4.5.2021   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 165/10


P9_TA(2019)0006

Ryssland, särskilt situationen för miljöaktivister och ukrainska politiska fångar

Europaparlamentets resolution av den 18 juli 2019 om Ryssland, särskilt situationen för miljöaktivister och ukrainska politiska fångar (2019/2734(RSP))

(2021/C 165/03)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

med beaktande av sina tidigare resolutioner om Ryssland och om situationen på Krim, särskilt resolutionerna av den 11 juni 2015 om den strategiska militära situationen i Svartahavsbäckenet till följd av Rysslands olagliga annektering av Krim (1), av den 10 september 2015 om Ryssland, i synnerhet fallen Eston Kohver, Oleh Sentsov och Oleksandr Koltjenko (2), av den 4 februari 2016 om människorättssituationen på Krim, framför allt för Krimtatarerna (3), av den 12 maj 2016 om Krimtatarerna (4), av den 16 mars 2017 om ukrainska politiska fångar i Ryssland och situationen i Krim (5), av den 5 oktober 2017 om fallen med de krimtatariska ledarna Achtem Tjijgoz och Ilmi Umerov samt journalisten Mykola Semena (6), av den 8 februari 2018 om Ryssland, fallet Oyub Titiev och människorättscentrumet Memorial (7), av den 14 juni 2018 om Ryssland, särskilt fallet med den ukrainska politiska fången Oleg Sentsov (8), av den 25. oktober 2018 om situationen i Azovska sjön (9), av den 14 februari 2019 om situationen i Tjetjenien och fallet med Ojub Titijev (10), av den 12 december 2018 om genomförandet av EU:s associeringsavtal med Ukraina (11) samt av den 12 mars 2019 om läget i de politiska förbindelserna mellan EU och Ryssland (12),

med beaktande av uttalandena från Europeiska utrikestjänstens talesperson av den 25 maj 2018 om fallen med ett flertal frihetsberövade personer i eller från det olagligt annekterade Krim och Sevastopol, av den 10 januari 2019 om fallen med olagligt frihetsberövade ukrainska medborgare, av den 17 januari 2019 om Rysslands fortsatta olagliga frihetsberövande av ukrainska militärer, av den 22 mars 2019 om domen mot Pavlo Hryb samt av den 17 april 2019 om det förlängda olagliga frihetsberövandet av ukrainska militärer,

med beaktande av resolutionen av den 28 juni 2018 från Europarådets parlamentariska församling om ukrainska medborgare som hålls i förvar av Ryska federationen som politiska fångar,

med beaktande av resolutionen av den 24 januari 2019 från Europarådets parlamentariska församling om ökade spänningar runt Azovska sjön och Kertjsundet samt hot mot Europas säkerhet,

med beaktande av resolutionen av den 25 juni 2019 från Europarådets parlamentariska församling om stärkandet av församlingens beslutsfattande när det gäller kreditivbrev och omröstningar,

med beaktande av Internationella havsrättsdomstolens avgörande av den 25 maj 2019 i mål nr 26 om kvarhållande av tre ukrainska militärfartyg,

med beaktande av den europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna,

med beaktande av Ryska federationens konstitution, särskilt kapitel 2 om mänskliga och medborgerliga rättigheter och friheter,

med beaktande av FN:s generalförsamlings resolutioner 68/262 av den 27 mars 2014 om Ukrainas territoriella integritet och 71/205 av den 19 december 2016 om människorättssituationen i Autonoma republiken Krim och staden Sevastopol (Ukraina),

med beaktande av den europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna med tillhörande protokoll, den internationella konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter, den internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter samt FN:s förklaring om urbefolkningars rättigheter,

med beaktande av artikel 5 i den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna, i vilken Ryska federationen är part, och artikel 7 i den internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter, som båda föreskriver att ingen får utsättas för tortyr eller grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning, av artikel 9 i den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna som fastställer att ingen godtyckligt får anhållas, hållas fängslad eller landsförvisas, samt av artiklarna 19 och 20 i densamma som föreskriver åsikts- och yttrandefrihet och rätten till frihet i fråga om fredliga möten och sammanslutningar,

med beaktande av Venedigkommissionens rapport av den 18 mars 2019 om finansiering av föreningar,

med beaktande av Venedigkommissionens yttrande av den 13 juni 2016 om den ryska federala lagen nr 129-FZ (federal lag om oönskad verksamhet som bedrivs av utländska och internationella icke-statliga organisationer),

med beaktande av Genève-konventionen angående skydd för civilpersoner under krigstid av den 12 augusti 1949, och av följande skäl:

A.

