Bryssel den 31.1.2019

COM(2019) 35 final

2019/0016(NLE)

Förslag till

RÅDETS BESLUT

om undertecknande, på Europeiska unionens vägnar, och provisorisk tillämpning av vissa bestämmelser i avtalet mellan Europeiska unionen och Furstendömet Liechtenstein om tillämpningen av vissa bestämmelser i rådets beslut 2008/615/RIF om ett fördjupat gränsöverskridande samarbete, särskilt för bekämpning av terrorism och gränsöverskridande brottslighet, rådets beslut 2008/616/RIF om genomförande av beslut 2008/615/RIF om ett fördjupat gränsöverskridande samarbete, särskilt för bekämpning av terrorism och gränsöverskridande brottslighet och bilagan till detta, samt rådets rambeslut 2009/905/RIF om ackreditering av tillhandahållare av kriminaltekniska tjänster som utför laboratorieverksamhet


MOTIVERING

1.BAKGRUND TILL FÖRSLAGET

Motiv och syfte med förslaget

Rådets beslut 2008/615/RIF av den 23 juni 2008 om ett fördjupat gränsöverskridande samarbete, särskilt för bekämpning av terrorism och gränsöverskridande brottslighet 1 (nedan kallat Prümbeslutet) antogs i syfte att med Europeiska unionens regelverk införliva huvuddragen i det tidigare Prümfördraget om ett fördjupat gränsöverskridande samarbete, särskilt för bekämpning av terrorism, gränsöverskridande brottslighet och olaglig migration, som sju europeiska länder enades om den 27 maj 2005. Samma dag antog rådet även beslut 2008/616/RIF av den 23 juni 2008 om genomförande av beslut 2008/615/RIF om ett fördjupat gränsöverskridande samarbete, särskilt för bekämpning av terrorism och gränsöverskridande brottslighet 2 (nedan kallat Prümgenomförandebeslutet), som fastställer de närmare bestämmelser som är tekniskt nödvändiga för att genomföra beslut 2008/615/RIF.

Prümbeslutet och Prümgenomförandebeslutet har utformats för att förbättra informationsutbytet mellan myndigheter som ansvarar för att förebygga och utreda brott och för att förbättra det gränsöverskridande polisiära och rättsliga samarbetet mellan unionens medlemsstater. Prümbeslutet innehåller bland annat bestämmelser som ser till att medlemsstaterna ömsesidigt ger varandra tillgång till sina automatiska databaser med DNA-analyser, system för automatisk identifiering av fingeravtryck och uppgifter i fordonsregister. Den information som erhålls genom jämförelse av uppgifter kommer att bana väg för nya utredningsstrategier och därmed spela en central roll när det gäller att bistå medlemsstaternas brottsbekämpande och rättsliga myndigheter.

Den 30 november 2009 antog rådet sitt rambeslut 2009/905/RIF om ackreditering av tillhandahållare av kriminaltekniska tjänster som utför laboratorieverksamhet 3 (nedan kallat kriminalteknikbeslutet). I rådets föreliggande rambeslut fastställs de krav som ska tillämpas vid utbyte av DNA- och fingeravtrycksuppgifter, i syfte att säkerställa att resultaten av laboratorieverksamhet som utförs av ackrediterade tillhandahållare av kriminaltekniska tjänster i en medlemsstat erkänns av de myndigheter som är behöriga att förebygga, upptäcka och utreda brott såsom lika tillförlitliga som resultaten av laboratorieverksamhet som utförs av tillhandahållare av kriminaltekniska tjänster som ackrediterats för EN ISO/IEC 17025 i en annan medlemsstat.

I oktober 2015 överlämnade kommissionen till rådet en rekommendation till rådets beslut om bemyndigande av förhandlingar om ingående av avtal med Schweiziska edsförbundet och Furstendömet Liechtenstein om tillämpningen av vissa bestämmelser i rådets beslut 2008/615/RIF om ett fördjupat gränsöverskridande samarbete, särskilt för bekämpning av terrorism och gränsöverskridande brottslighet, rådets beslut 2008/616/RIF om genomförande av beslut 2008/615/RIF om ett fördjupat gränsöverskridande samarbete, särskilt för bekämpning av terrorism och gränsöverskridande brottslighet och bilagan till detta, inklusive bilagan (förhandlingsdirektiven).

Den 10 juni 2016 bemyndigade rådet kommissionen att inleda förhandlingar med Schweiziska edsförbundet och Furstendömet Liechtenstein om tillämpningen av vissa bestämmelser i rådets beslut 2008/615/RIF, rådets beslut 2008/616/RIF och dess bilaga samt rådets rambeslut 2009/905/RIF om ackreditering av tillhandahållare av kriminaltekniska tjänster som utför laboratorieverksamhet. Förhandlingarna med båda länderna slutfördes framgångsrikt i och med att avtalen paraferades den 24 maj 2018.

Kommissionen anser att målen i rådets förhandlingsdirektiv har uppnåtts och att unionen kan godta utkastet till avtal.

