Bryssel den 2.4.2020

COM(2020) 173 final

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET OCH EUROPAPARLAMENTET

Teknisk justering avseende särskilda instrument för 2020 (artikel 6.1 e och f i rådets förordning (EU, Euratom) nr 1311/2013 om den fleråriga budgetramen för 2014–2020)


1.Inledning

Rådets förordning om den fleråriga budgetramen för 2014–2020 (nedan kallad förordningen om den fleråriga budgetramen), senast ändrad genom rådets förordning (EU, Euratom) 2017/1123 av den 20 juni 2017 1 och anpassad genom meddelandet om den tekniska justeringen för 2020 2 , innehåller en tabell över budgetramen för perioden 2014–2020, uttryckt i 2011 års priser (tabell 1).

Enligt artikel 6.1 i förordningen om den fleråriga budgetramen ska kommissionen varje år innan budgetförfarandet genomförs för år n+1 göra en teknisk justering av den fleråriga budgetramen för att kompensera för utvecklingen av EU:s bruttonationalinkomst (BNI) och prisutvecklingen i EU, och meddela resultatet till rådet och Europaparlamentet. Justeringen av taken i enlighet med artikel 6.1 gjordes genom den tekniska justeringen för 2020 i maj 2019, och på grundval av artikel 6.4 görs ingen uppdatering.

I meddelandet om den tekniska justeringen för 2020 anges vilka medel som finns tillgängliga inom ramen för de särskilda instrumenten för åren 2019 och 2020 enligt artikel 6.1 e och f i förordningen om den fleråriga budgetramen vad gäller tillgängliga medel enligt den samlade marginalen för åtaganden respektive flexibilitetsmekanismen enligt kända uppgifter våren 2019. Syftet med detta meddelande är att för rådet och Europaparlamentet presentera vilka ytterligare medel som är tillgängliga inom ramen för de särskilda instrumenten i enlighet med artikel 6.1 e och f i förordningen om den fleråriga budgetramen vad gäller den samlade marginalen för åtaganden respektive flexibilitetsmekanismen för 2020, som blev tillgängliga i slutet av 2019.

I meddelandet visas också de tillgängliga beloppen för alla särskilda instrument och deras användning sedan 2014 för kännedom.

2.Samlad marginal för betalningar

Enligt artikel 5 i förordningen om den fleråriga budgetramen ska kommissionen höja betalningstaket för åren 2015–2020 med ett belopp som motsvarar skillnaden mellan utförda betalningar och budgetramens betalningstak för år n−1. Alla höjningar ska motsvaras av en lika stor minskning av betalningstaket för år n−1 i 2011 års fasta priser.

Ingen omräkning av den samlade marginalen för betalningar görs för 2020, eftersom den tröskel som fastställs i artikel 5.2 i förordningen om den fleråriga budgetramen har uppnåtts genom den tekniska justeringen för 2020 som antogs i maj 2019.

3.Särskilda instrument

Ett antal instrument är tillgängliga utöver de utgiftstak man enades om i budgetramen för 2014–2020. Dessa instrument syftar till att möjliggöra snabba insatser vid exceptionella eller oförutsedda händelser och inom vissa gränser ge en viss flexibilitet utöver de avtalade utgiftstaken.

3.1.Reserven för katastrofbistånd

Enligt artikel 9 i den ändrade förordningen om den fleråriga budgetramen kan reserven för katastrofbistånd belastas med högst 300 miljoner EUR per år i 2011 års priser eller 358,5 miljoner EUR 2020 i löpande priser (2 301,4 miljoner EUR för hela perioden i löpande priser). Det outnyttjade beloppet från det föregående året kan föras över till det efterföljande året. Överföringen från 2019 till 2020 uppgår till 45,6 miljoner EUR.