I enlighet med FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna och Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna, och som en fullvärdig medlem i Europarådet och Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE) har Ryska federationen förbundit sig att följa principerna om demokrati, rättsstatlighet och respekt för grundläggande friheter och mänskliga rättigheter.

B.

Europeiska unionen erkänner inte verkställigheten av rysk lagstiftning i Krim och Sevastopol och förväntar sig att alla olagligt frihetsberövade ukrainska medborgare på Krimhalvön och i Ryssland omedelbart ska friges.

C.

EU fortsätter att till fullo stödja Ukrainas suveränitet och territoriella integritet inom dess internationellt erkända gränser och upprepar vikten av att hålla fast vid linjen att inte erkänna den olagliga annekteringen av Krim och Sevastopol.

D.

Myndigheterna och de politiska ledarna i Ryssland fortsätter att utöva ett förtryckande och auktoritärt styre gentemot de egna medborgarna, det civila samhället, den politiska oppositionen och mediearbetare. Rysslands utveckling mot auktoritärt styre har haft en negativ inverkan på förbindelserna mellan EU och Ryssland och på stabiliteten i Europa och i världen. Förtrycket tar sig också uttryck i att oppositionskandidater diskvalificeras i val, såsom just nu är fallet för kandidaterna Ilya Yashin, Lyubov Sobol och Ivan Zhdanov i kommunalvalet i Moskva.

E.

Lagen från 2015 om oönskade organisationer gav Rysslands allmänna åklagare befogenhet att utan något rättsligt förfarande förbjuda utländska och internationella organisationer som anses vara ”oönskade”. Denna lag används i allt större utsträckning för att bestraffa ryska icke-statliga organisationer och civilsamhällesaktivister.

F.

Användning av tortyr och grym och förnedrande behandling har rapporterats i flera fall. Dessa beskyllningar har till dags dato inte utretts ordentligt. Tortyr har använts för att framtvinga erkännanden och underbygga falska bevis på skuld. Krimadvokater som bistår offren rättsligt, människorättsförsvarare som anmäler fall av politiskt motiverade påtvingade försvinnanden på Krim samt journalister som rapporterar om situationen för Krimtatarerna har också gjorts till måltavlor.

G.

Många fångar och andra frihetsberövade har utsatts för hårda och omänskliga fängelseförhållanden, vilket har äventyrat deras fysiska och psykiska hälsa. Fångarna är i akut behov av medicinsk vård och behandling.

H.

Den 25 november 2018 tillfångatog Ryska federationen med militära medel 24 ukrainska besättningsmän och beslagtog deras tre fartyg i närheten av Kertjsundet. Dessa ukrainska militärer har olagligt hållits frihetsberövade sedan den 25 november 2018.

I.

De ryskstödda separatiststyrkorna håller minst 130 ukrainare fängslade i Donbassregionen, varav minst 25 soldater.

J.

I sitt avgörande av den 25 maj 2019 slog Internationella havsrättsdomstolen fast, med 19 röster för och 1 röst emot, att Ryska federationen omedelbart ska frige de ukrainska militärfartygen Berdyansk, Nikopol och Yani Kapu och återlämna dem till Ukraina, omedelbart ska frige de 24 frihetsberövade ukrainska militärerna och låta dem återvända till Ukraina, och att båda parter ska avstå från varje handling som kan förvärra eller förlänga konflikten.

K.

