7.6.2019   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 192/6


Rådets slutsatser om EU:s strategiska förhållningssätt till internationella kulturella förbindelser och en ram för insatser

(2019/C 192/04)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD,

SOM GRUNDAR SIG PÅ

1.

Unescos konvention om skydd för och främjande av mångfalden av kulturyttringar (2005) (1),

2.

rådets slutsatser av den 23 maj 2017 om EU:s strategiska förhållningssätt till internationella kulturella förbindelser (2),

3.

det nya europeiska samförståndet om utveckling: ”Vår värld, vår värdighet, vår framtid” av den 7 juni 2017 (3).

4.

rådets slutsatser av den 23 maj 2018 om behovet att framhäva kulturarvet i EU:s politik (4),

5.

rådets slutsatser av den 27 november 2018 om arbetsplanen för kultur 2019–2022 (5),

SOM VÄLKOMNAR

6.

det gemensamma meddelandet från kommissionen och den höga representanten, Mot en EU-strategi för internationella kulturella förbindelser (2016),

7.

meddelandet från kommissionen, En ny europeisk agenda för kultur (2018),

SOM NOTERAR

8.

rapporten om det aktuella läget för partnerskapet mellan kluster av EU:s nationella kulturinstitut (Eunic) och EU-delegationerna, från juli 2018, och dess rekommendationer (6),

9.

lanseringen av projektet för europeiska kulturhus, som syftar till att testa och genomföra innovativa modeller för samarbete mellan europeiska aktörer och lokala aktörer i tredjeländer (7),

SOM KONSTATERAR ATT

10.

Europeiska unionens utrikespolitik grundar sig på en utveckling av medlemsstaternas ömsesidiga politiska solidaritet, på en identifiering av frågor av allmänt intresse och på förverkligandet av en ständigt ökande grad av samstämmighet i medlemsstaternas åtgärder,

11.

unionens åtgärder på kulturområdet grundas på EU:s befogenhet att vidta åtgärder för att stödja, samordna eller komplettera medlemsstaternas åtgärder,

12.

kulturell mångfald och interkulturell dialog utgör en integrerad del av Europeiska unionens värden och spelar en viktig roll för att främja mänskliga rättigheter, konstnärlig frihet, respekt och tolerans gentemot andra, ömsesidig förståelse, konfliktförebyggande, försoning och bekämpande av extremism, och bidrar till demokratisering, god samhällsstyrning och fredligare samhällen,

13.

eftersom kultur i första hand har ett eget värde har den positiva socioekonomiska effekter och förbättrar livskvaliteten samtidigt som dess positiva roll när det gäller yttre förbindelser erkänns i allt högre grad,

SOM AVSER ATT

14.

ge EU:s utrikespolitik ökad ändamålsenlighet och genomslagskraft genom att integrera internationella kulturella förbindelser inom ramen för EU:s utrikespolitiska instrument, särskilt med ett långsiktigt perspektiv,

15.

förbättra samstämmigheten i EU:s ståndpunkter och insatser på multilateral nivå i syfte att öka EU:s effektivitet som en sammanhållande kraft i de internationella förbindelserna, bland annat genom att undanröja hinder för att alla berörda parter ska kunna fungera effektivt,

16.

främja ömsesidigt lärande, förståelse och förtroende över kulturgränserna mellan EU och dess partner för yttre förbindelser samtidigt som man stärker lokala kultursektorer som motorer för inkluderande och hållbar utveckling, sociala och kulturella framsteg samt främjar kulturell mångfald, innovation och ekonomisk motståndskraft,

17.

