30.12.2019   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 437/1


TJUGOFÖRSTA ÅRLIGA RAPPORTEN ENLIGT ARTIKEL 8.2 I RÅDETS GEMENSAMMA STÅNDPUNKT 2008/944/GUSP OM FASTSTÄLLANDE AV GEMENSAMMA REGLER FÖR KONTROLLEN AV EXPORT AV MILITÄR TEKNIK OCH KRIGSMATERIEL

(2019/C 437/01)

INLEDNING

Denna rapport omfattar statistik över licenser och export av konventionella vapen från EU:s medlemsstater under kalenderåret 2018. Den omfattar också verksamhet som EU och dess medlemsstater under 2018 och 2019 bedrivit inom ramen för genomförandet av rådets gemensamma ståndpunkt 2008/944/Gusp (1) (2), utöver den verksamhet som omnämns i den tjugonde årliga rapporten.

Rapporten har sammanställs av Europeiska utrikestjänsten på grundval av uppgifter från medlemsstaternas nationella myndigheter. Rådets arbetsgrupp för export av konventionella vapen (COARM) stöder en ständig dialog mellan medlemsstaterna om en enhetlig tillämpning av de gemensamma reglerna för kontroll av vapenexport. Arbetsgruppens arbete är också inriktat på att öka samsynen i denna politik (rådets gemensamma ståndpunkt 2008/944/Gusp om fastställande av gemensamma regler för kontrollen av export av militär teknik och krigsmateriel, vilken 2008 ersatte EU:s uppförandekod för vapenexport, som gällt sedan juni 1998).

Rapporten innehåller dessutom icke uttömmande uppgifter om överföringar av försvarsrelaterade produkter inom EU vilka regleras av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/43/EG (3).

Följande tredjeländer har officiellt anslutit sig till kriterierna och principerna i gemensam ståndpunkt 2008/944/Gusp: Albanien, Bosnien och Hercegovina, Georgien, Island, Kanada, Montenegro, Nordmakedonien och Norge. Ett system för informationsutbyte mellan EU och Norge har varit i bruk sedan 2012.

Främjandet av ändamålsenliga nationella vapenexportkontroller samt principerna och kriterierna i gemensam ståndpunkt 2008/944/Gusp i utvalda tredjeländer fortsatte under den period som rapporten avser med antagandet av rådets beslut (Gusp) 2018/101 (4), vilket säkerställde uppföljningen av rådets beslut (Gusp) 2015/2309 (5). EU:s utåtriktade verksamhet utökades också avsevärt beträffande den universella tillämpningen och genomförandet av vapenhandelsfördraget och ett stort antal insatser genomfördes under samma period i enlighet med rådets beslut (Gusp) 2017/915 (6).

I.   GENOMFÖRANDET AV GEMENSAM STÅNDPUNKT 2008/944/Gusp

1.   Genomförandet av gemensam ståndpunkt 2008/944/Gusp

Den gemensamma ståndpunkten omfattar bland annat bedömningskriterier för ansökningar om exportlicens, en utvidgning av kontrollerna av förmedling, transiteringstransaktioner och immateriell tekniköverföring samt stärkta förfaranden för att främja samsynen i medlemsstaternas exportpolitik genom utbyte av information om export som avslagits och vägledning som rör slutanvändardokumentation, insyn och rapportering.

Syftet med den gemensamma ståndpunkten är att säkerställa en ansvarsfull export av vapen från medlemsstaterna, så att vapnen inte bidrar till internt förtryck, regional instabilitet, internationell aggression eller allvarliga kränkningar av de mänskliga rättigheterna eller av internationell humanitär rätt. En ansvarsfull vapenhandelspolitik bidrar till upprätthållandet av internationell fred och säkerhet. Den strikta tillämpningen av den gemensamma ståndpunkten syftar också till att förhindra avledning av vapen till andra slutanvändare än de avsedda.

Underrättelser om avslag och samråd

I den gemensamma ståndpunkten föreskrivs att medlemsstaterna ska underrätta varandra om avslag på licensansökningar. När en medlemsstat behandlar en licensansökan för en transaktion som är i huvudsak identisk med en ansökan som tidigare har fått avslag av en annan medlemsstat, föreskrivs ett samrådsförfarande i den gemensamma ståndpunkten. Detta sker via COARM:s online-informationssystem. Det har redan visats att systemet ytterligare främjar öppenheten bland medlemsstaterna gentemot specifika slutliga mottagarländer och slutanvändare. Under 2018 har onlinesystemet dessutom visat sig vara värdefullt när det gäller att harmonisera informationsflödet mellan medlemsstaterna.

Antalet underrättelser om avslag per destination och per militär förteckningskategori 2018 anges i rad d i tabellerna i tabell A.I (se bilagan till föreliggande rapport). Antalet samråd som utfärdats och mottagits av varje medlemsstat samt antalet samråd per destination återfinns i tabell B.I respektive B.II.

2.   Användarguiden

Användarguiden är ett viktigt verktyg, där överenskomna riktlinjer för genomförandet av tillämpningsbestämmelserna för gemensam ståndpunkt 2008/944/Gusp sammanfattas och kriterierna däri tolkas. Den nämns i artikel 13 i den gemensamma ståndpunkten.

Den utarbetades av arbetsgruppen för export av konventionella vapen och uppdateras regelbundet. Den senaste uppdateringen gjordes i samband med översynen av den gemensamma ståndpunkten, som ägde rum 2018 och första halvåret 2019. Användarguiden är i första hand tänkt att användas av tjänstemän som handlägger exportlicenser och bidrar således på ett pragmatiskt sätt till ökad samsyn mellan medlemsstaterna i politik och förfaranden för kontroll av vapenexport.

I syfte att stödja tillämpningen av kriterierna i gemensam ståndpunkt 2008/944/Gusp, ger guiden exempel på god praxis som har utarbetats av arbetsgruppen för export av konventionella vapen med utgångspunkt i nationell bästa praxis och med beaktande av bidrag från andra berörda intressenter, inbegripet det civila samhället. Syftet med denna bästa praxis är ökad enhetlighet i fråga om medlemsstaternas tillämpning av kriterierna i den gemensamma ståndpunkten. Detta uppnås bl.a. genom fastställande av de faktorer som ska beaktas vid bedömningen av ansökningar om exportlicens. Denna bästa praxis ska användas av tjänstemän som handlägger licenser samt andra tjänstemän vid berörda ministerier och myndigheter. Beslutsprocessen underbyggs genom dessa tjänstemäns sakkunskap i frågor som omfattar regionala, rättsliga, judiciella, tekniska och utvecklingsrelaterade samt säkerhetsrelaterade och militära frågor.

Guiden är offentlig och finns på utrikestjänstens webbplats (7).

3.   Utåtriktad verksamhet

Enligt artikel 11 i den gemensamma ståndpunkten ska medlemsstaterna ”göra sitt yttersta för att uppmuntra andra stater som exporterar militär teknik eller krigsmateriel att tillämpa kriterierna i [den] […] gemensamma ståndpunkt[en]”. EU:s och enskilda medlemsstaters intensiva utåtriktade verksamhet fortsatte under 2018 och 2019 enligt vad som anges i tabell D i bilagan till denna rapport.

Inom ramen för beslut (Gusp) 2018/101 genomförde tyska förbundskontoret för ekonomi och exportkontroll (Bafa) ett antal regionala workshoppar, studiebesök och enskilda biståndsevenemang. Därtill genomfördes ytterligare utåtriktad verksamhet, anpassade nationella biståndsprogram och enskilda ad hoc-biståndsworkshoppar i enlighet med beslut (Gusp) 2017/915 till stöd för ett effektivt genomförande av och en universell tillämpning av vapenhandelsfördraget (för ytterligare information om den sistnämnda verksamheten, se avsnitt II.2).

4.   Politiska dialogmöten

Under 2018 och 2019 hölls politiska dialogmöten om frågor rörande vapenexportkontroll med Norge, Kanada, Förenta staterna och Ukraina. Dessa politiska dialogmöten utgjorde ett forum för givande diskussioner i frågor av ömsesidigt intresse, till exempel exportpolicy gentemot vissa mottagarländer, frågor som rör efterlevnad och kontroll samt arbetet med vapenhandelsfördraget.

5.   Uppdatering av Europeiska unionens gemensamma militära förteckning

EU:s gemensamma militära förteckning omfattar den militära utrustning för vilken medlemsstaterna ska möjliggöra kontroll av exporten, i enlighet med artikel 12 i den gemensamma ståndpunkten. Den är identisk med förteckningen över försvarsrelaterade produkter enligt bilagan till direktiv 2009/43/EG.

Eftersom rapporten omfattar statistik över export av konventionella vapen från EU:s medlemsstater under kalenderåret 2018 har man inkluderat 2018 års gemensamma militära förteckning, som antogs av rådet den 26 februari 2018 och som beaktar de ändringar av Wassenaar-arrangemangets krigsmaterielförteckning som beslutades vid arrangemangets plenarmöte 2017. Denna uppdaterade version av den gemensamma militära förteckningen offentliggjordes i Europeiska unionens officiella tidning den 15 mars 2018 (8). Den gemensamma militära förteckning som var giltig år 2019 offentliggjordes i Europeiska unionens officiella tidning den 12 mars 2019 med hänvisning 2019/C 95/01 (9).