Som svar på upptrappningen i Kertjsundet och Azovska sjön, inbegripet det olagliga frihetsberövandet av 24 ukrainska militärer, lade EU den 15 mars 2019 till åtta ryska tjänstemän till förteckningen över personer och enheter som omfattas av restriktiva åtgärder mot åtgärder som undergräver eller hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende.

L.

Enligt rapporten av den 25 juni 2019 från kontoret för FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter utförde Ryssland den 27 mars 2019 26 husrannsakningar och grep därefter 24 personer, varav de flesta är krimtatariska aktivister som nu riskerar orättmätiga fängelsestraff på upp till 20 år. Minst 37 ukrainska medborgare greps olovligt av Ryssland i det olagligt ockuperade Krim under första halvåret 2019. Nästan alla av dem är företrädare för den krimtatariska ursprungsbefolkningen.

M.

Från början av juni 2018 har mer än 70 ukrainska medborgare frihetsberövats av politiska skäl i olika regioner i Ryska federationen och i det ockuperade Krim. Människorättscentrumet Memorial uppskattar att det sedan mars 2019 finns 297 personer som hålls som politiska fångar i Ryssland – en ökning från 50 för fyra år sedan – och bland dem finns filmskaparen Oleg Sentsov som vann 2018 års Sacharovpris för tankefrihet.

N.

I december 2017 utsattes Andrey Rudomakha, chef för den icke-statliga organisationen Environmental Watch for North Caucusaus, och hans kollegor Victor Chirikov, Aleksandr Savelyev och Vera Kholodnaya för ett brutalt angrepp av en grupp maskerade män, varefter Rudomakha diagnostiserades med hjärnskakning och flera ansiktsfrakturer. Trots att myndigheterna har tillgång till faktisk bevisning, däribland bilder från övervakningskameror och angriparnas fingeravtryck, har utredningen inte lett till några konkreta resultat, och både de som utförde och de som planerade det brutala angreppet går än så länge fria från straff. I stället är Rudaomakha föremål för en pågående brottsutredning om ”förtal” mot en ledamot av statsduman.

O.

Enligt den ryska lagen om ”utländska agenter” måste icke-statliga organisationer som tar emot utländsk finansiering och bedriver ”politisk verksamhet” ansöka om att bli upptagna i en särskild regeringsförteckning över utländska agenter – varigenom de blir föremål för ytterligare, noggrann regeringskontroll – och i alla deras publikationer, pressmeddelanden och rapporter måste det anges att de är författade av utländska agenter.

P.

En av landets äldsta och främsta miljöförsvarare, Alexandra Koroleva, chef för den icke-statliga organisationen Ekozaschita! som har sitt säte i Kaliningrad, blev tvungen att fly landet och söka asyl utomlands på grund av att hon åtalats för att ha underlåtit att betala böter för organisationens fortsatta vägran att registrera sig som ”utländsk agent”. Om hon befinns skyldig riskerar hon upp till två års fängelse.

Q.

Ekozaschita! är en av 49 ryska icke-statliga organisationer som har ansökningar som väntar på behandling vid Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna (ansökan nr 9988/13) och menar att lagen om utländska agenter strider mot flera människorättsliga normer, bland annat yttrande- och föreningsfriheten, vilket är en slutsats som stöds av Europarådets kommissarie för mänskliga rättigheter.

R.

Under de senaste månaderna har minst två brottmål inletts mot miljöaktivisterna Andrey Borovikov och Vyacheslav Yegorov för upprepade brott mot lagstiftningen om offentliga sammankomster i samband med miljöprotester i regionerna Archangelsk och Moskva.

S.

Europeiska unionen och Ukraina begärde i sitt gemensamma uttalande efter det senaste toppmötet mellan EU och Ukraina den 8 juli 2019 att alla olagligt frihetsberövade och fängslade ukrainska medborgare på Krimhalvön och i Ryssland, inklusive krimtatariska aktivister, ska friges omedelbart.

T.

