Bryssel den 6.2.2019

COM(2019) 54 final

2019/0026(NLE)

Förslag till

RÅDETS BESLUT

om den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar i partskonferensen vad gäller ändringarna av bilaga III till Rotterdamkonventionen om förfarandet med förhandsgodkännande sedan information lämnats för vissa farliga kemikalier och bekämpningsmedel i internationell handel


MOTIVERING

1.Fråga som behandlas i förslaget

Detta förslag avser beslutet om fastställande av den ståndpunkt som ska intas på unionens vägnar i partskonferensen för Rotterdamkonventionen i samband med det planerade antagandet av beslut om att förteckna ytterligare kemikalier i bilaga III till Rotterdamkonventionen.

2.Bakgrund till förslaget

2.1.Rotterdamkonventionen

Syftet med Rotterdamkonventionen om förfarandet med förhandsgodkännande sedan information lämnats för vissa farliga kemikalier och bekämpningsmedel i internationell handel (nedan kallad konventionen) är att främja delat ansvar och gemensamma ansträngningar mellan parter i den internationella handeln med farliga kemikalier för att skydda människors hälsa och miljön och för att bidra till en miljövänlig användning av sådana kemikalier. Konventionen skapar rättsligt bindande skyldigheter vad gäller genomförandet av förfarandet med förhandsgodkännande sedan information lämnats och skyddar länder, särskilt utvecklingsländer, från oönskad import av kemikalier genom att ålägga exporterande parter skyldigheter i samband med export.

Avtalet trädde i kraft den 24 februari 2004.

Europeiska unionen och alla dess 28 medlemsstater är parter i konventionen 1 .

2.2.Partskonferensen för Rotterdamkonventionen

Partkonferensen, som inrättats genom artikel 18 i konventionen, är Rotterdamkonventionens styrande organ. Organet sammanträder normalt vartannat år för att övervaka genomförandet av konventionen. Det granskar också kemikalier som undersökningskommittén för kemikalier lagt fram för ett utlåtande från organet.

I enlighet med artiklarna 44 och 45 i arbetsordningen för partskonferensen har varje part en röst. Regionala organisationer för ekonomisk integration, t.ex. EU, utövar dock sin rösträtt med det antal röster som motsvarar det antal medlemsstater i organisationen som är parter i konventionen.

2.3.Akt som planeras av partskonferensen

Vid det nionde ordinarie mötet, som kommer att äga rum den 29 april–10 maj 2019, kommer partskonferensen att ta ställning till antagandet av beslut om att förteckna ytterligare kemikalier i bilaga III till konventionen.

Syftet med de planerade akterna är att förteckna ytterligare kemikalier i bilaga III till konventionen. Att kemikalier förtecknas i bilaga III innebär att de, vid internationell handel, kommer att omfattas av förfarandet med förhandsgodkännande sedan information lämnats enligt konventionen.

De planerade akterna kommer att vara bindande för parterna i enlighet med artikel 22.5 c i konventionen, där följande fastställs: ”Depositarien skall omgående meddela parterna om beslut om att ändra bilaga III. Ändringen skall träda i kraft för alla parter den dag som anges i beslutet.”

3.Den ståndpunkt som ska intas på unionens vägnar

Kommissionen föreslår att rådet antar ett beslut om att, på unionens vägnar, stödja besluten om att ändra bilaga III till konventionen vid det nionde mötet i partskonferensen. Dessa beslut kommer att innebära att ytterligare kemikalier läggs till i bilaga III, vilket innebär att de omfattas av förfarandet med förhandsgodkännande sedan information lämnats enligt konventionen.

De beslut som läggs fram för partskonferensen för antagande bygger på rekommendationer från undersökningskommittén för kemikalier, som är ett underorgan under partskonferensens överinseende. De kemikalier som undersökningskommittén för kemikalier rekommenderade för införande i bilaga III befanns uppfylla kriterierna i bilaga II till konventionen.

Det är mycket viktigt att unionen, som ledande på det miljöpolitiska området, bekräftar sitt globala åtagande att främja ett bättre genomförande av multilaterala avtal och standarder på miljöområdet. Detta omfattar stöd för och genomförande av rekommendationer som antagits av dessa avtals vetenskapliga underorgan och efterlevnad av de kriterier som anges i de avtal som sådana rekommendationer baseras på.

Detta initiativ kommer dessutom att vara i linje med kommissionens prioritering att bli en starkare global aktör, målen för hållbar utveckling, särskilt målen om god hälsa (nr 3) och ansvarsfull konsumtion och produktion (nr 12), och det sjunde miljöhandlingsprogrammet.