Detta internationella avtal mellan EU och Liechtenstein syftar till att förbättra och förenkla det automatiska utbytet av information och underrättelser mellan brottsbekämpande myndigheter i medlemsstaterna och länder som anslutit sig till avtalet, för att främja det internationella polissamarbetet. För att utveckla och främja det gränsöverskridande polissamarbetet är det otvetydigt av central vikt att alla medlemsstater har tillgång till nationella databaser med DNA-analyser, automatiska identifieringssystem för fingeravtryck och uppgifter i fordonsregister i Schweiziska edsförbundet och Furstendömet Liechtenstein 4 och vice versa. Målet att förbättra informationsutbytet i brottsbekämpande syfte för att bevara säkerheten i Europeiska unionen kan inte i tillräcklig utsträckning uppnås av medlemsstaterna själva på grund av den internationella kriminalitetens gränsöverskridande natur.

Förenlighet med befintliga bestämmelser inom området

Furstendömet Liechtenstein har anslutit sig till associeringsavtalet av den 26 oktober 2004 genom protokollet mellan Europeiska unionen, Europeiska gemenskapen, Schweiziska edsförbundet och Furstendömet Liechtenstein om Furstendömet Liechtensteins anslutning till avtalet mellan Europeiska unionen, Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om Schweiziska edsförbundets associering till genomförandet, tillämpningen och utvecklingen av Schengenregelverket 5 . Furstendömet Liechtenstein har anslutit sig till rådets rambeslut 2006/960/RIF av den 18 december 2006 om förenklat informations- och underrättelseutbyte mellan de brottsbekämpande myndigheterna i Europeiska unionens medlemsstater 6 , det så kallade svenska initiativet, som utgör en utveckling av bestämmelserna i Schengenregelverket.

Det svenska initiativet är i viss mån kopplat till Prümbeslutet, eftersom det innehåller bestämmelser om att brottsbekämpande myndigheter i medlemsstaterna och de associerade staterna får utbyta befintlig information och befintliga underrättelser för att genomföra brottsutredningar eller kriminalunderrättelseverksamhet. I enlighet med artikel 5.1 i det svenska förslaget får information och underrättelser begäras i syfte att upptäcka, förebygga eller utreda ett brott om det finns sakliga skäl att förmoda att den berörda informationen eller de berörda underrättelserna finns tillgängliga i en annan medlemsstat. Det automatiska informationsutbytet enligt Prümbeslutet är lämpligt för att fastställa sådana sakliga skäl.

I enlighet med artikel 20.1 i förordning (EU) nr 603/2013 7 ska medlemsstaterna, innan deras brottsbekämpande myndigheter gör en framställan om tillgång till Eurodac, först söka uppgifter om fingeravtryck i nationellt tillgängliga databaser och jämföra fingeravtrycken med övriga medlemsstaters system för automatisk identifiering av fingeravtryck enligt Prümbeslutet. Medlemsstater som inte först gör en sådan Prümkontroll, som är obligatorisk, får inte låta sina brottsbekämpande myndigheter göra en framställan om tillgång till Eurodac.

Den 14 december 2015 bemyndigade rådet kommissionen att inleda förhandlingar om avtal mellan unionen, å ena sidan, och Danmark, Island, Norge, Schweiz och Liechtenstein, å andra sidan, om formerna för dessa staters deltagande i förfarandena för jämförelse och överföring av uppgifter i brottsbekämpande syfte i enlighet med kapitel VI i förordning (EU) nr 603/2013.

Den 26 juli 2010 ingicks det internationella avtalet mellan Europeiska Unionen, Island och Norge om tillämpningen av vissa bestämmelser i rådets beslut 2008/615/RIF om ett fördjupat gränsöverskridande samarbete, särskilt för bekämpning av terrorism och gränsöverskridande brottslighet, och i rådets beslut 2008/616/RIF om genomförande av beslut 2008/615/RIF om ett fördjupat gränsöverskridande samarbete, särskilt för bekämpning av terrorism och gränsöverskridande brottslighet.

I enlighet med artikel 3 i protokoll nr 21 8 om Förenade kungarikets och Irlands ställning med avseende på området med frihet, säkerhet och rättvisa, fogat till fördraget om Europeiska unionen och fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, ska dessa medlemsstater meddela om de önskar delta i antagandet och tillämpningen av detta förslag till rådets beslut inom tre månader efter det att förslaget antagits av kommissionen.

I enlighet med artiklarna 1 och 2 i protokoll nr 22 9 om Danmarks ställning, fogat till fördraget om Europeiska unionen och fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, deltar Danmark inte i antagandet av detta beslut, som inte är bindande för eller tillämpligt på Danmark.

2.RÄTTSLIG GRUND, SUBSIDIARITETSPRINCIPEN OCH PROPORTIONALITETSPRINCIPEN

Rättslig grund

Den rättsliga grunden för det föreliggande förslaget till rådets beslut är artiklarna 82.1 d och 87.2 a, jämförda med artikel 218.5 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget).

Subsidiaritetsprincipen (för icke-exklusiv befogenhet)

I enlighet med subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i fördraget om Europeiska unionen kan målen för detta avtal endast uppnås på unionsnivå.

Proportionalitetsprincipen

För att främja det internationella samarbetet på området är det av grundläggande vikt att alla deltagare som utbyter information enligt Prümreglerna har samma normer och krav i fråga om teknik, förfaranden och skydd av personuppgifter för att möjliggöra ett snabbt, effektivt och korrekt informationsutbyte. Förslaget är förenligt med proportionalitetsprincipen eftersom det inte går utöver vad som är nödvändigt för att uppnå målet i fråga om Furstendömet Liechtensteins faktiska deltagande i Prümbesluten och kriminalteknikbeslutet.