Fyra ukrainska politiska fångar – Oleg Sentsov, som tilldelades 2018 års Sacharovpris för tankefrihet, Oleksandr Kolchenko, Oleksandr Shumkov och Volodymyr Baluch – hungerstrejkade i juni 2018 i protest mot att Ryssland fortsätter att hålla ukrainska politiska fångar frihetsberövade.

U.

Europarådets parlamentariska församling har låtit Ryska federationens delegation återvända till Europarådet, Europas ledande människorättsorganisation, och den 25 juni 2019 återställde den delegationens rösträtt, och insisterade på att detta återinträde ska åtföljas av efterlevnad av Europarådets värderingar och normer.

1.

Europaparlamentet uppmanar de ryska myndigheterna att omedelbart och förbehållslöst frige alla olagligt och godtyckligt frihetsberövade ukrainska medborgare (13), såväl i Ryssland som i de tillfälligt ockuperade områdena i Ukraina, och att se till att de kan återvända på ett säkert sätt, inbegripet krimtatarer, de fredliga demonstranter som frihetsberövades på Röda torget den 10 juli 2019, ukrainska medborgare som hålls fängslade på grund av politiskt motiverade anklagelser och de 24 besättningsmedlemmarna på de ukrainska militärfartygen.

2.

Europaparlamentet uppmanar de ryska myndigheterna att omedelbart och förbehållslöst upphöra med alla trakasserier, även på rättslig nivå, mot Alexandra Koroleva och Ekozaschita! samt mot alla människorättsförsvarare och miljöaktivister i landet, och låta dem bedriva sitt legitima arbete utan inblandning.

3.

Europaparlamentet uppmanar med kraft de ryska myndigheterna att upphäva den så kallade lagen om ”utländska agenter” och att söka stöd och till fullo genomföra alla rekommendationer från Europarådets Venedigkommission, i enlighet med sina internationella förpliktelser i detta avseende.

4.

Europaparlamentet uppmanar Ryssland att offentliggöra en fullständig förteckning över de fångar som finns i de ockuperade ukrainska territorierna i Donbass och Luhansk, och att underlätta deras kontakter med anhöriga och advokater.

5.

Europaparlamentet fördömer starkt Rysslands fortsatta brott mot grundläggande principer och normer i folkrätten, särskilt dess vägran att följa internationella tribunalers och domstolars beslut. Parlamentet uppmanar med kraft Ryska federationen att genomföra besluten från Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna om kränkningar av de mänskliga rättigheterna för personer som hålls i förvar på Krimhalvön och i Ryska federationen.

6.

Europaparlamentet betonar att inga ryska domstolar, varken militära eller civila, har rätt att döma i mål som rör gärningar som begåtts utanför Rysslands internationellt erkända territorium, och påpekar att de rättsliga förfarandena i sådana mål inte kan anses vara legitima.

7.

Europaparlamentet uppmanar Ryska federationen att garantera obehindrat tillträde till de ockuperade ukrainska territorierna Krim och Donbass för internationella mellanstatliga organisationer, särskilt FN:s övervakningsuppdrag för mänskliga rättigheter, OSSE:s människorättsbedömningsuppdrag på Krim, Europarådets kommissarie för mänskliga rättigheter, Europarådets andra konventioner och institutionella mekanismer samt internationella humanitära organisationer, särskilt Internationella rödakorskommittén.

8.

Europaparlamentet uppmanar de ryska myndigheterna att säkerställa ett fullständigt samarbete med FN:s särskilda förfaranden, inbegripet genom att bjuda in den särskilda rapportören för mänskliga rättigheter och miljö, den särskilda rapportören för människorättsförsvarare och den särskilda representanten för rätten till frihet att delta i fredliga sammankomster och föreningsfrihet till landet, så att de kan rapportera om situationen för miljö- och människorättsförsvarare.

9.

Europaparlamentet påpekar att människorättsförsvarare i Ryska federationen, däribland miljöaktivister, ofta utsätts för trakasserier, övervakning, fysiska angrepp, hot, razzior och genomsökningar av sina kontor och hem, förtal och smutskastningskampanjer, juridiska trakasserier, godtyckliga frihetsberövanden och misshandel samt kränkningar av rätten till yttrande-, förenings- och mötesfrihet.

