Bryssel den 30.8.2019

COM(2019) 376 final

2019/0172(NLE)

Förslag till

RÅDETS BESLUT

om undertecknande på unionens vägnar och om provisorisk tillämpning av protokollet om genomförande av partnerskapsavtalet om fiske mellan Demokratiska republiken São Tomé e Príncipe och Europeiska gemenskapen


MOTIVERING

1.BAKGRUND TILL FÖRSLAGET

Motiv och syfte med förslaget

Partnerskapsavtalet om fiske mellan Demokratiska republiken São Tomé e Príncipe och Europeiska gemenskapen 1 (nedan kallat avtalet) trädde i kraft den 29 augusti 2011 2 och har därefter förlängts automatiskt. Det senaste protokollet trädde i kraft den 23 maj 2014 och löpte ut den 22 maj 2018.

På grundval av relevanta förhandlingsdirektiv 3 har kommissionen fört förhandlingar med Demokratiska republiken São Tomé och Príncipes (nedan kallad São Tomé och Príncipe) regering i syfte att ingå ett nytt protokoll. Förhandlingarna ledde till att ett nytt protokoll paraferades den 17 april 2019. Protokollet omfattar en period på fem år räknat från den dag då protokollet börjar tillämpas provisoriskt, dvs. den dag då protokollet undertecknas, såsom föreskrivs i protokollets artikel 15.

Förenlighet med befintliga bestämmelser inom området

I enlighet med prioriteringarna för reformen av fiskeripolitiken 4 erbjuder det nya protokollet fiskemöjligheter för EU-fartyg i São Tomé och Príncipes fiskezon, på grundval av bästa tillgängliga vetenskapliga utlåtanden och under iakttagande av de rekommendationer som utfärdas av Internationella kommissionen för bevarande av tonfisk i Atlanten (Iccat). Det nya protokollet beaktar bland annat resultaten av en utvärdering av det senaste protokollet (2014–2018) och en utvärdering av möjligheterna att ingå ett nytt protokoll. Båda dessa utvärderingar har gjorts av externa experter. Genom protokollet kommer dessutom Europeiska unionen och São Tomé och Príncipe att kunna samarbeta närmare för att främja ett ansvarsfullt nyttjande av fiskeresurserna i São Tomé och Príncipes vatten och stödja São Tomé och Príncipes ansträngningar för att utveckla sin blå ekonomi, i båda parters intresse.

I protokollet fastställs fiskemöjligheter inom följande kategorier:

- 28 notfartyg för tonfisk, med frysanläggning.

- 6 ytlångrevsfartyg.

Förenlighet med unionens politik inom andra områden

Förhandlingarna om ett nytt protokoll till partnerskapsavtalet om fiske med Republiken São Tomé och Príncipe är en del av EU:s politik gentemot AVS-länderna (länderna i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet) och särskild hänsyn har tagits till unionens mål vad gäller respekten för demokratiska principer och mänskliga rättigheter.

2.RÄTTSLIG GRUND, SUBSIDIARITETSPRINCIPEN OCH PROPORTIONALITETSPRINCIPEN

Rättslig grund

Den rättsliga grunden är fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, där en gemensam fiskeripolitik fastställs i artikel 43.2 och där den berörda etappen i förfarandet för undertecknande och möjligheten till provisoriskt tillämpning av avtal mellan Europeiska unionen och tredjeländer fastställs i artikel 218.5.

Subsidiaritetsprincipen (för icke-exklusiv befogenhet)

Förslaget avser ett område där Europeiska unionen har exklusiv befogenhet.

Proportionalitetsprincipen

Förslaget står i proportion till målet att upprätta en rättslig, miljömässig, ekonomisk och social ram för styrning av EU-fartygens fiskeverksamhet i tredjeländers vatten, som fastställs i artikel 31 i förordningen om den gemensamma fiskeripolitiken. Det uppfyller dessa bestämmelser och de bestämmelser om ekonomiskt stöd till tredjeländer som anges i artikel 32 i samma förordning.

3.RESULTAT AV EFTERHANDSUTVÄRDERINGAR, SAMRÅD MED BERÖRDA PARTER OCH KONSEKVENSBEDÖMNINGAR

Efterhandsutvärderingar/kontroller av ändamålsenligheten med befintlig lagstiftning

Kommissionen gjorde under 2017 en efterhandsutvärdering av det nuvarande protokollet till partnerskapsavtalet om fiske mellan São Tomé och Príncipe och Europeiska gemenskapen och en förhandsutvärdering av en eventuell förnyelse av protokollet. Slutsatserna av utvärderingen återfinns i ett separat arbetsdokument 5 .

I utvärderingen konstaterades att unionens tonfisksektor har ett stort intresse av att bedriva fiskeverksamhet i São Tomé och Príncipe och att ett nytt protokoll skulle förbättra uppföljningen, kontrollen och övervakningen samt bidra till en bättre styrning av fisket i regionen. Den exklusiva ekonomiska zonens betydelse för Guinabukten bidrar till det planerade nya protokollets relevans, både för EU:s sektor för tonfiskfiske och för partnerlandet.

Samråd med berörda parter

Medlemsstaterna, företrädare för branschen, internationella organisationer i det civila samhället liksom São Tomé och Príncipes fiskeriförvaltning och civila samhälle har rådfrågats inom ramen för utvärderingen. Samråd har också ägt rum inom ramen för rådgivande nämnden för fjärrfiske.

Insamling och användning av sakkunnigutlåtanden

Kommissionen gav en oberoende konsult i uppdrag att göra förhands- och efterhandsutvärderingarna i enlighet med bestämmelserna i artikel 31.10 i förordningen om den gemensamma fiskeripolitiken.

4.BUDGETKONSEKVENSER

Europeiska unionens årliga ekonomiska ersättning uppgår till 840 000 EUR på grundval av följande:

a) En referensfångstmängd på 8 000 ton per år, för vilken det har fastställts ett belopp kopplat till tillträdet på 400 000 EUR per år för protokollets hela giltighetstid.

b) Ett stöd till utvecklingen av den sektoriella fiskeripolitiken och en blå ekonomi i São Tomé och Príncipe till ett belopp på 440 000 EUR per år för protokollets hela giltighetstid. Stödet bidrar till uppnåendet av de mål som fastställts inom den nationella politiken för hållbar förvaltning av inlands- och havsfiskets resurser i São Tomé och Príncipe, för protokollets hela giltighetstid.

Det årliga beloppet för åtagande- och betalningsbemyndiganden fastställs inom ramen för det årliga budgetförfarandet, inklusive för reservposten för protokoll som inte hade trätt i kraft vid årets början 6 .

5.ÖVRIGA INSLAG

Genomförandeplaner samt åtgärder för övervakning, utvärdering och rapportering

Bestämmelser för uppföljning föreskrivs i protokollet.

2019/0172 (NLE)

Förslag till

RÅDETS BESLUT

om undertecknande på unionens vägnar och om provisorisk tillämpning av protokollet om genomförande av partnerskapsavtalet om fiske mellan Demokratiska republiken São Tomé e Príncipe och Europeiska gemenskapen

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 43.2 jämförd med artikel 218.5,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag, och

av följande skäl:

(1)Den 23 juli 2007 antog rådet förordning (EG) nr 894/2007 7 om ingående av ett partnerskapsavtal om fiske mellan Demokratiska republiken São Tomé e Príncipe och Europeiska gemenskapen (nedan kallat avtalet) 8 . Detta avtal trädde i kraft den 29 augusti 2011 och är fortfarande gällande.

(2)Det senaste protokollet om genomförande av avtalet löpte ut den 22 maj 2018.

(3)Den 18 december 2017 bemyndigade rådet kommissionen att inleda förhandlingar med Demokratiska republiken São Tomé och Príncipe i syfte att ingå ett nytt protokoll om genomförande av avtalet (nedan kallat protokollet). Dessa förhandlingar slutfördes genom att protokollet paraferades den 17 april 2019.

(4)Syftet med protokollet är att göra det möjligt för Europeiska unionen och São Tomé och Príncipe att samarbeta närmare för att främja en hållbar fiskeripolitik, ett ansvarsfullt nyttjande av fiskeresurserna i São Tomé och Príncipes vatten och stödja São Tomé och Príncipes ansträngningar i syfte att utveckla fiskerisektorn

(5)Protokollet bör därför undertecknas på unionens vägnar, med förbehåll för att det ingås vid en senare tidpunkt.

(6)För att säkerställa ett EU-fartygen snabbt kan inleda sin fiskeverksamhet bör protokollet tillämpas provisoriskt.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Undertecknandet av protokollet om genomförande av partnerskapsavtalet om fiske mellan Europeiska gemenskapen och Demokratiska republiken São Tomé e Príncipe (nedan kallat protokollet) godkänns härmed på unionens vägnar, med förbehåll för att protokollet ingås.

Texten till det protokoll som ska undertecknas åtföljer detta beslut.

Artikel 2

Rådets generalsekretariat ska utfärda det instrument som ger den (eller de) person(er) som anges av protokollets förhandlare full befogenhet att underteckna protokollet, med förbehåll för att det ingås.

Artikel 3

I enlighet med artikel 15 i protokollet ska detta protokoll tillämpas provisoriskt från och med den dag då det undertecknas, i avvaktan på att det träder i kraft.

Artikel 4

Detta protokoll träder i kraft dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den

   På rådets vägnar

   Ordförande

FINANSIERINGSÖVERSIKT FÖR RÄTTSAKT

1.GRUNDLÄGGANDE UPPGIFTER OM FÖRSLAGET ELLER INITIATIVET

1.1.Förslagets eller initiativets titel

1.2.Berörda politikområden

1.3.Typ av förslag eller initiativ

1.4.Mål

1.4.1.Allmänt/allmänna mål:

1.4.2.Specifikt/specifika mål:

1.4.3.Verkan eller resultat som förväntas

1.4.4.Prestationsindikatorer

1.5.Grunder för förslaget eller initiativet

1.5.1.Krav som ska uppfyllas på kort eller lång sikt, inbegripet en detaljerad tidsplan för genomförandet av initiativet

1.5.2.Mervärdet i unionens intervention (som kan följa av flera faktorer, t.ex. samordningsfördelar, rättssäkerhet, ökad effektivitet eller komplementaritet). Med ”mervärdet i unionens intervention” i denna punkt avses det värde en åtgärd från unionens sida tillför utöver det värde som annars skulle ha skapats av enbart medlemsstaterna.

1.5.3.Erfarenheter från tidigare liknande åtgärder

1.5.4.Förenlighet med den fleråriga budgetramen och eventuella synergieffekter med andra relevanta instrument

1.5.5.En bedömning av de olika finansieringsalternativ som finns att tillgå, inbegripet möjligheter till omfördelning

1.6.Varaktighet för och budgetkonsekvenser av förslaget eller initiativet

1.7.Planerad metod för genomförandet

2.FÖRVALTNING

2.1.Regler om uppföljning och rapportering

2.2.Förvaltnings- och kontrollsystem

2.2.1.Motivering av den genomförandemetod, de finansieringsmekanismer, de betalningsvillkor och den kontrollstrategi som föreslås

2.2.2.Uppgifter om identifierade risker och om det eller de interna kontrollsystem som inrättats för att begränsa riskerna

2.2.3.Beräkning och motivering av kontrollernas kostnadseffektivitet (dvs. förhållandet mellan kostnaden för kontrollerna och värdet av de medel som förvaltas) och en bedömning av den förväntade risken för fel (vid betalning och vid avslutande)

2.3.Åtgärder för att förebygga bedrägeri och oriktigheter

3.BERÄKNADE BUDGETKONSEKVENSER AV FÖRSLAGET ELLER INITIATIVET

3.1.Berörda rubriker i den fleråriga budgetramen och budgetrubriker i den årliga budgetens utgiftsdel

3.2.Förslagets beräknade budgetkonsekvenser på anslagen

3.2.1.Sammanfattning av beräknad inverkan på driftsanslagen

3.2.2.Beräknad output som finansieras med driftsanslag

3.2.3.Sammanfattning av beräknad inverkan på de administrativa anslagen

3.2.4.Förenlighet med den gällande fleråriga budgetramen

3.2.5.Bidrag från tredje part

3.3.Beräknad inverkan på inkomsterna

FINANSIERINGSÖVERSIKT FÖR RÄTTSAKT

1.GRUNDLÄGGANDE UPPGIFTER OM FÖRSLAGET ELLER INITIATIVET 

1.1.Förslagets eller initiativets titel

Förslag till rådets beslut om undertecknande på unionens vägnar och om provisorisk tillämpning av protokollet om genomförande av partnerskapsavtalet om fiske mellan Demokratiska republiken São Tomé e Príncipe och Europeiska gemenskapen.

1.2.Berörda politikområden 

11 – Havsfrågor och fiske

11.03 – Obligatoriska avgifter till de regionala fiskeriförvaltningsorganisationerna och andra internationella organisationer och till avtal om hållbart fiske

11.03.01 - Upprättande av en styrningsram för fiskeverksamhet för unionsfiskefartyg som är verksamma i tredjeländers vatten

1.3.Typ av förslag eller initiativ

X en ny åtgärd 

 en ny åtgärd som bygger på ett pilotprojekt eller en förberedande åtgärd 9  

 en förlängning av en befintlig åtgärd 

 en sammanslagning eller omdirigering av en eller flera åtgärder mot en annan/en ny åtgärd 

1.4.Mål

1.4.1.Allmänt/allmänna mål:

Förhandlingar om och ingående av partnerskapsavtal om hållbart fiske med tredjeländer ingår som en del i det allmänna målet att bevilja EU:s fiskefartyg tillträde till fiskezoner i tredjeländer och att utveckla ett partnerskap med dessa tredjeländer för att främja ett hållbart utnyttjande av fiskeresurserna utanför EU:s vatten.

Partnerskapsavtalen om hållbart fiske garanterar också samstämmighet mellan de principer som styr den gemensamma fiskeripolitiken och de åtaganden som gjorts inom ramen för EU:s övriga politik (hållbart utnyttjande av tredjeländers resurser, bekämpning av olagligt, orapporterat och oreglerat fiske (IUU-fiske), integration av partnerländerna i den globala ekonomin och bättre politisk och finansiell styrning av fisket).

