1.2.2019   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 39/15


Meddelande från kommissionen i enlighet med artikel 17.5 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1008/2008 om gemensamma regler för tillhandahållande av lufttrafik i gemenskapen

Anbudsförfarande avseende tillhandahållande av regelbunden lufttrafik i enlighet med allmän trafikplikt

(Text av betydelse för EES)

(2019/C 39/09)

Medlemsstat

Finland

Berörd flyglinje

Björneborg–Helsingfors

Kontraktets löptid

1 augusti 2019–23 december 2022

Tidsfrist för inlämnande av anbud

61 dagar efter den dag då föreliggande anbudsinfordran offentliggjordes

Adress där texten om anbudsförfarandet och all annan relevant information och/eller dokumentation om anbudsförfarandet och den allmänna trafikplikten kan erhållas kostnadsfritt

Mer information

Björneborgs stad

Hankintapalvelut

PB 121

FI-28101 Björneborg

FINLAND

Tfn +358 447019228

Fax +358 26349417

E-post: tarjous@pori.fi

Internet:

https://www.pori.fi/tyo-ja-yrittaminen/hankinnat/avoimet-tarjouspyynnot