22.10.2019   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 358/1


Meddelande i enlighet med artikel 34.7 a) iii) i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 om beslut som rör bindande besked från medlemsstaternas tullmyndigheter avseende klassificering av varorna i tullnomenklaturen

(2019/C 358/01)

Tullmyndigheterna ska återkalla beslut som rör bindande besked från dagens datum, om dessa visar sig oförenliga med tolkningen av tullnomenklaturen enligt följande internationella tullåtgärder:

Klassificeringsbeslut, klassificeringsuttalanden eller ändringar i de förklarande anmärkningarna till nomenklaturen till systemet för harmoniserad varubeskrivning och kodifiering som antagits av Tullsamarbetsrådet (Tullsamarbetsrådets dokument nr NC2570 - rapport från 62:e sammanträdet i HS-kommittén och Tullsamarbetsrådets dokument nr NC2626 - rapport från 63:e sammanträdet i HS-kommittén):

ÄNDRINGAR TILL DE FÖRKLARANDE ANMÄRKNINGARNA I ENLIGHET MED FÖRFARANDET I ARTIKEL 8 I KONVENTIONEN BETRÄFFANDE HS OCH KLASSIFICERINGSUTTALANDEN OCH BESLUT OM KLASSIFICERING SOM UTGIVITS AV VÄRLDSTULLORGANISATIONENS HS-KOMMITTÉ

(HS-KOMMITTÉNS 62:e SAMMANTRÄDE I SEPTEMBER 2018)

DOKUMENT NC2570

Klassificeringsuttalanden godkända av HS-kommittén

6306.22/1

M/8

(HS-KOMMITTÉNS 63:e SAMMANTRÄDE I MARS 2019)

DOKUMENT NC2626

Ändringar av de förklarande anmärkningarna till nomenklaturen vilka bifogats HS-konventionen

Kapitel 3

O/11

03.07

O/11

Kapitel 16

O/11

16.05

O/11

26.21

O/16

28.11

O/16

Kapitel 29

O/8

Kapitel 29 Bilaga

O/9

29.38

O/4

30.01

O/2

30.02

O/7

Kapitel 37

O/10

37.01

O/10

38.24

O/16 och O/21

90.18

O/36

Klassificeringsuttalanden godkända av HS-kommittén

1202.42/1

O/12

1704.90/11

O/13

2523.90/1

O/14

3004.90/8

O/17

3208.20/1

O/18

3814.00/3

O/19

3824.99/23-24

O/20

3921.90/3

O/22

4411.12/1

O/23

8477.80/1

O/24

8479.60/3

O/25

8483.50/1

O/26

8517.70/6-7

O/27

8525.80/4

O/28

8538.10/1-3

O/29

8543.70/7

O/30

8708.29/4

O/31

8708.50/1-4

O/32

9029.90/1

O/33

9405.10/1

O/34

9405.40/2-3

O/34

Beslut om klassificering godkända av HS-kommittén

2938.90 (INN: Förteckning 116)

O/3

2939.71 (INN: Förteckning 83)

E/2

2939.79 (INN: Förteckningarna1, 14 och 62)

E/2

3002.90 (INN: Förteckningarna 116 och 117)

O/1

INN Förteckning 118

O/5

INN: Förteckning 119

O/6

Uppgifter om dessa åtgärder kan fås från Europeiska kommissionens generaldirektorat för skatter och tullar (Rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Bryssel, Belgien) eller kan laddas ned från följande Internet-adress:

https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/calculation-customs-duties/what-is-common-customs-tariff/harmonized-system-general-information_en