1.4.2.Specifikt/specifika mål:

Specifikt mål nr…

Att bidra till ett hållbart fiske utanför unionens vatten, upprätthålla EU:s närvaro i fjärrfisket och skydda EU:s fiskerinärings och konsumenters intressen genom att förhandla och ingå partnerskapsavtal för hållbart fiske med kuststater i samstämmighet med övrig EU-politik.

1.4.3.Verkan eller resultat som förväntas

Beskriv den verkan som förslaget eller initiativet förväntas få på de mottagare eller den del av befolkningen som berörs.

Ingåendet av protokollet gör det möjligt att skapa ett strategiskt partnerskap på fiskeriområdet mellan Europeiska unionen och São Tomé och Príncipe. Ingåendet av protokollet bidrar till att skapa fiskemöjligheter för EU-fartyg i São Tomé och Príncipes vatten.

Genom ekonomiskt stöd (sektorsstöd) till genomförandet av de program som partnerlandet antar på nationell nivå, i synnerhet i fråga om kontroll och bekämpning av olagligt fiske, samt stöd till det småskaliga fisket, bidrar protokollet även till bättre förvaltning och ökat bevarande av fiskeresurserna.

Genom protokollet kommer dessutom São Tomé och Príncipes blå ekonomi att stärkas genom att det främjar tillväxt kopplad till havsrelaterad verksamhet och ett hållbart utnyttjande av de marina resurserna.

1.4.4.Prestationsindikatorer

Ange indikatorer för övervakning av framsteg och resultat.

Graden av utnyttjande av fiskemöjligheter (procentandelen fisketillstånd som används i förhållande till den mängd som ställs till förfogande genom protokollet).

Insamling och analys av fångstuppgifter och av avtalets handelsmässiga värde.

Bidrag till sysselsättningen och mervärdet i EU samt till stabiliseringen av EU:s marknad (på aggregerad nivå tillsammans med andra partnerskapsavtal om hållbart fiske).

Bidrag till bättre forskning, övervakning och kontroll av fiskeverksamhet i partnerlandet och till utveckling av partnerlandets fiskerisektor, särskilt vad gäller det småskaliga fisket.

1.5.Grunder för förslaget eller initiativet

1.5.1.Krav som ska uppfyllas på kort eller lång sikt, inbegripet en detaljerad tidsplan för genomförandet av initiativet

Det nya protokollet ska tillämpas provisoriskt från och med den dag då det undertecknas, för att begränsa avbrottet i den fiskeverksamhet som bedrivs i enlighet med det nu gällande protokollet.

Det nya protokollet skapar en ram för EU-flottans fiskeverksamhet i São Tomé och Príncipes fiskezon och kommer att göra det möjligt för europeiska fartygsägare att ansöka om tillstånd att fiska i fiskezonen. Vidare kommer det nya protokollet att stärka samarbetet mellan EU och São Tomé och Príncipe och på så sätt främja utvecklingen av en hållbar fiskeripolitik. I protokollet föreskrivs fartygsövervakning genom VMS-system och elektronisk överföring av fångstdata. Det sektorsstöd som tillhandahålls genom protokollet kommer att hjälpa São Tomé och Príncipe att genomföra sin nationella fiskestrategi, vilken även inbegriper kampen mot IUU-fiske.

1.5.2.Mervärdet i unionens intervention (som kan följa av flera faktorer, t.ex. samordningsfördelar, rättssäkerhet, ökad effektivitet eller komplementaritet). Med ”mervärdet i unionens intervention” i denna punkt avses det värde en åtgärd från unionens sida tillför utöver det värde som annars skulle ha skapats av enbart medlemsstaterna.

Om Europeiska unionen inte ingår detta nya protokoll förhindras unionsfartygen att bedriva fiskeverksamhet, då avtalet innehåller ett förbud mot all fiskeverksamhet utanför protokollets ram. Det är således tydligt att protokollet innebär ett mervärde för unionens fjärrfiskeflotta. Det ger också en starkare ram för samarbetet mellan unionen och São Tomé och Príncipe.

1.5.3.Erfarenheter från tidigare liknande åtgärder

Parterna har fastställt referensfångstmängden för tonfisk och tonfiskliknande arter till 8 000 ton per år med fiskemöjligheter för 28 notfartyg för tonfisk, med frysanläggning och 6 ytlångrevsfartyg, på grundval av en analys av de historiska fångsterna i São Tomé och Príncipes fiskezon och nyligen gjorda fångster inom ramen för liknande protokoll i regionen, samt på grundval av tillgängliga bedömningar och vetenskapliga utlåtanden. Sektorsstödet har fastställts till en relativt hög nivå mot bakgrund av behoven av uppbyggnad av den administrativa kapaciteten hos São Tomé och Príncipes fiskerimyndigheter, prioriteringarna för Kap Verdes nationella fiskestrategi, samt planerna för att stödja landets blå ekonomi.

1.5.4.Förenlighet med den fleråriga budgetramen och eventuella synergieffekter med andra relevanta instrument

De medel som betalas ut som ekonomisk ersättning för tillträdet enligt partnerskapsavtalet om fiske utgör fungibla inkomster i São Tomé och Príncipes nationella budget. Sektorsstödet har emellertid vikts för fiskeriministeriet (vanligtvis genom att det tas upp i den årliga budgetlagen), vilket är ett villkor för att partnerskapsavtal om fiske ska kunna ingås och övervakas. Dessa ekonomiska resurser är förenliga med annan finansiering från andra internationella bidrags-/långivare för genomförande av nationella projekt eller program inom fiskerisektorn.

1.5.5.En bedömning av de olika finansieringsalternativ som finns att tillgå, inbegripet möjligheter till omfördelning

 

1.6.Varaktighet för och budgetkonsekvenser av förslaget eller initiativet

X begränsad varaktighet

X    verkan från och med 2019 till och med 2024.

X    budgetkonsekvenser från och med 2019 till och med 2024 för åtagandebemyndiganden och från och med 2019 till och med 2024 för betalningsbemyndiganden.

 obegränsad varaktighet

Efter en inledande period ÅÅÅÅ–ÅÅÅÅ,

beräknas genomförandetakten nå en stabil nivå.

1.7.Planerad metod för genomförandet 10  

X Direkt förvaltning som sköts av kommissionen

X av dess avdelningar, vilket också inbegriper personalen vid unionens delegationer;

   av genomförandeorgan

 Delad förvaltning med medlemsstaterna

 Indirekt förvaltning genom att uppgifter som ingår i budgetgenomförandet anförtros

tredjeländer eller organ som de har utsett

internationella organisationer och organ kopplade till dem (ange vilka)

EIB och Europeiska investeringsfonden

organ som avses i artiklarna 70 och 71 i budgetförordningen

offentligrättsliga organ

privaträttsliga organ som har anförtrotts offentliga förvaltningsuppgifter i den utsträckning som de lämnar tillräckliga ekonomiska garantier

organ som omfattas av privaträtten i en medlemsstat, som anförtrotts genomförandeuppgifter inom ramen för ett offentlig-privat partnerskap och som lämnar tillräckliga ekonomiska garantier

personer som anförtrotts genomförandet av särskilda åtgärder inom Gusp enligt avdelning V i fördraget om Europeiska unionen och som fastställs i den relevanta grundläggande rättsakten

Vid fler än en metod, ange kompletterande uppgifter under ”Anmärkningar”.

Anmärkningar

 

2.FÖRVALTNING 

2.1.Regler om uppföljning och rapportering

Ange intervall och andra villkor för sådana åtgärder:

Kommissionen (GD MARE i samarbete med sin attaché med ansvar för fiske, med behörighet för regionen) kommer att garantera en regelbunden övervakning av protokollets genomförande. Övervakningen kommer särskilt att inriktas på aktörernas utnyttjande av fiskemöjligheter, på fångstuppgifter och på uppfyllandet av villkoren för sektorsstödet.

I partnerskapsavtalet om fiske föreskrivs minst ett möte per år i gemensamma kommittén där kommissionen och São Tomé och Príncipe ser över avtalets och protokollets genomförande, och om nödvändigt anpassar planeringen och, eventuellt, den ekonomiska ersättningen.

2.2.Förvaltnings- och kontrollsystem

2.2.1.Motivering av den genomförandemetod, de finansieringsmekanismer, de betalningsvillkor och den kontrollstrategi som föreslås

Utbetalningarna kommer att frikopplas från den ersättning som är kopplad till tillträdet och den ersättning som är kopplad till sektorsstödet.

Betalningarna avseende tillträdet ska göras årligen på årsdagen för protokollets ikraftträdande, utom för det första året, då betalningen ska göras tre månader efter den dag då protokollet börjar tillämpas provisoriskt. Fartygens tillträde ska kontrolleras genom utfärdandet av fisketillstånd.

Betalningen för sektorsstödet ska göras för första gången tre månader efter att en överenskommelse träffats om ett årligt och flerårigt program för genomförandet, därefter på grundval av uppnådda resultat. Kontrollen ska ske på grundval av genomförandet, vilket fastställs utifrån rapporter eller styrkande handlingar som lämnas av partnerlandet samt tekniska besök från attachén med ansvar för fiske.

2.2.2.Uppgifter om identifierade risker och om det eller de interna kontrollsystem som inrättats för att begränsa riskerna

De risker som identifierats är att EU-fartygen underutnyttjar fiskemöjligheterna och att det förekommer underutnyttjande eller förseningar i utnyttjandet av de medel som São Tomé och Príncipe avsätter för att finansiera den sektoriella fiskeripolitiken.
En omfattande dialog om utnyttjandet och genomförandet av den sektorspolitik som föreskrivs i avtalet och protokollet planeras. Den gemensamma analysen av resultaten enligt artikel 5 i protokollet ingår också i dessa kontrollmetoder.

Vidare innehåller avtalet och protokollet särskilda klausuler för avbrytande, på vissa villkor och under särskilda omständigheter.

2.2.3.Beräkning och motivering av kontrollernas kostnadseffektivitet (dvs. förhållandet mellan kostnaden för kontrollerna och värdet av de medel som förvaltas) och en bedömning av den förväntade risken för fel (vid betalning och vid avslutande)

Betalningarna av tillträdeskostnaderna enligt partnerskapsavtalen om hållbart fiske omfattas av kontroller för att säkerställa att de överensstämmer med bestämmelserna i internationella avtal. Kontrollerna avseende sektorsstödet har till syfte att övervaka genomförandet av detta stöd. Uppföljningen utförs av kommissionens personal vid delegationerna samt vid möten i gemensamma kommittén. En programplaneringmatris kommer att användas för att utvärdera framstegen med det fleråriga programmet. Om framstegen är otillräckliga kommer nästkommande delbetalning att skjutas upp eller eventuellt minskas. De sammanlagda kontrollkostnaderna för alla partnerskapsavtal om hållbart fiske beräknas till omkring 1,8 % (beräknat på 2018 års ersättningar). Förfarandena för kontroll av partnerskapsavtalen om hållbart fiske följer till stor del av lagstadgade krav som inte kan kringgås. Eftersom inga brister upptäckts som skulle kunna ha en betydande inverkan på de finansiella transaktionernas laglighet och korrekthet bedöms kontrollerna vara effektiva. Den genomsnittliga felfrekvensen uppskattas till 0,0 %,

2.3.Åtgärder för att förebygga bedrägeri och oriktigheter 

Beskriv förebyggande åtgärder (befintliga eller planerade), t.ex. från strategin för bedrägeribekämpning.

Kommissionen förbinder sig att upprätta en politisk dialog och regelbundna samråd med São Tomé och Príncipei syfte att förbättra förvaltningen av avtalet och protokollet och stärka EU:s bidrag till en hållbar förvaltning av resurserna. Alla utbetalningar som görs av kommissionen inom ramen för ett partnerskapsavtal om fiske omfattas av de bestämmelser och förfaranden som vanligen tillämpas av kommissionen i samband med budgetfrågor och finansiella frågor. Detta innebär bland annat att kommissionen har fullständiga uppgifter om de bankkonton på vilka den ekonomiska ersättningen till tredjeländerna sätts in. I artikel 3.10 i protokollet fastställs att den ekonomiska ersättningen för tillträdet ska betalas till São Tomé och Príncipes statskassa och att den del som avsätts för sektorsutveckling ska sättas in på ett statligt konto för Utvecklingsfonden för fisket (Fonds de développement de pêche).