6.   Vapenförmedling

I enlighet med artikel 5 i rådets gemensamma ståndpunkt 2003/468/Gusp (10) har medlemsstaterna inrättat separata arrangemang för att utbyta information om licenser för vapenförmedling som beviljats eller avslagits. Dessutom har de medlemsstater som kräver att förmedlare ska ha skriftligt tillstånd att verka som förmedlare och/eller har upprättat ett register över vapenförmedlare infört separata arrangemang för utbyte av relevant information om registrerade förmedlare. Information om licenser för vapenförmedling som EU-medlemsstater beviljat eller avslagit lämnas i bifogade tabell A.III.

Detaljerad information om nationellt genomförande av gemensam ståndpunkt 2003/468/Gusp lämnas i bifogade tabell C.

7.   Dialog med berörda parter: Europaparlamentet, det civila samhället och industrin

Dialogen med Europaparlamentet om frågor som rör vapenexportkontroll sker vanligtvis årligen i form av en utfrågning av en högre tjänsteman vid Europeiska utrikestjänsten. Under 2018 och 2019 hade Europeiska utrikestjänsten också kontakter med Europaparlamentets föredragande med avseende på vapenexportkontroll och besvarade ett stort antal parlamentsfrågor om vapenexport.

I enlighet med tidigare praxis anordnades möten i arbetsgruppen för export av konventionella vapen med icke-statliga organisationer på halvårsbasis under perioden 2018–2019. Arbetsgruppen bjöd också in företrädare för industrin till sina möten en gång om året.

II.   VAPENHANDELSFÖRDRAGET

1.   Deltagande i vapenhandelsfördraget: konventionsstaternas konferenser

Liksom vid konventionsstaternas tidigare konferenser (som det rapporterats om i tidigare årliga rapporter) spelade EU och dess medlemsstater en aktiv roll vid konventionsstaternas fjärde konferens, som hölls i Tokyo den 20–24 augusti 2018 (som det rapporterats om i den 20:e årliga rapporten), och vid konventionsstaternas femte konferens, som hölls i Genève den 26–30 augusti 2019. Ordförandena för konventionsstaternas fjärde och femte konferens deltog var och en i ett möte i arbetsgruppen för export av konventionella vapen under sina respektive ordförandeskap.

Vid konventionsstaternas femte konferens, som leddes av ambassadör Jānis Kārkliņš från Lettland, försökte man gradvis övergå från ett fokus på institutionsuppbyggnad till diskussioner om sakfrågor i samband med genomförandet av fördraget, bland annat genom stöd för arbetet i de tre arbetsgrupperna (ett effektivt genomförande av fördraget, en universell tillämpning samt insyn och rapportering) och för arbetet i den frivilliga fonden och sponsringsprogrammet. Vid konferensen satte man upp mål för nästa år, med fokus på genomförandet av handlingsinriktade beslut om könsrelaterat våld, risken för avledning, ett nytt arbetsflöde för transitering och omlastning, behovet av att öka antalet nationella rapporter och deras aktualitet samt, mot bakgrund av det stora beloppet obetalda bedömda bidrag, åtgärder för att hantera den allvarliga ekonomiska situationen. I fråga om den frivilliga fonden uttryckte man sin uppskattning till de stater som hade lämnat frivilliga ekonomiska bidrag och uppmanade alla andra stater som är i stånd att göra det att bidra till fonden. Konferensen fattade beslut om sin budget för 2019/2020 och uppmanade, mot bakgrund av de bidrag som inte betalats av stater, berörda stater att utan dröjsmål uppfylla sina ekonomiska skyldigheter. Konferensen valde ambassadör Carlos Foradori från Argentina till ordförande för konventionsstaternas sjätte konferens 2020. Under mötet syntes det aktiva engagemang som konventionsstaterna och observatörerna, liksom företrädarna för det civila samhället, den akademiska världen och industrin, visade. Konventionsstaterna är eniga om att ett effektivt genomförande och en universell tillämpning av fördraget även fortsättningsvis bör uppmärksammas.

2.   EU:s program till stöd för genomförande enligt beslut (Gusp) 2017/915

Med anledning av ikraftträdandet i december 2014, och med 105 konventionsstater hittills (den 28 oktober 2019), fortsätter utmaningen att vapenhandelsfördraget ska få universell tillämpning och genomföras på ett effektivt sätt av konventionsstaterna.

Som ett sätt att ta sig an dessa utmaningar antog EU ett ambitiöst program till stöd för genomförandet i tredjeländer (rådets beslut (Gusp) 2017/915). Detta program genomförs av både det tyska förbundskontoret för ekonomi och exportkontroll (Bafa) och Expertise France. Inom ramen för detta program bistår man för närvarande, på ländernas begäran, totalt 18 tredjeländer som långsiktiga partner (partner i färdplanen) och 14 tredjeländer som tillfälliga partner, med att stärka deras system för vapenöverföring så att de överensstämmer med kraven i fördraget. Detaljer om den verksamhet som genomförts inom ramen för EU-programmet under 2018 och 2019 (till och med augusti 2019) återfinns i bifogade tabell D.

III.   PRIORITERINGSRIKTLINJER FÖR ARBETSGRUPPEN FÖR EXPORT AV KONVENTIONELLA VAPEN UNDER DEN NÄRMASTE FRAMTIDEN

Arbetsgruppen för export av konventionella vapen gjorde under 2018 och första halvåret 2019 en grundlig översyn av genomförandet av den gemensamma ståndpunkten och uppfyllandet av dess mål tio år efter antagandet, i enlighet med rådets slutsatser 10900/15 från juli 2015. EU och dess medlemsstater enades om att i och med antagandet av gemensam ståndpunkt 2008/944/Gusp finns de grundläggande inslagen för en gemensam strategi för kontroll av medlemsstaternas export av konventionella vapen på plats. Trots de framsteg som antagandet av den gemensamma ståndpunkten utgör återstår dock fortfarande arbete, särskilt när det gäller genomförandet av den gemensamma ståndpunkten.

Prioriteringsriktlinjerna för den närmaste framtiden är följande:

1.

Att fortsätta att förstärka samarbetet och främja samsynen på exporten av militär teknik och krigsmateriel i enlighet med gemensam ståndpunkt 2008/944/Gusp, i syfte att stärka Europeiska unionens fastställande, upprätthållande och genomförande av stränga gemensamma normer i fråga om hantering av överföringar av militär teknik och krigsmateriel i alla medlemsstater, bland annat genom att medlemsstaterna utbyter relevant information om underrättelser om avslag och vapenexportpolitik.

2.

Att fortsätta diskussionerna om extra funktioner i COARM:s online-system.

3.

Att sörja för att de medlemsstater som ännu inte har antagit lämpliga nationella bestämmelser eller administrativa bestämmelser gör det så att de fullt ut kan genomföra gemensam ståndpunkt 2003/468/Gusp om kontroll av vapenförmedling.

4.

Att ytterligare stödja ett effektivt genomförande av och en universell tillämpning av vapenhandelsfördraget, framför allt genom en fortsättning på EU:s program till stöd för genomförandet som inleddes genom beslut (Gusp) 2017/915.

5.

Att ytterligare utveckla utbytet av information och bästa praxis med de tredjeländer som anslutit sig till gemensam ståndpunkt 2008/944/Gusp.

6.

Att fortsätta att uppmuntra andra vapenexporterande stater att tillämpa kriterierna i den gemensamma ståndpunkten.

7.

Att fortsätta dialogen med Europaparlamentet och vidareutveckla kontakterna med det civila samhället och näringslivet.

8.

Att säkerställa att stärkandet av den europeiska försvarstekniska och försvarsindustriella basen, som särskilt bidrar till genomförandet av den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken, åtföljs av närmare samarbete och samsyn på området för kontroll av export av militär teknik och krigsmateriel.

9.

Att överväga ett beslut om slutanvändarintyg för export av handeldvapen och lätta vapen och ammunition till dessa.

10.

Att vinnlägga sig om att slutredigera och publicera EU:s 22:a årliga rapport om vapenexport så tidigt som möjligt under 2020.

