittén stöder därför kommissionens ansträngningar för att reformera Världshandelsorganisationen (WTO). Målsättningen bör vara att blåsa nytt liv i och stärka WTO, bland annat genom att modernisera dess arbetssätt på viktiga områden och genom att täppa till luckor i dess regelverk, så att WTO på ett adekvat sätt kan ta sig an de rådande handelspolitiska utmaningarna.

21.

Vi välkomnar den modell för öppen strategisk autonomi som föreslagits av kommissionen, som bör leda till en öppen, hållbar och bestämd handelspolitik som främjar och skyddar våra ekonomiska tillgångar, garanterar tillgång till viktiga marknader och råvaror och samtidigt säkrar tillgång till livsviktiga varor och tjänster. Samtidigt varnar vi för protektionistiska tendenser och understryker att Europa måste förbli en strategisk global aktör som följer internationella regler och även är redo att genomdriva dem.

22.

ReK anser att vi därför i samarbete med de behöriga regionala organen måste kartlägga våra värdekedjor för att identifiera och minska beroendet av strategiska sektorer och öka motståndskraften hos de känsligaste industriella ekosystemen, särskilt i avlägsna och isolerade områden som regionerna i de yttersta randområdena, och specifika områden, såsom hälsa, försvar, rymden, livsmedel, digitalisering och råvaror av avgörande betydelse. Kommittén kommer att noga följa resultatet av de insatser kommissionen för närvarande gör för att identifiera de strategiska beroendena och de känsligaste industriella ekosystemen.

23.

Detta kan inbegripa diversifiering av produktions- och leveranskedjor, strategisk lagring, främjande av investeringar och produktion i Europa, utforskning av alternativa lösningar och främjande av industriellt samarbete mellan medlemsstaterna.

24.

Covid-19-krisen har visat på vilken potential till kreativitet och innovation det finns i de regionala ekosystemen och stimulerat till nya samarbetsformer för att hantera utmaningarna på försörjningsområdet, t.ex. när det gäller medicintekniska produkter och läkemedel. ReK anser att EU bör driva på stärkandet av den lokala ekonomin för vissa industrisektorer och främja innovativa europeiska värdekedjor, på basis av komplementariteten mellan olika ekosystem, t.ex. genom åtgärder som stöder samverkan mellan olika aktörer. Politik för kluster och samarbeten mellan kluster är nyttiga redskap för att uppnå en kritisk massa och uppfylla de behov som små och medelstora företag har. Kommittén anser vidare att man genom att skapa en kritisk massa av efterfrågan på vissa strategiska produkter och synliggöra den på den inre marknaden kan bidra till att viss produktion flyttar tillbaka och att en konkurrenskraftig produktion kan utvecklas inom EU, t.ex. genom att påskynda marknadsföringen av innovativa lösningar.

25.

Det är nödvändigt att utarbeta särskilda handlingsplaner för var och en av de strategiska värdekedjor som identifieras inom EU för att genomföra viktiga projekt av gemensamt europeiskt intresse, eftersom dessa är ett viktigt verktyg för den gröna och digitala omställningen och för att stärka unionens tekniska ledarskap, i synnerhet vad gäller till exempel batterier, mikroelektronik och väte.

En hållbar handelsmodell är den enda modell som kan bidra till välbefinnande och välstånd för alla, såväl inom som utanför EU

26.

ReK noterar att det i meddelandet hänvisas till översynen av EU-handlingsplanen i 15 punkter för ett effektivt genomförande och verkställande av kapitlen om handel och hållbar utveckling i handelsavtal. Kommittén gläder sig över att det föreskrivs att översynen kommer att täcka alla relevanta aspekter av genomförandet och verkställandet av dessa kapitel, inbegripet åtagandenas omfattning, övervakningsmekanismer, möjligheten till sanktioner vid bristande efterlevnad, klausulen om väsentliga element samt erforderliga institutionella uppbyggnader och resurser. ReK beklagar att denna översyn och meddelandet inte har samordnats, men välkomnar att slutförandet av översynen ändå har tidigarelagts till slutet av 2021. Kommittén vill att denna översyn ska vara så öppen och inkluderande som möjligt.

