Bryssel den 23.1.2019

COM(2019) 10 final

2019/0007(NLE)

Förslag till

RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT

om bemyndigande för Polen att införa en särskild åtgärd som avviker från artikel 226 i direktiv 2006/112/EG om ett gemensamt system för mervärdesskatt


MOTIVERING

I enlighet med artikel 395.1 i direktiv 2006/112/EG av den 28 november 2006 om ett gemensamt system för mervärdesskatt (nedan kallat mervärdesskattedirektivet) får rådet enhälligt på kommissionens förslag bemyndiga varje medlemsstat att tillämpa särskilda åtgärder som avviker från bestämmelserna i det direktivet för att förenkla uppbörden av mervärdesskatt eller för att förhindra vissa former av skatteundandragande eller skatteflykt.

Genom en skrivelse som registrerades hos kommissionen den 15 maj 2018 ansökte Polen om tillstånd att få avvika från artikel 226 i mervärdesskattedirektivet i fråga om faktureringskrav på mervärdesskatt och att få införa den obligatoriska mekanismen för uppdelad betalning för leverans av varor och tillhandahållande av tjänster som är känsliga för bedrägeri och som i allmänhet omfattas av förfarandet för omvänd betalningsskyldighet och solidariskt ansvar i Polen. Genom en skrivelse av den 3 september 2018 underrättade kommissionen, i enlighet med artikel 395.2 i mervärdesskattedirektivet, övriga medlemsstater om Polens ansökan. Genom en skrivelse av den 4 september 2018 underrättade kommissionen Polen om att den hade alla nödvändiga uppgifter för att kunna behandla ansökan.

1.BAKGRUND TILL FÖRSLAGET

Motiv och syfte med förslaget

I syfte att motverka momsbedrägerier har Polen för avsikt att införa en obligatorisk mekanism för uppdelad betalning av mervärdesskatt för vissa leveranser av varor och vissa tillhandahållanden av tjänster som är känsliga för bedrägeri.

Mekanismen med uppdelad betalning är ett alternativt system för uppbörd av mervärdesskatt. Enligt ett standardförfarande för en viss transaktion inkasserar en mervärdesskatteskyldig person betalningen av det beskattningsbara beloppet och mervärdesskatten (om tillämpligt) från sin kund (eller en tredje part). Den beskattningsbara personen redovisar sedan denna transaktion i sina mervärdesskattedeklarationer. Beroende på resultatet av mervärdesskattedeklarationen ska mervärdesskatt betalas av den beskattningsbara person till skattemyndigheten eller så återbetalas den av skattemyndigheterna. Om mervärdesskatt ska betalas, ska den beskattningsbara personen betala mervärdesskatten till skattemyndigheten i sin medlemsstat enligt fastställda tidpunkter (varje månad, varje kvartal, osv.). Användningen av den uppdelade betalningen medför en förändring av denna (regelbundna) transaktionskedja eftersom en uppdelning måste göras mellan inbetalning av det mervärdesskattebelopp som ska betalas och det beskattningsbara beloppet. Om en leverantör omfattas av bestämmelserna för denna uppdelade betalning, måste denne, förutom ett vanligt bankkonto, ha ett separat spärrat mervärdesskattekonto. Det senare kontot kan bara användas för att ta emot mervärdesskatt från leverantörens kunder och att betala mervärdesskatt till leverantörens leverantörer. I sådana fall kommer köparen att betala den beskattningsbara summan till leverantören, i normalfallet ett vanligt bankkonto, medan mervärdesskatten på leverans ska betalas till leverantörens spärrade mervärdesskattebankkonto.

Polen hävdar att trots att man vidtagit flera åtgärder för att bekämpa bedrägerier (t.ex. införandet av förfarandet för omvänd betalningsskyldighet och solidariskt ansvar för kunden, införandet av den standardiserade revisionsfilen, strängare regler för mervärdesskatteregistrering och -avregistrering av beskattningsbara personer, fler revisioner osv.), är dessa åtgärder fortfarande otillräckliga för att utesluta bedrägerier och öka mervärdesskatteintäkterna. Den senaste studien om mervärdesskattegap i EU:s 28 medlemsstater 1 visar att Polens mervärdesskattegap var 25 %. Polen anser att om man använder den obligatoriska mekanismen för uppdelad betalning kommer det att undanröja mervärdesskattebedrägerier vid källan. Eftersom modellen med uppdelad betalning leder till att det mervärdesskattebelopp som deponeras på ett separat mervärdesskattekonto för en beskattningsbar person bara kan användas av den beskattningsbara personen för begränsade ändamål, dvs. för inbetalning av mervärdesskatt till skattemyndigheten eller betalning av mervärdesskatt på fakturor som mottagits från leverantörer, finns det bättre garantier för att skattemyndigheterna ska få hela det mervärdesskattebelopp som ska överföras av den beskattningsbara personen till statskassan.

Polen införde därför ett frivilligt system med uppdelad betalning den 1 juli 2018. Polen anser dock att i fråga om områden som är särskilt utsatta för mervärdesskattebedrägerier och där bedrägerier har upptäckts under flera år, är det värt att gå ett steg längre och införa den obligatoriska mekanismen för uppdelad betalning. Dessa områden omfattar ekonomiska sektorer som stål, skrot, elektronisk utrustning, guld, icke-järnmetaller, bränslen och plast som i allmänhet är föremål för omvänd betalningsskyldighet och solidariskt ansvar i Polen (förteckningen över sektorer som ska omfattas av den uppdelade betalningen finns i bilagan till beslutet).