KORTFATTADE BESKRIVNINGAR AV KATEGORIERNA I EU:s GEMENSAMMA MILITÄRA FÖRTECKNING (11)

ML1

Slätborrade vapen med en kaliber som understiger 20 mm, andra vapen och automatvapen med en kaliber på högst 12,7 mm (0,50 tum) samt tillbehör enligt följande, och särskilt utformade komponenter för dessa vapen

ML2

Slätborrade vapen med en kaliber på minst 20 mm, andra vapen eller utrustning med en kaliber som överstiger 12,7 mm (0,50 tum), kastare samt tillbehör enligt följande, liksom särskilt utformade komponenter för dessa vapen

ML3

Ammunition och temperingsdon samt särskilt utformade komponenter för sådana

ML4

Bomber, torpeder, raketer, robotar, andra anordningar och laddningar med sprängverkan samt tillhörande utrustning och tillbehör, och särskilt utformade komponenter för sådana

ML5

Eldlednings- och relaterad övervaknings- och varningsutrustning, och relaterade system, utrustning för försök och skottställning samt motmedelsutrustning, som utformats särskilt för militär användning, och komponenter och tillbehör som utformats särskilt för dessa

ML6

Markfordon och komponenter

ML7

Kemiska agenser, ”biologiska agenser”, ”agenser för kravallhantering”, radioaktiva material, tillhörande utrustning, komponenter och material

ML8

”Energetiska material”, och besläktade ämnen

ML9

Krigsfartyg (ytfartyg eller undervattensfarkoster), särskild marin utrustning, tillbehör, komponenter och andra ytfartyg

ML10

”Luftfartyg”, ”lättare än luft-farkoster”, ”obemannade luftfartyg” (”UAV”), flygmotorer och utrustning för ”luftfartyg”, tillhörande utrustning samt komponenter, som särskilt utformats eller modifierats för militär användning

ML11

Elektronisk utrustning, ”rymdfarkoster” och komponenter, som inte anges på något annat ställe i EU:s gemensamma militära förteckning

ML12

Höghastighetsvapen med kinetisk energi och tillhörande utrustning, samt komponenter som utformats särskilt för dessa vapen

ML13

Pansar- eller skyddsutrustning, konstruktioner och komponenter

ML14

”Specialiserad utrustning för militär utbildning” eller för simulering av militära scenarier, simulatorer som särskilt utformats för utbildning i användning av skjutvapen eller vapen enligt ML1 eller ML2, och särskilt utformade komponenter och tillbehör till dessa

ML15

Bild- eller motmedelsutrustning, som utformats särskilt för militär användning, och särskilt utformade komponenter och tillbehör för denna

ML16

Smidesstycken, gjutstycken och andra obearbetade produkter som särskilt utformats för utrustning enligt ML1–ML4, ML6, ML9, ML10, ML12 eller ML19

ML17

Övrig utrustning, material och ”bibliotek” samt komponenter som utformats särskilt för dessa

ML18

Utrustning och komponenter för ”framställning” av produkter

ML19

Vapensystem baserade på riktad energi (DEW-system), därtill hörande utrustning eller motmedelsutrustning och testmodeller, och särskilt utformade komponenter för dessa

ML20

Kryogen och ”supraledande” utrustning, och särskilt utformade komponenter och tillbehör för sådan

ML21

”Programvara”

ML22

”Teknik”


(1)  Rättsligt bindande för EU:s medlemsstater.

(2)  Rådets gemensamma ståndpunkt 2008/944/Gusp av den 8 december 2008 om fastställande av gemensamma regler för kontrollen av export av militär teknik och krigsmateriel (EUT L 335, 13.12.2008, s. 99).

(3)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/43/EG av den 6 maj 2009 om förenkling av villkoren för överföring av försvarsrelaterade produkter inom gemenskapen (EUT L 146, 10.6.2009, s. 1).

(4)  Rådets beslut (Gusp) 2018/101 av den 22 januari 2018 om främjande av effektiv vapenexportkontroll (EUT L 17, 23.1.2018, s. 40).

(5)  Rådets beslut (Gusp) 2015/2309 av den 10 december 2015 om främjande av effektiv vapenexportkontroll (EUT L 326, 11.12.2015, s. 56).

(6)  Rådets beslut (Gusp) 2017/915 av den 29 maj 2017 om unionens utåtriktade verksamhet till stöd för vapenhandelsfördragets genomförande (EUT L 139, 30.5.2017, s. 38).

(7)  https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/8465/arms-export-control_en

(8)  EUT C 98, 15.3.2018, s. 1.

(9)  EUT C 95, 12.3.2019, s. 1.

(10)  Rådets gemensamma ståndpunkt 2003/468/Gusp av den 23 juni 2003 om kontroll av vapenförmedling (EUT L 156, 25.6.2003, s. 79).

(11)  En fullständig beskrivning av kategorierna, vilka antogs av rådet den 26 februari 2018 (EUT C 98, 15.3.2018, s. 1), finns på https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018XG0315(01)&from=EN


BILAGA

The attached tables contain the following information:

A.I

EXPORTS AND LICENCE REFUSALS PER DESTINATION, PER REGION AND WORLDWIDE

A.II

EXPORTS TO UNITED NATIONS-MANDATED OR OTHER INTERNATIONAL MISSIONS

A.III

INFORMATION ON BROKERING LICENCES GRANTED AND DENIED

B.I

TOTAL NUMBER OF CONSULTATIONS INITIATED AND RECEIVED BY EACH MEMBER STATE

B.II

TOTAL NUMBER OF CONSULTATIONS PER DESTINATION COUNTRY

C.

INFORMATION ON NATIONAL IMPLEMENTATION OF COMMON POSITION 2003/468/CFSP ON THE CONTROL OF ARMS BROKERING AND COMMON POSITION 2008/944/CFSP DEFINING COMMON RULES FOR THE CONTROL OF EXPORTS OF MILITARY TECHNOLOGY AND EQUIPMENT

D.

INFORMATION ON EU OUTREACH ACTIVITIES

E.

INTERNET ADDRESSES FOR NATIONAL REPORTS ON ARMS EXPORTS

TABLE A.I

Figures of Table A.I are broken down per Member State, and per EU Common Military List category where (a) = number of licences issued; (b) = value of licences issued in euros; (c) = value of arms exports in euros (if available) (1); (d) = number of denials (discrepancies may appear between breakdowns and totals due to denials concerning more than one ML category or denials for items other than those appearing in the ML (2)); and (e) = the number of the criterion of Common Position 2008/944 invoked to support the refusal (the approximate number of times each criterion is invoked is indicated between brackets).

Statistics are compiled differently by each Member State: no uniform standard is used. Consequently, owing to current procedures regarding arms export reporting or data protection legislation, not all countries have been able to submit the same information (3)

The EU User’s Guide stipulates that the value of actual exports only needs to be provided where it is available. With regard to actual exports authorised by EU Member States (row c), it is important to note that Belgium, Cyprus, Germany, Greece, Latvia, Malta and the United Kingdom do not provide these data. No aggregation is therefore reported at the EU level.

With regard to the use of global and general licences notably applied to intra-EU transfers pursuant to Directive 2009/43/EC, it is important to note that the actual value of arms transfers and exports under global and general licences is generally reported by EU Member States. This is however dependant on the Member States’ ability to report on actual values (row c) as described above and to possible additional national specificities as explained in footnote 5.

Data are reported in Euros and accordingly converted from national currencies for Member States not having the Euro as national currency. Please bear in mind the possible exchange rate fluctuations between the data collection at national level, the date of reporting to the EU level and the date of consultation of the data.

It is important to bear in mind that exports to destinations subject to EU arms embargoes comply with the terms, conditions and possible exceptions set out in the decisions imposing such embargoes. The full list and details of embargoes are available at https://www.sanctionsmap.eu.

Exports to UN mandated or other international missions are further reported on in Table A.II.

TABLES SETTING OUT EXPORTS AND REFUSALS PER DESTINATION, PER REGION AND WORLDWIDE

EXPORTS AND REFUSALS PER DESTINATION 10

EXPORTS AND REFUSALS PER REGION

North Africa

(Algeria, Libya, Morocco, Tunisia) 422

Sub-Saharan Africa

(Angola, Benin, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Cameroon, Cape Verde, Central African Republic, Chad, Comoros, Congo (Republic of), Congo (Democratic Republic of), Djibouti, Equatorial Guinea, Eritrea, Ethiopia, Eswatini, Gabon, Gambia, Ghana, Guinea, Guinea-Bissau, Ivory Coast, Kenya, Lesotho, Liberia, Madagascar, Malawi, Mali, Mauritania, Mauritius, Mozambique, Namibia, Niger, Nigeria, Rwanda, Sao Tome and Principe, Senegal, Seychelles, Sierra Leone, Somalia, South Africa, South Sudan, Sudan, Tanzania, Togo, Uganda, Zambia, Zimbabwe) 426

North America

(Canada, United States) 433

Central America and the Caribbean

(Antigua and Barbuda, Aruba, Bahamas, Barbados, Belize, Bonaire/Saint Eustatius and Saba, Costa Rica, Cuba, Curaçao, Dominica, Dominican Republic, El Salvador, Grenada, Guatemala, Haiti, Honduras, Jamaica, Mexico, Nicaragua, Panama, Saint Barthelemy, Saint Kitts and Nevis, Saint Lucia, Saint Martin, Saint Vincent and the Grenadines, Trinidad and Tobago) 440

South America

(Argentina, Bolivia, Brazil, Chile, Colombia, Ecuador, Guyana, Paraguay, Peru, Suriname, Uruguay, Venezuela) 444

Central Asia

(Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkmenistan, Uzbekistan) 450

North East Asia

(China (Mainland), China (Hong Kong), China (Macao), Korea (Democratic People’s Rep. of), Korea (Republic of), Japan, Mongolia, Taiwan) 453

South East Asia

(Brunei, Cambodia, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Philippines, Singapore, Thailand, Timor Leste, Vietnam) 458

