19.12.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 457/2


Rådets slutsatser om en stärkt ställning för europeiskt innehåll i den digitala ekonomin

(2018/C 457/02)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD

som erinrar om frågans politiska bakgrund, som det redogörs för i bilagan (1),

KONSTATERAR FÖLJANDE:

1.

Sektorer som producerar och distribuerar innehåll, inbegripet innehåll och produktioner från medier (med audiovisuellt och tryckt innehåll samt onlineinnehåll) liksom andra kulturella och kreativa sektorer är viktiga grundpelare i Europas sociala och ekonomiska utveckling. Det europeiska innehållets kvalitet och mångfald är en inneboende aspekt av den europeiska identiteten och spelar en avgörande roll för demokratin och den sociala delaktigheten och för att hålla Europas medieindustri och kulturella och kreativa näringar levande och konkurrenskraftiga. Dessutom stärker dessa sektorer Europas mjuka makt världen över. Tack vare sin övergripande verkan främjar de innovation, kreativitet och välstånd inom andra områden.

2.

Den digitala tekniken och onlinetekniken innebär stora möjligheter till en ny era av europeisk kreativitet. De gör det också möjligt att öka tillgången till europeiskt kulturellt innehåll och bevara, gynna och sprida vårt europeiska kulturarv genom exempelvis användningen av virtuell verklighet. Tack vare den digitala tekniken kan alla aktörer tillägna sig nya färdigheter och ny kunskap, utveckla nya tjänster, produkter och marknader och nå nya målgrupper. Onlineplattformar, särskilt sociala medieplattformar och videodelningsplattformar, ger ett oräkneligt antal användare i Europeiska unionen såväl som i resten av världen tillgång till en enorm mängd innehåll av olika slag, särskilt från tredje parter.

3.

Samtidigt innebär användningen av digital teknik och onlineteknik utmaningar för Europas innehållsproducerande och -distribuerande sektorer i stort. Samtliga aktörer måste anpassa sina affärsstrategier, utveckla nya färdigheter, bredda sina kunskaper, se över sin organisationsstruktur och utvärdera sina finansierings- och produktions-/distributionsmodeller. Den ökade användningen av data påverkar värdekedjorna på alla nivåer i allt högre grad. Den utveckling som beskrivs ovan har även en enorm inverkan på användarnas förväntningar och beteende.

4.

Den digitala omvandlingen har i påtaglig grad formats av de globala onlineplattformarna. Särskilt har de algoritmstyrda affärsmodellerna för sådana onlineplattformar som ger tillgång till kulturellt och kreativt innehåll, inklusive medieinnehåll, och som bygger på personanpassad distribution av innehåll och reklam riktad till användarna, gett upphov till frågeställningar om öppenhet, desinformation, mediepluralism, beskattning, ersättning till upphovsmän, integritetsskydd och främjande av innehåll och kulturell mångfald.

5.

Följande politiska prioriteringar på Europeiska unionens agenda bör framhållas:

A.

Främja mångfald, synlighet och innovation.

B.

Skapa lika villkor för alla.

C.

Öka förtroendet för information och informationskällor.

D.

Stärka färdigheter och kompetenser.

6.

Mot bakgrund av ovannämnda utveckling och med beaktande av medborgarnas intressen måste rådet agera på ett övergripande sätt och utan att det påverkar pågående förhandlingar om lagstiftningsförslag och nästa fleråriga budgetram.

A.   Främja mångfald, synlighet och innovation

RÅDET FRAMHÅLLER FÖLJANDE:

7.

Mediepluralism är viktigt för att säkerställa att medborgarna har tillgång till ett brett informationsutbud och till olika synvinklar. Gränsöverskridande samarbete mellan mediesektorns aktörer kan bidra till att uppnå en kritisk massa och nå ut till en bredare publik. Allt för hög koncentration inom de sektorer som producerar och distribuerar innehåll riskerar att hota medborgarnas tillgång till ett varierat innehåll.

8.

Digital teknik kan underlätta gränsöverskridande tillgång i och utanför Europa till medieinnehåll och kulturellt och kreativt innehåll på olika språk, till exempel genom översättning och undertextning. Plattformar som är verksamma inom Europas medieindustri och kulturella näringar kan bidra starkt, genom att ge tillgång till europeiskt innehåll, själva tillhandahålla innehåll eller producera nytt europeiskt innehåll.

9.

Tanken bakom det reviderade direktivet om audiovisuella medietjänster är att europeiskt audiovisuellt innehåll ska främjas ännu mer, framför allt genom att det fastställs krav på hur stor andel av beställtjänsternas kataloger som ska utgöras av europeiska produktioner och hur mycket dessa ska framhävas i beställtjänster. Direktivet om audiovisuella medietjänster kompletteras av Kreativa Europas delprogram Media som stöder spridning och främjande av icke-nationella audiovisuella produktioner över hela Europa.

10.