Val av instrument

Enligt artikel 218.5 i EUF-fördraget krävs att rådet beslutar om bemyndigande att underteckna avtalet.

3.RESULTAT AV EFTERHANDSUTVÄRDERINGAR, SAMRÅD MED BERÖRDA PARTER OCH KONSEKVENSBEDÖMNINGAR

Samråd med berörda parter

Rådet har informerats och hörts inom ramen för rådets berörda arbetsgrupp (arbetsgruppen för informationsutbyte och uppgiftsskydd). Europaparlamentet har informerats (utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor).

Grundläggande rättigheter

Avtalet är fullt förenligt med de grundläggande rättigheterna och principerna för skydd av personuppgifter som anges i Prümbeslutet (kapitel 6).

4.BUDGETKONSEKVENSER

Skäl 8 i avtalet anger att Furstendömet Liechtenstein bör ansvara för de kostnader som dess egna myndigheter ådrar sig i samband med tillämpningen av detta avtal. Artikel 1.1 i avtalet förtecknar de tillämpliga artiklarna i Prümbeslutet, däribland artikel 34 som föreskriver att varje medlemsstat ska ansvara för de driftskostnader som dess egna myndigheter ådrar sig i samband med tillämpningen av Prümbeslutet. Artikel 1.4 ålägger medlemsstaterna liknande skyldigheter i fråga om kriminalteknikbeslutet. Förslaget påverkar inte unionens budget.

5.ÖVRIGA INSLAG

Genomförandeplaner samt åtgärder för övervakning, utvärdering och rapportering

I artikel 8 i avtalet beskrivs genomförandet, däribland rådets och medlemsstaternas förhandsbedömning, anmälningar och förklaringar.

Ingående redogörelse för de specifika bestämmelserna i förslaget

Avtalet innehåller en förteckning över de bestämmelser i Prümbeslutet, Prümgenomförandebeslutet och kriminalteknikbeslutet som ska tillämpas på Furstendömet Liechtenstein när avtalet trätt i kraft.

Avtalet innehåller även bestämmelser om enhetlig tillämpning (artikel 3), tvistlösning (artikel 4), ändringar (artikel 5), anmälningar och förklaringar (artikel 8). De avtalsslutande parterna är eniga om att utföra en gemensam översyn av detta avtal senast fem år efter det att avtalet har trätt i kraft (artikel 6). Avtalet ingås tills vidare och kan när som helst sägas upp av någondera av de avtalsslutande parterna (artikel 10).

2019/0016 (NLE)

Förslag till

RÅDETS BESLUT

om undertecknande, på Europeiska unionens vägnar, och provisorisk tillämpning av vissa bestämmelser i avtalet mellan Europeiska unionen och Furstendömet Liechtenstein om tillämpningen av vissa bestämmelser i rådets beslut 2008/615/RIF om ett fördjupat gränsöverskridande samarbete, särskilt för bekämpning av terrorism och gränsöverskridande brottslighet, rådets beslut 2008/616/RIF om genomförande av beslut 2008/615/RIF om ett fördjupat gränsöverskridande samarbete, särskilt för bekämpning av terrorism och gränsöverskridande brottslighet och bilagan till detta, samt rådets rambeslut 2009/905/RIF om ackreditering av tillhandahållare av kriminaltekniska tjänster som utför laboratorieverksamhet

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artiklarna 82.1 d och 87.2 a jämförda med artikel 218.5,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag,

av följande skäl:

(1)Den 10 juni 2016 bemyndigade rådet kommissionen att inleda förhandlingar om ingående av avtal mellan Europeiska unionen och Furstendömet Liechtenstein om tillämpningen av vissa bestämmelser i rådets beslut 2008/615/RIF om ett fördjupat gränsöverskridande samarbete, särskilt för bekämpning av terrorism och gränsöverskridande brottslighet 10 , rådets beslut 2008/616/RIF om genomförande av beslut 2008/615/RIF om ett fördjupat gränsöverskridande samarbete, särskilt för bekämpning av terrorism och gränsöverskridande brottslighet 11 och bilagan till detta, samt rådets rambeslut 2009/905/RIF om ackreditering av tillhandahållare av kriminaltekniska tjänster som utför laboratorieverksamhet 12 (nedan kallat avtalet)

(2)Förhandlingarna slutfördes med framgång i och med att avtalet paraferades den 24 maj 2018.

(3)Målet att förbättra informationsutbytet i brottsbekämpande syfte för att bevara säkerheten i unionen kan inte i tillräcklig utsträckning uppnås av medlemsstaterna själva på grund av den internationella kriminalitetens gränsöverskridande natur. För att utveckla det gränsöverskridande samarbetet mellan de brottsbekämpande myndigheterna är det av central vikt att alla medlemsstater och Furstendömet Liechtenstein har ömsesidig tillgång till nationella databaser med DNA-analyser, automatiska identifieringssystem för fingeravtryck och uppgifter i fordonsregister.

(4)[I enlighet med artikel 3 i protokoll nr 21 om Förenade kungarikets och Irlands ställning med avseende på området med frihet, säkerhet och rättvisa, fogat till fördraget om Europeiska unionen och fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, har dessa medlemsstater meddelat att de önskar delta i antagandet och tillämpningen av detta beslut.]