I tabellen nedan anges närmare uppgifter om tillgängliga och använda belopp per år, sedan 2014, avseende reserven för katastrofbistånd:

Reserven för katastrofbistånd

miljoner EUR

 

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Totalt

Årliga belopp i 2011 års priser

280

280

280

300

300

300

300

2 040

Årliga belopp i löpande priser

297,0

303,0

309,0

337,8

344,6

351,5

358,5

2 301,4

Överfört från föregående år

0,0

198,9

219,4

98,6

61,7

34,1

45,6

 

Årlig användning

98,1

282,5

429,8

374,7

372,2

340,0

 

1 897,3

Överfört till efterföljande år

198,9

219,4

98,6

61,7

34,1

45,6

 

 

Har förfallit

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

0,0

3.2.Europeiska unionens solidaritetsfond

Enligt artikel 10 i förordningen om den fleråriga budgetramen kan EU:s solidaritetsfond belastas med högst 500 miljoner EUR per år i 2011 års priser eller 597,5 miljoner EUR 2020 i löpande priser (3 944,7 miljoner EUR för hela perioden i löpande priser). Det outnyttjade beloppet från det föregående året kan föras över till det efterföljande året. Överföringen från 2019 till 2020 uppgick till 553,0 miljoner EUR. Inget belopp förföll vid utgången av 2019.

I tabellen nedan anges närmare uppgifter om tillgängliga och använda belopp per år, sedan 2014, från Europeiska unionens solidaritetsfond:

Europeiska unionens solidaritetsfond

miljoner EUR

 

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Totalt

Årliga belopp i 2011 års priser

500

500

500

500

500

500

500

3 500

Årliga belopp i löpande priser

530,6

541,2

552,0

563,1

574,3

585,8

597,5

3 944,7

Överfört från föregående år

0,0

403,9

541,2

552,0

140,8

265,3

553,0

 

Förhandstilldelning från efterföljande år

0,0

0,0

0,0

294,0

-294,0

0,0

0,0

 

Årlig användning

126,7

82,8

33,1

1 268,3

155,9

298,1

 

1 964,9

Överfört till efterföljande år

403,9

541,2

552,0

140,8

265,3

553,0

 

 

Har förfallit

0,0

321,1

508,1

0,0

0,0

0,0

 

829,2

3.3.Flexibilitetsmekanismen

Enligt artikel 11 i den ändrade förordningen om den fleråriga budgetramen kan flexibilitetsmekanismen belastas med högst 600 miljoner EUR per år i 2011 års priser eller 717 miljoner EUR 2020 i löpande priser (4 315 miljoner EUR för hela perioden i löpande priser). Outnyttjade årliga belopp från de föregående tre åren kan föras över.

Enligt artikel 6.1 f som hänvisar till artikel 11.1 andra stycket ska varje år, från och med år 2017, det årliga belopp som är tillgängligt för flexibilitetsmekanismen ökas med belopp som motsvarar den del av det årliga beloppet för Europeiska unionens solidaritetsfond (förkortad EUSF i tabeller nedan) och den del av det årliga beloppet för Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (förkortad EGF i tabeller nedan) som har förfallit under det föregående året.

I tabellen nedan anges närmare uppgifter om tillgängliga och använda belopp per år, sedan 2014, avseende flexibilitetsmekanismen:

Flexibilitetsmekanismen

miljoner EUR

 

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Totalt

Årliga belopp i 2011 års priser

471

471

471

600

600

600

600

3 813

Årliga belopp i löpande priser

500

510

520

676

689

703

717

4 315

Överfört från föregående år

276,0

686,7

1010,0

0,0

517,0

519,8

202,4

 

Ökat med det förf. beloppet fr EGF

 

 

 

138

151

144

175

608

Ökat med det förf. beloppet fr EUSF

 

 

 

508

0

0

0

508

Årlig användning

89,3

149,4

1 530,0

805,0

837,2

1 164,3

778,1

5 353,4

Överfört till efterföljande år

686,7

1 010,0

0,0

517,0

519,8

202,4

0,0

 

Tillgängliga medel

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

316,3

316,3

Har förfallit

0,0

37,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

37,2

3.4.Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter

Enligt artikel 12 i förordningen om den fleråriga budgetramen kan Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter belastas med högst 150 miljoner EUR om året i 2011 års priser eller 179,3 miljoner EUR 2020 i löpande priser (1 183,4 miljoner EUR för hela perioden i löpande priser). Outnyttjade belopp från det föregående året får inte överföras. Det belopp på 175,1 miljoner EUR som förföll vid utgången av 2019 används för en ökning av flexibilitetsmekanismen under 2020.