South Asia

(Afghanistan, Bangladesh, Bhutan, India, Maldives, Nepal, Pakistan, Sri Lanka) 465

European Union

(Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Denmark (Greenland), Denmark (Faeroe Islands), Estonia, Finland, France, France (French Polynesia), France (Mayotte), France (New Caledonia), France (Saint Martin), Germany, Greece, Hungary, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands, Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, United Kingdom, United Kingdom (Bermuda), United Kingdom (Cayman Islands), United Kingdom (Channel Islands), United Kingdom (Gibraltar), United Kingdom (St Helena), United Kingdom (Turks and Caicos Islands) 471

Other European Countries

(Albania, Andorra, Armenia, Azerbaijan, Belarus, Bosnia and Herzegovina, Georgia, Holy See, Iceland, Kosovo (under UNSCR 1244/99), Liechtenstein, Moldova, Monaco, Montenegro, North Macedonia, Norway, Russian Federation, Serbia, San Marino, Switzerland, Turkey, Ukraine) 479

Middle East

(Bahrain, Egypt, Iran, Iraq, Israel, Jordan, Kuwait, Lebanon, Oman, Palestinian controlled territories, Qatar, Saudi Arabia, Syria, United Arab Emirates, Yemen) 486

Oceania

(Australia, Fiji, Kiribati, Marshall Islands, Micronesia (Fed. States of), Nauru, New Zealand, Palau, Papua New Guinea, Samoa, Solomon Islands, Tonga, Tuvalu, Vanuatu) 493
EXPORTS AND REFUSALS WORLDWIDE 500

EU ARMS EXPORTS PER DESTINATION IN 2018

Key: (a) = number of licences issued; (b) = value of licences issued in Euros; (c) = value of arms exports in Euros (if available); (d) = total EU number of licence refusals (small discrepancies may appear between breakdowns and totals due to refusals concerning more than one ML item or refusals for items other than those appearing in the ML); (e) criteria numbers on which refusals are based (the approximate number of times each criterion is invoked is indicated in brackets)

Afghanistan

 

 

ML1

ML2

ML3

ML4

ML5

ML6

ML7

ML10

Bulgaria

a

 

2

1

6

 

 

 

1

b

 

2 188 160

1 319

10 124 127

 

 

 

4 016 612

c

 

2 076 006

1 972 506

47 946 890

 

 

 

14 006 458

Czech Republic

a

1

 

 

 

 

 

 

 

b

2 730

 

 

 

 

 

 

 

c

1 666

 

 

 

 

 

 

30 873 132

France

a

 

 

 

 

 

 

1

2

b

 

 

 

 

 

 

150 000

41 997

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Germany

a

 

 

 

 

4

7

 

 

b

 

 

 

 

364 200

6 765 385

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Italy

a

 

 

 

 

 

 

 

2

b

 

 

 

 

 

 

 

23 268

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Lithuania

a

 

 

 

 

 

 

 

 

b

 

 

 

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

34 975

Portugal

a

 

 

 

 

 

 

 

 

b

 

 

 

 

 

 

 

 

c

157 416

 

135 775

 

223 114

 

424 630

4 347 950

Romania

a

1

 

 

 

 

 

 

 

b

5 534 576

 

 

 

 

 

 

 

c

2 895 617

 

1 782 684

 

 

 

 

 

Slovakia

a

 

 

 

 

 

 

 

2

b

 

 

 

 

 

 

 

4 200

c

 

 

 

 

 

 

 

 

United Kingdom

a

1

 

2

4

 

 

 

5

b

42 227

 

1 461 282

21 101 348

 

 

 

41 945

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Total per ML category

a

3

2

3

10

4

7

1

12

b

5 579 533

2 188 160

1 462 601

31 225 475

364 200

6 765 385

150 000

4 128 022

d

 

 

 

 

 

 

 

1

e

 

 

 

 

 

 

 

1(1)


Afghanistan

 

 

ML11

ML13

ML15

ML16

ML21

Total

Bulgaria

a

 

 

 

 

 

10

b

 

 

 

 

 

16 330 218

c

 

 

 

 

 

66 001 860

Czech Republic

a

 

 

 

 

 

1

b

 

 

 

 

 

2 730

c

 

 

 

 

 

30 874 798

France

a

 

 

 

 

 

3

b

 

 

 

 

 

191 997

c

 

 

 

 

 

1 500 000

Germany

a

6

 

 

 

5

22

b

4 294 824

 

 

 

203 742

11 628 151

c

 

 

 

 

 

 

Italy

a

 

 

 

1

 

3

b

 

 

 

1 012 500

 

1 035 768

c

 

 

 

 

 

135 211

Lithuania

a

1

 

 

 

 

1

b

132 570

 

 

 

 

132 570

c

132 570

 

 

 

 

167 545

Portugal

a

 

 

 

 

 

 

b

 

 

 

 

 

 

c

480 315

230 055

50 895

 

20 768

6 070 918

Romania

a

 

 

 

 

 

1

b

 

 

 

 

 

5 534 576

c

 

 

 

 

 

4 678 301

Slovakia

a

 

 

 

 

 

2

b

 

 

 

 

 

4 200

c

 

 

 

 

 

 

United Kingdom

a

2

6

 

 

 

20

b

223 359

51 818

 

 

 

22 921 979

c

 

 

 

 

 

 

Total per ML category

a

9

6

 

1

5

63

b

4 650 753

51 818

 

1 012 500

203 742

57 782 189

d

 

 

 

 

 

1

e

 

 

 

 

 

1(1)


Albania

 

 

ML1

ML2

ML3

ML5

ML10

ML11

ML13

Total

Austria

a

6

 

 

 

 

 

 

6

b

888 721

 

 

 

 

 

 

888 721

c

795 788

 

 

 

 

 

 

795 788

Croatia

a

1

 

 

 

 

 

 

1

b

38 600

 

 

 

 

 

 

38 600

c

26 600

 

 

 

 

 

 

26 600

Czech Republic

a

3

 

1

 

 

 

1

5

b

382 171

 

 

 

 

 

 

382 171

c

223 367

 

 

 

 

 

 

223 367

France

a

 

1

1

 

 

 

 

2

b

 

34 300 000

600 000

 

 

 

 

34 900 000

c

 

 

 

 

 

 

 

2 700 000

Germany

a

1

 

 

 

 

1

 

2

b

23 240

 

 

 

 

252 377

 

275 617

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Italy

a

 

 

 

 

1

 

 

1

b

 

 

 

 

12 000

 

 

12 000

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Spain

a

 

 

 

1

 

 

 

1

b

 

 

 

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Total per ML category

a

11

1

2

1

1

1

1

18

b

1 332 732

34 300 000

600 000

 

12 000

252 377

 

36 497 109

d

1

 

 

 

 

 

 

1

e

4(1),7(1)

 

 

 

 

 

 

4(1),7(1)


Algeria

 

 

ML1

ML2

ML3

ML4

ML5

ML6

ML7

ML9

Austria

a

 

 

 

 

 

4

 

 

b

 

 

 

 

 

123 121 375

 

 

c

 

 

 

 

 

4 367 918

 

 

Bulgaria

a

4

4

 

3

2

2

 

 

b

3 377 852

12 218 321

 

1 993 722

2 225 248

126 230

 

 

c

2 819 138

11 403 141

24 918 483

11 164 060

2 447 050

802 507

 

 

Czech Republic

a

 

 

1

 

 

5

 

 

b

 

 

 

 

 

2 078 549

 

 

c

 

 

10 542

 

 

2 751 794

 

 

Denmark

a

 

 

 

 

 

1

 

 

b

 

 

 

 

 

6 654 588

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

France

a

 

 

1

1

3

 

1

3

b

 

 

1 080 000

27 219

398 524 700

 

168 978 500

2 586 778 500

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Germany

a

1

1

2

2

1

10

 

3

b

440

55 400

146 400

13 547

275 000

718 890 882

 

7 127 906

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Italy

a

1

 

 

 

 

 

 

 

b

1 039 000

 

 

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Netherlands

a

 

 

 

 

 

 

 

 

b

 

 

 

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

58 360

 

 

 

Poland

a

 

 

1

2

6

11

 

 

b

 

 

360 000

7 096

7 663 761

20 029 831

 

 

c

 

 

 

3 548

445 774

10 687 353

 

 

Spain

a

 

1

 

 

3

 

 

 

b

 

306 420

 

 

12 611 128

 

 

 

c

 

306 420

 

 

12 611 128

 

 

 

Sweden

a

 

 

 

5

1

 

 

 

b

 

 

 

 

 

 

 

 

c

 

 

 

148 109

900 748

 

 

 

Total per ML category

a

6

6

5

13

16

33

1

6

b

4 417 292

12 580 141

1 586 400

2 041 584

421 299 837

870 901 455

168 978 500

2 593 906 406

d

 

 

 

 

 

 

 

 

e

 

 

 

 

 

 

 

 


Algeria

 

 

ML10

ML11

ML13

ML14

ML15

ML16

ML17

ML18

Bulgaria

a

 

 

 

1

 

 

 

 

b

 

 

 

1 207 656

 

 

 

 

c

 

