13.6.2019   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 197/21


Anbudsinbjudan avseende tilldelning av licenser för undersökning och utvinning av kolväten i Dinariska alperna

(2019/C 197/04)

Kroatiska staten uppmanar alla intresserade att lämna in anbud för att erhålla en licens för undersökning och utvinning av kolväten i det tillgängliga undersökningsområdet i Dinariska alperna.

Upphandlingsdokument samt all information och alla meddelanden om förfarandet finns på miljöskydds- och energiministeriets webbplats www.mzoe.hr och på Kroatiens byrå för kolväten – www.azu.hr.

1.   ALLMÄN INFORMATION OM LICENSER

Licenser för undersökning och utvinning av kolväten ska utfärdas för undersökningsområden i Dinariska alperna. Licenser för undersökning och utvinning ger investerare rätt att undersöka kolväten i ett särskilt undersökningsområde och att ingå kontrakt för undersökning och utvinning av kolväten, samt direkt tilldelning av licenser för kolväteutvinning förutsatt att de uppfyller alla villkor enligt lagen om undersökning och utvinning av kolväten.

Licenser för undersökning och utvinning kommer att tilldelas framgångsrika anbudsgivare för en period av 30 år, som inbegriper både undersökningsperioden och utvinningsperioden, med början den dag då avtalet träder i kraft.

När det gäller villkoren för licenser kommer investerare att ingå ett avtal med kroatiska staten om undersökning av kolväten och om uppdelning av vinsten av utvinningen inom sex månader från den dag då licensen för undersökning och utvinning utfärdades.

2.   INFORMATION OM UNDERSÖKNINGSOMRÅDET

Upphandlingsförfarandet för licenser för undersökning och utvinning av kolväten i Dinariska alperna gäller fyra undersökningsområden:

1.

Undersökningsområde Dinaridi-13 (DI-13)

2.

Undersökningsområde Dinaridi-14 (DI-14)

3.

Undersökningsområde Dinaridi-15 (DI-15)

4.

Undersökningsområde Dinaridi-16 (DI-16)

Kartor och koordinater för undersökningsområdena finns i upphandlingsdokumenten.

3.   PRELIMINÄRT DATUM/TIDSFRIST FÖR BEVILJANDE AV LICENSER

Anbuden ska lämnas in senast den 10 september 2019 och tidsfristen för beviljande av licenser är december 2019.

4.   KRITERIER FÖR URVAL AV ANBUDSGIVARE

Med tillämpning av artikel 2.2 i Europaparlamentets och rådets direktiv 94/22/EG av den 30 maj 1994 om villkoren för beviljande och utnyttjande av tillstånd för prospektering efter samt undersökning och utvinning av kolväten (EGT L 164 30.6.1994) när det gäller nationell säkerhet, och i enlighet med artikel 19 i lagen om undersökning och utvinning av kolväten, ska följande kriterier beaktas vid urvalet av de mest fördelaktiga anbudsgivarna:

1.

Anbudsgivarens tekniska, ekonomiska och yrkesmässiga kapacitet.

2.

Hur anbudsgivaren avser att bedriva den verksamhet som omfattas av licensen för undersökning och utvinning av kolväten.

3.

Anbudets kvalitet totalt sett.

4.

De ekonomiska villkor som anbudsgivaren erbjuder i utbyte mot licensen för undersökning och utvinning av kolväten.

5.

Eventuell brist på effektivitet eller ansvar i någon form som anbudsgivaren visat i ett annat land och i samband med tidigare verksamhet som omfattats av en licens för undersökning och utvinning av kolväten.

Ett annat kriterium när det gäller att välja ut anbudsgivaren är den avgift som krävs för att ingå avtal om undersökning och utvinning av kolväten, där minimibeloppet fastställs i det dekret som avses i artikel 51 i lagen om undersökning och utvinning av kolväten.

Om två eller fler anbud, efter utvärdering enligt kriterierna i lagen om undersökning och utvinning av kolväten, anses likvärdiga, kommer andra relevanta, objektiva och icke-diskriminerande kriterier att beaktas inför det slutgiltiga beslutet.