Unionen bör därför stödja de föreslagna besluten om att i bilaga III förteckna acetoklor, karbosulfan, krysotilasbest, fention (beredningar med ultralåg volym (ULV) med minst 640 gram verksamt ämne per liter), hexabromcyklododekan, beredningar i vätskeform (emulsionskoncentrat och vattenlösligt koncentrat) innehållande minst 276 g/l parakvatdiklorid, vilket motsvarar en parakvatjonkoncentration på minst 200 g/l, och forat. Dessa kemikalier omfattas redan av exportrestriktioner enligt förordning (EU) nr 649/2012 liknande dem som gäller enligt konventionen.

Den ståndpunkt som ska intas på unionens vägnar i partskonferensen måste fastställas, eftersom ändringarna av bilaga III kommer att vara rättsligt bindande för unionen och måste återspeglas i förordning (EU) nr 649/2012, genom vilken Rotterdamkonventionen genomförs i unionen.

4.Rättslig grund

4.1.Förfarandemässig rättslig grund

4.1.1.Principer

I artikel 218.9 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (nedan kallat EUF-fördraget) föreskrivs att beslut ska antas om fastställande ”av vilka ståndpunkter som på unionens vägnar ska intas i ett organ som inrättas genom ett avtal, om detta organ ska anta akter med rättslig verkan, med undantag av sådana akter som kompletterar eller ändrar avtalets institutionella ram”.

Begreppet ”akter med rättslig verkan” omfattar akter som har rättslig verkan med stöd av de regler i internationell rätt som tillämpas på organet i fråga. Det omfattar även instrument som inte har bindande verkan enligt internationell rätt, men som är ”ägnade att på ett avgörande sätt påverka innehållet i de bestämmelser som antas av unionslagstiftaren” 2 .

4.1.2.Tillämpning i det aktuella fallet

Partskonferensen är ett organ som inrättats genom ett avtal, närmare bestämt Rotterdamkonventionen om förfarandet med förhandsgodkännande sedan information lämnats för vissa farliga kemikalier och bekämpningsmedel i internationell handel.

Den akt som ska antas av partskonferensen utgör en akt med rättslig verkan. Den planerade akten kommer att vara bindande enligt internationell rätt i enlighet med artikel 22.5 i Rotterdamkonventionen och måste återspeglas i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 649/2012 av den 4 juli 2012 om export och import av farliga kemikalier 3 . Detta beror på att det i artikel 23.1 i förordningen föreskrivs en översyn av kemikalieförteckningen i bilaga I till förordningen med beaktande av utvecklingen enligt konventionen.

Den planerade akten varken kompletterar eller ändrar avtalets institutionella ram.

Den förfarandemässiga rättsliga grunden för det föreslagna beslutet är därför artikel 218.9 i EUF-fördraget.

4.2.Materiell rättslig grund

4.2.1.Principer

Den materiella rättsliga grunden för ett beslut enligt artikel 218.9 i EUF-fördraget är främst beroende av syftet med och innehållet i den planerade akt avseende vilken en ståndpunkt intas på unionens vägnar. Om den planerade akten har två syften eller två beståndsdelar av vilka det ena syftet eller den ena beståndsdelen kan identifieras som det eller den huvudsakliga, medan det eller den andra endast är av underordnad betydelse, måste det beslut som antas enligt artikel 218.9 i EUF-fördraget ha en enda materiell rättslig grund, nämligen den som krävs med hänsyn till det huvudsakliga eller avgörande syftet eller den huvudsakliga eller avgörande beståndsdelen.

Vad gäller en planerad akt som samtidigt har flera syften eller beståndsdelar, vilka är oskiljaktigt förbundna med varandra utan att det eller den ena är av underordnad betydelse i förhållande till det eller den andra, måste den materiella rättsliga grunden för ett beslut enligt artikel 218.9 i EUF-fördraget undantagsvis inbegripa de däremot svarande olika rättsliga grunderna.

4.2.2.Tillämpning i det aktuella fallet

Den planerade akten har syften och beståndsdelar inom områdena miljö och handel. Dessa aspekter av den planerade akten är oskiljaktigt förbundna med varandra, utan att den ena är underordnad i förhållande till den andra.

Den materiella rättsliga grunden för det föreslagna beslutet omfattar därför följande bestämmelser: artiklarna 192.1 och 207.3 och 207.4 första stycket.