ömsesidigt stärka de externa dimensionerna av kulturpolitik, kulturprogram och kulturprojekt samt den kulturella och kreativa dimensionen av de internationella förbindelserna mellan EU och dess medlemsstater genom att stärka det sektorsövergripande samarbetet mellan och inom unionsinstitutionerna och medlemsstaterna,

18.

eftersträva synergieffekter och komplementaritet mellan den verksamhet som bedrivs av EU och dess medlemsstater i tredjeländer, inbegripet deras diplomatiska och konsulära beskickningar samt EU:s nätverk av nationella kulturinstitut (Eunic),

SOM TAR VEDERBÖRLIG HÄNSYN TILL

19.

medlemsstaternas, kommissionens och Europeiska utrikestjänstens respektive behörighetsområden samt subsidiaritets- och komplementaritetsprinciperna,

SOM RESPEKTERAR

20.

kulturell mångfald, konstnärlig frihet och kultursektorns oberoende,

SOM INSER BEHOVET AV

21.

ett övergripande synsätt på kultur som inbegriper den kulturella och kreativa sektorn, konst, vetenskap, utbildning, turism och kulturarv osv.,

22.

att fortsätta kampen mot olaglig handel med kulturföremål,

23.

delaktighet: medlemsstaternas engagemang i tredjeländer bör uppmuntras och underlättas, även där de inte har några diplomatiska eller konsulära beskickningar,

24.

en ny anda av dialog, ömsesidig förståelse och gemensamt lärande, som omfattar samarbete med lokala aktörer och det civila samhället på alla plan (planering, utformning och genomförande) på lika villkor, med sikte på en bottom-up-strategi med direkta personkontakter, lokalt självbestämmande, deltagande och gemensamt skapande,

25.

en decentraliserad strategi som kräver politik och projekt som är anpassade till lokala förhållanden, behov och ambitioner,

26.

att förklara och öka medvetenheten, bl.a. om EU-institutionernas och medlemsstaternas respektive roller och ömsesidiga förväntningar, parallellt med deras diplomatiska och konsulära beskickningar, kulturinstitut och nätverk som t.ex. Eunic och andra berörda parter,

27.

flexibilitet vid utformning av finansieringsverktyg och administrativa verktyg för att stödja även små och medelstora projekt och matcha den lokala kapaciteten,

FASTSTÄLLER DÄRFÖR FÖLJANDE RAM FÖR INSATSER GENOM ATT UPPMANA MEDLEMSSTATERNA ATT

28.

i förekommande fall stärka samarbetet mellan berörda ministerier, särskilt kultur- och utrikesministerierna,

29.

när så är lämpligt vidareutveckla befintliga nätverk för kunskaps- och kompetensutveckling samt uppmuntra utbyte mellan den akademiska världen och yrkesverksamma på området för internationella kulturella förbindelser,

30.

i samband med att de innehar ordförandeskapet i Europeiska unionens råd utnyttja de informella mötena mellan högre tjänstemän från kulturministerier och högre tjänstemän för kultur i utrikesministerier för att analysera och åtfölja genomförandet av detta strategiska förhållningssätt, utöver möten i rådet och dess berörda geografiska och temainriktade förberedande organ, som fortsätter att vara den viktigaste instansen för politisk vägledning, beslutsutformning och beslutsfattande,

31.

stärka deras deltagande i utarbetandet, genomförandet, övervakningen och utvärderingen av gemensamma lokala kulturstrategier och kulturprojekt i tredjeländer; Eunic och samarbetet mellan diplomatiska och konsulära beskickningar skulle kunna bidra till att detta mål uppnås,

UPPMANA KOMMISSIONEN OCH UNIONENS HÖGA REPRESENTANT FÖR UTRIKES FRÅGOR OCH SÄKERHETSPOLITIK ATT

32.

integrera principerna och målen för detta strategiska förhållningssätt och stärka samarbetet med berörda rådsorgan vid utformning och genomförande av befintliga och framtida tematiska och geografiska ramar, t.ex. inom ramen för utvidgning, utveckling och länder som omfattas av den europeiska grannskapspolitiken eller strategiska partner,

33.

säkerställa lämplig sakkunskap på området för kulturella förbindelser,

34.

utse kulturella kontaktpunkter och säkerställa tillräcklig kapacitet för kultur inom EU:s delegationer,

35.

inrätta en gemensam kontaktpunkt på internet med tillgång till information om EU:s politik, program och åtgärder som genomförs av kommissionen och Europeiska utrikestjänsten avseende internationella kulturella förbindelser.