 

 

 

3 200

 

777 851

457 000

Czech Republic

a

8

 

 

 

 

 

 

2

b

482 933

 

 

 

 

 

 

 

c

3 132 969

 

 

 

 

 

 

138 253

France

a

 

4

1

 

4

 

 

 

b

 

36 940 000

1 500 000

 

297 626 885

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Germany

a

3

3

 

 

1

1

 

4

b

28 470

14 571 546

 

 

45 480 547

847

 

9 430 000

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Poland

a

8

1

 

 

 

 

 

3

b

14 732 118

6 126 960

 

 

 

 

 

22 417 122

c

3 759 976

 

 

404 368

 

 

 

64 979

Slovakia

a

 

 

 

4

 

 

 

 

b

 

 

 

4 370 526

 

 

 

 

c

 

 

 

1 617 124

 

 

 

 

Spain

a

2

 

 

 

 

 

 

 

b

 

 

 

 

 

 

 

 

c

3 049

 

 

 

 

 

 

 

Sweden

a

 

 

 

 

 

 

 

1

b

 

 

 

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

United Kingdom

a

1

3

1

2

 

 

 

 

b

160 241

192 373

1 039

218 717

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Total per ML category

a

22

11

2

7

5

1

 

10

b

15 403 762

57 830 879

1 501 039

5 796 899

343 107 432

847

 

31 847 122

d

 

 

 

 

 

 

 

 

e

 

 

 

 

 

 

 

 


Algeria

 

 

ML21

ML22

Total

Austria

a

 

 

4

b

 

 

123 121 375

c

 

 

4 367 918

Bulgaria

a

 

1

17

b

 

25 658

21 174 687

c

 

 

54 792 430

Czech Republic

a

 

 

16

b

 

 

2 561 482

c

 

 

6 033 558

Denmark

a

 

 

1

b

 

 

6 654 588

c

 

 

 

France

a

 

 

18

b

 

 

3 491 455 804

c

 

 

36 600 000

Germany

a

1

5

38

b

513 035

21 646 903

818 180 923

c

 

 

 

Italy

a

 

 

1

b

 

 

1 039 000

c

 

 

1 972 586

Netherlands

a

 

 

 

b

 

 

 

c

 

 

58 360

Poland

a

1

2

35

b

1 353 030

185 654

72 875 572

c

 

 

15 365 998

Slovakia

a

 

 

4

b

 

 

4 370 526

c

 

 

1 617 124

Spain

a

 

 

6

b

 

 

12 917 548

c

 

 

12 920 597

Sweden

a

1

1

9

b

 

 

 

c

 

61 336

1 110 193

United Kingdom

a

3

 

10

b

111

 

572 481

c

 

 

 

Total per ML category

a

6

9

159

b

1 866 176

21 858 215

4 554 923 986

d

 

 

 

e

 

 

 


Andorra

 

 

ML1

ML2

ML3

ML15

Total

Austria

a

 

 

 

1

1

b

 

 

 

15 000

15 000

c

 

 

 

15 000

15 000

Belgium

a

1

 

 

 

1

b

28 970

 

 

 

28 970

c

 

 

 

 

 

France

a

 

1

1

 

2

b

 

6 970

18 610

 

25 580

c

 

 

 

 

 

Germany

a

23

 

1

 

24

b

206 741

 

108 260

 

315 001

c

 

 

 

 

 

Spain

a

12

 

1

 

13

b

28 966

 

13 757

 

42 723

c

25 584

 

2 049

 

27 633

Sweden

a

 

 

1

 

1

b

 

 

3 411

 

3 411

c

 

 

39 731

 

39 731

United Kingdom

a

1

 

 

 

1

b

719

 

 

 

719

c

 

 

 

 

 

Total per ML category

a

37

1

4

1

43

b

265 396

6 970

144 038

15 000

431 404

d

 

 

 

 

 

e

 

 

 

 

 


Angola

 

 

ML1

ML4

ML5

ML6

ML11

Total

Bulgaria

a

 

 

1

 

 

1

b

 

 

407

 

 

407

c

 

 

 

 

 

 

France

a

 

 

 

 

1

1

b

 

 

 

 

288 500 000

288 500 000

c

 

 

 

 

 

 

Lithuania

a

 

 

2

1

2

5

b

 

 

12 273 507

2 110 908

8 248 207

22 632 622

c

 

15 760 319

15 481 580

 

3 266 755

34 508 654

United Kingdom

a

1

 

 

1

 

2

b

51 256

 

 

2 674

 

53 930

c

 

 

 

 

 

 

Total per ML category

a

1

 

3

2

3

9

b

51 256

 

12 273 914

2 113 582

296 748 207

311 186 959

d

 

 

 

 

 

 

e

 

 

 

 

 

 


Antigua and Barbuda

 

 

ML1

Total

Austria

a

1

1

b

6 638

6 638

c

6 638

6 638

Italy

a

 

 

b

 

 

c

 

126 106

Total per ML category

a

1

1

b

6 638

6 638

d

 

 

e

 

 


Argentina

 

 

ML1

ML2

ML3

ML4

ML5

ML6

ML8

ML9

Austria

a

4

 

 

 

 

 

 

1

b

1 017 668

 

 

 

 

 

 

780

c

397 619

 

 

 

 

 

 

780

Belgium

a

1

 

 

 

 

 

 

 

b

24 890

 

 

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Bulgaria

a

 

 

 

3

 

 

 

 

b

 

 

 

1 281 575

 

 

 

 

c

 

 

 

1 051 956

 

 

 

 

Czech Republic

a

1

 

 

 

 

 

 

 

b

 

 

 

 

 

 

 

 

c

131 402

 

 

 

 

 

 

 

France

a

 

 

 

 

4

1

 

3

b

 

 

 

 

40 819 000

1 000 000

 

35 969 382

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Germany

a

12

 

 

 

2

2

5

1

b

372 144

 

 

 

2 527 548

845 900

793

17 200

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Hungary

a

3

 

 

 

 

 

 

 

b

432 750

 

 

 

 

 

 

 

c

75 320

 

 

 

 

 

 

 

Italy

a

1

1

1

 

 

 

 

 

b

3 360

62 505

18 450

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Netherlands

a

 

 

 

 

2

 

 

 

b

 

 

 

 

115 130

 

 

 

c

 

 

 

 

32 815

 

 

 

Spain

a

7

 

2

 

 

 

 

 

b

7 620

 

576

 

 

 

 

 

c

55 420

 

576

 

 

 

 

 

Sweden

a

 

 

 

 

 

 

 

 

b

 

 

 

 

 

 

 

 

c

 

1 345 029

112 768

 

 

 

 

 

United Kingdom

a

3

 

2

 

 

1

 

2

b

21 102

 

155 685

 

 

17 780

 

122 756

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Total per ML category

a

32

1

5

3

8

4

5

7

b

1 879 534

62 505

174 711

1 281 575

43 461 678

1 863 680

793

36 110 118

d

 

 

 

 

 

 

 

 

e

 

 

 

 

 

 

 

 


Argentina

 

 

ML10

ML11

ML13

ML14

ML15

ML17

ML18

ML21

Belgium

a

 

 

 

 

 

 

1

 

b

 

 

 

 

 

 

170 000

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Czech Republic

a

 

 

 

 

 

 

1

 

b

 

 

 

 

 

 

41 858

 

c

 

 

 

 

 

 

42 608

 

France

a

4

1

 

 

 

 

 

 

b

31 303 500

250 000

 

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Germany

a

10

1

 

 

 

1

1

1

b

181 173

196 685

 

 

 

200

2 293

7 561

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Italy

a

4

 

 

 

1

 

 

 

b

525 572

 

 

 

7 480

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Spain

a

1

 

 

 

2

 

 

 

b

130 948

 

 

 

 

 

 

 

c

130 948

 

 

 

 

 

 

 

Sweden

a

 

 

 

 

 

 

 

 

b

 

 

 

 

 

 

 

 

c

 

 

531

23 587

 

 

 

 

United Kingdom

a

1

 

2

 

 

 

 

 

b

11 092

 

24 625

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Total per ML category

a

20

2

2

 

3

1

3

1

b

32 152 285

446 685

24 625

 

7 480

200

214 151

7 561

d

 

 

 

 

 

 

 

 

e

 

 

 

 

 

 

 

 


Argentina

 

 

ML22

Total

Austria

a

 

5

b

 

1 018 448

c

 

398 399

Belgium

a

 

2

b

 

194 890

c

 

 

Bulgaria

a

 

3

b

 

1 281 575

c

 

1 051 956

Czech Republic

a

 

2

b

 

41 858

c

 

174 010

France

a

2

15

b

16 300 000

125 641 882

c

 

3 400 000

Germany

a

2

38

b

8 858

4 160 355

c

 

 

Hungary

a

 

3

b

 

432 750

c

 

75 320

Italy

a

 

8

b

 

617 367

c

 

706 805

Netherlands

a

 

2

b

 

115 130

c

 

32 815

Spain

a

 

12

b

 

139 144

c

 

186 944

Sweden

a

 

 

b

 

 

c

 

1 481 915

United Kingdom

a

1

12

b

7

353 047

c

 