27.

Europeiska normer på miljöområdet, klimatområdet och det sociala området, såsom de som har tagits upp i EU:s gröna giv och den europeiska pelaren för sociala rättigheter, bör därför införas i varje handelsavtal som framförhandlas av EU och utgöra de minimikrav som parterna förbinder sig att följa. Vi anser att det skulle hjälpa de små och medelstora företag och den industri i EU som respekterar dessa normer att blomstra samtidigt som det får en spridningseffekt på de motparter som handlar med dem.

28.

EU måste visa större beslutsamhet i fråga om att respektera och främja dels de mänskliga rättigheterna, dels de sociala, miljömässiga och klimatrelaterade normer som ingår i unionens handelsavtal. Vi välkomnar kommissionens införande av en klagomålsmekanism som gör det möjligt att rapportera överträdelser av åtaganden vad gäller handel och hållbar utveckling. Vi delar uppfattningen att varje avtalspart inom hela sitt territorium ska respektera och främja de grundläggande och internationellt erkända arbetsnormer som är fastställda i ILO:s grundläggande konventioner samt effektivt tillämpa dessa i sin lagstiftning och praxis.

29.

Vi stöder kommissionens förslag om att göra Parisavtalet om klimatförändringar till en grundläggande del av alla framtida handels- och investeringsavtal och att i dessa avtal ge prioritet åt ett ändamålsenligt genomförande av konventionen om biologisk mångfald.

30.

Kommittén uppmuntrar till ett effektivt genomförande av handelsavtal genom att belöna de partnerländer som fullgör sina åtaganden om handel och hållbar utveckling. Parterna bör, när så är lämpligt, successivt genomföra den tullsänkning som är kopplad till ett effektivt genomförande av bestämmelserna gällande kapitlet om handel och hållbar utveckling samt specificera såväl de villkor som länderna ska uppfylla för att komma i åtnjutande av sådana sänkningar som möjligheten att dra tillbaka sådana specifika tullpositioner i händelse av överträdelse av dessa bestämmelser.

31.

Det enda sättet att bidra till de globala förändringar som ett betydande antal medborgare kräver är att säkerställa rättvisa och hållbarhet för alla.

32.

Kommittén ser därför fram emot det förslag som kommissionen förväntas lägga fram 2021 i syfte att utveckla en verkningsfull mekanism för koldioxidjustering vid de yttre gränserna som är i linje med WTO:s regler och som kan garantera rättvis konkurrens för företag som verkar på den inre marknaden och bidra till den europeiska industrins konkurrenskraft. En sådan mekanism för koldioxidjustering vid gränserna bör först komplettera, sedan mer långsiktigt ersätta, kostnadsfri tilldelning av utsläppsrättigheter för koldioxid och ersättning av elkostnader för råvaruindustrin.

33.

Särskild uppmärksamhet bör också ägnas åt att främja ansvarsfullt företagande och att leveranskedjorna är transparenta. Kommittén stöder därför aktuella initiativ på EU-nivå som syftar till att stärka mekanismerna för tillbörlig aktsamhet. Detta är också nödvändigt för att kunna skapa likvärdiga förutsättningar för EU:s inre marknad.

34.

Vi gläder oss åt att kommissionens har utnämnt en ansvarig för efterlevnaden av handelsavtal som bl.a. har till uppgift att särskilt övervaka god efterlevnad av de åtaganden som gjorts i fråga om hållbar utveckling, t.ex. i förbindelse med klimatprogrammet och arbetsrätten. ReK vill att denna befattningshavare upprättar omfattande och varaktiga kommunikationskanaler med de lokala och regionala myndigheterna och civilsamhället. Kommittén kommer att hålla ett öga på att vederbörande tilldelas tillräckliga resurser, så att målen kan uppfyllas.

Säkerställa rättvisa konkurrensvillkor för europeiska företag

35.