10.

Europaparlamentet föreslår att Europeiska unionen ska överväga att införa permanent övervakning av rättegångarna mot offer för politisk förföljelse i Ryska federationen och det ockuperade Krim, och uppmanar EU:s delegation till Ryssland och medlemsstaternas ambassader att fortsätta att övervaka och närvara vid rättegångar mot människorättsaktivister och ukrainska politiska fångar, och att organisera uppdrag med deltagande av oberoende läkare till ukrainska medborgare som hålls i förvar av politiska skäl i Ryska federationen och det ockuperade Krim i syfte att övervaka deras fängelseförhållanden och hälsotillstånd.

11.

Europaparlamentet uppmanar med kraft de ryska myndigheterna att på alla nivåer erkänna den mycket viktiga roll som miljöförsvarare spelar för att skydda miljön och säkerställa respekten för miljörättigheter, och att offentligt fördöma alla angrepp, hot och trakasserier mot miljöaktivister samt all kriminalisering av dem.

12.

Europaparlamentet uppmanar de ryska myndigheterna att upphöra med att begränsa miljöorganisationernas fredliga och legitima verksamhet genom att sätta ihop brottmål mot lokala miljöaktivister, gripa deltagare i fredliga lokala protester och ålägga dem oproportionerligt höga böter.

13.

Europaparlamentet uppmanar de ryska myndigheterna att vidta lämpliga rättsliga åtgärder och använda alla tillgängliga rättsliga verktyg för att förhindra och sätta stopp för angreppen mot miljöaktivister. Parlamentet uppmanar med kraft de ryska myndigheterna att säkerställa en ändamålsenlig utredning och ansvarsutkrävande i fallet med Andrey Rudomakha och andra fall där miljöförsvarare har angripits.

14.

Europaparlamentet uppmanar Europeiska unionens särskilda representant för mänskliga rättigheter, EU:s delegation till Ryssland och EU-medlemsstaternas ambassader att ägna kontinuerlig uppmärksamhet åt miljöförsvararnas situation. Parlamentet uppmanar EU och dess medlemsstater att vidta ytterligare åtgärder för att stödja de ryska miljö- och människorättsförsvararna.

15.

Europaparlamentet uttrycker sin oro över rapporterna om förhållandena i fängelser, inbegripet påstådd tortyr och annan misshandel och nekad tillgång till nödvändig hälso- och sjukvård, och upprepar därför sin uppmaning till de ryska myndigheterna att säkerställa full respekt för alla frihetsberövade personers rättigheter, se till att alla fångar ges ordentlig medicinsk vård och behandling, och att respektera medicinsk etik, inklusive att inte påtvinga någon sådan oönskad behandling eller tvångsmatning vid hungerstrejker, då det kan utgöra tortyr och annan misshandel.

16.

Europaparlamentet välkomnar rådets beslut att förlänga de restriktiva åtgärderna. Parlamentet upprepar sin starka övertygelse att EU:s sanktioner inte får hävas förrän Ryssland fullgör sina internationella förpliktelser, bland annat att respektera Minsköverenskommelserna. Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att stå fast och enade i sitt åtagande att genomföra de beslutade sanktionerna mot Ryssland, och att överväga riktade åtgärder mot de personer som bär ansvaret för kvarhållandet av och rättegångarna mot politiska fångar. Parlamentet uppmanar det internationella samfundet att öka trycket för att säkerställa att alla politiska fångar som är frihetsberövade i ryskockuperade territorier friges.

17.

Europaparlamentet uppmanar nästa vice ordförande för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik att utarbeta en ny övergripande strategi för EU och Ryssland som syftar till att stärka freden och stabiliteten. Parlamentet understryker att den nödvändiga dialogen bör bygga på fasta principer, inbegripet respekt för internationell rätt och Rysslands grannländers territoriella integritet, samtidigt som den stärker de direkta personkontakterna med Rysslands invånare. Parlamentet betonar att sanktionerna mot Ryssland kan hävas först när landet till fullo uppfyller sina skyldigheter. Parlamentet betonar emellertid att EU också bör vara redo att vid behov anta fler sanktioner, inklusive riktade personsanktioner, och begränsa tillgången till finansiering och teknik om Ryssland fortsätter att bryta mot folkrätten.