Det obligatoriska systemet med uppdelad betalning kommer att tillämpas på leveranser mellan beskattningsbara personer (B2B) och kommer endast att omfatta elektroniska banköverföringar. Banken kommer att agera som ombud och utföra uppgifterna med syftet att överföra de belopp som betalats av kunden till leverantörens relevanta konton, dvs. skattebeloppet till näringsidkarens vanliga konto och mervärdesskatten till näringsidkarens spärrade mervärdesskattekonto. Medlen på det spärrade mervärdesskattekontot kommer att ägas av den beskattningsbara personen, men personens möjlighet att förfoga över medlen kommer dock att vara begränsad till i princip att betala mervärdesskatten till skattemyndigheten eller mervärdesskatten till följd av fakturor som mottagits från leverantörer.

Enligt de allmänna regler som gäller i Polen ska, om det förekommer ett överskott av ingående skatt jämfört med den utgående skatt som den beskattningsbara personen angett i den mervärdesskattedeklaration som en mervärdesskatt som ska återbetalas, återbetalningen ske inom 60 dagar till den beskattningsbara personens vanliga konto. För att minska effekterna av systemet med uppdelad betalning på näringsidkarnas kassaflöde, har Polen planer på ett snabbare förfarande för återbetalning av överskjutande ingående mervärdesskatt. På begäran av den beskattningsbara personen kommer återbetalning att ske inom 25 dagar. I sin begäran framhöll Polen vidare att man kommer att prioritera ett effektivt förfarande för skatteåterbetalning som ska ske i rätt tid.

Enligt Polen torde kostnaderna för att driva systemet med uppdelad betalning inte vara betydande och kommer i huvudsak att vara kopplade till genomförandet av systemet, underhåll av det och förvaltning av bankkontot. Beskattningsbara personer kommer inte att behöva betala för att öppna och sköta mervärdesskattekontot, eftersom kontot kommer att tillhandahållas av banken utan provision eller avgifter från bankens sida.

Den obligatoriska mekanismen för uppdelad betalning kommer också att gälla för näringsidkare som inte är etablerade i Polen och som måste inneha ett bankkonto i enlighet med polsk lag. I detta avseende bekräftade Polen för kommissionen att skyldigheten att öppna bankkonto i Polen inte kommer att innebära några extra kostnader för icke-etablerade näringsidkare, eftersom dessa beskattningsbara personer kommer att kunna öppna och inneha bankkonton i Polen utan kostnad.

För att mekanismen med uppdelad betalning ska fungera smidigt, måste information om användningen av den obligatoriska mekanismen för uppdelad betalning visas på fakturan från leverantören. Artikel 226 innehåller en förteckning över de uppgifter som ska finnas på fakturan. Medlemsstaterna kan inte välja att lägga till ytterligare uppgifter på fakturan. Mot bakgrund av att tillämpningen av mekanismen med uppdelad betalning gör att det krävs en ytterligare uppgift på fakturan, har Polen ansökt om en avvikelse från artikel 226 i mervärdesskattedirektivet.

Den obligatoriska mekanismen för uppdelad betalning som Polen planerar kommer att medföra betydande förändringar för beskattningsbara personer. Eftersom systemet redan sedan den 1 juli 2018 är i drift på frivillig basis, har beskattningsbara personer dock haft tillfälle att bekanta sig med det.

Med beaktande av ovanstående anser kommissionen att den obligatoriska mekanismen för uppdelad betalning för tillhandahållande av varor och tjänster som är känsliga för bedrägeri och som förtecknas i bilagan kan göra kampen mot skattebedrägerier effektivare. Det föreslås därför att avvikelsen beviljas från och med den 1 mars 2019 till och med den 28 februari 2022.

Med tanke på att avvikelsen är ny och omfattande, är det viktigt att säkerställa nödvändig uppföljning inom ramen för denna avvikelse och framför allt åtgärdens inverkan på nivån av mervärdesskattebedrägerier och dess effekter för beskattningsbara personer (när det gäller återbetalning av mervärdesskatt, den administrativa bördan, kostnader för beskattningsbara personer osv.). Följaktligen uppmanas Polen att lämna en rapport om åtgärdens effekter arton månader efter dess ikraftträdande.

Förenlighet med befintliga bestämmelser inom området

Avvikelsen kan tillåtas på grundval av artikel 395 i mervärdesskattedirektivet i syfte att förenkla uppbörden av mervärdesskatt eller för att förhindra vissa former av skatteundandragande eller skatteflykt. Polen ansökte om avvikelseåtgärden för att bekämpa skatteundandragande inom sektorer där bedrägerier har upptäckts under många år. Avvikelsen är förenlig med befintliga bestämmelser.

Genom rådets genomförandebeslut (EU) 2017/784 2 beviljades Italien en liknande avvikelse för att kunna tillämpa mekanismen med uppdelad betalning. Enligt det italienska systemet med uppdelad betalning ska mervärdesskatten betalas till ett spärrat mervärdesskattekonto som innehas av skattemyndigheten. Tillämpningsområdet för den italienska avvikelsen är begränsat till leveranser till myndigheter, enheter som kontrolleras av offentliga myndigheter och ett antal börsnoterade företag. 