 

Total per ML category

a

5

102

b

16 308 865

133 996 446

d

 

 

e

 

 


Armenia

 

 

ML1

ML3

ML4

ML7

ML13

ML22

Total

Bulgaria

a

1

2

2

 

 

 

5

b

360 675

11 658 800

15 267 530

 

 

 

27 287 005

c

 

9 205 446

780 000

 

 

 

9 985 446

Estonia

a

6

1

 

 

 

 

7

b

246 780

41 500

 

 

 

 

288 280

c

45 040

 

 

 

 

 

45 040

Lithuania

a

 

 

 

2

 

 

2

b

 

 

 

9 476

 

 

9 476

c

 

 

 

 

 

 

 

Poland

a

 

 

 

 

2

1

3

b

 

 

 

 

757 339

170 771

928 110

c

 

 

 

 

407 169

89 867

497 036

Total per ML category

a

7

3

2

2

2

1

17

b

607 455

11 700 300

15 267 530

9 476

757 339

170 771

28 512 871

d

 

 

 

 

 

 

 

e

 

 

 

 

 

 

 


Australia

 

 

ML1

ML2

ML3

ML4

ML5

ML6

ML7

ML8

Austria

a

19

2

 

2

1

2

 

 

b

5 576 073

2 893 650

 

525 776

82 500

1 000 000

 

 

c

1 068 849

477 953

 

525 776

82 500

 

 

 

Belgium

a

14

3

 

1

 

 

 

 

b

27 907 858

68 982

 

4 521 000

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Bulgaria

a

 

1

 

 

 

2

 

 

b

 

10 000

 

 

 

58 000

 

 

c

 

10 000

 

15 552

 

58 000

 

 

Croatia

a

1

 

 

 

 

 

 

 

b

33 573

 

 

 

 

 

 

 

c

33 753

 

 

 

 

 

 

 

Czech Republic

a

2

1

1

 

 

1

 

 

b

 

 

31 230

 

 

35 487

 

 

c

 

 

31 255

 

 

 

 

 

Denmark

a

1

1

 

3

1

1

 

 

b

1 232 156

865

 

46 272

4 200

12 880

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Finland

a

3

 

2

 

 

 

1

 

b

402 943

 

821 236

 

 

 

425 700

 

c

140 941

 

 

 

 

 

425 700

 

France

a

3

 

 

3

5

 

 

 

b

60 600

 

 

1 424 001

438 769 333

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Germany

a

140

 

15

6

15

25

 

9

b

3 481 183

 

20 581 961

3 573 777

1 950 487

130 292 413

 

4 800

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Ireland

a

4

 

 

 

2

 

 

 

b

126 885

 

 

 

246 223

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Italy

a

 

 

 

6

1

4

 

 

b

 

 

 

3 407 338

3 093 746

269 190

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Latvia

a

1

 

 

 

 

 

 

 

b

10 000

 

 

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Lithuania

a

1

 

 

 

 

 

 

 

b

 

 

 

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Malta

a

1

 

 

 

 

 

 

 

b

700

 

 

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Netherlands

a

1

 

 

 

1

 

 

 

b

400

 

 

 

366 786

 

 

 

c

 

 

 

 

 

36 705

187 660

 

Romania

a

 

 

 

 

 

 

 

 

b

 

 

 

 

 

 

 

 

c

21 330

 

 

 

 

 

 

 

Slovenia

a

 

 

3

 

 

 

 

 

b

 

 

220 289

 

 

 

 

 

c

 

 

128 813

 

 

 

 

 

Spain

a

1

 

1

 

1

1

 

 

b

650 000

 

696 800

 

40 000 000

35 000

 

 

c

265 750

 

 

4 748 000

2 636 420

 

 

 

Sweden

a

 

5

6

 

3

 

 

 

b

 

1 164 125

14 492 885

 

40 075 969

 

 

 

c

 

1 262 702

29 904

12 719

1 508 615

 

 

264 912

United Kingdom

a

39

2

7

9

1

1

43

2

b

6 629 327

53 562

199 101

2 902 222

656

4 906

7 698 878

200

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Total per ML category

a

231

15

35

30

31

37

44

11

b

46 111 698

4 191 184

37 043 502

16 400 386

524 589 900

131 707 876

8 124 578

5 000

d

 

 

 

 

 

 

 

 

e

 

 

 

 

 

 

 

 


Australia

 

 

ML9

ML10

ML11

ML13

ML14

ML15

ML16

ML17

Austria

a

 

 

1

 

 

2

1

 

b

 

 

400 004

 

 

453 614

8 119

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Czech Republic

a

 

 

1

 

 

 

 

 

b

 

 

4 983

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

France

a

15

11

6

4

 

 

1

1

b

137 487 451

68 552 252

83 660 944

9 008 000

 

 

1 500 000

18

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Germany

a

54

47

77

 

1

5

7

5

b

4 076 306

227 879 897

17 079 805

 

8 800 000

38 053

210 920

2 480 383

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Greece

a

 

 

 

 

 

3

 

 

b

 

 

 

 

 

78 104

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Italy

a

19

19

13

 

 

 

 

 

b

359 706

48 022 975

191 005

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Lithuania

a

 

 

 

 

 

3

 

 

b

 

 

 

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

1 008 544

 

 

Netherlands

a

2

1

1

 

 

 

 

 

b

368 979

366 786

366 786

 

 

 

 

 

c

1 216

 

 

 

10 000

 

2 899 412

 

Portugal

a

 

 

10

 

 

 

 

 

b

 

 

1 182 612

 

 

 

 

 

c

 

 

1 182 985

 

 

 

 

 

Spain

a

2

4

1

 

 

 

 

 

b

157 264

10 036 265

1 426 840

 

 

 

 

 

c

52 972

15 268 038

69 336

 

 

 

 

 

Sweden

a

 

3

3

 

4

1

1

1

b

 

1 491 228

1 871 930

 

120 462

 

 

6 043

c

 

597 369

538 449

 

120 462

124 001

 

5 618

United Kingdom

a

6

12

17

1

8

2

 

1

b

299 933

675 855

854 748

2 111

730 399

262 319

 

5 667

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Total per ML category

a

98

97

130

5

13

16

10

8

b

142 749 639

357 025 258

107 039 657

9 010 111

9 650 861

832 090

1 719 039

2 492 111

d

 

 

 

 

 

 

 

 

e

 

 

 

 

 

 

 

 


Australia

 

 

ML18

ML21

ML22

Total

Austria

a

1

 

3

34

b

94 846

 

287 250

11 321 832

c

94 846

 

 

2 249 924

Belgium

a

1

 

 

19

b

60 000

 

 

32 557 840

c

 

 

 

 

Bulgaria

a

 

 

 

3

b

 

 

 

68 000

c

 

 

 

83 552

Croatia

a

 

 

 

1

b

 

 

 

33 573

c

 

 

 

33 753

Czech Republic

a

 

 

 

6

b

 

 

 

71 700

c

 

 

 

31 255

Denmark

a

 

2

 

9

b

 

304 050

 

1 600 423

c

 

 

 

 

Finland

a

 

 

 

6

b

 

 

 

1 649 879

c

 

 

 

566 641

France

a

1

6

17

73

b

593 232

24 366 305

5 267 968

770 690 104

c

 

 

 

76 800 000

Germany

a

20

18

15

459

b

4 532 432

359 400

9 075 970

434 417 787

c

 

 

 

 

Greece

a

 

 

 

3

b

 

 

 

78 104

c

 

 

 

 

Ireland

a

 

1

1

8

b

 

100 000

50 000

523 108

c

 

 

 

 

Italy

a

 

2

5

69

b

 

829 570

1 991 806

58 165 336

c

 

 

 

18 791 560

Latvia

a

 

 

 

1

b

 

 

 

10 000

c

 

 

 

 

Lithuania

a

 

1

 

5

b

 

 

 

 

c

 

 

 

1 008 544

Malta

a

 

 

 

1

b

 

 

 

700

c

 

 

 

 

Netherlands

a

 

 

2

8

b

 

 

32 600

1 502 337

c

 

 

2 904

3 137 897

Poland

a

 

 

1

1

b

 

 

85 385

85 385

c

 

 

 

 

Portugal

a

 

 

 

10

b

 

 

 

1 182 612

c

 

 

 

1 182 985

Romania

a

 

 

 

 

b

 

 

 

 

c

 

 

 

21 330

Slovenia

a

 

 

 

3

b

 

 

 

220 289

c

 

 

 

128 813

Spain

a

 

 

1

12

b

 

 

275 000 000

328 002 169

c

 

 

 

23 040 516

Sweden

a

1

2

2

32

b

 

 

 

59 222 642

c

 

468

2 255 812

6 721 031

United Kingdom

a

 

1

7

159

b

 

2 778

133 792

20 456 454

c

 

 

 

 

Total per ML category

a

24

33

54

922

b

5 280 510

25 962 103

291 924 771

1 721 860 274

d

 

 

 

 

e

 

 

 

 


Austria

 

 

ML1

ML2

ML3

ML4

ML5

ML6

ML7

ML8

Belgium

a

9

 