18.

Europaparlamentet upprepar sitt stöd för en europeisk ordning för sanktioner vid brott mot de mänskliga rättigheterna, den så kallade Magnitskijlagen, som bör bestraffa dem som begår allvarliga människorättsbrott, och uppmanar rådet att utan dröjsmål fortsätta sitt arbete i detta avseende. Parlamentet betonar att förövare av människorättsbrott inte bör beviljas visum till EU eller få behålla sina tillgångar i medlemsstaterna.

19.

Europaparlamentet upprepar sitt starka fördömande av Ryska federationens aggressionshandling mot Ukraina den 25 november 2018 nära Kertjsundet utanför det olagligen ockuperade Krims kust. Parlamentet understryker att Internationella havsrättsdomstolen beordrade Ryssland att omedelbart och villkorslöst frige fartygen och militärerna. Underlåtenhet att utföra domstolens avgörande utgör ytterligare ett allvarligt åsidosättande av internationella förpliktelser. Parlamentet anser att Rysslands ”villkor” för att frige fartygen och militärerna i dess meddelande till Ukraina av den 25 juni 2019 står i uppenbar strid med avgörandet och eventuellt bryter mot det ytterligare genom att förvärra eller förlänga konflikten.

20.

Europaparlamentet uppmanar Europeiska unionens särskilda representant för mänskliga rättigheter att ägna kontinuerlig uppmärksamhet åt människorättssituationen på Krimhalvön och i de områden som inte kontrolleras av regeringen i östra Ukraina.

21.

Europaparlamentet uppmanar Ryska federationen att till fullo genomföra FN:s generalförsamlings resolutioner av den 27 mars 2014 om Ukrainas territoriella integritet, av den 19 december 2016 om människorättssituationen i Autonoma republiken Krim och staden Sevastopol (Ukraina), av den 19 december 2017 och av den 22 december 2018, och av Internationella domstolens avgörande om provisoriska åtgärder i fallet Ukraina mot Ryssland om tillämpningen av den internationella konventionen om avskaffande av alla former av rasdiskriminering.

22.

Europaparlamentet påminner med oro om att många av de ryska domstolarnas domar mot ukrainska politiska fångar avser spionage (även i fallen Pavlo Hryb, Oleksiy Stogniy, Gleb Shabliy, Volodymyr Prysych, Volodymyr Dudka, Dmitry Shtyblikov, Yevlen Panov, Andriy Zakhtey, Valentyn Vygovskyi, Viktor Shur och Dmytro Dolgopolov), vilket påminner om den repressiva perioden mellan 1930-talet och mitten av 1950-talet, när många medborgare i dåvarande Sovjetunionen fängslades och dömdes på dessa grunder.

23.

Europaparlamentet protesterar mot den ryska allmänna åklagarens beslut om att den ukrainska världskongressen utgör ett hot mot Rysslands nationella säkerhet.

24.

Europaparlamentet förväntar sig att Europarådets parlamentariska församlings beslut av den 25 juni 2019 ska leda till omedelbara förbättringar i fråga om respekten för de mänskliga rättigheterna och Europarådets standarder i Ryssland, särskilt när det gäller genomförandet av domar från Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna.

25.

Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, rådet, kommissionen, medlemsstaternas regeringar och parlament, Europarådet, Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa, Ryska federationens president, regering och parlament samt Ukrainas president, regering och parlament.

(1)  EUT C 407, 4.11.2016, s. 74.

(2)  EUT C 316, 22.9.2017, s. 198.

(3)  EUT C 35, 31.1.2018, s. 38.

(4)  EUT C 76, 28.2.2018, s. 27.

(5)  EUT C 263, 25.7.2018, s. 109.