3.BERÄKNADE BUDGETKONSEKVENSER AV FÖRSLAGET ELLER INITIATIVET 

3.1.Berörda rubriker i den fleråriga budgetramen och budgetrubriker i den årliga budgetens utgiftsdel

·Befintliga budgetrubriker (även kallade ”budgetposter”)

Redovisa enligt de berörda rubrikerna i den fleråriga budgetramen i nummerföljd

Rubrik i den fleråriga budgetramen

Budgetrubrik

Typ av anslag

Bidrag

Nummer

Diff./Icke-diff. 11

från Efta-länder 12

från kandidat-länder 13

från tredje-länder

enligt artikel 21.2 b i budget-förordningen

11.03.01

Upprättande av en förvaltningsram för fiskeverksamhet för EU-fiskefartyg som är verksamma i tredjeländers vatten (avtal om hållbart fiske)

Diff.anslag

NEJ

NEJ

NEJ

NEJ

·Nya budgetrubriker som föreslås

Redovisa enligt de berörda rubrikerna i den fleråriga budgetramen i nummerföljd

Rubrik i den fleråriga budgetramen

Budgetrubrik

Typ av anslag

Bidrag

Nummer

Diff./Icke-diff.

från Efta-länder

från kandidat-länder

från tredje-länder

enligt artikel 21.2 b i budget-förordningen

[XX.YY.YY.YY]

JA/NEJ

JA/NEJ

JA/NEJ

JA/NEJ

3.2.Förslagets beräknade budgetkonsekvenser på anslagen 

3.2.1.Sammanfattning av beräknad inverkan på driftsanslagen 

   Förslaget/initiativet kräver inte att driftsanslag tas i anspråk

X    Förslaget/initiativet kräver att driftsanslag tas i anspråk enligt följande:

Miljoner euro (avrundat till tre decimaler)

Rubrik i den fleråriga
budgetramen

Nummer 2

Hållbar tillväxt: naturtillgångar

GD: MARE

År
2019

År
2020

År
2021

År
2022

År
2022

TOTALT

• Driftsanslag

Budgetrubrik 14  11.03.01

Åtaganden

(1a)

0,840

0,840

0,840

0,840

0,840

4,2

Betalningar

(2 a)

0,840

0,840

0,840

0,840

0,840

4,2

Budgetrubrik

Åtaganden

(1b)

Betalningar

(2b)

Anslag av administrativ natur som finansieras genom ramanslagen för särskilda program 15  

Budgetrubrik

(3)

TOTALA anslag
för GD MARE

Åtaganden

=1a+1b +3

0,840

0,840

0,840

0,840

0,840

4,2

Betalningar

=2a+2b

+3

0,840

0,840

0,840

0,840

0,840

4,2

TOTALA driftsanslag

Åtaganden

(4)

0,840

0,840

0,840

0,840

0,840

4,2

Betalningar

(5)

0,840

0,840

0,840

0,840

0,840

4,2

•TOTALA anslag av administrativ natur som finansieras genom ramanslagen för särskilda program

(6)

TOTALA anslag
för RUBRIK 2
i den fleråriga budgetramen

Åtaganden

=4+ 6

0,840

0,840

0,840

0,840

0,840

4,2

Betalningar

=5+ 6

0,840

0,840

0,840

0,840

0,840

4,2

Upprepa avsnittet ovan om flera rubriker avseende driftsanslag i budgetramen påverkas av förslaget eller initiativet:

•TOTALA driftsanslag (alla rubriker avseende driftsanslag)

Åtaganden

(4)

0,840

0,840

0,840

0,840

0,840

4,2

Betalningar

(5)

0,840

0,840

0,840

0,840

0,840

4,2

TOTALA anslag av administrativ natur som finansieras genom ramanslagen för särskilda program (alla driftsrelaterade rubriker)

(6)

TOTALA anslag
för RUBRIKERNA 1–4
i den fleråriga budgetramen

(referensbelopp)

Åtaganden

=4+ 6

0,840

0,840

0,840

0,840

0,840

4,2

Betalningar

=5+ 6

0,840

0,840

0,840

0,840

0,840

4,2

Rubrik i den fleråriga
budgetramen

5

”Administrativa utgifter”

Detta avsnitt ska fyllas i med hjälp av det datablad för budgetuppgifter av administrativ natur som först ska föras in i bilagan till finansieringsöversikt för rättsakt (bilaga V till de interna bestämmelserna), vilken ska laddas upp i DECIDE som underlag för samråden mellan kommissionens avdelningar.

Miljoner euro (avrundat till tre decimaler)

År
2019

År
2020

År
2021

År
2022

År
2023

TOTALT

GD: MARE

•Personalresurser

•Övriga administrativa utgifter

GD TOTALTMARE

Anslag

TOTALA anslag
för RUBRIK 5
i den fleråriga budgetramen
 

(summa åtaganden = summa betalningar)

Miljoner euro (avrundat till tre decimaler)

År
2019

År
2020

År
2021

År
2022

År
2023

TOTALT

TOTALA anslag
för RUBRIKERNA 1–5
i den fleråriga budgetramen
 

Åtaganden

0,840

0,840

0,840

0,840

0,840

4,2

Betalningar

0,840

0,840

0,840

0,840

0,840

4,2

3.2.2.Beräknad output som finansieras med driftsanslag 

Åtagandebemyndiganden i miljoner euro (avrundat till tre decimaler)

Ange mål och output

År
2019

År
2020

År
2021

År
2022

År
2023

TOTALT

Typ 16

Genomsnittliga kostnader

Antal

Kostn.

Antal

Kostn.

Antal

Kostn.

Antal

Kostn.

Antal

Kostn.

Totalt antal

Total kostnad

SPECIFIKT MÅL nr 1 17 ...

- Tillträde

Årligen

0,400

0,400

0,400

0,400

0,400

2,000

- Sektorsstöd

Årligen

0,440

0,440

0,440

0,440

0,440

2,200

- Output

Delsumma för specifikt mål nr 1

TOTALT

0,840

0,840

0,840

0,840

0,840

4,200

3.2.3.Sammanfattning av beräknad inverkan på de administrativa anslagen 

X    Förslaget/initiativet kräver inte att anslag av administrativ natur tas i anspråk

   Förslaget/initiativet kräver att anslag av administrativ natur tas i anspråk enligt följande:

Miljoner euro (avrundat till tre decimaler)

År
n 18

År
n+1

År
n+2

År
n+3

För in så många år som behövs för att redovisa inverkan på resursanvändningen (jfr punkt 1.6)

TOTALT

RUBRIK 5
i den fleråriga budgetramen

Personalresurser

Övriga administrativa utgifter

Delsumma RUBRIK 5i den fleråriga budgetramen

utanför RUBRIK 5 19 i den fleråriga budgetramen

Personalresurser

Övriga administrativautgifter

Delsumma utanför RUBRIK 5i den fleråriga budgetramen

TOTALT

Personalbehov och andra administrativa kostnader ska täckas genom anslag inom generaldirektoratet vilka redan har avdelats för förvaltningen av åtgärden i fråga, eller genom en omfördelning av anslag inom generaldirektoratet, om så krävs kompletterad med ytterligare resurser som kan tilldelas det förvaltande generaldirektoratet som ett led i det årliga förfarandet för tilldelning av anslag och med hänsyn tagen till begränsningar i fråga om budgetmedel.

3.2.3.1.Beräknat personalbehov

X    Förslaget/initiativet kräver inte att personalresurser tas i anspråk.

   Förslaget/initiativet kräver att personalresurser tas i anspråk enligt följande:

Beräkningarna ska anges i heltidsekvivalenter

År
n

År
n+1

År n+2

År n+3

För in så många år som behövs för att redovisa inverkan på resursanvändningen (jfr punkt 1.6)

•Tjänster som tas upp i tjänsteförteckningen (tjänstemän och tillfälligt anställda)

XX 01 01 01 (vid huvudkontoret eller vid kommissionens kontor i medlemsstaterna)

XX 01 01 02 (vid delegationer)

XX 01 05 01/11/21 (indirekta forskningsåtgärder)

10 01 05 01/11 (direkta forskningsåtgärder)

Extern personal (i heltidsekvivalenter) 20

XX 01 02 01 (kontraktsanställda, nationella experter och vikarier finansierade genom ramanslaget)

XX 01 02 02 (kontraktsanställda, lokalanställda, nationella experter, vikarier och unga experter som tjänstgör vid delegationerna)

XX 01 04 yy  21

- vid huvudkontoret

- vid delegationer

XX 01 05 02/12/22 (kontraktsanställda, nationella experter och vikarier som arbetar med indirekta forskningsåtgärder)

10 01 05 02/12 (kontraktsanställda, vikarier och nationella experter som arbetar med direkta forskningsåtgärder)

Annan budgetrubrik (ange vilken)

TOTALT

XX motsvarar det politikområde eller den avdelning i budgeten som avses.

Personalbehoven ska täckas med personal inom generaldirektoratet vilka redan har avdelats för förvaltningen av åtgärden i fråga, eller genom en omfördelning av personal inom generaldirektoratet, om så krävs kompletterad med ytterligare resurser som kan tilldelas det förvaltande generaldirektoratet som ett led i det årliga förfarandet för tilldelning av anslag och med hänsyn tagen till begränsningar i fråga om budgetmedel.

Beskrivning av arbetsuppgifter:

Tjänstemän och tillfälligt anställda

Extern personal

3.2.4.Förenlighet med den gällande fleråriga budgetramen 

Förslaget/initiativet

X    kan finansieras fullständigt genom omfördelningar inom den berörda rubriken i den fleråriga budgetramen.

Detta avser användningen av reservposten (kapitel 40).

   kräver användning av den outnyttjade marginalen under den relevanta rubriken i den fleråriga budgetramen och/eller användning av de särskilda instrument enligt definitionen i förordningen om den fleråriga budgetramen.

Beskriv vad som krävs, ange berörda rubriker och budgetrubriker, motsvarande belopp och de instrument som är föreslagna för användning.

   kräver en översyn av den fleråriga budgetramen.

Beskriv behovet av sådana åtgärder, och ange berörda rubriker i budgetramen, budgetrubriker i den årliga budgeten samt de motsvarande beloppen.

3.2.5.Bidrag från tredje part 

Förslaget/initiativet

X    innehåller inga bestämmelser om samfinansiering från tredje parter

   innehåller bestämmelser om samfinansiering från tredje parter enligt följande uppskattning:

Anslag i miljoner euro (avrundat till tre decimaler)

År
n 22

År
n+1

År
n+2

År
n+3

För in så många år som behövs för att redovisa inverkan på resursanvändningen (jfr punkt 1.6)

Totalt

Ange vilket organ som deltar i samfinansieringen 

TOTALA anslag som tillförs genom samfinansiering3.3.Beräknad inverkan på inkomsterna 

XFörslaget/initiativet påverkar inte budgetens inkomstsida.

   Förslaget/initiativet påverkar inkomsterna på följande sätt:

   Påverkan på egna medel

   Påverkan på andra inkomster

ange om inkomsterna har avsatts för utgiftsposter     

Miljoner euro (avrundat till tre decimaler)

Budgetrubrik i den årliga budgetens inkomstdel:

Belopp som förts in för det innevarande budgetåret

Förslagets/initiativets inverkan på inkomsterna 23

År
n

År
n+1

År
n+2

År
n+3

För in så många år som behövs för att redovisa inverkan på resursanvändningen (jfr punkt 1.6)

Artikel ………….

För inkomster avsatta för särskilda ändamål, ange vilka budgetrubriker i utgiftsdelen som berörs.

Övriga anmärkningar (t.ex. vilken metod/formel som har använts för att beräkna inverkan på inkomsterna eller andra relevanta uppgifter).

(1)    EUT L 205, 7.8.2007, p. 36.
(2)    EUT L 31, 31.1.2013, p. 1.
(3)    Antagna vid rådets (transport, telekommunikation och energi) möte den 18 december 2017.
(4)    EUT L 354, 28.12.2013, p. 22.
(5)    SWD (2017) 434 final, 1.12.2017.
(6)    I överensstämmelse med det interinstitutionella avtalet om samarbete i budgetfrågor (2013/C 373/01).
(7)    Rådets förordning (EG) nr 894/2007 om ingående av ett partnerskapsavtal om fiske mellan Demokratiska republiken São Tomé e Príncipe och Europeiska gemenskapen (EUT L 205, 7.8.2007, s. 35).
(8)    EUT L 205, 7.8.2007, p. 36.
(9)    I den mening som avses i artikel 58.2 a och b i budgetförordningen.
(10)    Närmare förklaringar av de olika metoderna för genomförande med hänvisningar till respektive bestämmelser i budgetförordningen återfinns på BudgWeb: https://myintracomm.ec.europa.eu/budgweb/FR/man/budgmanag/Pages/budgmanag.aspx  
(11)    Diff. = differentierade anslag / Icke-diff. = icke-differentierade anslag.
(12)    Efta: Europeiska frihandelssammanslutningen.
(13)    Kandidatländer och i förekommande fall potentiella kandidatländer i västra Balkan.
(14)    Enligt den officiella kontoplanen.
(15)    Detta avser tekniskt eller administrativt stöd för genomförandet av vissa av Europeiska unionens program och åtgärder (tidigare s.k. BA-poster) samt indirekta och direkta forskningsåtgärder.
(16)    Output som ska anges är de produkter eller tjänster som levererats (t.ex. antal studentutbyten som har finansierats eller antal kilometer väg som har byggts).
(17)    Mål som redovisats under punkt 1.4.2: ”Specifikt/specifika mål…”.
(18)    Med år n avses det år då förslaget eller initiativet ska börja genomföras. Ersätt ”n” med det förväntade första genomförandeåret (till exempel 2021). Detsamma för följande år.
(19)    Detta avser tekniskt eller administrativt stöd för genomförandet av vissa av Europeiska unionens program och åtgärder (tidigare s.k. BA-poster) samt indirekta och direkta forskningsåtgärder.
(20)    [Denna fotnot förklarar vissa initialförkortningar som inte används i den svenska versionen].
(21)    Särskilt tak för finansiering av extern personal genom driftsanslag (tidigare s.k. BA-poster).
(22)    Med år n avses det år då förslaget eller initiativet ska börja genomföras. Ersätt ”n” med det förväntade första genomförandeåret (till exempel 2021). Detsamma för följande år.
(23)    Vad gäller traditionella egna medel (tullar, sockeravgifter) ska nettobeloppen anges, dvs. bruttobeloppen minus 20 % avdrag för uppbördskostnader.

Bryssel den 30.8.2019

COM(2019) 376 final

BILAGA

till

Förslag till rådets beslut

om undertecknande på unionens vägnar och om provisorisk tillämpning av protokollet om genomförande av partnerskapsavtalet om fiske mellan Demokratiska republiken São Tomé e Príncipe och Europeiska gemenskapen


BILAGA 
PROTOKOLL OM GENOFMÖRANDE AV PARTNERSKAPSAVTALET OM FISKE MELLAN DEMOKRATISKA REPUBLIKEN SAO TOMÉ E PRÍNCIPE OCH EUROPEISKA GEMENSKAPEN

Artikel 1
Principer

1.Detta protokoll avser genomförandet av partnerskapsavtalet om fiske mellan Demokratiska republiken São Tomé e Príncipe och Europeiska gemenskapen. Detta protokoll omfattar en bilaga och tillägg som utgör en integrerad del av protokollet.

2.Parterna förbinder sig att främja ett ansvarsfullt fiske i São Tomé och Príncipes fiskezon på grundval av principen om icke-diskriminering. São Tomé och Príncipe förbinder sig att tillämpa samma tekniska åtgärder och bevarandeåtgärder på samtliga utländska industriella tonfiskflottor som är verksamma i fiskezonen med målet att bidra till en god förvaltning av fisket.

3.Parterna åtar sig härmed att säkerställa genomförandet av detta protokoll i enlighet med artikel 9 i Cotonouavtalet som innehåller grundsatser rörande mänskliga rättigheter, demokratiska principer och rättsstatsprincipen och grundelement rörande sunt styrelseskick.

4.De förbinder sig dessutom att främja en hållbar utveckling och en hållbar och sund förvaltning av miljön.

5.Parterna förbinder sig att offentliggöra och utbyta information om varje avtal som tillåter att utländska fartyg får tillträde till deras fiskezon och om den fiskeansträngning som följer av ett sådant avtal, i synnerhet information om hur många tillstånd som utfärdats och hur stora fångster som gjorts.