1

 

 

2

 

3

b

83 755

 

14 300

 

 

1 520

 

56 910

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Bulgaria

a

2

 

 

 

2

 

 

 

b

861 700

 

 

 

36 700

 

 

 

c

121 150

 

 

 

36 700

 

 

 

Croatia

a

4

 

 

 

 

 

 

 

b

240 587

 

 

 

 

 

 

 

c

24 600

 

 

 

 

 

 

 

Czech Republic

a

3

 

 

 

 

1

 

2

b

 

 

 

 

 

 

 

 

c

522 210

 

2 323 882

 

 

1 085 836

79 546

273 088

Denmark

a

 

 

 

5

 

 

 

 

b

 

 

 

 

 

 

 

 

c

 

 

 

84 237

 

 

 

 

Finland

a

2

 

 

 

 

 

 

 

b

500 591

 

 

 

 

 

 

 

c

17 820

 

11 202

 

 

1 723 840

 

 

France

a

 

 

 

2

1

 

 

1

b

 

 

 

21 755 000

9 920 450

 

 

20 000

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Germany

a

4

9

46

12

4

213

 

 

b

15 199

195 214

7 355 122

311 480

31 385

63 759 477

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Hungary

a

7

 

1

7

 

14

 

1

b

5 339 700

 

30 252

5 260 613

 

793 596

 

1 000

c

1 637

 

 

1 566 798

 

104 636

 

 

Italy

a

 

1

1

 

2

3

 

 

b

 

 

 

 

26 535 524

26 257

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Lithuania

a

2

 

5

 

 

 

 

 

b

5 588

 

147 607

 

 

 

 

 

c

 

 

142 344

 

 

 

 

 

Netherlands

a

4

 

 

 

 

2

 

 

b

11 300

 

 

 

 

400 000

 

 

c

 

 

 

 

 

133 999

 

 

Poland

a

4

 

1

 

 

 

 

 

b

1 644 375

 

100

 

 

 

 

 

c

87 593

 

 

 

 

 

 

 

Portugal

a

 

 

 

 

 

 

 

 

b

 

 

 

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

269 478

 

 

Romania

a

3

 

 

 

 

 

 

 

b

147 103

 

 

 

 

 

 

 

c

36 759

 

 

 

 

 

 

 

Slovenia

a

1

5

4

 

 

 

 

 

b

7 822 640

16 564

294 420

 

 

 

 

 

c

195 879

30 023

127 837

 

 

38 000

719 666

 

Spain

a

3

 

1

 

 

3

 

 

b

118 125

 

1 917 000

 

 

 

 

 

c

63 900

 

1 252 000

 

 

 

 

 

Sweden

a

3

 

6

 

 

2

 

2

b

 

 

1 973 223

 

 

43 859 649

 

165 692

c

4 214

6 642

3 160 895

17 856

 

17 278 126

 

4 214

United Kingdom

a

9

1

1

4

1

2

1

 

b

2 691 547

 

10 201

8 645

155 574

13 954

528

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Total per ML category

a

60

16

67

30

10

242

1

9

b

19 482 210

211 778

11 742 225

27 335 738

36 679 633

108 854 453

528

243 602

d

 

 

 

 

 

 

 

 

e

 

 

 

 

 

 

 

 


Austria

 

 

ML9

ML10

ML11

ML13

ML14

ML15

ML16

ML17

Czech Republic

a

 

 

 

1

 

 

 

 

b

 

 

 

 

 

 

 

 

c

 

85 265

 

26 344

 

 

155 727

 

Estonia

a

 

 

 

 

 

1

 

 

b

 

 

 

 

 

42 988

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

France

a

 

2

2

2

 

2

 

1

b

 

366 500

4 185 000

1 770 000

 

105 816 100

 

53 000

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Germany

a

5

3

5

1

 

2

45

32

b

12 759

163 410

1 796 543

310 792

 

18 420

10 412 873

516 922

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Hungary

a

 

 

 

 

 

 

1

 

b

 

 

 

 

 

 

30 190

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Italy

a

 

2

3

 

 

 

 

 

b

 

97 038

 

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Lithuania

a

 

 

 

 

 

 

 

 

b

 

 

 

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

2 348 363

 

 

Portugal

a

 

 

 

 

1

 

 

 

b

 

 

 

 

436 704

 

 

 

c

 

26 650

 

 

 

 

 

 

Romania

a

 

1

 

 

 

 

 

 

b

 

1 750

 

 

 

 

 

 

c

 

1 750

 

 

 

 

 

 

Slovakia

a

 

 

 

2

 

 

 

 

b

 

 

 

65 100

 

 

 

 

c

 

 

 

65 100

 

 

 

 

Spain

a

 

2

 

 

 

 

 

 

b

 

 

 

 

 

 

 

 

c

 

6 664 970

 

 

 

 

 

 

Sweden

a

 

1

1

1

 

 

 

1

b

 

824 171

 

 

 

 

 

73 099

c

 

679 475

 

 

2 506 828

 

 

92 532

United Kingdom

a

 

4

7

3

 

6

 

 

b

 

112 812

89 322

1 085 127

 

1 773 118

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Total per ML category

a

5

15

18

10

1

11

46

34

b

12 759

1 565 681

6 070 865

3 231 019

436 704

107 650 626

10 443 063

643 021

d

 

 

 

 

 

 

 

 

e

 

 

 

 

 

 

 

 


Austria

 

 

ML18

ML21

ML22

Total

Belgium

a

 

 

 

15

b

 

 

 

156 485

c

 

 

 

 

Bulgaria

a

 

 

 

4

b

 

 

 

898 400

c

 

 

 

157 850

Croatia

a

 

 

 

4

b

 

 

 

240 587

c

 

 

 

24 600

Czech Republic

a

 

 

 

7

b

 

 

 

 

c

 

 

 

4 551 898

Denmark

a

 

1

 

6

b

 

 

 

 

c

 

 

 

84 237

Estonia

a

 

 

 

1

b

 

 

 

42 988

c

 

 

 

 

Finland

a

 

 

 

2

b

 

 

 

500 591

c

 

 

 

1 752 862

France

a

 

 

7

20

b

 

 

24 300 800

168 186 850

c

 

 

 

700 000

Germany

a

64

11

21

477

b

502 827

131 916

1 307 905

86 842 244

c

 

 

 

 

Hungary

a

 

 

 

31

b

 

 

 

11 455 351

c

 

 

 

1 673 071

Italy

a

 

 

 

12

b

 

 

 

26 658 819

c

 

 

 

40 094 759

Lithuania

a

 

 

 

7

b

 

 

 

153 195

c

 

 

 

2 490 707

Netherlands

a

 

 

 

6

b

 

 

 

411 300

c

 

 

 

133 999

Poland

a

 

1

2

8

b

 

166 180

207 451

2 018 106

c

 

166 180

107 451

361 224

Portugal

a

1

 

 

2

b

501 173

 

 

937 877

c

501 173

 

 

797 301

Romania

a

 

 

 

4

b

 

 

 

148 853

c

 

 

 

38 509

Slovakia

a

 

 

 

2

b

 

 

 

65 100

c

 

 

 

65 100

Slovenia

a

 

 

 

10

b

 

 

 

8 133 624

c

 

 

 

1 111 405

Spain

a

 

 

1

10

b

 

 

 

2 035 125

c

 

 

 

7 980 870

Sweden

a

 

1

1

19

b

 

 

 

46 895 834

c

 

 

 

23 750 782

United Kingdom

a

 

 

 

39

b

 

 

 

5 940 828

c

 

 

 

 

Total per ML category

a

65

14

32

686

b

1 004 000

298 096

25 816 156

361 722 157

d

 

 

 

 

e

 

 

 

 


Azerbaijan

 

 

ML1

ML2

ML3

ML5

ML6

ML7

ML9

ML10

Austria

a

4

 

 

 

 

 

 

 

b

291 400

 

 

 

 

 

 

 

c

99 057

 

 

 

 

 

 

 

Bulgaria

a

 

 

4

 

 

 

 

 

b

 

 

20 484 571

 

 

 

 

 

c

 

 

21 691 426

 

 

 

 

 

Croatia

a

1

 

2

 

 

 

 

 

b

73 349

 

123 776

 

 

 

 

 

c

73 349

 

 

 

 

 

 

 

Czech Republic

a

 

 

 

 

 

1

 

2

b

 

 

 

 

 

357 601

 

983 787

c

 

 

 

 

 

 

 

662 414

France

a

 

 

1

1

 

 

1

 

b

 

 

16 580 000

205 320 000

 

 

609 420 000

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Germany

a

 

 

 

 

1

 

 

1

b

 

 

 

 

1 800

 

 

44 036

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Romania

a

 

1

 

5

 

 

 

 

b

 

13 218

 

44 572

 

 

 

 

c

19 752

13 218

 

44 234

 

 

 

 

Slovakia

a

 

 

 

 

1

 

 

 

b

 

 

 

 

23 928

 

 

 

c

 

 

 

 

23 928

 

 

 

Total per ML category

a

5

1

7

6

2

1

1

3

b

364 749

13 218

37 188 347

205 364 572

25 728

357 601

609 420 000

1 027 823

d

1

 