I tabellen nedan anges närmare uppgifter om tillgängliga och använda belopp per år, sedan 2014, avseende Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter:

Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter

miljoner EUR

 

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Totalt

Årliga belopp i 2011 års priser

150

150

150

150

150

150

150

1 050

Årliga belopp i löpande priser

159,2

162,4

165,6

168,9

172,3

175,7

179,3

1 183,4

Årlig användning

81,0

43,4

28,0

18,1

28,0

0,6

 

199,1

Har förfallit

78,2

119,0

137,6

150,8

144,3

175,1

 

629,9

3.5.Marginalen för oförutsedda utgifter

Enligt artikel 13 i förordningen om den fleråriga budgetramen ska det, utöver taken i budgetramen för perioden 2014–2020, inrättas en marginal för oförutsedda utgifter som uppgår till högst 0,03 % av unionens samlade bruttonationalinkomst.

Det absoluta beloppet för marginalen för oförutsedda utgifter för 2020 uppgår till 5 096,8 miljoner EUR, vilket fastställdes i den tekniska justeringen av den fleråriga budgetramen för 2020, som antogs i maj 2019.

I tabellen nedan anges närmare uppgifter om tillgängliga och använda belopp per år, sedan 2014, avseende marginalen för oförutsedda utgifter:

Marginalen för oförutsedda utgifter

miljoner EUR

 

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Totalt

Tillgängliga belopp per år

4 026,7

4 175,4

4 438,2

4 496,8

4 711,3

4 946,7

5 096,8

31 892

Årlig användning

 

 

 

 

 

 

 

 

i åtaganden

0,0

0,0

240,1

1 906,2

0,0

0,0

0,0

2 146,3

i betalningar

2 818,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2 818,2

Årlig avräkning

 

 

 

 

 

 

 

 

i åtaganden

0,0

0,0

-240,1

-1 082,3

-318,0

-253,9

-252,0

-2 146,3

i betalningar

0,0

0,0

0,0

-2 818,2

0,0

0,0

0,0

-2 818,2

3.6.Den samlade marginalen för åtaganden för tillväxt och sysselsättning, särskilt ungdomssysselsättning, och för migrations- och säkerhetsåtgärder

Enligt artikel 14 i förordningen om den fleråriga budgetramen, ändrad genom rådets förordning (EU, Euratom) 2017/1123, ska marginaler som förblir tillgängliga under budgetramens tak för åtagandebemyndiganden utgöra en samlad marginal inom budgetramen för åtaganden, som ska göras tillgänglig över de tak som fastställs i budgetramen för åren 2016–2020 för politiska mål på området för tillväxt och sysselsättning, särskilt ungdomssysselsättning, och för migration och säkerhet.

I den slutliga budgeten för 2019 uppgick marginalen under det samlade taket för åtagandebemyndiganden till 1 291,1 miljoner EUR. Åtagandena för särskilda instrument (inklusive användningen av den samlade marginalen för åtaganden och marginalen för oförutsedda utgifter) beaktas inte eftersom de genomförs utöver taken i den fleråriga budgetramen.

Enligt artikel 6.2 i förordningen om den fleråriga budgetramen ska den årliga deflatorn på 2 % användas vid beräkningen av den samlade marginalen för åtaganden. Den återstående marginalen från 2019 som ska göras tillgänglig för 2020 motsvarar 1 316,9 miljoner EUR i löpande priser. I 2011 års priser blir den samlade marginalen för åtaganden 1 101,9 miljoner EUR.