6.I enlighet med artikel 6 i avtalet får EU-fartyg bedriva fiske i São Tomé och Príncipes fiskezon endast om de innehar ett fisketillstånd som utfärdats inom ramen för detta protokoll och i enlighet med villkoren i bilagan till protokollet.

Artikel 2
Tillämpningsperiod och fiskemöjligheter

1.Under en period av fem (5) år räknat från den dag då den provisoriska tillämpningsperioden börjar löpa fastställs de fiskemöjligheter som Europeiska unionens fartyg beviljas enligt artikel 5 i partnerskapsavtalet om fiske för att möjliggöra fångst av långvandrande arter (de arter som förtecknas i bilaga 1 till Förenta nationernas havsrättskonvention av 1982), med undantag för skyddade arter och arter för vilka det införts fiskeförbud av Iccat.

2.Fiskemöjligheterna ska fördelas enligt följande:

- 28 notfartyg för tonfisk

- 6 ytlångrevsfartyg

3.Punkterna 1 och 2 ska tillämpas om inte annat följer av artiklarna 6, 7 och 9 i detta protokoll.

Artikel 3
Ekonomisk ersättning – betalningsvillkor

1.Den ekonomiska ersättning som avses i artikel 7 i partnerskapsavtalet om fiske ska för den period som avses i artikel 1 vara 4 200 000 EUR.

2.Den ekonomiska ersättningen ska bestå av följande delar:

(a)Ett årligt belopp för tillträdet till São Tomé och Príncipes fiskezon på 400 000 EUR, motsvarande en referensfångstmängd på 8 000 ton per år, och

(b)ett specifikt belopp på 440 000 EUR per år till stöd för genomförandet av São Tomé och Príncipes sektoriella fiskeripolitik.

3.Utöver detta uppgår det beräknade beloppet för avgifter som uppstår under ett år till följd av den verksamhet som bedrivs av fartyg med tillstånd enligt protokollet, beräknat på grundval av den referensfångstmängd som anges i punkt 2 a, till i genomsnitt 560 000 EUR.

4.Punkt 2 ska tillämpas om inte annat följer av artiklarna 4, 6, 7 och 9 i detta protokoll och av artiklarna 12 och 13 i partnerskapsavtalet om fiske.

5.Den ekonomiska ersättning som avses i punkt 2 ska betalas av Europeiska unionen och ska uppgå till 840 000 EUR per år under hela giltighetstiden för detta protokoll, vilket motsvarar summan av de årliga belopp som avses i punkterna 2 a och b.

6.Om Europeiska unionens fartygs totala årliga fångst i São Tomé och Príncipes vatten överstiger den referensfångstmängd som anges i punkt 2 a ska den årliga ekonomiska ersättningen höjas med 50 EUR för varje överskjutande ton som fångats.

7.Betalningen för överskjutande fångster ska ske enligt den överenskommelse om slutavräkning som föreskrivs i kapitel II avsnitt 2 i bilagan. Det årliga belopp som Europeiska unionen betalar för överskjutande fångster får emellertid inte vara mer än dubbelt så stort som det belopp som anges i punkt 2 a. När det belopp som unionen ska betala för dessa överskjutande fångster är mer än dubbelt så stort som det årliga beloppet enligt punkt 2 a ska det överskjutande beloppet betalas det påföljande året.

8.Betalningen av den ekonomiska ersättningen enligt punkt 2 a ska ske senast nittio (90) dagar efter den dag då protokollet började tillämpas provisoriskt för det första året och senast på årsdagen för protokollet för de påföljande åren.

9.São Tomé och Príncipes myndigheter ska ha exklusiv befogenhet att besluta hur den ekonomiska ersättning som avses i punkt 2 a ska användas, i enlighet med principerna för en sund ekonomisk förvaltning.

10.Den ekonomiska ersättningen ska sättas in på statliga konton, enligt följande: Den ekonomiska ersättning som föreskrivs i punkt 2 a ska betalas till ett bankkonto som öppnats vid São Tomé och Príncipes centralbank för statskassans räkning. Den ekonomiska ersättning som föreskrivs i punkt 2 b, liksom den som föreskrivs i punkt 7, ska sättas in på kontot för Utvecklingsfonden för fisket (Fonds de développement de pêche) och ska tas upp i budgeten. São Tomé och Príncipes myndigheter ska årligen lämna uppgifter om bankkontonumren till Europeiska kommissionen.

Artikel 4
Sektorsstöd

1.Det sektorsstöd som ges inom ramen för detta protokoll ska bidra till genomförandet av den nationella strategin för fisket och till utvecklingen av havsekonomin. Det har till syfte att sörja för hållbar förvaltning av fiskeresurserna och sektorns utveckling, särskilt genom följande åtgärder:

Förbättrad uppföljning, kontroll och övervakning av fisket.

Förbättrade vetenskapliga kunskaper om fiskeresurserna.

Förbättrad kvalitet på fiskeriprodukter.

Stöd till utvecklingen av det småskaliga fisket.

Stärkt internationellt samarbete.

Stöd till utvecklingen av vattenbruket

2.Parterna ska senast tre (3) månader efter det att detta protokoll börjar tillämpas provisoriskt, inom ramen för den gemensamma kommitté som avses i artikel 9 i partnerskapsavtalet om fiske, enas om ett flerårigt sektorsprogram och tillhörande tillämpningsföreskrifter omfattande bland annat följande:    

(a)Årliga och fleråriga riktlinjer för användningen av den ekonomiska ersättning som anges i artikel 3.2 b.

(b)Årliga och fleråriga mål för att bidra till ett hållbart och ansvarsfullt fiske, med beaktande av de prioriteringar som uttryckts av São Tomé och Príncipe vad gäller fiskeripolitiken.

(c)Kriterier och förfaranden för en årlig utvärdering av resultaten.

3.Ändringar som rör mål och åtgärder i det årliga eller fleråriga sektorsprogrammet ska förhandsanmälas till Europeiska kommissionen. Om Europeiska kommissionen har invändningar får ärendet hänskjutas till gemensamma kommittén som ska uttala sig om den planerade ändringen med målet att få bägge parters godkännande, i tillämpliga fall genom skriftväxling.

4.Parterna ska varje år utvärdera resultaten av genomförandet av det fleråriga sektorsprogrammet på grundval av en skriftlig rapport som lämnats av São Tomé och Príncipes myndigheter. Om denna utvärdering visar att genomförandet av målen inte överensstämmer med programplaneringen eller om gemensamma kommittén bedömer att det är otillräckligt, får utbetalningen av den ekonomiska ersättningen revideras eller tillfälligt avbrytas.

5.Utbetalningen av den ekonomiska ersättningen ska återupptas efter samråd och överenskommelse mellan parterna så snart framstegen i genomförandet bedöms som tillfredsställande av gemensamma kommittén, i tillämpliga fall genom skriftväxling. Utbetalningen av den specifika ekonomiska ersättning som föreskrivs i artikel 3.2 b får dock inte ske senare än sex (6) månader efter det att protokollet har löpt ut.

Artikel 5
Vetenskapligt och tekniskt samarbete för ett ansvarsfullt fiske

1.Europeiska unionen och São Tomé och Príncipe förbinder sig att under protokollets giltighetstid övervaka fiskeresursernas tillstånd i São Tomé och Príncipes fiskezon.

2.Parterna förbinder sig att i den centralafrikanska regionen främja samarbetet när det gäller ansvarsfullt fiske.

3.Parterna förbinder sig att följa samtliga rekommendationer och resolutioner som antagits av Internationella kommissionen för bevarande av tonfisk i Atlanten (Iccat).

4.Parterna ska i enlighet med artikel 4 i partnerskapsavtalet om fiske och på grundval av de rekommendationer och resolutioner som antagits av Iccat och mot bakgrund av bästa tillgängliga vetenskapliga utlåtanden samråda i den gemensamma kommitté som avses i artikel 9 i partnerskapsavtalet för att anta åtgärder för en hållbar förvaltning av de fiskeresurser som omfattas av detta protokoll och som berörs av Europeiska unionens fartygs verksamhet.

5.Parterna ska, för en god förvaltning och för bevarandet av hajar, komma överens om att säkerställa en noggrann övervakning av fångster av dessa arter, genom utbyte av fångstuppgifter enligt vad som föreskrivs i kapitel III i bilagan. Gemensamma kommittén ska, vid behov, anta kompletterande förvaltningsåtgärder som medger en bättre reglering av långrevsflottans verksamhet.

6.Parterna ska samarbeta för att stärka mekanismerna för kontroll, inspektion och bekämpning av olagligt, orapporterat och oreglerat fiske i São Tomé och Príncipe.

Artikel 6
Revidering av fiskemöjligheterna och de tekniska åtgärderna

1.De fiskemöjligheter som avses i artikel 1 får revideras av gemensamma kommittén förutsatt att revideringen är förenlig med en hållbar förvaltning av de fiskeresurser som detta protokoll avser.

2.I så fall ska den ekonomiska ersättning som anges i artikel 3.2 a justeras tidsproportionellt och ändringarna ska föras in i detta protokoll och dess bilagor.

3.Gemensamma kommittén får granska och, om så är nödvändigt, efter ömsesidig överenskommelse anpassa eller ändra bestämmelserna om villkoren för bedrivandet av fiske och de tekniska tillämpningsföreskrifterna i detta protokoll.

Artikel 7
Nya fiskemöjligheter

1.För nyttjande av fisken som inte omfattas av detta protokoll kan São Tomé och Príncipes myndigheter vända sig till Europeiska unionen för att överväga möjligheterna till sådant fiske. Om det saknas tillräckliga uppgifter om beståndens tillstånd ska parterna komma överens om villkoren för att genomföra ett undersökande fiske, med beaktande av bästa vetenskapliga utlåtanden som lämnats in till bägge parters vetenskapliga experter.

2.På grundval av dessa resultat och om Europeiska unionen uttrycker sitt intresse för dessa fisken, ska parterna samråda i den gemensamma kommittén innan myndigheterna i São Tomé och Príncipe eventuellt beviljar tillstånd. I tillämpliga fall ska parterna komma överens om villkoren för dessa nya fiskemöjligheter och, om så krävs, göra ändringar i detta protokoll och dess bilaga.

Artikel 8
Åtgärder för att främja landningar och samarbete mellan ekonomiska aktörer

1.Parterna ska samarbeta för att förbättra möjligheterna att landa fångster i São Tomé och Príncipes hamnar.

2.São Tomé och Príncipe ska göra ansträngningar för att införa en strategi och åtgärder som uppmuntrar landningar. Europeiska unionen ska göra ansträngningar, inom ramen för denna strategi, för att landa en del av sina fångster, särskilt bifångster.

3.Parterna ska göra ansträngningar för att skapa villkor som gynnar tekniska, ekonomiska och handelsmässiga relationer mellan företag och för att främja en ram som gynnar utvecklingen av handel och investeringar.

Artikel 9
Avbrytande av protokollets genomförande

1.Genomförandet av detta protokoll kan avbrytas på initiativ av endera parten om en eller flera av följande omständigheter konstateras:

(a)Om onormala omständigheter av det slag som avses i artikel 2 h i partnerskapsavtalet om fiske hindrar fiskeverksamhet i São Tomé och Príncipes fiskezon.

(b)Om betydande ändringar i utformningen och genomförandet av någondera av parternas fiskeripolitik påverkar bestämmelserna i detta protokoll.

(c)Om endera parten konstaterar att avgörande element rörande de mänskliga rättigheterna enligt artikel 9 i Cotonouavtalet har överträtts och efter det förfarande som fastställs i artiklarna 8 och 96 i det avtalet.

(d)Om Europeiska unionens betalning av den ekonomiska ersättning som föreskrivs i artikel 3.2 a uteblir av andra orsaker än de som anges i denna artikel.

(e)Om det uppstår en allvarlig och ej löst tvist mellan parterna angående tillämpningen eller tolkningen av detta protokoll.

2.Den part som vill avbryta protokollets tillämpning ska skriftligen underrätta den andra parten om detta minst tre (3) månader före den dag då avbrottet kommer att få verkan.

3.Vid avbrytande ska parterna fortsätta att samråda för att försöka lösa tvisten i godo. Om en sådan lösning nås ska tillämpningen av protokollet återupptas och den ekonomiska ersättningen minskas proportionellt och tidsproportionellt i förhållande till hur länge protokollets tillämpning har varit avbruten.

Artikel 10
Gällande lagstiftning

1.Europeiska unionens fartygs verksamhet i São Tomé och Príncipes vatten ska regleras av gällande lagstiftning i São Tomé och Príncipe, om inte annat följer av partnerskapsavtalet om fiske eller detta protokoll och dess bilaga och tillägg.

2.Myndigheterna i São Tomé och Príncipe ska underrätta Europeiska unionen om eventuella ändringar av lagstiftningen och om ny lagstiftning på fiskeriområdet. Europeiska unionens fartyg har rätt att invända mot ändringarna inom en frist på sextio (60) dagar från och med denna underrättelse.

3.Europeiska kommissionen ska underrätta myndigheterna i São Tomé och Príncipe om eventuella ändringar av lagstiftningen och om ny lagstiftning på fiskeriområdet som påverkar Europeiska unionens fjärrfiskeflotta.

Artikel 11
Elektroniskt informationsutbyte

1.São Tomé och Príncipe och Europeiska unionen förbinder sig att se till att de datorsystem som krävs för elektroniskt utbyte av alla uppgifter och dokument som rör genomförandet av avtalet är operativa och upprätthålls.

2.Den elektroniska versionen av ett dokument ska i alla sammanhang anses likvärdig med pappersversionen.

3.São Tomé och Príncipe och Europeiska unionen ska utan dröjsmål informera varandra om eventuella funktionsfel i ett datorsystem. Information och dokument knutna till genomförandet av avtalet ska då automatiskt översändas via ett alternativt kommunikationsmedel.

Artikel 12
Konfidentialitet

1.São Tomé och Príncipe och Europeiska unionen förbinder sig att se till att alla identifikationsuppgifter rörande Europeiska unionens fartyg och deras fiskeverksamhet som erhålls inom ramen för avtalet alltid behandlas i enlighet med principerna för konfidentialitet och dataskydd.