 

1

1

 

 

 

e

1(1)

 

 

1(1)

1(1)

 

 

 


Azerbaijan

 

 

ML11

ML13

ML14

ML22

Total

Austria

a

 

 

 

 

4

b

 

 

 

 

291 400

c

 

 

 

 

99 057

Bulgaria

a

 

1

 

 

5

b

 

6 420

 

 

20 490 991

c

 

6 420

 

 

21 697 846

Croatia

a

 

 

 

 

3

b

 

 

 

 

197 125

c

 

 

 

 

73 349

Czech Republic

a

 

 

 

 

3

b

 

 

 

 

1 341 388

c

 

 

 

 

662 414

France

a

 

 

1

 

4

b

 

 

90 000 000

 

921 320 000

c

 

 

 

 

 

Germany

a

 

 

 

 

2

b

 

 

 

 

45 836

c

 

 

 

 

 

Romania

a

 

 

 

 

6

b

 

 

 

 

57 790

c

 

 

 

84 420

161 624

Slovakia

a

 

 

 

 

1

b

 

 

 

 

23 928

c

 

 

 

 

23 928

Total per ML category

a

 

1

1

 

28

b

 

6 420

90 000 000

 

943 768 458

d

1

 

 

 

4

e

1(1)

 

 

 

1(4)


Bahrain

 

 

ML1

ML2

ML3

ML4

ML5

ML6

ML7

ML8

Cyprus

a

1

 

 

 

 

 

 

 

b

53 460

 

 

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Czech Republic

a

4

 

 

 

 

1

 

 

b

265 960

 

 

 

 

 

 

 

c

708 920

 

118 917

 

 

80 713

 

 

France

a

 

1

 

1

 

 

 

 

b

 

1 200 000

 

21 074 200

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Germany

a

1

 

 

 

 

1

 

 

b

500

 

 

 

 

192 375

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Greece

a

 

 

 

1

 

 

 

 

b

 

 

 

314 000

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Italy

a

1

1

1

 

2

 

 

 

b

567 220

2 012

2 742

 

2 900 000

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Netherlands

a

 

 

 

 

1

 

 

 

b

 

 

 

 

18 900

 

 

 

c

 

 

 

 

9 000

 

 

 

Slovakia

a

3

 

 

 

 

 

 

 

b

282 843

 

 

 

 

 

 

 

c

1 299

 

 

 

 

 

 

 

Spain

a

 

 

 

1

 

 

 

 

b

 

 

 

812 181

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

United Kingdom

a

16

 

7

1

8

 

2

1

b

1 486 860

 

42 658

1 718 227

435 495

 

5 386

72 275

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Total per ML category

a

26

2

8

4

11

2

2

1

b

2 656 843

1 202 012

45 400

23 918 608

3 354 395

192 375

5 386

72 275

d

 

 

 

 

 

 

 

 

e

 

 

 

 

 

 

 

 


Bahrain

 

 

ML9

ML10

ML11

ML13

ML14

ML15

ML22

Total

Cyprus

a

 

 

 

 

 

 

 

1

b

 

 

 

 

 

 

 

53 460

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Czech Republic

a

 

 

1

 

 

 

 

6

b

 

 

 

 

 

 

 

265 960

c

 

 

 

 

 

 

 

908 550

France

a

 

 

1

 

 

1

 

4

b

 

 

6 350 000

 

 

9 392 000

 

38 016 200

c

 

 

 

 

 

 

 

2 000 000

Germany

a

1

1

1

1

 

1

1

8

b

15 450 000

30 704

380 000

500

 

25 700

120 000

16 199 779

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Greece

a

 

 

 

 

 

 

 

1

b

 

 

 

 

 

 

 

314 000

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Italy

a

 

 

 

 

 

 

 

5

b

 

 

 

 

 

 

 

3 471 974

c

 

 

 

 

 

 

 

18 388 365

Netherlands

a

 

 

 

 

 

 

 

1

b

 

 

 

 

 

 

 

18 900

c

 

 

 

 

 

 

 

9 000

Portugal

a

 

 

 

 

 

 

 

 

b

 

 

 

 

 

 

 

 

c

 

 

341 336

 

 

 

 

341 336

Slovakia

a

 

 

 

 

 

 

 

3

b

 

 

 

 

 

 

 

282 843

c

 

 

 

 

 

 

 

1 299

Spain

a

 

1

 

 

 

 

 

2

b

 

 

 

 

 

 

 

812 181

c

 

 

 

 

 

 

 

 

United Kingdom

a

 

13

2

 

1

1

2

54

b

 

18 424 467

128 904

 

132 138

562 199

 

23 008 609

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Total per ML category

a

1

15

5

1

1

3

3

85

b

15 450 000

18 455 171

6 858 904

500

132 138

9 979 899

120 000

82 443 906

d

 

1

 

 

 

 

 

1

e

 

3(1),4(1)

 

 

 

 

 

3(1),4(1)


Bangladesh

 

 

ML1

ML2

ML3

ML4

ML5

ML6

ML7

ML8

Austria

a

13

 

1

 

 

 

 

 

b

180 655

 

2 866

 

 

 

 

 

c

46 125

 

 

 

 

 

 

 

Bulgaria

a

 

 

 

2

 

 

 

 

b

 

 

 

764 749

 

 

 

 

c

343 240

 

20 372

 

 

 

 

 

Czech Republic

a

1

 

1

 

 

 

 

 

b

 

 

 

 

 

 

 

 

c

382

 

20

 

 

78 176

 

 

France

a

 

 

 

2

1

 

 

 

b

 

 

 

18 021 000

49 603 000

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Germany

a

 

 

 

 

 

2

 

1

b

 

 

 

 

 

403 300

 

22

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Italy

a

1

4

 

1

1

2

 

 

b

466 200

11 867 334

 

358 110

2 284 608

11 950 436

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Netherlands

a

 

 

 

 

2

 

 

 

b

 

 

 

 

1 100 000

 

 

 

c

 

 

 

 

347 487

 

 

 

Poland

a

 

 

1

 

 

 

 

 

b

 

 

432 000

 

 

 

 

 

c

1 257 132

 

432 000

 

 

 

 

 

Slovakia

a

 

 

 

 

 

2

 

 

b

 

 

 

 

 

824 457

 

 

c

 

 

 

 

 

412 324

 

 

Spain

a

 

 

1

 

 

 

 

 

b

 

 

1 023 907

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

United Kingdom

a

6

 

2

8

 

1

1

2

b

44 794

 

120 347

1 641 461

 

22 736

7 675

128

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Total per ML category

a

21

4

6

13

4

7

1

3

b

691 649

11 867 334

1 579 120

20 785 320

52 987 608

13 200 929

7 675

150

d

2

 

2

 

 

 

1

 

e

1(1),2(1),7(1)

 

2(1),7(2)

 

 

 

1(1)

 


Bangladesh

 

 

ML9

ML10

ML11

ML13

ML14

ML15

ML17

ML18

Austria

a

 

 

 

 

 

 

 

2

b

 

 

 

 

 

 

 

106 655

c

 

 

 

 

 

 

 

95 716

Czech Republic

a

 

14

2

 

 

 

 

 

b

 

360 693

 

 

 

 

 

 

c

 

1 480 468

4 932 168

 

 

 

 

 

France

a

1

 

6

 

 

 

1

 

b

2 630 020 000

 

83 720 000

 

 

 

165 000 000

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Germany

a

 

 

3

 

1

1

 

 

b

 

 

4 254 037

 

712 048

1 565 385

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Greece

a

 

 

 

 

 

1

 

 

b

 

 

 

 

 

1 451 843

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Italy

a

 

1

1

 

 

1

 

 

b

 

30 376 440

3 382 500

 

 

46 732

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Lithuania

a

 

1

1

 

 

 

 

 

b

 

480

14 200

 

 

 

 

 

c

 

480

 

 

 

 

 

 

Poland

a

 

2

 

 

 

 

 

 

b

 

1 362 215

 

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Portugal

a

 

 

2

 

 

 

 

 

b

 

 

925 160

 

 

 

 

 

c

 

 

977 935

 

 

 

 

 

Spain

a

1

 

1

 

 

 

 

 

b

 

 

11 447 987

 

 

 

 

 

c

 

811 398

 

 

 

 

 

 

United Kingdom

a

3

5

4

7

 

1

 

 

b

48 985

6 784

160 560

215 433

 

40 110

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Total per ML category

a

5

23

20

7

1

4

1

2

b

2 630 068 985

32 106 612

103 904 444

215 433

712 048

3 104 070

165 000 000

106 655

d

 

 

 

 

 

 

 

 

e

 

 

 

 

 

 

 

 


Bangladesh

 

 

ML21

ML22

Total

Austria

a

 

 

16

b

 

 

290 176

c

 

 

141 841

Bulgaria

a

 

 

2

b

 

 

764 749

c

 

 

363 612

Czech Republic

a

 

 

18

b

 

 

360 693

c

 

 

6 491 214

France

a

1

 

12

b

50 000

 

2 946 414 000

c

 

 

700 000

Germany

a

 

1

9

b