(6)  EUT C 346, 27.9.2018, s. 86.

(7)  EUT C 463, 21.12.2018, s. 31.

(8)  Antagna texter, P8_TA(2018)0259.

(9)  Antagna texter, P8_TA(2018)0435.

(10)  Antagna texter, P8_TA(2019)0115.

(11)  Antagna texter, P8_TA(2018)0518.

(12)  Antagna texter, P8_TA(2019)0157.

(13)  Den icke uttömmande förteckningen omfattar följande: Oleh Sentsov, Oleksandr Kolchenko, Oleksiy Chyrniy, Mykola Karpyuk, Stanislav Klykh, Valentyn Vyhivskyi, Yurii Primov, Rustem Vaitov, Ruslan Zeytullayev, Ferat Sayfullayev, Viktor Shur, Andriy Kolomiyets, Roman Sushchenko, Pavlo Hryb, Oleksiy Syzonovych, Enver Mamutov, Rustem Abiltarov, Zevri Abseitov, Remzi Memetov, Henadii Lymeshko, Yevhen Panpv, Hlib Shablii, Volodymyr Prisich, Ihor Kyiashko, Teimur Abdillaiev, Uzeir Adsullaiev, Rustem Ismailov, Aider Saledinov, Emil Dzhemadenov, Volodymyr Balukh, Dmytro Shtyblikov, Muslim Aliyev, Emir Usein Kuku, Vadym Siruk, Inver Bekirov, Refat Alimov, Arsen Dzhepparov, Oleksandr Shumkov, Tofik Abdulgaziev, Izzet Abdullaev, Vladlen Abdulkadyrov, Mejit Abdurakhmanov, Bilyal Adilov, Osman Arifmemetov, Farkhod Bazarov, Servet Gaziev, Dzhemil Gafarov, Reza Izetov, Alim Karimov, Seyran Murtaza, Yashar Muyedinov, Erfan Osmanov, Seytveli Sietabdiev, Rustem Siethalilov, Ruslan Suleymanov, Shaban Umerov, Marlen Asanov, Seiran Sakiiev, Memet Belialov, Tymur Ibrahimov, Server Zekiriaiev, Ernes Ametov, Oleksiy Bessarabov, Volodymyr Dudka, Oleksii Stohnii, Mykola Shyptur, Evhen Karakashev, Nariman Memedeminov, Oleksandr Steshenko, Enver Seitosmanov, Server Mustafaiev, Edem Smailov, Edem Bekirov, Diliaver Gafarov, Renat Suleimanov, Eskender Abdulganiev, Rustem Emiruseinov, Arsen Abkhairov, Raim Aivazov, Aider Dzepparov, Taliat Abdurakhmanov, Seiran Mustafaiev, Arsen Kubedinov, Mustafa Dehermendzhi, Ali Asanov, Arsen Yunusov, Eskender Kantemyrov, Eskender Emirvaliev, Suleiman Kadyrov, Taliat Yunusov, Mykola Semena, Musa Abkerimov, Vitaliy Kuharenko Asan Chapukh, Bekir Dehermendzhi, Kiazim Ametov, Ruslan Trubach, Shaban Umerov, Rustem Seytkhalilov, Riza Izetov, Farid Bazarov, Dzemil Gafarov, Seyran Murtazi, Alim Kerimov, Tofik Abdulgariev, Bilyala Adilov, Medzhit Abdurakhmanov, Rustem Sheykhaliev, Alim Sheykhaliev, Seytveli Seytabdiev, Yashar Muedinov, Asan Yanikov, Enver Ametov, Ruslan Suleymanov, Akim Bekirov, Erfan Osmanov, Server Gaziev, Remzi Bekirov, Osman Arifmetov, Vlaslen Abdulkadyrov, Izzet Abdullaiev, Tair Ibragimov, Ayder Dzepparov, Eldar Kantermirov, Ruslan Mesutov, Ruslan Nagaiev, Enver Omerov, Riza Omerov, Eskander Suleymanov och Lenur Khalilov.