Lämpliga stödinstrument på nationell nivå och EU-nivå kan spela en viktig roll för den digitala omvandlingen av de sektorer som producerar och distribuerar innehåll.

11.

De innehållsproducerande sektorerna måste vara inkluderande och bör tillhandahålla ett varierat utbud av synpunkter och perspektiv för att öka synligheten för Europas varierade medieinnehåll och kulturella och kreativa innehåll och nå ut till en bredare publik.

12.

Public service-medieorganisationer måste upprätthålla höga journalistiska normer och en hög investeringsnivå i europeiskt innehåll av hög kvalitet och fortsätta utveckla innovativa sätt att leverera detta innehåll till publiken.

RÅDET UPPMANAR MEDLEMSSTATERNA OCH KOMMISSIONEN ATT INOM SINA RESPEKTIVE BEHÖRIGHETSOMRÅDEN

13.

uppmuntra utvecklingen av konkurrenskraftiga europeiska plattformar som ger tillgång till europeiskt innehåll, och främja inrättandet och användningen av en onlinekatalog över europeiska filmer,

14.

i förekommande fall främja och stödja initiativ och verktyg som utan att göra intrång skapar incitament till ökad synlighet för och underlättad tillgång till ett så stort urval som möjligt av europeiskt innehåll och europeiska produktioner – även från små länder och på ovanliga språk – liksom innehåll av allmänt intresse,

15.

där så är lämpligt och möjligt underlätta samarbete mellan public service-medier och privata medieföretag för att göra det lättare för europeiska aktörer att konkurrera med globala aktörer och säkra produktionen av och tillgången till europeiskt innehåll online,

16.

inse att onlineplattformar precis som övriga aktörer måste följa de regler och bestämmelser som gäller inom de marknadssektorer där de tillhandahåller sina tjänster,

17.

i större utsträckning hjälpa sektorer som producerar och distribuerar innehåll att få tillgång till ekonomiska resurser samt erkänna vilken viktig roll samproduktion spelar; i lämpliga fall och i enlighet med unionsrätten kan ett kombinerat system av statliga incitament, privata finansieringskällor (t.ex. riskkapital och crowdfunding) och offentlig finansiering bidra till en dynamisk europeisk innehållsindustri,

18.

främja innovativa strategier inom publikutveckling och öka medvetenheten om vikten av att data samlas in och behandlas på ett tillförlitligt sätt, och framför allt i enlighet med EU:s lagstiftning om dataskydd och integritetsskydd, för att öka insikten om målgruppernas behov och förväntningar och berika skapandeprocessen,

19.

öka den innehållsproducerande sektorns sociala mångfald och öka jämställdheten med avseende på anställning, rättvisa löner och synlighet, och uppmuntra oberoende forskning, inbegripet regelbunden insamling av jämförbara data om andelen kvinnor som är aktiva inom skapande, produktion och distribution.

RÅDET UPPMANAR KOMMISSIONEN ATT

20.

fortsätta stödja och regelbundet utvärdera det oberoende övervakningsverktyget för mediepluralism som ska bedöma vilka risker i den digitala miljön som hotar mediepluralismen i EU,

21.

reflektera över den allt viktigare roll som affärsmodeller online spelar för produktion och spridning av innehåll och hur de påverkar mediepluralismen.

B.   Skapa lika villkor för alla

RÅDET FRAMHÅLLER ATT

22.

skattesystemet, för att hantera de utmaningar som den digitala omvandlingen av ekonomin ger upphov till, bör säkerställa att alla företag betalar sin beskärda andel skatt och att villkoren är lika för alla,

23.

diskussioner och reflektioner pågår om hur behoven hos det framtida ekosystemet för digitala medier och kulturellt och kreativt innehåll, däribland konsumenternas behov, ska kunna tillgodoses; framför allt gäller detta hur internetbaserade marknadsplatser bör definieras samt beaktande av nya konkurrensfaktorer som kan vara av relevans, som stordata, algoritmer och artificiell intelligens,

24.

tillämpningsområdet för det reviderade direktivet om audiovisuella medietjänster har utvidgats för att säkerställa att kvalitativa regler för marknadsföring, skydd av minderåriga mot skadligt innehåll och skydd av allmänheten mot hatpropaganda och olagligt innehåll också är tillämpliga på audiovisuellt innehåll som distribueras av videodelningsplattformar,

25.

den innehållsproducerande sektorn behöver jämförbar statistik och dataanalys,

26.

det finns en mängd olika onlineplattformar som erbjuder olika funktioner och tjänster; vissa sammanställer information och möjliggör sökningar, medan andra ger tillgång till, är värdar för och indexerar innehåll och tjänster som är utformade och/eller drivs av tredje parter eller underlättar försäljning av varor och tjänster (inbegripet audiovisuella tjänster); de kan utföra flera funktioner parallellt och rangordna innehållet eller påverka tillgången till detta eller dess synlighet på andra sätt.