I tabellen nedan anges närmare uppgifter om beräkningen av den samlade marginalen för åtaganden 2019:

Samlad marginal för åtaganden - 2019

 miljoner EUR

Tak ÅB 2019

164 123,0

Totala beviljade anslag i 2019 års budget

166 189,2

varav särskilda instrument:

3 357,3

Europeiska unionens solidaritetsfond

343,6

Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter

175,7

Reserven för katastrofbistånd

351,5

Flexibilitetsmekanismen

1 164,3

Marginalen för oförutsedda utgifter

-253,9

Samlad marg. för åtag. belastad 2019

1 576,0

Samlad marginal för åtaganden 2019 (löpande priser)

1 291,1

Samlad marginal för åtaganden 2019 (2011 års priser)

1 101,9

Samlad marginal för åtaganden 2019 tillgänglig 2020 (löpande priser)

1 316,9

För närvarande är en del av den samlade marginalen för åtaganden 2018 (1 075,5 miljoner EUR i 2020 års priser) fortfarande tillgänglig. Det totala tillgängliga beloppet i den samlade marginalen för åtaganden 2020 är således 2 392,4 miljoner EUR (i 2020 års priser).

I tabellen nedan anges närmare uppgifter om tillgängliga och använda belopp per år, sedan 2014, inom den samlade marginalen för åtaganden:

 

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Marginal för åtaganden tillgängliga belopp vid årets slut (bekräftat genom årlig tekn. just.)

521,9

1 383,2

2 090,2

1 115,5

1 390,9

1 291,1

 

Tillgängliga belopp inom den årliga marginalen för åtaganden

0,0

0,0

1 953,9

3 571,1

2 802,4

2 894,7

2 662,0

Årlig marginal för åtaganden 2014

-

-

543,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Årlig marginal för åtaganden 2015

-

-

1 410,9

1 439,1

0,0

0,0

0,0

Årlig marginal för åtaganden 2016

-

-

-

2 132,0

1 664,6

315,4

0,0

Årlig marginal för åtaganden 2017

-

-

-

-

1 137,8

1 160,6

0,0

Årlig marginal för åtaganden 2018

-

-

-

-

-

1 418,7

1 345,1

Årlig marginal för åtaganden 2019

-

-

-

-

-

-

1 316,9

Årlig användning av den årliga marginalen för åtaganden

0,0

0,0

-543,0

-1 939,1

-1 355,6

-1 576,0

-269,6

Årlig marginal för åtaganden 2014

-

-

-543,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Årlig marginal för åtaganden 2015

-

-

0,0

-1 439,1

0,0

0,0

0,0

Årlig marginal för åtaganden 2016

-

-

-

-500,0

-1 355,6

-315,4

0,0

Årlig marginal för åtaganden 2017

-

-

-

-

0,0

-1 160,6

0,0

Årlig marginal för åtaganden 2018

-

-

-

-

-

-100,0

-269,6

Årlig marginal för åtaganden 2019

-

-

-

-

-

-

Återstående årlig marginal för åtaganden vid årets slut

0,0

0,0

1 410,9

1 632,0

1 446,8

1 318,7

2 392,4

Årlig marginal för åtaganden 2014

-

-

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Årlig marginal för åtaganden 2015

-

-

1 410,9

0,0

0,0

0,0

0,0

Årlig marginal för åtaganden 2016

-

-

-

1 632,0

309,0

0,0

0,0

Årlig marginal för åtaganden 2017

-

-

-

-

1 137,8

0,0

0,0

Årlig marginal för åtaganden 2018

-

-

-

-

-

1 318,7

1 075,5

Årlig marginal för åtaganden 2019

-

-

-

-

-

-

1 316,9

(1)    EUT L 163, 24.6.2017, s. 1.
(2)      COM(2019) 310 final, 15.5.2019.