(5)I enlighet med artiklarna 1 och 2 i protokoll nr 22 om Danmarks ställning, fogat till fördraget om Europeiska unionen och fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, deltar Danmark inte i antagandet av detta beslut, som inte är bindande för eller tillämpligt på Danmark.

(6)Avtalet bör undertecknas på unionens vägnar, med förbehåll för att det ingås vid ett senare tillfälle, och den bifogade förklaringen bör godkännas.

(7)I avtalet föreskrivs att vissa av bestämmelserna ska tillämpas provisoriskt. Dessa bestämmelser bör tillämpas provisoriskt i avvaktan på att de förfaranden som är nödvändiga för avtalets ingående och ikraftträdande avslutas.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Härmed godkänns på unionens vägnar undertecknandet av avtalet mellan Europeiska unionen och Furstendömet Liechtenstein om tillämpningen av vissa bestämmelser i rådets beslut 2008/615/RIF om ett fördjupat gränsöverskridande samarbete, särskilt för bekämpning av terrorism och gränsöverskridande brottslighet, rådets beslut 2008/616/RIF om genomförande av beslut 2008/615/RIF om ett fördjupat gränsöverskridande samarbete, särskilt för bekämpning av terrorism och gränsöverskridande brottslighet och bilagan till detta, samt rådets rambeslut 2009/905/RIF om ackreditering av tillhandahållare av kriminaltekniska tjänster som utför laboratorieverksamhet (nedan kallat avtalet), med förbehåll för att det ingås vid ett senare tillfälle.

Texten till det avtal som ska undertecknas åtföljer detta beslut.

Artikel 2

Rådets generalsekretariat ska utfärda det instrument som ger den eller de personer som anges av avtalets förhandlare full befogenhet att underteckna avtalet på unionens vägnar, med förbehåll för att det ingås.

Artikel 3

Förklaringen som åtföljer detta beslut godkänns härmed på unionens vägnar.

Artikel 4

Artikel 5.1 och 5.2 i avtalet ska tillämpas provisoriskt, i enlighet med artikel 8.3 i avtalet, från och med dagen för avtalets undertecknande, i avvaktan på att det träder i kraft.

Artikel 5

Detta beslut träder i kraft dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den

   På rådets vägnar

   Ordförande

(1)    EUT L 210, 6.8.2008, s. 1.
(2)    EUT L 210, 6.8.2008, s. 12.
(3)    EUT L 322, 9.12.2009, s. 14.
(4)    I praktiken har Liechtenstein inga egna databaser utan använder Schweiz databaser.
(5)    EUT L 160, 18.6.2011, s. 21.
(6)    EUT L 386, 29.12.2006, s. 89.
(7)    Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 603/2013 av den 26 juni 2013 om inrättande av Eurodac för jämförelse av fingeravtryck för en effektiv tillämpning av förordning (EU) nr 604/2013 om kriterier och mekanismer för att avgöra vilken medlemsstat som är ansvarig för att pröva en ansökan om internationellt skydd som en tredjelandsmedborgare eller en statslös person har lämnat in i någon medlemsstat och för när medlemsstaternas brottsbekämpande myndigheter begär jämförelser med Eurodacuppgifter för brottsbekämpande ändamål, samt om ändring av förordning (EU) nr 1077/2011 om inrättande av en Europeisk byrå för den operativa förvaltningen av stora it-system inom området frihet, säkerhet och rättvisa (omarbetning) EUT L 180, 29.6.2013, s. 1).
(8)    EUT C 202, 7.6.2016, s. 295.
(9)    EUT C 326, 26.10.2012, s. 299.
(10)    Rådets beslut 2008/615/RIF av den 23 juni 2008 om ett fördjupat gränsöverskridande samarbete, särskilt för bekämpning av terrorism och gränsöverskridande brottslighet (EUT L 210, 6.8.2008, s. 1).
(11)    Rådets beslut 2008/616/RIF av den 23 juni 2008 om genomförande av beslut 2008/615/RIF om ett fördjupat gränsöverskridande samarbete, särskilt för bekämpning av terrorism och gränsöverskridande brottslighet (EUT L 210, 6.8.2008, s. 12).
(12)    Rådets rambeslut 2009/905/RIF av den 30 november 2009 om ackreditering av tillhandahållare av kriminaltekniska tjänster som utför laboratorieverksamhet (EUT L 322, 9.12.2009, s. 14).

Bryssel den 31.1.2019

COM(2019) 35 final

BILAGA

till

förslag till rådets beslut

om undertecknande, på Europeiska unionens vägnar, och provisorisk tillämpning av vissa bestämmelser i avtalet mellan Europeiska unionen och Furstendömet Liechtenstein om tillämpningen av vissa bestämmelser i rådets beslut 2008/615/RIF om ett fördjupat gränsöverskridande samarbete, särskilt för bekämpning av terrorism och gränsöverskridande brottslighet, rådets beslut 2008/616/RIF om genomförande av beslut 2008/615/RIF om ett fördjupat gränsöverskridande samarbete, särskilt för bekämpning av terrorism och gränsöverskridande brottslighet och bilagan till detta, samt rådets rambeslut 2009/905/RIF om ackreditering av tillhandahållare av kriminaltekniska tjänster som utför laboratorieverksamhet


