11.9.2019   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 307/7


Förhandsanmälan av en koncentration

(Ärende M.9523 – Munich RE/DIF/Green Investment Group/Covanta/Dublin Waste-To-Energy facility)

Ärendet kan komma att handläggas enligt ett förenklat förfarande

(Text av betydelse för EES)

(2019/C 307/06)

1.   

Europeiska kommissionen mottog den 2 september 2019 en anmälan av en föreslagen koncentration i enlighet med artikel 4 i rådets förordning (EG) nr 139/2004 (1).

Denna anmälan berör följande företag:

Münchner Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München (Munich Re, Tyskland).

DIF Infrastructure V Cooperatief U.A (DIF), kontrollerat av DIF Management Holding BV (Nederländerna).

Green Investment Group Limited (GIG, Förenade kungariket), kontrollerat av Macquarie Group (Australien).

Covanta Holding Corporation (Covanta, Förenta staterna).

Covanta Europe Assets Limited (Dublin Waste-to-Energy facility, Irland).

Munich Re, DIF, GIG och Covanta förvärvar, på det sätt som avses i artikel 3.1 b i koncentrationsförordningen, kontroll över Dublin Waste-to-Energy facility. Dublin Waste-to-Energy-anläggningen kontrolleras för närvarande gemensamt av DIF, GIG och Covanta.

Koncentrationen genomförs genom förvärv av aktier.

2.   

De berörda företagen bedriver följande affärsverksamhet:

Munich Re är främst verksamt inom återförsäkrings- och försäkringssektorn.

DIF är en infrastrukturinvesteringsfond.

GIG är specialiserade på investeringar i grön infrastruktur, genomförande av projekt och portföljförvaltning och tillhörande tjänster.

Covanta är främst verksamt inom avfalls- och energisektorn.

Dublin Waste-to-Energy-anläggningen är verksam inom bortskaffande av avfall och elproduktion.

3.   

Kommissionen har vid en preliminär granskning kommit fram till att den anmälda transaktionen kan omfattas av koncentrationsförordningen, dock med det förbehållet att ett slutligt beslut i denna fråga fattas senare.

Det bör noteras att detta ärende kan komma att handläggas enligt ett förenklat förfarande, i enlighet med kommissionens tillkännagivande om ett förenklat förfarande för handläggning av vissa koncentrationer enligt rådets förordning (EG) nr 139/2004 (2).

4.   

Kommissionen uppmanar berörda tredje parter att till den lämna eventuella synpunkter på den föreslagna koncentrationen.

Synpunkterna ska ha kommit in till kommissionen senast tio dagar efter detta offentliggörande. Följande referens bör alltid anges:

M.9523 – Munich RE/DIF/Green Investment Group/Covanta/Dublin Waste-To-Energy Facility

Synpunkterna kan sändas till kommissionen per e-post, per fax eller per brev. Använd följande kontaktuppgifter:

E-post: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Adress:

Europeiska kommissionen

Generaldirektoratet för konkurrens

Registreringsenheten för företagskoncentrationer

1049 Bryssel

BELGIEN


(1)  EUT L 24, 29.1.2004, s. 1 (koncentrationsförordningen).

(2)  EUT C 366, 14.12.2013, s. 5.