Även Rumänien har ansökt om avvikelse för att få tillämpa mekanismen med uppdelad betalning för tjänster som utförs av vissa beskattningsbara personer. Den rumänska mekanismen med uppdelad betalning väcker allvarliga farhågor när det gäller dess proportionalitet och förenlighet med fördraget. Kommissionen har därför invänt mot den rumänska begäran om avvikelse 3 .

2.RÄTTSLIG GRUND, SUBSIDIARITETSPRINCIPEN OCH PROPORTIONALITETSPRINCIPEN

Rättslig grund

Artikel 395 i mervärdesskattedirektivet.

Subsidiaritetsprincipen (för icke-exklusiv befogenhet)

Mot bakgrund av den bestämmelse i mervärdesskattedirektivet som ligger till grund för förslaget är subsidiaritetsprincipen inte tillämplig.

Proportionalitetsprincipen

Förslaget är förenligt med proportionalitetsprincipen av följande skäl:

Beslutet avser ett bemyndigande som beviljas en medlemsstat på dess egen begäran och utgör därför ingen förpliktelse.

Eftersom avvikelsen är begränsad i tiden och begränsad till vissa leveranser, är tillämpningsområdet inriktat på en sektor där avsevärda problem förekommer när det gäller skatteundandragande. Därför står den särskilda åtgärden i proportion till det mål som eftersträvas, nämligen att bekämpa skatteundandragande.

Med tanke på att avvikelsen är ny och dess tillämpningsområde är omfattande, uppmanas Polen att tillhandahålla en rapport om åtgärdens inverkan på nivån av mervärdesskattebedrägerier och på de beskattningsbara personerna (när det gäller återbetalning av mervärdesskatt, den administrativa bördan, kostnader för beskattningsbara personer osv.) arton månader efter avvikelsens ikraftträdande i Polen.

Val av instrument

Föreslaget instrument: Rådets genomförandebeslut

I enlighet med artikel 395 i mervärdesskattedirektivet är en avvikelse från de gemensamma mervärdesskattereglerna bara möjlig om rådet ger ett enhälligt bemyndigande på grundval av ett förslag från kommissionen. Ett rådets genomförandebeslut är det lämpligaste instrumentet, eftersom det kan riktas till en enskild medlemsstat.

3.RESULTAT AV EFTERHANDSUTVÄRDERINGAR, SAMRÅD MED BERÖRDA PARTER OCH KONSEKVENSBEDÖMNINGAR

Samråd med berörda parter

Detta förslag grundas på en ansökan från Polen och berör bara denna medlemsstat.

Insamling och användning av sakkunnigutlåtanden

Någon extern experthjälp har inte behövts.

Konsekvensbedömning

Genom förslaget till rådets genomförandebeslut bemyndigas Polen att avvika från artikel 226 i mervärdesskattedirektivet och att införa en obligatorisk mekanism för uppdelad betalning av mervärdesskatt på specifika leveranser av varor och tillhandahållande av tjänster.

Genom att föreskriva att mervärdesskatten ska betalas till ett spärrat mervärdesskattekonto hos leverantören, syftar förslaget till rådets genomförandebeslut till att förhindra skatteundandragande i form av utebliven betalning av mervärdesskatt från leverantörerna av varor och tjänster som är känsliga för bedrägeri. Eftersom det mervärdesskattebelopp som deponeras på ett separat mervärdesskattekonto för en beskattningsbar person bara kan användas för begränsade ändamål, dvs. för inbetalning av mervärdesskatt till skattemyndigheten eller betalning av mervärdesskatt på fakturor som mottagits från leverantörer, finns det bättre garantier för att skattemyndigheterna ska få hela det mervärdesskattebelopp som ska överföras av den beskattningsbara personen till statskassan.

Den beskattningsbara personen kan inte förfoga över medlen på det spärrade mervärdesskattekontot såvida inte syftet är att betala mervärdesskatt till skattemyndigheten eller mervärdesskatten till följd av fakturor som mottagits från leverantörer, vilket påverkar näringsidkarnas kassaflöde. För att minska den negativa effekten om det förekommer ett överskott av ingående skatt jämfört med den utgående skatt som skattemyndigheterna fastställt, har Polen fastställt ett snabbare förfarande för återbetalning av överskjutande ingående mervärdesskatt. På begäran av den beskattningsbara personen sker återbetalningen inom 25 dagar i stället för 60 dagar enligt det normala förfarandet. I sin begäran framhöll Polen vidare att man kommer att prioritera effektiv skatteåterbetalning i rätt tid.

Näringsidkare som inte är etablerade i Polen kommer också att omfattas av den obligatoriska mekanismen för uppdelad betalning när de levererar varor eller tillhandahåller tjänster som omfattas av den obligatoriska uppdelade betalningen i Polen. Dessa näringsidkare måste inneha ett bankkonto i enlighet med polsk lag. I detta avseende bekräftade Polen för kommissionen att skyldigheten att öppna bankkonto i Polen inte kommer att innebära några extra kostnader för icke-etablerade näringsidkare, eftersom dessa beskattningsbara personer kommer att kunna öppna och inneha bankkonton i Polen utan kostnad.

