21.1.2021   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 23/573


P8_TA(2019)0193

Förlängning av den övergångsanvändning av andra metoder än elektronisk databehandlingsteknik som föreskrivs i unionens tullkodex ***I

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 13 mars 2019 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 952/2013 för att förlänga den övergångsanvändning av andra metoder än elektronisk databehandlingsteknik som föreskrivs i unionens tullkodex (COM(2018)0085 – C8-0097/2018 – 2018/0040(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

(2021/C 23/77)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2018)0085),

med beaktande av artiklarna 294.2, 33 och 207 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C8-0097/2018),

med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av den preliminära överenskommelse som godkänts av det ansvariga utskottet enligt artikel 69f.4 i arbetsordningen och det skriftliga åtagandet från rådets företrädare av den 14 februari 2019 att godkänna parlamentets ståndpunkt i enlighet med artikel 294.4 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av artikel 59 i arbetsordningen,

med beaktande av betänkandet från utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd (A8-0342/2018).

1.

Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2.

Europaparlamentet godkänner Europaparlamentets och rådets gemensamma uttalande, som bifogas denna resolution och som kommer att offentliggöras i Europeiska unionens offentliga tidning, L-serien, tillsammans med den slutliga lagstiftningsakten.

3.

Europaparlamentet tar del av kommissionens uttalande, som bifogas denna resolution och som kommer att offentliggöras i Europeiska unionens offentliga tidning, L-serien, tillsammans med den slutliga lagstiftningsakten.

4.

Europaparlamentet uppmanar kommissionen att på nytt lägga fram ärendet för parlamentet om den ersätter, väsentligt ändrar eller har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag.

5.

Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

P8_TC1-COD(2018)0040

Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 13 mars 2019 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/… om ändring av förordning (EU) nr 952/2013 för att förlänga den övergångsanvändning av andra metoder än elektronisk databehandlingsteknik som föreskrivs i unionens tullkodex

(Eftersom det nåddes en överenskommelse mellan parlamentet och rådet, motsvarar parlamentets ståndpunkt den slutliga rättsakten, förordning (EU) 2019/632.)


BILAGA TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTIONEN

Gemensamt uttalande från Europaparlamentet och rådet

Europaparlamentet och rådet välkomnar Europeiska revisionsrättens särskilda rapport nr 26/2018 med titeln En rad förseningar av tullens it-system: vad har gått fel? och andra aktuella rapporter på tullområdet som har gett medlagstiftarna en bättre överblick över orsakerna till förseningarna i genomförandet av de it-system som krävs för att förbättra tullverksamheten i EU.

Europaparlamentet och rådet anser att varje eventuell framtida granskning som Europeiska revisionsrätten gör av de rapporter som kommissionen utarbetat på grundval av artikel 278a i unionens tullkodex skulle kunna bidra positivt till att undvika ytterligare förseningar.

Europaparlamentet och rådet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att ta full hänsyn till innehållet i sådana granskningar.

Uttalande från kommissionen

”Kommissionen välkomnar Europaparlamentets och rådets överenskommelse om ett förslag att förlänga tidsfristen för den tillfälliga användningen av andra metoder än elektronisk databehandling, som föreskrivs i unionens tullkodex.

Kommissionen instämmer i Europaparlamentets och rådets gemensamma uttalande där det noteras att Europeiska revisionsrättens eventuella framtida arbete med att bedöma de av kommissionen på grundval av artikel 278a i unionens tullkodex utarbetade rapporterna skulle kunna bidra positivt till ett undvikande av ytterligare förseningar.

I det fall revisionsrätten skulle besluta att bedöma kommissionens rapporter kommer kommissionen, i enlighet med artikel 287.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, att till fullo samarbeta med revisionsrätten och till fullo beakta resultaten.