ReK anser det vara nödvändigt att ytterligare garantier ges vad gäller respekten för de mänskliga rättigheterna och de sociala normerna inom ramen för insatserna för att ratificera det övergripande investeringsavtalet mellan EU och Kina.

36.

Det är viktigt att upprätthålla likvärdiga förutsättningar så att företagen är konkurrenskraftiga på den inre marknaden och internationellt i de globala värdekedjorna. Det är nödvändigt att fokusera på tillämpningen av befintliga regler och mer resolut ta till de handelspolitiska skyddsinstrumenten för att bekämpa marknadssnedvridande metoder i tredjeländer.

37.

Kommittén välkomnar överenskommelsen mellan Europaparlamentet och rådet om det lagstiftningsförslag till förordning som syftar till att skärpa kontrollen av att handelsreglerna efterlevs, som en reaktion på det nuvarande dödläget i WTO:s överprövningsorgan. Förslaget avser även handelsavtal – bilaterala eller regionala – där en partner ensidigt inför sanktioner mot EU och blockerar det tvistlösningsförfarande som föreskrivs i avtalen. Genom förordningen skulle EU:s möjligheter att införa motåtgärder, såsom tullar, kvantitativa restriktioner och åtgärder inom offentlig upphandling, utökas till att även omfatta tjänster och immateriella rättigheter. Vi stöder dessutom att kommissionen har inrättat en enda kontaktpunkt för att behandla alla överträdelser av bestämmelser om arbetstagarnas rättigheter, klimatförändringarna eller de mänskliga rättigheterna på samma nivå som klagomål som rör tillträde till våra handelspartners marknader.

38.

Konkurrensreglerna måste ses över mot bakgrund av utmaningar i form av extern konkurrenskraft, praxis i tredjeländer och de nya realiteterna i innovationsekosystemen. Konkurrensen på den inre marknaden och de små och medelstora företagens tillgång till europeiska och globala värdekedjor måste förbli viktiga inslag i balanserade, effektiva och oberoende europeiska konkurrensregler.

39.

ReK delar uppfattningen att EU måste agera mer offensivt för att säkerställa ömsesidighet och bekämpa protektionism när det gäller tillträdet till upphandlingsmarknader i tredjeländer.

40.

Utländska direktinvesteringar är en viktig källa till tillväxt, sysselsättning och innovation, men kan ändå utgöra en risk för den nationella säkerheten och den allmänna ordningen i EU för känsliga sektorer. Därför behövs det nationella system för granskning av investeringar.

Bättre förutse och ta hänsyn till de negativa externa effekterna av att delta i internationell handel

41.

ReK noterar med oro att inte alla regioner kan dra nytta av fördelarna med frihandelsavtal, att vissa ekonomiska sektorer ofta påverkas negativt och att små och medelstora företag inte fullt ut utnyttjar frihandelsavtalens potential och påverkas mer av illojal konkurrens till följd av de åtgärder som vidtas av vissa tredjeländer. Kommittén beklagar att det i kommissionens meddelande inte föreslås några sätt att minska de negativa effekterna som handelsavtalen kan ha, men stöder ändå kommissionens avsikt att skapa flera digitala verktyg och onlineportaler specifikt för små och medelstora företag för att underlätta deras integrering i dessa avtal, öppna upp nya möjligheter kopplade till förfarandena för tillträde till offentlig upphandling samt korrigera ovannämnda illojala konkurrens.

42.

ReK stöder kommissionens avsikt att presentera en särskild rättsakt som krävs för kontroll av respekten för, bland annat, bestämmelserna kopplade till handels- och samarbetsavtalet mellan EU och Förenade kungariket.

43.

ReK stöder kommissionens utarbetande av ett instrument mot tvång.

44.

Kommittén framhåller den viktiga roll som små och medelstora företag spelar när det gäller EU:s internationella handelsförbindelser, med tanke på att de står för mer än 58 % av all export från EU och för mer än 46 % av all import till EU (2). EU behöver därför en ändamålsenlig handelspolitik som skyddar små och medelstora företag, eftersom de är betydligt mer sårbara och exponerade för volatiliteten i de internationella handelsförbindelserna än stora företag. ReK gläder sig i detta avseende över den betoning som lagts på små och medelstora företag i kommissionens meddelande.