4.BUDGETKONSEKVENSER

Åtgärden kommer inte att negativt påverka unionens egna medel som härrör från mervärdesskatt.

5.ÖVRIGA INSLAG

Förslaget innehåller en bestämmelse om tidsbegränsning i form av en bortre tidsgräns.

2019/0007 (NLE)

Förslag till

RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT

om bemyndigande för Polen att införa en särskild åtgärd som avviker från artikel 226 i direktiv 2006/112/EG om ett gemensamt system för mervärdesskatt

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets direktiv 2006/112/EG av den 28 november 2006 om ett gemensamt system för mervärdesskatt 4 , särskilt artikel 395.1,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag, och

av följande skäl:

(1)Genom en skrivelse som registrerades hos kommissionen den 15 maj 2018 ansökte Polen om tillstånd att avvika från artikel 226 i direktiv 2006/112/EG och att kräva att det införs en särskild notering om att mervärdesskatt ska betalas till leverantörens spärrade konto på fakturor som utfärdas på leveranser av varor och tillhandahållande av tjänster som är känsliga för bedrägeri och som i allmänhet omfattas av förfarandet för omvänd betalningsskyldighet och solidariskt ansvar i Polen. Polen begärde avvikelsen för en period av tre år, från och med den 1 januari 2019 till och med den 31 december 2021.

(2)I enlighet med artikel 395.2 andra stycket i direktiv 2006/112/EG informerade kommissionen övriga medlemsstater om Polens begäran genom skrivelser av den 3 september 2018. Genom en skrivelse av den 4 september 2018 underrättade kommissionen Polen om att den hade alla nödvändiga uppgifter för att kunna behandla ansökan.

(3)Trots att Polen har vidtagit flera åtgärder för att bekämpa bedrägerier (t.ex. införandet av förfarandet för omvänd betalningsskyldighet och solidariskt ansvar för kunden, införandet av den standardiserade revisionsfilen, strängare regler för mervärdesskatteregistrering och -avregistrering av beskattningsbara personer, fler revisioner osv.), anser Polen att dessa åtgärder fortfarande inte är tillräckliga för att utesluta mervärdesskattebedrägerier.

(4)Polen anser att om man använder mekanismen för uppdelad betalning kommer det att undanröja mervärdesskattebedrägerier Eftersom, om man använder modellen för uppdelad betalning, det mervärdesskattebelopp som deponeras på ett separat mervärdesskattekonto för en beskattningsbar person bara kan användas för begränsade ändamål, dvs. för inbetalning av mervärdesskatt till skattemyndigheten eller betalning av mervärdesskatt på fakturor som mottagits från leverantörer, finns det bättre garantier för att skattemyndigheterna ska få hela det mervärdesskattebelopp som ska överföras av den beskattningsbara personen till polska statskassan.

(5)Polen införde ett frivilligt system med uppdelad betalning den 1 juli 2018. Polen anser att på områden som är särskilt utsatta för mervärdesskattebedrägerier bör den obligatoriska mekanismen för uppdelad betalning införas. Dessa områden är ekonomiska sektorer som stål, skrot, elektronisk utrustning, guld, icke-järnmetaller, bränslen och plast som i allmänhet omfattas av mekanismen för omvänd betalningsskyldighet och solidariskt ansvar i Polen.

(6)Den obligatoriska modellen med uppdelad betalning kommer att tillämpas på leveranser mellan beskattningsbara personer, mellan företag (B2B), av varor och tjänster som förtecknas i bilagan och kommer endast att omfatta elektroniska banköverföringar.

(7)Om det förekommer ett överskott av ingående skatt jämfört med den utgående skatt som den beskattningsbara personen angett i den mervärdesskattedeklaration som ett belopp som ska återbetalas, ska återbetalningen normalt sett ske inom 60 dagar till den beskattningsbara personens vanliga konto. Polen har emellertid meddelat att för transaktioner som omfattas av den obligatoriska modellen med uppdelad betalning, kommer på begäran av en beskattningsbar person som förfogar över ett spärrat konto återbetalning att ske inom 25 dagar.

(8)Beskattningsbara personer kommer inte att behöva betala för att öppna och sköta mervärdesskattekontot, eftersom kontot inte kommer att belastas med vare sig provision eller avgifter från bankens sida.

(9)Den obligatoriska mekanismen för uppdelad betalning kommer att gälla för alla näringsidkare, även de som inte är etablerade i Polen och de måste inneha ett bankkonto i enlighet med polsk lag. I detta avseende bekräftade Polen att skyldigheten att öppna bankkonto i Polen inte kommer att innebära några extra kostnader för näringsidkare, eftersom dessa beskattningsbara personer kommer att kunna öppna och inneha bankkonton för mervärdesskattebetalningar i Polen utan kostnad.

(10)Den obligatoriska mekanismen för uppdelad betalning som Polen planerar kommer att medföra betydande förändringar för beskattningsbara personer. Eftersom systemet redan sedan den 1 juli 2018 är i drift på frivillig basis, har beskattningsbara personer dock haft tillfälle att bekanta sig med det.

(11)Kommissionen anser att den obligatoriska mekanismen för uppdelad betalning för leverans av varor och tillhandahållande av tjänster som är känsliga för bedrägeri kan göra kampen mot skattebedrägerier effektivare. Avvikelser beviljas normalt sett för en begränsad tidsperiod. Den avvikelse som begärts av Polen bör därför godkännas från och med den 1 mars 2019 till och med den 28 februari 2022.