2.Parterna ska sörja för att endast aggregerade uppgifter om fiskeverksamheten i São Tomé och Príncipes vatten görs offentliga, i enlighet med Iccats bestämmelser på området.

3.Uppgifter som kan betraktas som konfidentiella får endast användas av de behöriga myndigheterna för genomförandet av avtalet och för förvaltning av fisket, och för kontroll och övervakning.

4.När det gäller personuppgifter som lämnas av unionen får lämpliga skyddsåtgärder och rättsmedel fastställas av gemensamma kommittén i enlighet med den allmänna dataskyddsförordningen [förordning (EU) 2016/679, 27 april 2016].

Artikel 13
Varaktighet

Detta protokoll och dess bilaga ska tillämpas under fem (5) år från och med det att det börjar tillämpas provisoriskt i enlighet med artikel 15, utom vid uppsägning enligt artikel 14.

Artikel 14
Uppsägning

1.Om endera parten har för avsikt att säga upp detta protokoll ska den skriftligen underrätta den andra parten om detta minst sex månader före den dag då uppsägningen får verkan.

2.En underrättelse enligt punkt 1 innebär att samråd mellan parterna ska inledas.

Artikel 15
Provisorisk tillämpning

Detta protokoll ska tillämpas provisoriskt från och med dagen för dess undertecknande.

Artikel 16
Ikraftträdande

Detta protokoll träder i kraft den dag då parterna underrättar varandra om att de förfaranden som är nödvändiga för detta ändamål har slutförts.BILAGA

Villkor för EU-fartygs fiskeverksamhet i São Tomé och Príncipes fiskezon

KAPITEL I
ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

1.Utseende av behörig myndighet

Vid tillämpningen av denna bilaga och om inte annat uttryckligen anges, ska varje hänvisning till en behörig myndighet i EU respektive São Tomé och Príncipe avse följande:

För EU: Europeiska kommissionen, i tillämpliga fall via Europeiska unionens delegation med behörighet för São Tomé och Príncipe.

För São Tomé och Príncipe: Fiskedirektionen vid São Tomé och Príncipes fiskeriministerium.

2.Fiskezon

EU-fartyg som bedriver verksamhet inom ramen för detta protokoll får bedriva sin verksamhet i São Tomé och Príncipes exklusiva ekonomiska zon (EEZ), med undantag för de zoner som är reserverade för småskaligt och halvindustriellt fiske.

Koordinaterna för den exklusiva ekonomiska zonen ska vara de som anges i en anmälan till Förenta nationerna av den 7 maj 1998.

São Tomé och Príncipe ska utan dröjsmål underrätta kommissionen om varje ändring av fiskezonen.

3.Zoner med sjöfarts- och fiskeförbud

All fiskeverksamhet är, utan undantag, förbjuden i den zon som är avsedd att utnyttjas gemensamt av São Tomé och Príncipe och Nigeria. Koordinaterna för denna zon anges i tillägg 1.

4.Bankkonto

Innan protokollet träder i kraft ska São Tomé och Príncipe meddela EU uppgifter om det/de bankkonto(n) på vilket/vilka fiskefartygen ska sätta in de belopp som de ska betala inom ramen för avtalet. Kostnaderna för banköverföringar ska betalas av fartygsägarna.

5.Kontaktpunkter

Parterna ska underrätta varandra om sina respektive kontaktpunkter för utbyte av information om genomförandet av protokollet, särskilt om frågor som rör utbytet av samlade uppgifter om fångster och fiskeansträngning, förfaranden för fisketillstånd och genomförande av sektorsstödet.

6.Arbetsspråk

Parterna är överens om att arbetsspråken vid möten som avser genomförandet av detta protokoll i möjligaste utsträckning ska vara portugisiska och franska.

KAPITEL II
FISKETILLSTÅND

Vid tillämpningen av bestämmelserna i detta protokoll ska termen autorisation de pêche (fisketillstånd) vara likvärdig med termen permis de pêche (fisketillstånd) i São Tomé och Príncipes lagstiftning.

Avsnitt 1: Tillämpliga förfaranden

1.Villkor som måste vara uppfyllda innan ett fisketillstånd kan beviljas

Endast behöriga fartyg kan beviljas fisketillstånd i São Tomé och Príncipes fiskezon.

För att ett fartyg ska vara behörigt får fartygsägaren, befälhavaren eller själva fartyget inte vara belagda med förbud att fiska i São Tomé och Príncipe. Deras mellanhavanden med São Tomé och Príncipes administration ska vara ordnade, i den bemärkelsen att de ska ha fullgjort alla tidigare skyldigheter som uppstått genom deras fiske i São Tomé och Príncipe inom ramen för fiskeavtal som slutits med Europeiska unionen. Utöver detta ska de följa bestämmelserna i förordning (EU) 2017/2403 om hållbar förvaltning av externa fiskeflottor.

2.Ansökan om fisketillstånd

Europeiska unionens behöriga myndigheter ska, för varje fartyg som önskar bedriva fiske enligt partnerskapsavtalet, på elektronisk väg lämna in en ansökan till São Tomé och Príncipes fiskeriministerium, med Europeiska kommissionens delegation med behörighet för São Tomé och Príncipe i kopia, minst 15 arbetsdagar före den begärda giltighetstidens början.

Ansökningarna ska lämnas in till fiskeriministeriet på en blankett som överensstämmer med förlagan i tillägg 2.

Varje ansökan om fisketillstånd ska innehålla följande:

Ett bevis för att den fasta förskottsavgiften för fisketillståndets giltighetstid och schablonbeloppen för observatörer är betalda.

Ett nytaget färgfoto av fartyget sett från sidan.

En kopia av fartygets registreringsbevis.

I förekommande fall varje annat dokument som krävs enligt de nationella tillämpliga bestämmelserna beroende på fartyg, och som anmälts av São Tomé och Príncipe inom ramen för gemensamma kommittén.

Det årliga schablonbeloppet ska betalas till samma konto för statskassans räkning som det till vilket ersättningen enligt artikel 3.2 a betalas.

Avgifterna ska omfatta alla nationella och lokala avgifter utom hamn- och serviceavgifter.

Målarterna ska anges tydligt i varje ansökan om fisketillstånd.

Ansökan om fisketillstånd kan innehålla en anmälan om avsikt att utföra partiell avskärning av hajfenor ombord på fartyget, och om annan verksamhet ombord, som t.ex. urtagning.

3.Utfärdande av fisketillstånd

Fisketillstånden ska utfärdas inom femton (15) arbetsdagar efter det att São Tomé och Príncipes fiskeriministerium har mottagit den samlade dokumentation som anges i punkt 2 ovan.

Originalen ska återlämnas till unionen via Europeiska unionens delegation med behörighet för São Tomé och Príncipe.

De arter eller kategorier som det är tillåtet att fiska ska anges i tillståndet (tonfiskar, svärdfiskar och tillåtna hajarter).

För att inte fördröja möjligheten att fiska i zonen ska en kopia av fisketillståndet skickas till fartygsägaren på elektronisk väg. Denna kopia kan användas under en period av högst sextio (60) dagar efter dagen för utfärdande av fisketillståndet. Under denna period ska kopian betraktas som likvärdig med originalet.

4.Ersättning av fisketillståndet i undantagsfall

Fisketillstånd ska beviljas individuellt för enskilda fartyg och får inte överlåtas. På begäran av Europeiska unionen och vid bevisad force majeure får emellertid fisketillståndet för ett fartyg dras in och ett nytt fisketillstånd utfärdas för ett annat fartyg ur samma kategori för den tid som återstår av giltighetsperioden, enligt föreskrifter som ska fastställas.

Fartygsägaren ska återlämna det ursprungliga fisketillståndet till São Tomé och Príncipes fiskeriministerium. Tillståndet för ersättningsfartyget ska börja gälla den dagen. São Tomé och Príncipe ska informera Europeiska unionen om överföringen av fisketillståndet och om datumet för när det börjar gälla.

5.Förvaring av fisketillståndet ombord

Fisketillståndet ska alltid förvaras ombord på fartyget, utan att det påverkar tillämpningen av punkt 3 i detta avsnitt.

6.Stödfartyg

På EU:s begäran och efter att São Tomé och Príncipes myndigheter har gjort en granskning, ska São Tomé och Príncipe tillåta att EU-fiskefartyg som innehar ett fisketillstånd tar hjälp av stödfartyg.

Stödfartygen får inte vara utrustade för att fånga fisk. Stödverksamheten får varken inbegripa bränslepåfyllning eller omlastning av fångster.

Stödfartygen ska omfattas av det förfarande som styr överföring av ansökningar om fisketillstånd enligt detta kapitel, i den mån detta är tillämpligt på dem. São Tomé och Príncipe ska upprätta en förteckning över stödfartyg med tillstånd och utan dröjsmål meddela Europeiska unionen denna förteckning.

Dessa fartyg ska betala en årlig avgift på 3 500 EUR till förmån för den utvecklingsfond för fisket som nämns i artikel 3 i protokollet.

Avsnitt 2: Avgifter och förskott

1.Fisketillstånden ska ha en giltighetstid på ett år.

2.Avgiften, uttryckt i euro per ton fisk som fångas av notfartyg för tonfisk och ytlångrevsfartyg i São Tomé och Príncipes fiskezon, ska vara 70 EUR för protokollets hela giltighetstid.

3.Fisketillstånden ska utfärdas efter det att följande årliga schablonbelopp har betalats:

(a)För notfartyg för tonfisk: 9 100 EUR per fartyg, motsvarande avgifterna för en fångst av 130 ton.

(b)För ytlångrevsfartyg: 3 255 EUR per fartyg, motsvarande avgifterna för en fångst av 46,5 ton.

Avgifterna ska betalas till det konto för statskassans räkning som används för betalning av ersättningen enligt artikel 3.2 a, som är knuten till tillträdet.

4.Unionen ska för varje fartyg, på grundval av respektive fångstdeklarationer, fastställa en avräkning för fångster och en avräkning för de avgifter som fartyget är skyldigt med avseende på den årliga fiskesäsongen under det föregående kalenderåret. Den ska överlämna dessa avräkningar till São Tomé och Príncipes myndigheter, och till fartygsägaren via medlemsstaterna, före den 30 juni det innevarande året. São Tomé och Príncipe får bestrida dessa slutavräkningar inom en frist på trettio (30) dagar räknat från dagen för deras mottagande på grundval av styrkande handlingar. Om oenighet uppstår mellan parterna ska samråd, i tillämpliga fall, inledas inom ramen för gemensamma kommittén. Om São Tomé och Príncipe inte invänder inom den ovan nämnda fristen på trettio (30) dagar ska slutavräkningarna anses vara godkända.

5.Om slutavräkningen är högre än det schablonbelopp om erlagts i förskott för fisketillståndet ska fartygsägaren, om denne inte har några invändningar, betala det resterande beloppet till São Tomé och Príncipe inom fyrtiofem (45) dagar. De resterande beloppen ska betalas till utvecklingsfondens konto. Om slutavräkningen är lägre än det schablonbelopp som erlagts i förskott, ska det återstående beloppet emellertid inte återbetalas till fartygsägaren.

KAPITEL III
UPPFÖLJNING OCH FÅNGSTDEKLARATION

Avsnitt 1: Elektroniska fiskeloggböcker

1.Befälhavaren på ett EU-fartyg som bedriver fiskeverksamhet inom ramen för avtalet ska föra en elektronisk fiskeloggbok som är integrerad i ett elektroniskt registrerings- och rapporteringssystem (ERS-system).

2.Ett fartyg som inte är utrustat med ERS-system får inte inträda i São Tomé och Príncipes fiskezon för att bedriva fiskeverksamhet.

3.Befälhavaren ska ansvara för att uppgifterna i den elektroniska fiskeloggboken är korrekta. Fiskeloggboken ska vara förenlig med i Iccats tillämpliga resolutioner och rekommendationer.

4.Befälhavaren ska varje dag registrera de uppskattade kvantiteterna av varje art som fångats och som bevaras ombord, eller som kastas överbord, för varje fiskeinsats. Registrering av uppskattade kvantiteter av varje art som fångats eller kastas överbord ska göras oavsett vilken vikt det rör sig om.

5.Om fartyget befinner sig i fiskezonen utan att bedriva fiskeverksamhet ska fartygets position kl.12.00 registreras.

6.Uppgifterna i fiskeloggboken ska överföras automatiskt och dagligen till flaggstatens centrum för fiskerikontroll. Överföringarna ska omfatta minst följande:

(a)Fiskefartygets identifieringsnummer och namn.

(b)FAO:s trebokstavskod för varje art.

(c)Det geografiska område där fångsterna gjordes.

(d)Datum och, i tillämpliga fall, tidpunkten för fångsterna.

(e)Datum och klockslag för avresa från och ankomst till hamn, samt fiskeresans varaktighet.

(f)Redskapstyp, tekniska specifikationer och dimensioner.

(g)Uppskattade kvantiteter ombord av varje art uttryckt i kilogram levandeviktsekvivalenter eller, i tillämpliga fall, antalet exemplar.

(h)Uppskattade kvantiteter som kastats överbord av varje art, uttryckt i kilogram levande vikt eller, i tillämpliga fall, antalet exemplar.

7.Flaggstaten ska säkerställa mottagande och registrering i en elektronisk databas som gör det möjligt att spara uppgifterna på ett säkert sätt under minst 36 månader.

8.Flaggstaten och São Tomé och Príncipe ska försäkra sig om att de har den datorutrustning och den programvara som krävs för automatisk överföring av ERS-data. ERS-data ska överföras med den elektroniska kommunikationsmedel som förvaltas av Europeiska kommissionens för standardiserat utbyte av fiskeridata. Ändringar av standarderna ska genomföras inom sex (6) månader.

9.Flaggstatens centrum för fiskerikontroll ska säkerställa automatisk överföring av fiskeloggböckerna genom ERS-system till São Tomé och Príncipes centrum för fiskerikontroll för den period då fartyget befinner sig i fiskezonen, även vid nollfångst.

10.Metoden för kommunikation av fångster via ERS-system samt förfarandena vid eventuella systemfel anges i tillägg 4.

11.São Tomé och Príncipes myndigheter ska behandla uppgifter om enskilda fartygs fiskvereksamhet på ett konfidentiellt och säkert sätt.