36.

ta med aspekten om internationella kulturella förbindelser, när så är lämpligt, i den regelbundna rapporteringen om utrikespolitiska åtgärder och program, bl.a. inom ramen för den globala strategin,

UPPMANA MEDLEMSSTATERNA, KOMMISSIONEN OCH UNIONENS HÖGA REPRESENTANT FÖR UTRIKES FRÅGOR OCH SÄKERHETSPOLITIK ATT, INOM SINA RESPEKTIVE BEHÖRIGHETSOMRÅDEN OCH MED VEDERBÖRLIG HÄNSYN TILL SUBSIDIARITETS- OCH KOMPLEMENTARITETSPRINCIPERNA,

37.

stärka samordningen, synergieffekterna och den strategiska vägledningen om hur man bäst främjar internationella kulturella förbindelser, särskilt genom regelbunden medverkan av rådet och dess relevanta förberedande organ och särskilda expertgrupper,

38.

ytterligare stärka kulturens roll i politik och program inom ramen för yttre förbindelser, även inom den gemensamma utrikes och säkerhetspolitiken,

39.

främja samarbete i enlighet med målen för detta strategiska förhållningssätt med tredjeländer och relevanta internationella organisationer, i synnerhet Unesco och Europarådet,

40.

öka ansträngningarna för att nå gemensamma EU-ståndpunkter i multilaterala forum och nätverk och, i förekommande fall, tala med en röst om frågor som påverkar internationella kulturella förbindelser,

41.

stödja insatser för att stärka kulturens roll som en horisontell drivkraft för målen för hållbar utveckling,

42.

genom lämpliga institutionella och rättsliga ramar samt stödåtgärder underlätta rörligheten för konstnärer och kulturarbetare mellan EU och tredjeländer,

43.

utveckla partnerskap med internationella organisationer och institutioner som främjar kulturens och kulturarvets roll för att skapa fred i konfliktområden och före detta konfliktområden,

44.

lägga särskild vikt på genomförandet av gemensamma projekt och gemensamma åtgärder i tredjeländer på grundval av en gemensam strategisk vision som utvecklats på lokal nivå av medlemsstaterna, deras diplomatiska och konsulära beskickningar, deras kulturinstitut, Eunic, EU:s delegationer och lokala aktörer; tillräckliga ramar och instrument bör utvecklas för detta ändamål,

45.

bättre utnyttja befintliga forum, mekanismer, nätverk och databaser för informationsutbyte och utbyte av bästa praxis, bl.a. den kulturdiplomatiska plattformen.

(1)  https://en.unesco.org/creativity/convention

(2)  EUT C 189, 15.6.2017, s. 38.

(3)  EUT C 210, 30.6.2017, s. 1.

(4)  EUT C 196, 8.6.2018, s. 20.

(5)  EUT C 460, 21.12.2018, s. 12.

(6)  https://www.eunicglobal.eu/news/report-on-the-current-state-of-the-partnership-between-eunic-clusters-and-eu-delegations

(7)  https://www.eunicglobal.eu/european-houses-of-culture


BILAGA

Huvudsakliga politiska referensdokument

Haagkonventionen om skydd för kulturell egendom i händelse av väpnad konflikt (1954).

Unescos konvention om åtgärder för att förbjuda och förhindra olovlig införsel, utförsel och överlåtelse av äganderätten till kulturegendom (1970).

Unescos konvention om skydd för världens kultur- och naturarv (1972).

Unescos konvention om tryggande av det immateriella kulturarvet (2003).

Unescos konvention om skydd för och främjande av mångfalden av kulturyttringar (2005).

FN:s Agenda 2030 för hållbar utveckling (2015).

Europarådets konventioner om kultur, byggnadskulturarv, arkeologiskt kulturarv, kulturarvets betydelse för samhället och landskapet.

Rådets slutsatser av den 20 november 2008 om främjande av kulturell mångfald och interkulturell dialog i unionens och dess medlemsstaters yttre förbindelser.

Rådets slutsatser av den 24 november 2015 om kultur i EU:s yttre förbindelser med fokus på kultur i utvecklingssamarbetet.

Rådets slutsatser av den 17 oktober 2016 om den globala strategin för EU:s utrikes- och säkerhetspolitik.