(12)Med tanke på att avvikelsen är ny och omfattande, är det viktigt att säkerställa nödvändig uppföljning inom ramen för denna avvikelse och framför allt åtgärdens inverkan på nivån av mervärdesskattebedrägerier och dess effekter för beskattningsbara personer (när det gäller återbetalning av mervärdesskatt, den administrativa bördan, kostnader för beskattningsbara personer osv.). Polen bör därför tillhandahålla en rapport om åtgärdens effekter arton månader efter ikraftträdandet av den nationella åtgärden i Polen.

(13)Avvikelsen kommer inte att ge upphov till någon negativ inverkan på de totala skatteinkomsterna i sista konsumtionsledet eller på unionens egna medel som härrör från mervärdesskatt.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Genom avvikelse från artikel 226 i direktiv 2006/112/EG bemyndigas Polen att kräva att ett särskilt krav om att mervärdesskatt ska betalas till ett separat och spärrat mervärdesskattebankkonto för leverantören som öppnats i Polen anges på fakturor som gäller leveranser mellan beskattningsbara personer av varor och tjänster som förtecknas i bilagan till detta beslut där betalningar för leveranser sker genom elektroniska banköverföringar.

Artikel 2

Polen ska till kommissionen anmäla den nationella åtgärd som avses i artikel 1.

Inom 18 månader efter ikraftträdandet i Polen av den åtgärd som avses i artikel 1, ska Polen lämna in en rapport till kommissionen om åtgärdens övergripande inverkan på nivån av mervärdesskattebedrägerier och på de berörda beskattningsbara personerna.

Artikel 3

Detta beslut ska tillämpas från och med den 1 mars 2019 till och med den 28 februari 2022.

Artikel 4

Detta beslut riktar sig till Republiken Polen.

Utfärdat i Bryssel den

   På rådets vägnar

   Ordförande

(1)    Undersökningar och rapporter om mervärdesskattegapet i medlemsstaterna i EU-28: slutrapport 2018.
(2)    Rådets genomförandebeslut (EU) 2017/784 av den 25 april 2017 om bemyndigande för Republiken Italien att tillämpa en särskild åtgärd som avviker från artiklarna 206 och 226 i rådets direktiv 2006/112/EG om ett gemensamt system för mervärdesskatt och om upphävande av genomförandebeslut (EU) 2015/1401, EUT L 118, 6.5.2017, s. 17.
(3)    Meddelande från kommissionen till rådet i enlighet med artikel 395 i rådets direktiv 2006/112/EG, COM/2018/666 final.
(4)    EUT L 347, 11.12.2006, s. 1.

Bryssel den 23.1.2019

COM(2019) 10 final

BILAGA

till

Förslag till

rådets genomförandebeslut

om bemyndigande för Polen att införa en särskild åtgärd som avviker från artikel 226 i direktiv 2006/112/EG om ett gemensamt system för mervärdesskatt


BILAGA: Förteckning över leveranser av varor och tillhandahållande av tjänster som omfattas av artikel 1

Artikel 1 ska tillämpas på följande leveranser av varor och tillhandahållande av tjänster enligt den polska klassificieringen av varor och tjänster (PKWiU):  

Punkt

PKWiU

Varornas namn (grupp av varor) / Tjänsternas namn (grupp av tjänster)

1

24.10.12.0

Ferrolegeringar

2

24.10.14.0

Tackjärn i pelletsform och pulverform, spegeltackjärn eller stål

3

24.10.31.0

Valsade platta produkter av olegerat stål, inte vidare bearbetade efter varmvalsningen, med en bredd av minst 600 mm

4

24.10.32.0

Valsade platta produkter av olegerat stål, inte vidare bearbetade efter varmvalsningen, med en bredd av mindre än 600 mm

5

24.10.35.0

Valsade platta produkter av annat legerat stål, inte vidare bearbetade efter varmvalsningen, med en bredd av minst 600 mm (utom produkter av kisellegerat stål för elektriskt ändamål)

6

24.10.36.0

Valsade platta produkter av annat legerat stål, inte vidare bearbetade efter varmvalsningen, med en bredd av mindre än 600 mm (utom produkter av kisellegerat stål för elektriskt ändamål)

7

24.10.41.0

Valsade platta produkter av olegerat stål, inte vidare bearbetade efter kallvalsningen, med en bredd av minst 600 mm

8

24.10.43.0

Valsade platta produkter av olegerat stål, inte vidare bearbetade efter kallvalsningen, med en bredd av minst 600 mm (utom produkter av kisellegerat stål för elektriskt ändamål)

9

24.10.51.0

Valsade platta produkter av olegerat stål, med en bredd av minst 600 mm, pläterade, på annat sätt metallöverdragna eller försedda med annat överdrag

10

24.10.52.0

Valsade platta produkter av annat legerat stål, med en bredd av minst 600 mm, pläterade, på annat sätt metallöverdragna eller försedda med annat överdrag

11

24.10.61.0

Stång av olegerat stål, varmvalsad, i oregelbundet upprullade ringar

12

24.10.62.0

Annan stång av stål, smidd, varmvalsad, varmdragen eller strängpressad, även vriden efter valsningen men inte vidare bearbetad