Avsnitt 2 – Aggregerade fångstuppgifter

1.Flaggstaten ska varje kvartal och för varje fartyg, till den databas som förs av Euroepiska kommissionen, lämna uppgifter om de sammanlagda kvantiteter, per månad, som fångats och kastats överbord. För de arter som omfattas av en total tillåten fångstmängd i enlighet med protokollet eller av Iccats rekommendationer, ska uppgifter om kvantiteter lämnas varje månad för den föregående månaden.

2.Flaggstaten ska kontrollera uppgifterna genom korskontroller med landnings-, försäljnings-, inspektions- eller observationsuppgifter, samt med all relevant information som myndigheterna har kännedom om. De uppdateringar av databasen som krävs till följd av dessa kontroller ska göras så snart som möjligt. Vid kontrollerna ska de geografiska koordinater för fiskzonen som anges i detta protokoll användas.

3.Före utgången av varje kvartal ska Europeiska unionen tillhandahålla São Tomé och Príncipes myndigheter aggregerade uppgifter för de föregående kvartalen innevarande år, och ange fångstmängderna per fartyg, fångstmånad och art, från databasen. Dessa uppgifter är preliminära och föränderliga.

4.Partnerlandet ska analysera uppgifterna och signalera alla större inkonsekvenser jämfört med uppgifterna från de elektroniska fiskeloggböckerna som erhålls genom ERS-systemet. Flaggstaten ska göra utredningar och aktualisera uppgifterna i nödvändig mån.

KAPITEL IV

UPPFÖLJNING, KONTROLL OCH ÖVERVAKNING
Avsnitt 1: Kontroll och inspektion

EU-fartyg ska följa de bestämmelser och rekommendationer som Iccat har antagit när det gäller fiskeredskap, fiskeredskaps tekniska specifikationer och alla andra tekniska åtgärder som gäller för deras fiske och fångster.

1.Inträde i och utträde ur fiskezonen

EU-fartyg som bedriver verksamhet i enlighet med detta protokoll i São Tomé och Príncipes vatten ska minst tre (3) timmar i förväg meddela landets behöriga myndigheter att de har för avsikt att inträda i eller utträda ur São Tomé och Príncipes exklusiva ekonomiska zon.

I samband med att fartygen meddelar inträde i och utträde ur São Tomé och Príncipes exklusiva ekonomiska zon ska de samtidigt meddela sin position samt vilka fångster som redan finns ombord (angivna med FAO:s trebokstavskod), uttryckt i kilogram levande vikt eller, i tillämpliga fall, antal exemplar.

Dessa meddelanden ska överföras genom ERS-systemet eller per e-post till den adress som meddelats av São Tomé och Príncipes myndigheter.

Ett fartyg som ertappas med att bedriva fiske utan att ha meddelat sin avsikt att inträda i São Tomé och Príncipes vatten ska betraktas som ett fartyg utan fisketillstånd och kommer att ådömas sanktioner enligt den nationella lagstiftningen.

2.Inspektionsförfaranden

Inspektion till havs, i hamn eller på redden utanför en hamn i São Tomé och Príncipes fiskezon av EU-fartyg som innehar ett fisketillstånd ska göras av inspektörer från São Tomé och Príncipe som tydligt kan identifieras som fiskeriinspektörer och de ska använda fartyg tillhörande São Tomé och Príncipes myndigheter.

Innan de stiger ombord ska de auktoriserade inspektörerna från São Tomé och Príncipe underrätta EU-fartyget om sitt beslut att göra en inspektion. Inspektionen ska göras av högst två inspektörer som innan de inleder inspektionen ska kunna styrka sin identitet och att de är inspektörer.

São Tomé och Príncipes inspektörer får inte stanna längre ombord på EU-fartyget än vad som krävs för att utföra inspektionsuppgifterna. De ska genomföra inspektionen på ett sådant sätt att den påverkar fartyget, dess fiskeverksamhet och dess last i så liten utsträckning som möjligt.

Bilder (foton eller videoklipp) som tas under inspektionen ska vara avsedda för myndigheter med ansvar för kontroll och övervakning av fisket. De får inte offentliggöras om inte annat föreskrivs i den nationella lagstiftningen.

Befälhavaren på EU-fartyget ska underlätta São Tomé och Príncipes inspektörers ombordstigning och arbete.

Efter varje avslutad inspektion ska São Tomé och Príncipes inspektörer upprätta en inspektionsrapport. EU-fartygets befälhavare ska ha rätt att föra in sina anmärkningar i inspektionsrapporten. Inspektionsrapporten ska undertecknas av den inspektör som sammanställt rapporten och av EU-fartygets befälhavare.

Befälhavarens undertecknande av inspektionsrapporten ska inte påverka fartygsägarens rätt att försvara sig vid ett eventuellt överträdelseförfarande. Fartygets befälhavare ska samarbeta under inspektionens gång. Om befälhavaren vägrar att skriva under dokumentet ska han eller hon motivera detta skriftligen, och inspektören ska göra anteckningen ”vägrat underteckna”. São Tomé och Príncipes inspektörer ska lämna en kopia av inspektionsrapporten till EU-fartygets befälhavare innan de lämnar fartyget. São Tomé och Príncipes myndigheter ska underrätta Europeiska unionen om inspektioner som utförts, inom tjugofyra (24) timmar efter att de genomförts, och om de överträdelser som eventuellt konstaterat, och ska översända inspektionsrapporten till Europeiska unionen. I tillämpliga fall ska en kopia av den åtalsakt som följer av inspektionen skickas till Europeiska unionen inom högst sju (7) dagar efter inspektörens återvändande till hamnen.

3.Tillåten verksamhet ombord

De fisketillstånd som utfärdas av São Tomé och Príncipe ska innehålla uppgift om vilka verksamheter som är tillåtna ombord, som t.ex. urtagning och partiell avskärning av hajfenor.

4.Omlastning och landning

Varje EU-fartyg som bedriver fiske inom ramen för detta protokoll i São Tomé och Príncipes vatten och som gör en omlastning i São Tomé och Príncipes vatten ska göra detta på redden utanför hamnarna Fernão Dias, Neves och Ana Chaves.

Ägare till dessa fartyg eller deras företrädare ska, om de önskar landa eller omlasta. minst fyrtioåtta (48) timmar i förväg meddela de behöriga myndigheterna i São Tomé och Príncipe följande uppgifter:

(a)De omlastande eller landande fiskefartygens namn.

(b)Det mottagande fartygets namn.

(c)Vikt i ton för varje art som ska omlastas eller landas.

(d)Dag för omlastningen eller landningen.

(e)Destinationen för de omlastade eller landade fångsterna.

Meddelandet till São Tomé och Príncipe kan göras via ERS-system eller e-post.

Omlastning till havs ska vara förbjuden.

Fartygens befälhavare ska lämna fångstdeklarationer till de behöriga myndigheterna i São Tomé och Príncipe och meddela om de avser att fortsätta fisket eller lämna São Tomé och Príncipes vatten.

Varje omlastning eller landning av fångster som inte avses i punkterna ovan är förbjuden i São Tomé och Príncipes vatten. Överträdelse kan leda till sanktioner enligt gällande lagstiftning i São Tomé och Príncipe.

Avsnitt 2: System för satellitövervakning (VMS-system)

Varje EU-fartyg med tillstånd inom ramen för detta protokoll ska vara utrustat med ett system för satellitövervakning, nedan kallat VMS-system (Vessel Monitoring System - VMS).

Systemet för kontinuerlig satellitövervakning ombord på ett fartyg får inte flyttas, stängas av, förstöras, skadas eller göras obrukbart och det är också förbjudet att avsiktligt ändra eller förfalska de uppgifter som systemet skickar och registrerar.

EU-fartygen ska automatiskt och kontinuerligt, minst varje timme för notfartyg och minst varannan timme för alla andra fartyg, rapportera sin position till flaggstatens centrum för fiskerikontroll. Denna frekvens kan ökas inom ramen för en utredning av ett fartygs verksamhet.

Flaggstatens centrum för fiskerikontroll ska säkerställa automatisk överföring av VMS-positionerna för den period då fartyget befinner sig i fiskezonen.

Varje positionsrapport ska innehålla följande:

(a)Fartygsidentifikation.

(b)Fartygets senaste geografiska position (longitud, latitud), med en felmarginal på mindre än 500 meter och med ett konfidensintervall på 99 %.

(c)Datum och klockslag för positionsregistreringen.

(d)Fartygets hastighet och kurs.

Metoden för kommunikation av fartygsposition via VMS samt förfarandena vid eventuella systemfel anges i tillägg 5.

Centrumen för fiskerikontroll ska kommunicera med varandra inom ramen för övervakningen av fartygens verksamhet.

KAPITEL V
PÅMÖNSTRING AV SJÖMÄN

1.Antal sjömän för påmönstring

Medan de utövar sin fiskerverksamhet i São Tomé och Príncipes vatten ska EU-fartygen vara skyldiga att påmönstra sjömän från São Tomé och Príncipe enligt följande villkor och begränsningar:

(a)För flottan av notfartyg för tonfisk, för protokollets första tillämpningsår, total sex (6) sjöman för hela flottan, för protokollets andra tillämpningsår, totalt åtta (8) sjömän, och för protokollets tre sista tillämpningsår, totalt tio (10) sjömän per år.

(b)För flottan av ytlångrevsfartyg, totalt två (2) sjömän per år, för hela flottan.

2.Denna påmönstringsskyldighet ska gälla på villkor att São Tomé och Príncipes myndigheter, innan protokollet börjar tillämpas och därefter i januari varje år, översänder en förteckning över lämpliga och kvalificerade sjömän till Europeiska unionen. Fartygsägarna ska anställa sjömän som anges i denna förteckning.

3.De kvalifikationer som krävs för sjömän från São Tomé och Príncipe anges i tillägg 6.,

4.Fartygsägaren eller dennes företrädare ska meddela São Tomé och Príncipes behöriga myndighet namnen på de lokala sjömän som har mönstrats på, och bekräfta att de har förts upp i besättningslistan.

5.Internationella arbetsorganisationens (ILO) deklaration om grundläggande principer och rättigheter på arbetet ska gälla fullt ut för de sjömän som mönstras på EU-fartyg. Detta gäller särskilt föreningsfriheten och erkännandet av den kollektiva förhandlingsrätten samt icke-diskriminering i fråga om anställning och yrkesutövning.

6.Anställningsavtalen för São Tomé och Príncipes sjömän ska upprättas mellan fartygsägarna eller fartygsägarnas företrädare och sjömännen och/eller sjömännens fackföreningar eller deras företrädare; en kopia av avtalet ska överlämnas till arbetsministeriet, fiskeriministeriet och de undertecknande avtalsparterna. Avtalen ska säkerställa att sjömännen omfattas av tillämpligt socialt trygghetssystem, i enlighet med tillämplig lag, och att detta system omfattar liv-, sjuk- och olycksfallsförsäkring.

7.Sjömännens lön ska betalas av fartygsägarna. Fartygsägarna eller deras företrädare ska komma överens om lönen med sjömännen och/eller deras fackföreningar eller fackföreningarnas företrädare. Sjömännens lönevillkor får dock inte vara sämre än de som gäller för besättningar i de länder de kommer ifrån och de får under inga förhållanden vara sämre än ILO:s normer.

8.Sjömän som anställs på EU-fartyg ska anmäla sig hos fartygets befälhavare dagen före den föreslagna påmönstringsdagen. Om sjömannen inte infinner sig vid det datum och klockslag som fastställts för påmönstring eller om sjömannen inte har de föreskrivna kvalifikationerna, ska fartygsägaren automatiskt vara befriad från skyldigheten att påmönstra sjömannen.

9.Om EU-fartygen av exceptionella skäl som kan styrkas av fartygsägarna inte har möjlighet att påmönstra det antal sjömän från São Tomé och Príncipe som föreskrivs i punkt 1 ska de betala ett fast belopp på 20 EUR per icke påmönstrad sjöman och per dag av närvaro i São Tomé och Príncipes fiskezon. Gemensamma kommittén ska regelbundet upprätta en översikt över antalet påmönstrade sjömän från São Tomé och Príncipe.

KAPITEL VI

OBSERVATÖRER

1.Observation av fiskeverksamhet

I avvaktan på att ett system för regionala observatörer införs ska fartyg som har tillstånd att fiska i São Tomé och Príncipes vatten inom ramen för avtalet i stället för regionala observatörer ta ombord observatörer som har utsetts av São Tomé och Príncipe, i enlighet med reglerna i detta kapitel.

2.Utsedda fartyg och observatörer

EU-fartyg som bedriver fiskeverksamhet i São Tomé och Príncipes vatten i enlighet med detta protokoll ska, på nedanstående villkor, ta ombord observatörer som utses av São Tomé och Príncipes fiskeriministerium på följande villkor:

(a)På begäran av São Tomé och Príncipes behöriga myndigheter ska fartygen från Europeiska unionen ta ombord en av denna utsedd observatör, som ska ha till uppgift att kontrollera de fångster som tas i São Tomé och Príncipes vatten.

(b)São Tomé och Príncipes behöriga myndigheter ska upprätta en förteckning över de fartyg som ska ta ombord en observatör samt en förteckning över de observatörer som utsetts för detta ändamål. Förteckningarna ska hållas uppdaterade. De ska sändas till Europeiska kommissionen så snart de har upprättats och därefter var tredje månad om de har uppdaterats.

(c)São Tomé och Príncipes behöriga myndigheter ska vid utfärdandet av fisketillståndet, dock senast femton (15) dagar före det datum som planerats för ombordtagande av en observatör, meddela Europeiska unionen och de berörda fartygsägarna, helst via e-post, namnet på den observatör som är utsedd att placeras ombord på fartyget.

(d)Observatören ska vara ombord under en hel fiskeresa. På uttrycklig begäran av São Tomé och Príncipes behöriga myndigheter kan tiden ombord fördelas på flera fiskeresor beroende på den genomsnittliga längden för ett visst fartygs fiskeresor. Begäran ska framföras av den behöriga myndigheten samtidigt som den meddelar namnet på den observatör som är utsedd att placeras ombord på det berörda fartyget.

3.Villkor för ombordstigning och landstigning

(a)Villkoren för observatörens ombordstigning ska fastställas i samråd mellan fartygsägaren eller dennes företrädare och den behöriga myndigheten.