AVTAL

mellan Europeiska unionen och Furstendömet Liechtenstein om tillämpningen av vissa bestämmelser i rådets beslut 2008/615/RIF om ett fördjupat gränsöverskridande samarbete, särskilt för bekämpning av terrorism och gränsöverskridande brottslighet, rådets beslut 2008/616/RIF om genomförande av beslut 2008/615/RIF om ett fördjupat gränsöverskridande samarbete, särskilt för bekämpning av terrorism och gränsöverskridande brottslighet och bilagan till detta, samt rådets rambeslut 2009/905/RIF om ackreditering av tillhandahållare av kriminaltekniska tjänster som utför laboratorieverksamhet

EUROPEISKA UNIONEN, å den ena sidan, och

FURSTENDÖMET LIECHTENSTEIN, å andra sidan, nedan kallade de avtalsslutande parterna

SOM ÖNSKAR förbättra polissamarbetet och det rättsliga samarbetet mellan Europeiska unionens medlemsstater och Furstendömet Liechtenstein, utan att det påverkar tillämpningen av bestämmelserna om skydd av den personliga friheten,

SOM BEAKTAR att de nuvarande förbindelserna mellan de avtalsslutande parterna, särskilt avtalet mellan Europeiska unionen, Europeiska gemenskapen och Furstendömet Liechtenstein om Furstendömet Liechtensteins associering till genomförandet, tillämpningen och utvecklingen av Schengenregelverket, visar på ett nära samarbete i kampen mot brottslighet,

SOM FRAMHÅLLER de avtalsslutande parternas gemensamma intresse av att säkerställa att polissamarbetet mellan Europeiska unionens medlemsstater och Furstendömet Liechtenstein fungerar på ett effektivt och snabbt sätt som är förenligt med de grundläggande principerna i de nationella rättssystemen och som iakttar de individuella rättigheterna och principerna i Europakonventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna, undertecknad i Rom den 4 november 1950,

SOM INSER att det redan i rådets rambeslut 2006/960/RIF av den 18 december 2006 om förenklat informations- och underrättelseutbyte mellan de brottsbekämpande myndigheterna i Europeiska unionens medlemsstater fastställs regler enligt vilka brottsbekämpande myndigheter i Europeiska unionens medlemsstater och i Furstendömet Liechtenstein effektivt och snabbt kan utbyta befintlig information och befintliga underrättelser för att genomföra brottsutredningar eller kriminalunderrättelseverksamhet,

SOM INSER att det är av central betydelse att exakt information kan utbytas snabbt och effektivt för att det internationella samarbetet på området ska stimuleras; syftet är att införa förfaranden för att främja ett snabbt, effektivt och billigt utbyte av uppgifter; för den gemensamma användningen av uppgifter bör ansvarsskyldighet gälla för dessa förfaranden, och de bör innehålla lämpliga garantier beträffande uppgifternas korrekthet och säkerhet under överföring och lagring samt förfaranden för registrering av utbyte av uppgifter och restriktioner beträffande användningen av utbytta uppgifter,

SOM FRAMHÅLLER att detta avtal därför innehåller bestämmelser som bygger på huvudbestämmelserna i rådets beslut 2008/615/RIF och rådets beslut 2008/616/RIF, bilagan till detta samt rådets rambeslut 2009/905/RIF, och som utformats för att förbättra det informationsutbyte varigenom Europeiska unionens medlemsstater och Furstendömet Liechtenstein beviljar varandra tillgång till sina automatiska databaser med DNA-analyser, system för automatisk identifiering av fingeravtryck och uppgifter i fordonsregister; när det gäller uppgifter från nationella databaser över DNA-analyser och system för automatisk identifiering av fingeravtryck bör det genom ett system med träff/icke träff vara möjligt för den stat som genomför sökningen att i ett andra steg begära specifika personuppgifter från den stat som administrerar uppgifterna och vid behov begära ytterligare uppgifter genom förfaranden för ömsesidigt bistånd, inklusive de förfaranden som har antagits enligt rambeslut 2006/960/RIF,

SOM BEAKTAR att sådana bestämmelser skulle påskynda de befintliga förfarandena avsevärt genom att ge medlemsstaterna och Furstendömet Liechtenstein möjlighet att ta reda på om någon annan stat, och i så fall vilken, har de uppgifter som de behöver,

SOM BEAKTAR att gränsöverskridande jämförelse av uppgifter kommer att öppna en ny dimension inom brottsbekämpningen; den information som erhålls genom jämförelse av uppgifter kommer att bana väg för nya utredningsstrategier och därmed spela en central roll när det gäller att bistå medlemsstaternas brottsbekämpande och rättsliga myndigheter,

SOM BEAKTAR att reglerna bygger på de deltagande staternas nationella databaser,

SOM BEAKTAR att det på vissa villkor bör vara möjligt för staterna att översända personuppgifter och icke-personuppgifter för att förbättra informationsutbytet för att förebygga brott och upprätthålla den allmänna ordningen och säkerheten i samband med större evenemang med gränsöverskridande verkningar,

SOM INSER att det förutom förbättring av informationsutbytet finns behov av en reglering av andra former för närmare samarbete mellan polismyndigheterna, särskilt vid gemensamma säkerhetsoperationer (t.ex. gemensamma patruller),

SOM BEAKTAR att systemet med träff/icke-träff tillhandahåller en struktur med jämförelse av anonyma profiler, där ytterligare personuppgifter endast utbyts efter en träff, för vilken tillgången och mottagandet styrs av nationell lagstiftning, inbegripet regler om rättsligt bistånd; denna konstruktion garanterar systemet med träff/icke-träff tillfredsställande skydd av personuppgifter, varvid dock översändandet av personuppgifter till en annan stat förutsätter tillräcklig dataskyddsnivå i den mottagande staten,