13

24.10.65.0

Stång av annat legerat stål, varmvalsad, i oregelbundet upprullade ringar

14

24.10.66.0

Annan stång av annat legerat stål, smidd, varmvalsad, varmdragen eller strängpressad, även vriden efter valsningen men inte vidare bearbetad

15

24.10.71.0

Öppna profiler, varmvalsade, varmdragna eller strängpressade men inte vidare bearbetade, av olegerat stål

16

24.10.73.0

Öppna profiler, varmvalsade, varmdragna eller strängpressade men inte vidare bearbetade, av annat legerat stål

17

24.31.10.0

Kalldragna stänger och massiva profiler av olegerat stål

18

24.31.20.0

Kalldragna stänger och massiva profiler av annat legerat stål än rostfritt stål

19

24.32.10.0

Kallvalsade platta obelagda stålprodukter med en bredd av mindre än 600 mm

20

24.32.20.0

Kallvalsade platta stålprodukter, pläterade, på annat sätt metallöverdragna eller försedda med annat överdrag, med en bredd av mindre än 600 mm

21

24.33.11.0

Öppna profiler av olegerat stål som tillformats eller färdigbehandlats i kallt tillstånd

22

24.33.20.0

Profilerad plåt av olegerat stål

23

24.34.11.0

Kalldragen tråd av olegerat stål

24

24.41.10.0

Silver, obearbetat eller i form av halvfabrikat eller i pulver

25

ex 24.41.20.0

Guld, obearbetat eller i form av halvfabrikat eller i pulver, med undantag för investeringsguld i den mening som avses i artikel 121 i rättsakten, med förbehåll för punkt 27

26

24.41.30.0

Platina, obearbetat eller i form av halvfabrikat eller i pulver

27

Oavsett PKWiU-symbol

Investeringsguld i den mening som avses i artikel 121 i rättsakten

28

ex 24.41.40.0

Oädel metall eller silver, med plätering av guld, i form av halvfabrikat – endast silver, plätering av guld, i form av halvfabrikat

29

ex 24.41.50.0

Oädel metall med plätering av silver och oädel metall, silver eller guld, med plätering av platina, i form av halvfabrikat – endast plätering av guld och silver, i form av halvfabrikat

30

24.42.11.0

Aluminium i obearbetad form

31

24.43.11.0

Bly i obearbetad form

32

24.43.12.0

Zink i obearbetad form

33

24.43.13.0

Tenn i obearbetad form

34

24.44.12.0

Oraffinerad koppar; kopparanoder för elektrolytisk raffinering

35

24.44.13.0

Raffinerad koppar och kopparlegeringar, i obearbetad form; kopparförlegeringar

36

24.44.21.0

Pulver och fjäll av koppar

37

24.44.22.0

Stång och profiler av koppar

38

24.44.23.0

Koppartråd

39

24.45.11.0

Nickel i obearbetad form

40

ex 24.45.30.0

Andra icke järnhaltiga metaller och produkter av samma material, kermeter; aska och rester innehållande metaller och metallföreningar – uteslutande oädla metaller från avfall och skrot

41

ex 26.11.30.0

Elektroniska integrerade kretsar – uteslutande processorer

42

ex 26.20.11.0

Bärbara maskiner för databehandling, med en vikt av högst 10 kg, t.ex. bärbara datorer Bärbara datorer och liknande – uteslutande bärbara datorer såsom datorplattor

43

ex 26.30.22.0

Mobiltelefoner och andra trådlösa nät – endast mobiltelefoner, inklusive smarta telefoner

44

ex 26.40.60.0

Spelkonsoler (som används med en tv-apparat eller en fristående skärm) och andra apparater avsedda för spel med elektroniska bildskärmar – förutom delar och tillbehör

45

ex 32.12.13.0

Äkta smycken och delar till sådana varor samt andra smycken och delar till sådana varor, av silver eller guld eller med plätering av ädel metall – endast delar av smycken och delar andra smycken av guld, silver och platina, dvs. obearbetade eller ofullständiga smycken och distinkta delar av smycken överdragna eller pläterade med ädel metall

46

38.11.49.0

Uttjänta fordon och maskiner, andra än fartyg och annan flytande materiel, avsedda att demonteras

47

38.11.51.0

Glasavfall

48

38.11.52.0

Avfall av papper och kartong

49

38.11.54.0

Annat gummiavfall

50

38.11.55.0

Plastavfall

51

38.11.58.0

Annat metallhaltigt avfall än farligt avfall

52

38.12.26.0

Farligt metallavfall

53

38.12.27

Avfall och defekta celler och ackumulatorer, förbrukade celler och batterier och elektriska ackumulatorer

54

38.32.2

Returråvara av metall

55

38.32.31.0

Returråvara av glas

56

38.32.32.0

Returråvara av papper och papp

57

38.32.33.0

Returråvara av plast

58

38.32.34.0

Returråvara av gummi

59

24.20.11.0

Rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar (pipelines), sömlösa, av stål

60

24.20.12.0

Foderrör, borrör och andra rör av sådana slag som används vid borrning efter olja eller gas, sömlösa, av stål

61

24.20.13.0

Andra slags rör, med runt tvärsnitt, av stål

62

24.20.31.0

Rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar (pipelines), svetsade, med en ytterdiameter av minst 406,4 mm, av stål