(b)Observatörens ombordstigning och avstigning ska äga rum i en av fartygsägaren utsedd hamn. Observatören ska tas ombord i början av den första fiskeresa i São Tomé och Príncipes vatten som inleds efter det att fartygsägarna meddelats listan över utvalda fartyg.

(c)Fartygsägarna ska inom två (2) veckor, och tio (10) dagar i förväg, meddela vilken dag och i vilken hamn i underregionen observatörer kommer att tas ombord på respektive lämna fartyget.

(d)Om observatören tas ombord i en hamn utanför São Tomé och Príncipe, ska observatörens resekostnader betalas av fartygsägaren. Om ett fartyg med en observatör från São Tomé och Príncipe ombord lämnar São Tomé och Príncipes fiskezon ska alla åtgärder vidtas för att se till att observatören kan återvända till São Tomé och Príncipe så snart som möjligt, på fartygsägarens bekostnad.

(e)Om observatören inte har infunnit sig på överenskommen plats tolv (12) timmar efter utsatt tid, ska fartygsägaren automatiskt befrias från skyldigheten att ta ombord observatören.

(f)Befälhavaren ska vidta alla åtgärder inom sitt ansvarsområde för att garantera observatörens fysiska och psykiska välbefinnande när denne utövar sina uppgifter.

(g)Observatörerna ska ha tillgång till de hjälpmedel som behövs för deras tjänsteutövning. Befälhavaren ska ge observatörerna tillgång till de kommunikationsmedel som är nödvändiga för deras tjänsteutövning, de handlingar som är direkt kopplade till fartygets fiskeverksamhet, i synnerhet fiskeloggbok och skeppsdagbok, och till de delar av fartyget som observatören behöver få tillgång till för sin tjänsteutövning.

(h)Fartygsägaren ska stå för observatörens kost och logi på samma villkor som gäller för befälspersoner, med hänsyn till de praktiska möjligheterna på fartyget.

(i)Observatörens lön och sociala avgifter ska betalas av São Tomé och Príncipe.

4.Schablonbeloppet

För att bidra till kostnaderna för utplaceringen av observatörer ska fartygsägaren vid tidpunkten för betalningen av den fasta förskottsavgiften betala in ett belopp på 250 EUR per år och fartyg till samma konto som det som används för att betala in förskottsavgifterna.

5.Observatörens uppgifter

Observatören ska behandlas som en befälsperson ombord. Observatören ska ha följande uppgifter när fartyget bedriver fiskeverksamhet i São Tomé och Príncipes vatten:

(a)Observera fartygens fiskeverksamhet.

(b)Kontrollera fartygens position vid fiske.

(c)Upprätta en förteckning över de fiskeredskap som används.

(d)Kontrollera fångstuppgifterna i fiskeloggboken för São Tomé och Príncipes vatten.

(e)Kontrollera bifångsternas procentandel och göra en uppskattning av hur stora mängder av säljbara fiskarter som kastas överbord.

(f)Meddela fiskeuppgifterna på lämpligt sätt till sin behöriga myndighet, även hur stora kvantiteter som finns ombord av fångster och bifångster.

6.Observatörens skyldigheter

Observatören ska under sin vistelse på fartyget

(a)vidta alla lämpliga åtgärder för att deras ombordstigning och närvaro ombord på fartyget inte ska avbryta eller hindra fisket,

(b)respektera egendom och utrustning ombord samt sekretessen för alla fartygshandlingar.

(c)När observationsperioden är avslutad och innan fartyget lämnas ska observatören upprätta en aktivitetsrapport som ska skickas till São Tomé och Príncipes behöriga myndigheter med kopia till Europeiska kommissionen. Observatören ska underteckna rapporten i närvaro av befälhavaren som får lägga till, eller låta lägga till, de synpunkter som han eller hon anser relevanta och signera dessa. En kopia av rapporten ska lämnas till fartygets befälhavare när observatören går i land.

KAPITEL VII
ÖVERTRÄDELSER

1.Behandling av överträdelser

Varje överträdelse som begås av ett EU-fartyg som innehar ett fisketillstånd i enlighet med bestämmelserna i denna bilaga ska bli föremål för en anklagelserapport som ska skickas till Europeiska unionen och flaggstaten så snart som möjligt.

2.Kvarhållande av fartyget / omdirigering – Informationsmöte

(a)Om så föreskrivs i São Tomé och Príncipes gällande lagstiftning för den aktuella överträdelsen, får varje EU-fartyg som bryter mot lagen tvingas avbryta sin fiskeverksamhet och, i det fall fartyget befinner sig till havs, tvingas gå till en hamn i São Tomé och Príncipe.

(b)São Tomé och Príncipe ska inom högst tjugofyra (24) timmar underrätta Europeiska unionen om varje kvarhållande av ett EU-fartyg som innehar ett fisketillstånd. Underrättelsen ska åtföljas av bevismaterialet rörande den anmälda överträdelsen.

(c)Innan åtgärd vidtas mot fartyget, befälhavaren, besättningen eller lasten, undantaget åtgärder för att säkra bevis, ska São Tomé och Príncipes centrum för fiskerikontroll inom en (1) arbetsdag från underrättelsen om kvarhållandet av fartyget, organisera ett informationsmöte för att klargöra de förhållanden som lett till kvarhållandet av fartyget, och presentera de eventuella följderna. En företrädare för fartygets flaggstat får delta vid informationsmötet.

3.Sanktioner i samband med överträdelsen – förlikningsförfarande

(a)Sanktionerna för överträdelsen ska fastställas av São Tomé och Príncipe i enlighet med gällande nationell lagstiftning.

(b)Om överträdelsen påkallar ett rättsligt förfarande ska, förutsatt att ingen brottslig handling begåtts, ett förlikningsförfarande mellan São Tomé och Príncipe och Europeiska unionen i syfte att fastställa påföljdens art och storlek äga rum innan det rättsliga förfarandet inleds. Företrädare för fartygets flaggstat och företrädare för Europeiska unionen får delta i förlikningsförfarandet. Förlikningsförfarandet ska avslutas senast tre (3) dagar efter underrättelsen om fartygets kvarhållande.

4.Rättsligt förfarande – bankgaranti

Om förlikningsförfarandet misslyckas och överträdelsen anhängiggörs vid behörig domstol, ska den fartygsägare som är ansvarig för överträdelsen ställa en bankgaranti hos en bank som anvisas av São Tomé och Príncipe; garantibeloppet, fastställt av São Tomé och Príncipe, ska täcka kostnaderna för kvarhållandet av fartyget, det uppskattade bötesbeloppet och eventuell kompensationsersättning. Bankgarantin ska blockeras till dess att det rättsliga förfarandet har avslutats.

Bankgarantin ska utan dröjsmål frisläppas och återlämnas till fartygsägaren, enligt följande, så snart avgörandet avgivits:

(a)Hela garantibeloppet, om ingen sanktion har utdömts.

(b)Resterande belopp, om bötesbeloppet är lägre än bankgarantin.

São Tomé och Príncipe ska underrätta Europeiska unionen om resultaten av det rättsliga förfarandet inom sju (7) dagar efter det att avgörandet meddelats.

5.Frisläppande av fartyget och besättningen

Fartyget och dess besättning ska ges tillstånd att lämna hamnen så snart sanktionen till följd av förlikningsförfarandet reglerats, eller så snart bankgarantin ställts.

TILLÄGG

Tillägg 1    Koordinater för den zon som utnyttjas gemensamt av São Tomé och Príncipe och Nigeria.

Tillägg 2    Ansökningsblankett för tillstånd för fiskefartyg eller stödfartyg

Tillägg 3    Teknisk specifikation

Tillägg 4    Genomförande av det elektroniska registrerings- och rapporteringssystemet (ERS-systemet)

Tillägg 5    Satellitbaserat kontrollsystem för fartyg (VMS-system)

Tillägg 6    Kvalifikationer som krävs för sjömän från São Tomé och Príncipe ombord på Europeiska unionens notfartyg och ytlångrevsfartygTillägg 1
Koordinater för den zon som utnyttjas gemensamt av São Tomé och Príncipe och Nigeria.

Latitud    Longitud

(Grader Minuter Sekunder)

03 02 22 N    07 07 31 E

02 50 00 N    07 25 52 E

02 42 38 N    07 36 25 E

02 20 59 N    06 52 45 E

01 40 12 N    05 57 54 E

01 09 17 N    04 51 38 E

01 13 15 N    04 41 27 E

01 21 29 N    04 24 14 E

01 31 39 N    04 06 55 E

01 42 50 N    03 50 23 E

01 55 18 N    03 34 33 E

01 58 53 N    03 53 40 E

02 02 59 N    04 15 11 E

02 05 10 N    04 24 56 E

02 10 44 N    04 47 58 E

02 15 53 N    05 06 03 E

02 19 30 N    05 17 11 E

02 22 49 N    05 26 57 E

02 26 21 N    05 36 20 E

02 30 08 N    05 45 22 E

02 33 37 N    05 52 58 E

02 36 38 N    05 59 00 E

02 45 18 N    06 15 57 E

02 50 18 N    06 26 41 E

02 51 29 N    06 29 27 E

02 52 23 N    06 31 46 E

02 54 46 N    06 38 07 E

03 00 24 N    06 56 58 E

03 01 19 N    07 01 07 E

03 01 27 N    07 01 46 E

03 01 44 N    07 03 07 E

03 02 22 N    07 07 31 ETillägg 2
Ansökningsblankett

TILLSTÅNDSANSÖKAN FÖR FISKEFARTYG ELLER STÖDFARTYG
FISKEAVTAL SÃO TOMÉ OCH PRÍNCIPE – EUROPEISKA UNIONEN

– SÖKANDE

1.Fartygsägarens namn:…………………    Nationalitet:        

2.Namn på fartygsägarens organisation eller företrädare:        

…………………………………………………………………..

3.Adress till fartygsägarens organisation eller företrädare:    

………………………………………………………………..

4.Tfn:        

5.E-postadress:        

6.Befälhavarens namn:…………………..    Nationalitet:        

7.Namn och adress till fartygsägarens ombud i São Tomé och Príncipe (i förekommande fall):    

…………………………………………………………………………………..

FARTYG OCH FARTYGSIDENTIFIKATION

8.Fartygets namn:……………………………………………….    

9.Flaggstat:……………………………………….    

10.Eventuell tidigare flagg:    …………………………..

11.Datum för övergång till aktuell flaggstat:………………………..    

12.Registreringsnummer…………………………    

13.Registreringshamn:………………..    MMSI-nr: ………….    

14.IMO-nummer:…………    Iccat-nummer:    …………….

15.Byggår och byggort:……………………………………….    

16.Radioanropssignal:…………    Radioanropsfrekvens:……….    

17.Typ av fartygsskrov:    □ stål    □ trä     □ polyester    □ annat

– TEKNISK BESKRIVNING AV FARTYG OCH UTRUSTNING

18.Längd överallt:…………………………    Bredd: ……….    

19.Dräktighet (uttryckt i GT): …………………………….

20.Huvudmotorns styrka i kW:……    Märke:……..    Typ:……….

21.Fartygstyp:………    Fiskekategori: …………

22.Fiskeredskap:……………………………………………………    

23.Fiskezoner:…………………………………….……….    

24.Målarter:□ tonfiskar □ svärdfiskar □ tillåtna hajarter    

25.Bifångstarter:□ tonfiskar □ svärdfiskar □ tillåtna hajarter

26.Bearbetning som avses utföras ombord: □ urtagning □ partiell avskärning av hajfenor

27.    □ annan, specificeras:………………………….

28.Besättningens totala antal ombord:………………………………..    

29.Lagringsmetod ombord: □ färskhållning    □ kylning    □ blandat    □ frysning

30.Fryskapacitet per dygn (i ton):………………    

31.Lastrumskapacitet:……………………    Antal:………………………    

Utfärdad i (ort):    den        

Sökandens underskrift:Tillägg 3
Teknisk specifikation
Notfartyg för tonfisk med frysanläggning och ytlångrevsfartyg:

1.Förbjudna arter

I enlighet med konventionen om skydd av flyttande vilda djur och Iccats resolutioner ska det vara förbjudet att fiska manta (Manta birostris), brugd (Cetorhinus maximus), vithaj (Carcharodon carcharias), storögd rävhaj (Alopias superciliosus), hajar av familjen hammarhajar (Sphyrnidae) (utom skovelhuvad hammarhaj (Spyrna tiburo)), årfenhaj (Carcharhinus longimanus) och silkeshaj (Carcharhinus falciformis). Det ska dessutom vara förbjudet att fiska valhaj (Rhincodon typus).

I enlighet med EU-rätten [rådets förordning nr 1185/2003 av den 26 juni 2003] ska det vara förbjudet att avlägsna hajfenor ombord på fartyg och att behålla, lasta om till annat fartyg eller landa hajfenor. Utan att det påverkar tillämpningen av ovanstående får hajfenor, för att underlätta lagring ombord, skäras igenom delvis och vikas mot kroppen, men de får inte avlägsnas från kroppen innan de landas.

Med tillämpning av Iccats rekommendationer ska parterna sträva efter att minska de oavsiktliga effekterna av fiskerverksamheten på sköldpaddor och havsfåglar, genom att genomföra åtgärder som maximerar överlevandsmöjligheterna för oavsiktligt fångade exemplar.

NOTFARTYG FÖR TONFISK

(1)Tillåtet redskap: Not.

(2)Målarter: Gulfenad tonfisk (Thunnus albacares), storögd tonfisk (Thunnus obesus) och bonit (Katsuwonus pelamis).

(3)Bifångster: I enlighet med Iccats och FAO:s rekommendationer.

YTLÅNGREVSFARTYG

(1)Tillåtet redskap: Ytlångrev.

(2)Målarter: Svärdfisk (Xiphias gladius), blåhaj (Prionace glauca), gulfenad tonfisk (Thunnus albacares) och storögd tonfisk (Thunnus obesus).

(3)Bifångster: I enlighet med Iccats och FAO:s rekommendationer.

2.Fartygägarnas avgifter – antal fartyg:

Ytterligare avgift per fiskat ton

70 EUR/ton för protokollets hela giltighetstid

Fast årlig avgift

För notfartyg för tonfisk: 9 100 EUR

För ytlångrevsfartyg: 3 255 EUR

Schablonavgift avseende observatörer:

250 EUR per fartyg och år

Avgift för stödfartyg:

3 500 EUR per fartyg och år

Antal fartyg

28 notfartyg för tonfisk

med tillstånd att fiska

6 ytlångrevsfartyg.