SOM BEAKTAR att Furstendömet Liechtenstein bör ansvara för de kostnader som dess egna myndigheter ådrar sig i samband med tillämpningen av detta avtal,

SOM INSER att ackreditering av tillhandahållare av kriminaltekniska tjänster som utför laboratorieverksamhet är ett viktigt steg på vägen mot ett säkrare och effektivare utbyte av kriminaltekniska uppgifter, varför vissa bestämmelser i rådets rambeslut 2009/905/RIF ska följas av Furstendömet Liechtenstein,

SOM BEAKTAR att den behandling av personuppgifter som utförs av myndigheter i Furstendömet Liechtenstein i syfte att förhindra, upptäcka eller utreda terroristbrott eller andra grova brott i enlighet med detta avtal bör omfattas av en standard för skydd av personuppgifter enligt nationell rätt som står i överensstämmelse med Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/680 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behöriga myndigheters behandling av personuppgifter för att förebygga, förhindra, utreda, avslöja eller lagföra brott eller verkställa straffrättsliga påföljder, och det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av rådets rambeslut 2008/977/RIF,

SOM BASERAR SIG PÅ ett ömsesidigt förtroende mellan Europeiska unionens medlemsstater och Furstendömet Liechtenstein för rättssystemens uppbyggnad och funktion,

SOM TAR HÄNSYN TILL det faktum att Schweiz och Liechtenstein har samma databaser och system för utbyte av information, DNA- och fingeravtrycksuppgifter, i enlighet med avtalet mellan Schweiziska edsförbundet och Furstendömet Liechtenstein om samarbete inom ramen för Schweiz informationssystem för fingeravtrycksuppgifter och DNA-profil,

SOM INSER att bestämmelserna i bilaterala och multilaterala överenskommelser fortsätter att vara tillämpliga i alla frågor som inte omfattas av detta avtal,

HAR BESLUTAT ATT INGÅ DETTA AVTAL.

Artikel 1

Föremål och syfte

1.    Om inte annat följer av bestämmelserna i detta avtal ska innehållet i artiklarna 1–24, 25.1, 26–32 och 34 i rådets beslut 2008/615/RIF om ett fördjupat gränsöverskridande samarbete, särskilt för bekämpning av terrorism och gränsöverskridande brottslighet, tillämpas i de bilaterala förbindelserna mellan Furstendömet Liechtenstein och var och en av Europeiska unionens medlemsstater.

2.    Om inte annat följer av bestämmelserna i detta avtal ska innehållet i artiklarna 1–19 och 21 i rådets beslut 2008/616/RIF om genomförande av beslut 2008/615/RIF om ett fördjupat gränsöverskridande samarbete, särskilt för bekämpning av terrorism och gränsöverskridande brottslighet, samt bilagan till detta (men ej kapitel 4 punkt 1 däri) tillämpas i de förbindelser som avses i punkt 1.

3.    De förklaringar som medlemsstaterna har avgett i enlighet med rådets beslut 2008/616/RIF och 2008/615/RIF ska också tillämpas i förbindelserna med Furstendömet Liechtenstein.

4.    Om inte annat följer av bestämmelserna i detta avtal ska innehållet i artiklarna 1–5 och 6.1 i rådets rambeslut 2009/905/RIF om ackreditering av tillhandahållare av kriminaltekniska tjänster som utför laboratorieverksamhet tillämpas i de förbindelser som avses i punkt 1.

Artikel 2

Definitioner

1.    avtalsslutande parter: Europeiska unionen och Furstendömet Liechtenstein.

2.    medlemsstat: en medlemsstat i Europeiska unionen.

3.    stat: en medlemsstat i Europeiska unionen eller Furstendömet Liechtenstein.

Artikel 3

Enhetlig tillämpning och tolkning

1.    För att nå målet med en så enhetlig tillämpning och tolkning som möjligt av de bestämmelser som avses i artikel 1 ska de avtalsslutande parterna fortlöpande följa utvecklingen av rättspraxis vid Europeiska unionens domstol samt vid behöriga domstolar i Furstendömet Liechtenstein beträffande dessa bestämmelser. Därför ska en mekanism inrättas för att säkerställa regelbunden ömsesidig överföring av denna rättspraxis.

2.    Furstendömet Liechtenstein ska ha rätt att inkomma med inlagor eller skriftliga synpunkter till domstolen när en fråga har hänskjutits dit av en domstol i en medlemsstat för ett förhandsavgörande om tolkningen av någon av de bestämmelser som avses i artikel 1.

Artikel 4

Tvistlösning

Tvister mellan Furstendömet Liechtenstein och en medlemsstat om tolkningen eller tillämpningen av detta avtal eller av någon av de bestämmelser som avses i artikel 1 samt ändringar som rör dessa kan av en part i tvisten hänskjutas till ett möte med företrädare för medlemsstaterna och Furstendömet Liechtenstein i syfte att lösa tvisten å det snaraste.

Artikel 5

Ändringar

1.    Om det blir nödvändigt att ändra de bestämmelser som avses i artikel 1 ska Europeiska unionen snarast möjligt anmäla detta till Furstendömet Liechtenstein och inhämta eventuella synpunkter.