63

24.20.33.0

Andra rör med runt tvärsnitt, svetsade, med en ytterdiameter av minst 406,4 mm, av stål

64

24.20.34.0

Rör med annat än runt tvärsnitt, svetsade, av stål, med en ytterdiameter av minst 406,4 mm

65

24.20.40.0

Rördelar av annat stål än gjutstål

66

ex 25.11.23.0

Andra metallstommar och delar därav, plåt, stång, profiler, rör o.d., av järn, stål eller aluminium - enbart av stål

67

ex 25.93.13.0

Duk, galler och nät, av järn-, stål- eller koppartråd; klippnät av järn, stål eller koppar - enbart av stål

68

 

Motorbensin, dieselolja, gasbränsle – i den mening som avses i bestämmelserna om punktskatt

69

 

Eldningsolja och smörjolja – i den mening som avses i bestämmelserna om punktskatt

70

f.d. 10.4

Animaliska och vegetabiliska oljor och fetter – uteslutande rapsolja

71

ex 20.59.12.0

Emulsioner för sensibilisering för användning inom fotografering, kemiska preparat för användning inom fotografering, som inte klassificeras någon annanstans – uteslutande toner utan skrivhuvud för maskiner för automatisk databehandling.

72

ex 20.59.30.0

Färgband för skrivmaskiner, tryckfärg och övrig färg, – uteslutande bläckpatroner utan skrivhuvud för maskiner för automatisk databehandling

73

ex 22.21.30.0

Plattor, duk, film, folier och remsor, och remsor av plast, inte förstärkta, laminerade eller kombinerade med annat material

74

ex 26.20.21.0

Minnesenheter – uteslutande hårddiskar (HDD)

75

ex 26.20.22.0

Anordningar för SSD-lagringsteknik (solid state storage) – uteslutande SSD

76

ex 26.70.13.0

Digitala kameror och digitala videokameror – uteslutande digitala kameror

77

ex 28.23.26.0

Delar och tillbehör till fotokopieringsapparater – uteslutande bläckpatroner och skrivhuvuden för skrivare för maskiner för automatisk databehandling, toner med skrivhuvud för skrivare för maskiner för automatisk databehandling

78

ex 58.29.11.0

Programvara för operativsystem – uteslutande SSD

79

ex 58.29.29.0

Andra programvarupaket – uteslutande SSD

80

ex 59.11.23.0

Andra filmer och videoinspelningar på skivor, magnetband och liknande medier – uteslutande SSD

81

Oavsett PKWiU-symbol

Överföring av utsläppsrätter för växthusgaser som avses i lagen av den 12 juni 2015 om system för handel med utsläppsrätter för växthusgaser (Offentliga tidningen från 2017, punkt 568)

82

41.00.30.0

Byggnadsarbeten på bostadshus (arbeten för uppförande av nya byggnader, ombyggnad eller renovering av befintliga byggnader)

83

41.00.40.0

Byggnadsarbeten på byggnader som inte är avsedda för bostäder (arbeten för uppförande av nya byggnader, ombyggnad eller renovering av befintliga byggnader)

84

42.11.20.0

Allmänna byggnadsarbeten som omfattar byggande av motorvägar, vägar, gator och andra vägar för fordon och fotgängare samt byggandet av start- och landningsbanor

85

42.12.20.0

Allmänna byggnadsarbeten som omfattar anläggning av järnvägar och tunnelbanor

86

42.13.20.0

Allmänna byggnadsarbeten som omfattar uppförande av broar och tunnlar

87

42.21.21.0

Allmänna byggnadsarbeten som omfattar byggande av rörledningar

88

42.21.22.0

Allmänna byggnadsarbeten som omfattar byggande av distributionsnät, inklusive kompletterande arbeten

89

42.21.23.0

Allmänna byggnadsarbeten som omfattar byggande av bevattningssystem (avlopp), vattenledningar, anläggningar för vattenrening och avloppsrening samt pumpstationer

90

42.21.24.0

Arbeten som omfattar borrning av brunnar och vattenintag samt installation av septiktankar

91

42.22.21.0

Allmänna byggnadsarbeten som omfattar byggande av kraftledningar och ledningar för telekommunikationer

92

42.22.22.0

Allmänna byggnadsarbeten som omfattar byggande av ledningar för kraftdistribution och ledningar för telekommunikationer

93

42.22.23.0

Allmänna byggnadsarbeten som omfattar byggande av kraftverk

94

42.91.20.0

Allmänna byggnadsarbeten som omfattar uppförande av kajer, hamnar, dammar, slussar och därmed förknippade hydrotekniska anläggningar

95

42.99.21.0

Allmänna byggnadsarbeten som omfattar byggande av anläggningar för produktion och gruvanläggningar

96

42.99.22.0

Allmänna byggnadsarbeten som omfattar byggande av arenor och idrottsplatser

97

42.99.29.0

Allmänna byggnadsarbeten som omfattar andra bygg- och anläggningsarbeten

98

43.11.10.0

Arbeten som omfattar rivning av byggnader

99

43.12.11.0

Arbeten som omfattar förberedelser av byggplatsen, med undantag för markarbeten

100

43.12.12.0

Markarbeten: grävning, dikesgrävning och schaktningsarbeten

101

43.13.10.0

Arbeten som omfattar utgrävningar och geologiska borrningar

102

43.21.10.1

Arbeten som omfattar genomförande av elektriska säkerhetsinstallationer

103

43.21.10.2

Arbeten som omfattar genomförandet av andra elektriska installationer

104

43.22.11.0

Arbeten som omfattar genomförandet av VVS-arbeten och dräneringsarbeten

105

43.22.12.0

Arbeten som omfattar installation av värme-, ventilations- och luftkonditioneringssystem