4.3.Slutsats

Den rättsliga grunden för det föreslagna beslutet bör vara artiklarna 192.1 och 207.3 och 207.4 första stycket jämförda med artikel 218.9 i EUF-fördraget.

2019/0026 (NLE)

Förslag till

RÅDETS BESLUT

om den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar i partskonferensen vad gäller ändringarna av bilaga III till Rotterdamkonventionen om förfarandet med förhandsgodkännande sedan information lämnats för vissa farliga kemikalier och bekämpningsmedel i internationell handel

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artiklarna 192.1 och 207.3 och 207.4 första stycket jämförda med artikel 218.9,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag, och

av följande skäl:

(1)Rotterdamkonventionen om förfarandet med förhandsgodkännande sedan information lämnats för vissa farliga kemikalier och bekämpningsmedel i internationell handel (nedan kallad konventionen) trädde i kraft den 24 februari 2004 och ingicks på unionens vägnar genom rådets beslut 2006/730/EG 4 .

(2)Genom Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 649/2012 av den 4 juli 2012 genomförs Rotterdamkonventionen i unionen 5 .

(3)Enligt artikel 7 i konventionen får partskonferensen anta ändringar av bilaga III.

(4)Vid det nionde mötet i partskonferensen för Rotterdamkonventionen väntas beslut antas om att förteckna ytterligare kemikalier i bilaga III.

(5)Det är lämpligt att fastställa den ståndpunkt som ska intas på unionens vägnar i partskonferensen, eftersom ändringarna av bilaga III kommer att vara bindande för unionen.

(6)För att säkerställa att importerande länder åtnjuter det skydd som Rotterdamkonventionen erbjuder och eftersom alla relevanta kriterier enligt konventionen är uppfyllda är det nödvändigt och lämpligt att stödja rekommendationen från undersökningskommittén för kemikalier, som är ett underorgan till Rotterdamkonventionen, att i bilaga III till Rotterdamkonventionen införa acetoklor, karbosulfan, krysotilasbest, fention (beredningar med ultralåg volym (ULV) med minst 640 gram verksamt ämne per liter), hexabromcyklododekan, forat samt beredningar i vätskeform (emulsionskoncentrat och vattenlösligt koncentrat) innehållande minst 276 g/l parakvatdiklorid, vilket motsvarar en parakvatjonkoncentration på minst 200 g/l. Dessa ämnen är redan förbjudna eller underkastade stränga restriktioner i unionen och omfattas därför av krav i samband med export som går utöver vad som krävs i Rotterdamkonventionen enligt förordning (EU) nr 649/2012.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar vid det nionde mötet i partskonferensen för Rotterdamkonventionen är att unionen ska stödja antagandet av ändringarna av bilaga III till Rotterdamkonventionen om förfarandet med förhandsgodkännande sedan information lämnats för vissa farliga kemikalier och bekämpningsmedel i internationell handel, vad gäller införandet av acetoklor, karbosulfan, krysotilasbest, fention (beredningar med ultralåg volym (ULV) med minst 640 gram verksamt ämne per liter), hexabromcyklododekan, forat samt beredningar i vätskeform (emulsionskoncentrat och vattenlösligt koncentrat) innehållande minst 276 g/l parakvatdiklorid, vilket motsvarar en parakvatjonkoncentration på minst 200 g/l.

Artikel 2

Detta beslut riktar sig till kommissionen.

Utfärdat i Bryssel den

   På rådets vägnar

   Ordförande

(1)    Rådets beslut 2006/730/EG av den 25 september 2006 om ingående, på Europeiska gemenskapens vägnar, av Rotterdamkonventionen om förfarandet med förhandsgodkännande sedan information lämnats för vissa farliga kemikalier och bekämpningsmedel i internationell handel (EUT L 299, 28.10.2006, s. 23).
(2)    Domstolens dom av den 7 oktober 2014, Tyskland/rådet, C-399/12, ECLI:EU:C:2014:2258, punkterna 61–64.
(3)    EUT L 201, 27.7.2012, s. 60.
(4)    Rådets beslut 2006/730/EG av den 25 september 2006 om ingående, på Europeiska gemenskapens vägnar, av Rotterdamkonventionen om förfarandet med förhandsgodkännande sedan information lämnats för vissa farliga kemikalier och bekämpningsmedel i internationell handel (EUT L 299, 28.10.2006, s. 23).
(5)    Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 649/2012 av den 4 juli 2012 om export och import av farliga kemikalier (EUT L 201, 27.7.2012, s. 60).