2.    Europeiska unionen ska anmäla alla ändringar av de bestämmelser som avses i artikel 1 till Furstendömet Liechtenstein så snart ändringen antagits.

Furstendömet Liechtenstein ska självständigt besluta om att godta ändringen och införliva den med sin rättsordning. Sådana beslut ska meddelas till Europeiska unionen inom tre månader räknat från dagen för anmälan.

3.    Om ändringen inte kan bli bindande för Furstendömet Liechtenstein förrän vissa konstitutionella krav har fullgjorts ska Furstendömet Liechtenstein meddela Europeiska unionen om detta vid tidpunkten för anmälan. Furstendömet Liechtenstein ska snarast skriftligen meddela Europeiska unionen när alla konstitutionella krav fullgjorts. Om folkomröstning inte krävs ska meddelande göras så snart fristen för folkomröstning löpt ut. Om folkomröstning krävs ska Furstendömet Liechtenstein göra sitt meddelande inom högst två år från Europeiska unionens anmälan. Från och med den dag som fastställts för ändringens ikraftträdande vad beträffar Furstendömet Liechtenstein och fram till dess att meddelande lämnats om att de konstitutionella kraven har fullgjorts, ska Furstendömet Liechtenstein när så är möjligt provisoriskt tillämpa ändringen.

4.    Om Furstendömet Liechtenstein inte godtar ändringen ska detta avtal tillfälligt upphöra att gälla. Ett möte mellan de avtalsslutande parterna ska sammankallas i syfte att undersöka alla möjligheter att få avtalet att fungera väl, däribland möjligheten att ta hänsyn till lagstiftningens likvärdighet. Det tillfälliga upphörandet ska avbrytas så snart Furstendömet Liechtenstein meddelar att landet godtar ändringen eller så snart de avtalsslutande parterna beslutar att åter börja tillämpa avtalet.

5.    Om de avtalsslutande parterna efter utgången av en sexmånadersperiod inte har enats om att åter börja tillämpa avtalet, ska detta avtal inte längre vara tillämpligt.

6.    Punkterna 4 och 5 ska inte tillämpas på sådana ändringar av kapitlen 3, 4 och 5 i rådets beslut 2008/615/RIF eller artikel 17 i rådets beslut 2008/616/RIF för vilka Furstendömet Liechtenstein har meddelat Europeiska unionen att de inte kan godtas med angivande av skälen till detta. Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 10, ska i så fall den före ändringen gällande versionen av de berörda bestämmelserna fortsätta tillämpas på förbindelserna mellan Furstendömet Liechtenstein och medlemsstaterna.

Artikel 6

Översyn

De avtalsslutande parterna är eniga om att utföra en gemensam översyn av detta avtal senast fem år efter det att avtalet har trätt i kraft. Översynen ska särskilt avse det praktiska genomförandet, tolkningen och utvecklingen av avtalet och kan även omfatta frågor som följderna av Europeiska unionens utveckling på de områden som omfattas av detta avtal.

Artikel 7

Förhållandet till andra instrument

1.    Furstendömet Liechtenstein får fortsätta att tillämpa sådana bilaterala eller multilaterala avtal eller överenskommelser om gränsöverskridande samarbete med medlemsstaterna som var i kraft den dag detta avtal ingicks, förutsatt att dessa avtal eller överenskommelser inte är oförenliga med målen för detta avtal, Furstendömet Liechtenstein ska underrätta Europeiska unionen om alla sådana avtal eller överenskommelser som kommer att fortsätta tillämpas.

2.    Furstendömet Liechtenstein får ingå eller låta träda i kraft ytterligare bilaterala eller multilaterala avtal eller överenskommelser om gränsöverskridande samarbete med medlemsstater efter det att detta avtal har trätt i kraft, förutsatt att sådana avtal eller överenskommelser gör det möjligt att utvidga eller bredda målen för det föreliggande avtalet. Furstendömet Liechtenstein ska underrätta Europeiska unionen om alla sådana nya avtal eller överenskommelser inom tre månader från undertecknandet, eller om det rör sig om instrument som undertecknades innan detta avtal trädde i kraft, inom tre månader efter ikraftträdandet.

3.    De avtal och överenskommelser som avses i punkterna 1 och 2 får inte påverka förbindelserna med de medlemsstater som inte är parter i dem.

4.    Detta avtal ska inte påverka befintliga avtal om rättslig hjälp eller ömsesidigt erkännande av domstolsavgöranden.

Artikel 8

Anmälningar, förklaringar och ikraftträdande

1.    De avtalsslutande parterna ska göra anmälan till varandra om fullgörandet av de förfaranden som krävs för att de ska kunna uttrycka sitt samtycke till att vara bundna av detta avtal.

2.    Europeiska unionen kan ge sitt samtycke till att vara bunden av detta avtal även om de beslut om behandling av personuppgifter som lämnas eller har lämnats i enlighet med rådets beslut 2008/615/RIF ännu inte har antagits av alla medlemsstater.

3.    Artikel 5.1 och 5.2 ska tillämpas provisoriskt från och med den dag avtalet undertecknas.

4.    Den tremånadersperiod som anges i sista meningen i artikel 5.2 angående ändringar som görs efter undertecknandet av detta avtal men före dess ikraftträdande ska börja löpa den dag detta avtal träder i kraft.