106

43.22.20.0

Arbeten som omfattar genomförandet av gasinstallationer

107

43.29.11.0

Isoleringsarbeten

108

43.29.12.0

Montering av stängsel

109

43.29.19.0

Övriga installationer som inte klassificeras någon annanstans

110

43.31.10.0

Puts-, fasad- och stuckatörsarbeten

111

43.32.10.0

Installationsarbeten för snickerier

112

43.33.10.0

Arbeten som omfattar golvläggning och uppsättning av väggar

113

43.33.21.0

Arbeten som omfattar läggning av terrazzo-, marmor-, granit- eller skiffer-golv och väggar

114

43.33.29.0

Andra arbeten som omfattar läggning av golv och montering av väggar (inklusive tapetsering), som inte klassificeras någon annanstans

115

43.34.10.0

Måleriarbeten

116

43.34.20.0

Glastillverkning

117

43.39.11.0

Arbeten som omfattar utsmyckning

118

43.39.19.0

Arbeten som omfattar genomförandet av andra slutbehandlingsarbeten, som inte klassificeras någon annanstans

119

43.91.11.0

Arbeten som omfattar byggande av takkonstruktioner

120

43.91.19.0

Arbeten som omfattar andra takarbeten

121

43.99.10.0

Arbeten som omfattar installation av fuktisolering och vattentät isolering

122

43.99.20.0

Arbeten som omfattar montering och nedmontering av byggnadsställningar

123

43.99.30.0

Arbeten som omfattar läggning av grunder, inklusive pålning

124

43.99.40.0

Betongarbeten

125

43.99.50.0

Arbeten som omfattar uppförande av stålstrukturer

126

43.99.60.0

Arbeten som omfattar uppförande av tegel- och stenstrukturer

127

43.99.70.0

Arbeten som omfattar montering och uppförande av prefabricerade strukturer

128

43.99.90.0

Arbeten som omfattar genomförande av andra specialiserade bygg- och anläggningsarbeten, som inte klassificeras någon annanstans

129

05.10.10.0

Stenkol

130

05.20.10.0

Lignit

131

19.10.10.0

Koks (inklusive lågtemperaturkoks) av stenkol, brunkol eller torv; retortkol

132

19.20.11.0

Briketter och liknande fasta bränslen framställda av stenkol

133

19.20.12.0

Briketter och liknande fasta bränslen framställda av lignit

134

ex 26.70.13.0

Digitala kameror för fotografering och digitala videokameror – uteslutande digitala kameror

135

26.40.20.0

Televisionsmottagare, även med inbyggd rundradiomottagare, inbyggd utrustning för inspelning eller återgivning av ljud eller videosignaler

136

26.20.1

Datorer och andra maskiner för automatisk databehandling

137

30.91.20.0

Delar och tillbehör till motorcyklar och sidvagnar

138

27.20.2

Elektriska ackumulatorer och delar till dessa

139

28.11.41.0

Delar till förbränningskolvmotorer med gnisttändning, utom delar till luftfartygsmotorer

140

ex 29.31.10.0

Tändkabelsatser och andra kabelsatser av sådana slag som används i fordon, luftfartyg eller vattenfarkoster – uteslutande tändkabelsatser och andra kabelsatser av sådana slag som används i fordon

141

29.31.21.0

Tändstift; tändmagneter; tändgeneratorer; svänghjulsmagneter; strömfördelare; tändspolar

142

29.31.22.0

Startmotorer, även tjänstgörande som generatorer; andra generatorer och annan utrustning till förbränningsmotorer

143

29.31.23.0

Elektrisk signalutrustning, vindrutor, avfrostnings- och avimningsanordningar för motorfordon

144

29.31.30.0

Delar till annan elektrisk utrustning för motorfordon

145

29.32.20.0

Säkerhetsbälten och krockkuddar samt delar och tillbehör till karosserier

146

29.32.30.0

Delar och tillbehör till motorfordon, som inte klassificeras någon annanstans, utom motorcyklar

147

45.31.1

Handel med reservdelar och tillbehör till motorfordon förutom motorcyklar

148

45.32.1

Specialiserad detaljhandel i butik med reservdelar och tillbehör till motorfordon förutom motorcyklar

149

45.32.2

Annan detaljhandel med reservdelar och tillbehör till motorfordon förutom motorcyklar

150

ex 45.40.10.0

Partihandel med motorcyklar inklusive reservdelar och tillbehör – uteslutande försäljning av delar och tillbehör till motorcyklar

151

ex 45.40.20.0

Specialiserad detaljhandel i butik med motorcyklar inklusive reservdelar och tillbehör – uteslutande försäljning av delar och tillbehör till motorcyklar

152

ex 45.40.30.0

Annan detaljhandel med motorcyklar inklusive reservdelar och tillbehör – uteslutande detajhandelsförsäljning av delar och tillbehör till motorcyklar