Tillägg 4
Genomförande av det elektroniska registrerings- och rapporteringssystemet (ERS-systemet)

1.ERS-meddelanden

(1)Flaggstaten och São Tomé och Príncipe ska utse varsin ERS-ansvarig som ska fungera som kontaktpunkt för frågor som rör genomförandet av dessa bestämmelser. Flaggstaten och São Tomé och Príncipe ska utbyta kontaktuppgifter för respektive ERS-ansvariga och ska, vid behov, utan dröjsmål uppdatera denna information.

(2)ERS-data ska överföras av fartyget till dess flaggstat, som ska se till att uppgifterna automatiskt görs tillgängliga för São Tomé och Príncipe.

(3)Data ska vara i formatet CEFACT-ONU och ska överföras via FLUX-nätet som tillhandahålls av Europeiska kommissionen.

(4)Parterna kan dock komma överens om en övergångsperiod under vilken data ska överföras via DEH (Data Exchange Highway) i formatet EU-ERS (v 3.1).

(5)Flaggstatens centrum för fiskerikontroll ska automatiskt och utan dröjsmål överföra meddelanden av omedelbar karaktär i kategorierna COE, COX, PNO, som mottas från fartyget, till São Tomé och Príncipes centrum för fiskerikontroll. Även övriga typer av meddelanden ska överföras automatiskt en gång per dag räknat från den dag då formatet CEFACT-ONU faktiskt börjar användas, eller, fram till dess, utan dröjsmål göras tillgängliga för São Tomé och Príncipes centrum för fiskerikontroll, efter automatisk begäran ställd till flaggstatens centrum för fiskerikontroll via Europeiska kommissionens centralnod. Från det nya formatets faktiska genomförande ska detta senare överföringssätt endast användas för särskilda begäranden av historiska data.

(6)São Tomé och Príncipes centrum för fiskerikontroll ska bekräfta mottagandet av ERS-data av omedelbar karaktär som sänds till centrumet, genom ett returmeddelande med mottagningsbevis och en bekräftelse av det mottagna meddelandets giltighet. Inget mottagningsbevis ska överföras för data som São Tomé och Príncipe mottar till svar på en begäran som São Tomé och Príncipe själv har ställt. São Tomé och Príncipe ska behandla alla ERS-data som konfidentiella.

2.Fel i systemet för elektronisk överföring ombord på fartyget eller i kommunikationssystemet

(1)Flaggstatens centrum för fiskerikontroll och São Tomé och Príncipes centrum för fiskerikontroll ska utan dröjsmål underrätta varandra om varje händelse som skulle kunna påverka överföringen av ERS-data från ett eller flera fartyg.

(2)Om São Tomé och Príncipes centrum för fiskerikontroll inte mottar data som skulle ha sänts från ett fartyg ska det utan dröjsmål underrätta flaggstatens centrum för fiskerikontroll. Flaggstatens centrum för fiskerikontroll ska så snart som möjligt undersöka orsakerna till att inga ERS-data mottagits, och ska underrätta São Tomé och Príncipes centrum för fiskerikontroll om resultaten av undersökningarna.

(3)När det uppstår ett fel i överföringen mellan fartyget och flaggstatens centrum för fiskerikontroll, ska centrumet utan dröjsmål underrätta fartygets befälhavare eller fartygsoperatören, eller, om detta inte är möjligt, dennes företrädare. Så snart underrättelsen mottagits ska fartygets befälhavare, med lämpligt telekommunikationsmedel, överföra de data som saknas till flaggstatens behöriga myndigheter varje dag, senast kl. 24.00 (00:00).

(4)Vid funktionsfel i systemet för elektronisk överföring ombord på fartyget ska fartygets befälhavare eller fartygsoperatören se till att ERS-systemet repareras eller ersätts senast tio (10) dagar efter det att funktionsfelet upptäcktes. När fristen löpt ut ska fartyget inte längre ha rätt att fiska i fiskezonen och ska lämna den eller anlöpa en hamn i São Tomé och Príncipe inom 24 timmar. Fartyget får inte lämna denna hamn eller återvända till fiskezonen förrän flaggstatens centrum för fiskerikontroll har konstaterat att fartygets ERS-system återigen fungerar korrekt.

(5)Om det faktum att São Tomé och Príncipe inte mottar ERS-data beror på ett funktionsfel i de elektroniska system som står under Europeiska unionens eller São Tomé och Príncipes kontroll, ska den part som är ansvarig snabbt vidta alla åtgärder som kan avhjälpa funktionsfelet så snart som möjligt. När problemet lösts ska den andra parten omedelbart underrättas om detta.

(6)Flaggstatens centrum för fiskerikontroll ska, varje dygn och med det telekommunikationsmedel som finns tillgängligt, till São Tomé och Príncipes centrum för fiskerikontroll sända alla ERS-data som mottagits av flaggstaten sedan den senaste överföringen. Samma förfarande får tillämpas på São Tomé och Príncipes begäran vid underhållsarbete som kommer att pågå mer än tjugofyra (24) timmar och som påverkar de system som står under Europeiska unionens kontroll. São Tomé och Príncipe ska underrätta sina behöriga kontrollmyndigheter för att se till att EU-fartygen inte hamnar i en situation där de anses ha underlåtit att överföra sina ERS-data. Flaggstatens centrum för fiskerikontroll ska försäkra sig om att de data som saknas förs in i den elektroniska databas som den upprätthåller i enlighet med punkt 1 i tillägg 5.

3.Alternativa kommunikationsmedel

Den e-postadressen till São Tomé och Príncipes centrum för fiskerikontroll som ska användas vid fel i ERS-/VMS-systemet ska meddelas innan protokollet börjar tillämpas.

Den ska användas för

meddelande av inträde och utträde och fångster ombord vid inträde och utträde,

meddelande av landning och omlastning och av omlastade och landade fångster samt av fångster som behålls ombord,

de tillfälliga överföringar som ska ersätta överföringen av ERS- och VMS-data vid funktionsfel.Tillägg 5
SATELLITBASERAT KONTROLLSYSTEM FÖR FARTYG (VM)

1.Fartygens positionsrapporter – VMS-system

Den första position som registreras efter inträdet i São Tomé och Príncipes fiskezon ska identifieras med koden ”ENT”. Samtliga följande positioner ska identifieras med koden ”POS”, utom den första position som registreras efter utträdet ur São Tomé och Príncipes zon, vilken ska identifieras med koden ”EXT”.

Flaggstatens centrum för fiskerikontroll ska garantera automatisk behandling, och i tillämpliga fall, elektronisk överföring av positionsrapporter. Positionsrapporterna ska registreras på ett säkert sätt och sparas under en period av tre (3) år.

2.Överföring av positionsrapporter om VMS-systemet slutar att fungera

Befälhavaren ska garantera att VMS-systemet ständigt är fullt funktionsdugligt och att positionsrapporterna överförs på ett korrekt sätt till flaggstatens centrum för fiskerikontroll.

Vid funktionsfel ska fartygets VMS-system repareras eller bytas ut inom trettio (30) dagar. Efter tidsfristens utgång ska fartyget inte längre ha rätt att fiska i São Tomé och Príncipes fiskezon.

Fartyg med defekt VMS-system som fiskar i São Tomé och Príncipes zon ska överföra sina positionsrapporter via e-post, radio eller fax till flaggstatens centrum för fiskerikontroll minst var fjärde timma och meddelandena ska innehålla all obligatorisk information.

3.Säker överföring av positionsrapporter till São Tomé och Príncipe

Flaggstatens centrum för fiskerikontroll ska automatiskt överföra de berörda fartygens positionsrapporter till São Tomé och Príncipes centrum för fiskerikontroll. Flaggstatens och São Tomé och Príncipes centrum för fiskerikontroll ska utbyta elektroniska kontaktadresser och utan dröjsmål informera varandra om varje ändring av dessa.

Överföringen av positionsrapporter mellan flaggstatens och São Tomé och Príncipes centrum för fiskerikontroll ska ske elektroniskt via ett säkert kommunikationssystem.

São Tomé och Príncipe centrum för fiskerikontroll ska utan dröjsmål underrätta flaggstatens centrum för fiskerikontroll och Europeiska unionen om varje avbrott i den kontinuerliga positionsrapporteringen från ett fartyg som innehar fisketillstånd, om det aktuella fartyget inte har anmält utträde ur fiskezonen.

4.Funktionsfel i kommunikationssystemet

São Tomé och Príncipe ska se till att dess elektroniska utrustning är kompatibel med den utrustning som används av flaggstatens centrum för fiskerikontroll och ska informera Europeiska unionen så snart det uppstår funktionsfel i överföringen och mottagandet av positionsrapporter så att en teknisk lösning på problemet kan finnas så snart som möjligt. Vid oenighet ska förlikning inledas i gemensamma kommittén.

Befälhavaren ska betraktas som ansvarig om det visar sig att fartygets VMS-system har manipulerats i syfte att störa dess funktion eller förfalska positionsrapporten. Varje överträdelse ska leda till sanktioner i enlighet med São Tomé och Príncipes gällande lagstiftning.

5.Ändring av rapporteringsfrekvensen

Vid misstanke om överträdelse stödd av välgrundade fakta får São Tomé och Príncipe, med kopia till Europeiska unionen, begära att flaggmedlemsstatens centrum för fiskerikontroll minskar sändningsintervallet mellan fartygets positionsrapporter till ett intervall om trettio (30) minuter under en fastställd utredningsperiod. Bevismaterialet ska skickas av São Tomé och Príncipe till flaggstatens centrum för fiskerikontroll och till Europeiska unionen. Flaggmedlemsstatens centrum för fiskerikontroll ska utan dröjsmål sända positionsrapporter till São Tomé och Príncipes centrum för fiskerikontroll enligt den nya rapporteringsfrekvensen.

Vid den fastställda utredningsperiodens slut ska São Tomé och Príncipe omedelbart underrätta flaggstatens centrum för fiskerikontroll och Europeiska unionen om en eventuell uppföljning.

6.Överföring av VMS-meddelanden till São Tomé och Príncipe

ER-koden följd av ett dubbelt snedstreck (//) anger slutet på meddelandet.

Uppgift

Kod

Obligatorisk/

Frivillig

Innehåll

Ny rapport

SR

0

Systemuppgift – visar att rapporten påbörjas

Mottagare

AD

0

Meddelandeuppgift – Mottagarlandets trebokstavskod (ISO-3166)

Avsändare

FR

0

Meddelandeuppgift – Avsändarlandets trebokstavskod (ISO-3166)

Flaggstat

FS

0

Meddelandeuppgift – Flaggstatens trebokstavskod (ISO- 3166)

Typ av meddelande

TM

0

Meddelandeuppgift – Typ av meddelande (ENT, POS, EXI,

MAN)

Radioanropssignal (IRCS)

RC

0

Fartygsuppgift – fartygets internationella radioanropssignal (IRCS)

Avtalspartens interna referensnummer

IR

0

Fartygsuppgift – avtalspartens unika nummer – trebokstavskod (ISO-3166) åtföljd av ett nummer

Registreringsnummer

XR

0

Fartygsuppgift – numret på fartygets sida (ISO 8859.1)

Latitud

LT

0

Uppgift om fartygets position – i grader och minuter N/S DD.ddd (WGS84)

Longitud

LG

0

Uppgift om fartygets position – i grader och minuter E/W DD.ddd (WGS84)

Kurs

CO

0

Fartygets kurs – skala 360 grader

Hastighet

SP

0

Fartygets hastighet i tiondels knop

Datum

DA

0

Uppgift om fartygets position – datum för positionsregistreringen, UTC (ÅÅÅÅMMDD)

Klockslag

TI

0

Uppgift om fartygets position – klockslag för positionsregistreringen, UTC (TTMM)

Slut på rapporten

ER

0

Systemuppgift – anger att rapporten är avslutad

En dataöverföring struktureras på följande sätt:

Tecknen ska överensstämma med standarden ISO 8859.1. Ett dubbelt snedstreck (//) och koden ”SR” anger överföringens början.

Varje dataelement identifieras med hjälp av sin kod och skiljs från andra dataelement av ett dubbelt snedstreck (//)

Ett enkelt snedstreck (/) avdelar koden och dataelementet.

São Tomé och Príncipe ska, innan protokollet börjar tillämpas provisoriskt, meddela om VMS-uppgifterna kommer att skickas via FLUX TL i formatet CEFACT-ONU.

Tillägg 6
Kvalifikationer som krävs för sjömän från São Tomé och Príncipe ombord på Europeiska unionens notfartyg och ytlångrevsfartyg

São Tomé och Príncipes myndigheter ska se till att den personal som rekryteras för anställning ombord på EU-fartygen uppfyller följande krav:

1.Lägsta ålder för sjömän ska vara 18 år.

2.Sjömännen ska ha ett giltigt läkarintyg som intygar att de är medicinskt lämpliga att utföra sina arbetsuppgifter till sjöss. Detta intyg ska utfärdas av en legitimerad läkare.

3.Sjömännen ska ha en giltig vaccinering som krävs för förebyggande hälsa i regionen.

4.Sjömännen ska minst ha en certifiering som är giltig för följande grundläggande säkerhetsutbildning:

(a)personlig överlevnadsteknik, inklusive påtagning av flytvästar,

(b)brandsläckning och förebyggande av brand,

(c)grundläggande färdigheter i första hjälpen,

(d) personlig säkerhet och socialt ansvar, och

(e)förhindrande av förorening av havet.

5.Med särskilt avseende på stora fiskefartyg ska sjömän

(a)känna till de regler som vanligen gäller på fiskefartyg,

(b)känna till de risker som är förenade med fiskeverksamhet,

(c)ha kunskap om driften av fiskefartyg och de faror som detta kan innebära,

(d)ha kännedom om och kunskaper i användningen av den utrustning som används inom ringnotsfiske och ha vana vid att använda den,

(e)ha allmänna kunskaper och förståelse av ett fartygs stabilitet och sjövärdighet, och

(f)ha allmänna kunskaper vad gäller förtöjning och hantering av förtöjningslinor och vad gäller deras respektive användningsområden.