5.    Vid den anmälan som avses i punkt 1, eller, om så föreskrivs, när som helst därefter, ska Furstendömet Liechtenstein avge de förklaringar som anges i detta avtal.

6.    Detta avtal ska träda i kraft den första dagen i den tredje månad som följer på den dag den sista anmälan som avses i punkt 1 gjordes.

7.    Ingen överföring av personuppgifter mellan medlemsstaterna och Furstendömet Liechtenstein enligt detta avtal får ske förrän bestämmelserna i kapitel 6 i rådets beslut 2008/615/RIF har införlivats med nationell rätt i de stater som ska delta i överföringen.

8.    För att kontrollera om detta är fallet i Furstendömet Liechtenstein ska ett utvärderingsbesök och pilottester genomföras enligt de villkor och arrangemang som överenskommits med Furstendömet Liechtenstein och som liknar de som tillämpas i medlemsstaterna i enlighet med kapitel 4 i bilagan till rådets beslut 2008/616/RIF.

På grundval av en global utvärderingsrapport ska rådet, på samma sätt som när automatiskt uppgiftsutbyte inleddes mellan medlemsstaterna, fastställa det eller de datum från och med vilka medlemsstaterna får överföra personuppgifter till Furstendömet Liechtenstein i enlighet med detta avtal.

9.    Bestämmelserna i Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/680 ska genomföras och tillämpas av Furstendömet Liechtenstein. Furstendömet Liechtenstein ska till Europeiska kommissionen överlämna texten till de huvudbestämmelser som landet antar inom det område som omfattas av direktivet.

10.    De bestämmelser i rådets rambeslut 2009/905/RIF som avses i artikel 1.4 ska genomföras och tillämpas av Furstendömet Liechtenstein. Furstendömet Liechtenstein ska till Europeiska kommissionen överlämna texten till de huvudbestämmelser som landet antar inom det område som omfattas av rådets rambeslut.

11.    De behöriga myndigheterna i Furstendömet Liechtenstein får inte tillämpa bestämmelserna i kapitel 2 i rådets beslut 2008/615/RIF innan landet har införlivat och vidtagit de åtgärder som avses i punkt 9 och 10.

Artikel 9

Anslutning

Anslutning av nya medlemsstater till Europeiska unionen ska skapa rättigheter och skyldigheter enligt detta avtal mellan dessa nya medlemsstater och Furstendömet Liechtenstein.

Artikel 10

Uppsägning

1.    Detta avtal får när som helst sägas upp av någon av de avtalsslutande parterna.

2.    Uppsägning av avtalet enligt punkt 1 får verkan sex månader efter det att underrättelsen om uppsägning har lämnats in.

Detta avtal upprättades i XXX den XXX i två exemplar på bulgariska, spanska, tjeckiska, danska, tyska, estniska, grekiska, engelska, franska, kroatiska, italienska, lettiska, litauiska, ungerska, maltesiska, nederländska, polska, portugisiska, rumänska, slovakiska, slovenska, finska och svenska, vilka alla texter är lika giltiga.

På Europeiska unionens vägnar

På Furstendömet Liechtensteins vägnar

FÖRKLARING SOM SKA ANTAS NÄR AVTALET UNDERTECKNAS

Europeiska unionen och Furstendömet Liechtenstein, avtalsslutande parter i avtalet om tillämpningen av vissa bestämmelser i rådets beslut 2008/615/RIF om ett fördjupat gränsöverskridande samarbete, särskilt för bekämpning av terrorism och gränsöverskridande brottslighet, rådets beslut 2008/616/RIF om genomförande av beslut 2008/615/RIF om ett fördjupat gränsöverskridande samarbete, särskilt för bekämpning av terrorism och gränsöverskridande brottslighet och bilagan till detta, samt rådets rambeslut 2009/905/RIF om ackreditering av tillhandahållare av kriminaltekniska tjänster som utför laboratorieverksamhet (nedan kallat avtalet)

avger härmed följande förklaring:

För att kunna genomföra informationsutbyte i fråga om DNA-analyser, automatiska identifieringssystem för fingeravtryck och uppgifter i fordonsregister i enlighet med avtalet krävs att Furstendömet Liechtenstein inrättar bilaterala kontakter med var och en av medlemsstaterna för alla dessa uppgiftskategorier.

För att möjliggöra och underlätta detta arbete ska Furstendömet Liechtenstein förses med tillgänglig dokumentation, programvara och kontaktuppgifter. Furstendömet Liechtenstein kommer att ha möjlighet att inrätta ett informellt partnerskap med medlemsstater som redan inrättat sådant informationsutbyte för att dela erfarenheter och få praktisk och teknisk rådgivning. De närmare detaljerna i partnerskapet ska överenskommas med de berörda medlemsstaterna.

Experter i Liechtenstein får när som helt kontakta rådets ordförande, Europeiska kommissionen och framstående experter på området för att inhämta information, förtydliganden och annat stöd. När kommissionen kontaktar företrädare för medlemsstaterna i samband med utarbetande av förslag eller meddelanden kommer den likaledes att utnyttja möjligheten att även kontakta företrädare för Furstendömet Liechtenstein.

Experter i Liechtenstein får bjudas in till möten där medlemsstaternas experter med rådet diskuterar tekniska frågor som är direkt relevanta för en korrekt tillämpning och utveckling av innehållet i rådets tidigare nämnda beslut.

BILAGA […]