45.

Vi är övertygade om att det är nödvändigt att se över konsekvensbedömningsmodellen och att genomföra fullständiga och djupgående konsekvensbedömningar (per sektor och undersektor, per geografiskt område – land/region – inom EU, i fråga om konsekvenserna för små och medelstora företag samt vad gäller sociala, miljömässiga, klimatmässiga frågor och mänskliga rättigheter) för varje befintligt avtal, samt samlade konsekvensbedömningar (grundade på samma kriterier) för alla befintliga avtal tillsammans för att säkerställa att EU:s handelspolitik styrs till gagn för alla, såväl företag som medborgare. Vi beklagar bristerna i kommissionens meddelande vad gäller denna fråga och noterar att det i kommissionens meddelande endast föreskrivs en efterhandsutvärdering av hur EU-avtalen har påverkat viktiga miljöaspekter, bland annat klimatet, samt att man kommer att arbeta för att utveckla en bättre förståelse för de följder som jämställdheten mellan könen får för olika delar av handelspolitiken, och genomföra andra analyser – utan närmare precisering – vad gäller handelspolitikens inverkan på sysselsättningen och olika aspekter på samhällsutvecklingen.

46.

Särskild uppmärksamhet bör ägnas de svårigheter som små och medelstora företag möter. Kommittén stöder kommissionens insatser för att stärka verktygen för analys av handelsavtal, särskilt vad gäller ursprungsregler. Man måste kunna tillgodose de små och medelstora företagens behov av expertis vad gäller tillträde till tredjeländers marknader genom att utnyttja befintliga rådgivnings- och stödtjänster på nationell och regional nivå samt vid handelskammare och underlätta användning av extern expertis.

47.

Nätverket Enterprise Europe Network, som finns i 60 länder, kan tillsammans med nätverket för nationella och regionala handelsfrämjande organ som ingår i den europeiska sammanslutningen European Trade Promotion Organisations’ Association (ETPOA), som finns i sammanlagt 180 länder, tas i anspråk i högre grad inom ramen för sina uppdrag att hjälpa små och medelstora företag att komma in på utländska marknader. På liknande sätt bör EU inrätta kontaktpunkter för frihandelsavtal som ska stå i så nära kontakt med de små och medelstora företagen som möjligt, i enlighet med principen ”tänk småskaligt, agera regionalt”, där regionala handelsfrämjande organ bör spela en framträdande roll.

48.

En särskild strategi för innovativa små och medelstora företag som vill positionera sig internationellt skulle passa bra inom ramen för InvestEU-projektet och vara ett lämpligt sätt att minska riskerna för den typen av företag och främja deras tillväxt internationellt.

49.

Inom ramen för den europeiska gröna given bör den befintliga ramen för statligt stöd av typen IPEEC ses över för att underlätta investeringar och absorbera driftskostnaderna för samarbetsprojekt/transnationella projekt som genomförs av detta slags företag. Kommittén välkomnar i detta sammanhang att kommissionen den 23 februari 2021 inledde ett offentligt samråd som pågår fram till den 20 april 2021 i vilket alla berörda parter ombes att ge synpunkter på ett förslag till en riktad översyn av meddelandet om statligt stöd till viktiga projekt av gemensamt europeiskt intresse (3).

Bryssel den 19 mars 2021.

Apostolos TZITZIKOSTAS

Europeiska regionkommitténs ordförande


(1)  https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2020/may/tradoc_158764.pdf

(2)  https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/International_trade_in_goods_by_enterprise_size#Share_of_SMEs_in_total_trade_.28intra_.2B_extra-EU.29

(3)  https://ec.europa.eu/competition/consultations/2021_ipcei/draft_communication_sv.pdf – Länk till det offentliga samrådet: http://bit.ly/3dEFgeM.