RÅDET UPPMANAR MEDLEMSSTATERNA OCH KOMMISSIONEN ATT INOM SINA RESPEKTIVE BEHÖRIGHETSOMRÅDEN

27.

erkänna relevansen av de pågående diskussionerna inom rådet om beskattningen av den digitala ekonomin,

28.

främja rättvisa villkor genom att säkerställa transparens i onlineplattformarnas villkor, deras information om prestanda i fråga om de produktioner som de sprider liksom listningsparametrar och rangordnings- och marknadsföringspraxis som är integrerade i tjänsten, utan att göra intrång i företagshemligheter,

29.

uppmuntra till skälig ersättning genom hela den digitala värdekedjan,

30.

fortsätta arbeta för att skapa förutsättningar för att upphovsmän till europeiskt innehåll, däribland yrkesverksamma inom kultur och media, ska kunna dra nytta av de möjligheter som den digitala ekonomin innebär.

RÅDET UPPMANAR KOMMISSIONEN ATT

31.

fortsätta sina insatser för att säkerställa lika villkor för alla inom de sektorer för europeiskt innehåll där onlineplattformar är verksamma, med beaktande av plattformarnas specifika storlekar och typer,

32.

överväga hur snedvridningar av konkurrensen kan undvikas, mot bakgrund av utvecklingen inom ekosystemet för digitala medier och kulturellt och kreativt innehåll,

33.

fortsätta sin reflektion med medlemsstaterna för att säkerställa rättssäkerhet i fråga om onlineplattformarnas verksamhet i ekosystemet för digitala medier och kulturellt och kreativt innehåll, bland annat med tanke på e-handelsdirektivet.

C.   Öka förtroendet för information och informationskällor

RÅDET FRAMHÅLLER FÖLJANDE:

34.

I ett läge med fragmenterade informationslandskap och hot mot nationell säkerhet fyller professionella medier en central funktion inom produktion, spridning och kontroll av information och är således oundgängliga för den offentliga debatten. Oberoende public service-medier spelar alltjämt en avgörande roll för att värna demokratin, pluralismen, den sociala sammanhållningen och den kulturella och språkliga mångfalden. Dessutom tillhandahåller många privata medieaktörer innehåll som även är av allmänt intresse. Rådet framhåller i detta sammanhang vikten av medborgarnas medie- och informationskunnighet och källkritik och noterar kommissionens meddelande om desinformation.

35.

Mediepluralism, som är beroende av att det finns en mångfald vad gäller mediernas ägande och mångfald i innehållet samt oberoende journalistik, är avgörande för att hantera spridningen av desinformation och säkerställa att de europeiska medborgarna är välinformerade. Samarbete och allianser inom dessa sektorer kan ha positiva effekter för aktörerna i fråga med avseende på ekonomisk hållbarhet och konkurrenskraft i ett globalt sammanhang.

36.

Rådet uppmärksammar kommissionens insatser för att bekämpa olagligt innehåll online och olaglig distribution av innehåll, detta när innehåll i allt högre grad distribueras via onlineplattformar.

37.

Säkra arbetsvillkor för journalister är väsentliga i det föränderliga medielandskapet för att säkerställa professionell och oberoende journalistik.

38.

Visselblåsare är viktiga för journalisternas och den oberoende pressens möjligheter att arbeta och fungera som allmänhetens granskande organ.

RÅDET UPPMANAR MEDLEMSSTATERNA OCH KOMMISSIONEN ATT INOM SINA RESPEKTIVE BEHÖRIGHETSOMRÅDEN

39.

stärka det europeiska mediala ekosystemet för att slå vakt om en hållbar produktion och synlighet för professionell journalistik, som ett sätt att stärka medborgarnas ställning, skydda demokratin och effektivt motverka spridningen av desinformation,

40.

säkerställa ett effektivt skydd för journalister och andra medieaktörer och deras källor, bland annat på området undersökande journalistik,

41.

främja professionell journalistik i medlemsstaterna och uppmuntra gränsöverskridande journalistik genom utveckling av färdigheter, utbildning och utveckling av ny teknik för nyhetsredaktioner,

42.

främja oberoende journalistik och skydda journalister från otillbörlig påverkan,

43.

gynna laglig spridning av innehåll och beakta vikten av att minska den illegala spridningen och otillåtna användningen av kreativt innehåll,

44.

säkerställa ökad tillgång till information och ett fritt informationsflöde till gagn för medierna och allmänheten, och därmed förbättra insynen i offentlig förvaltning och mediernas frihet samt ge medborgarna större möjligheter att utöva sin yttrandefrihet.

RÅDET UPPMANAR KOMMISSIONEN ATT

45.

fortsätta stödja projekt som övervakar mediefrihet och mediepluralism samt erbjuder hotade journalister och mediearbetare rättslig och praktisk hjälp,

46.

fortsätta sin regelbundna övervakning av uppförandekoden om desinformation och informera medlemsstaterna om effekterna av dess tillämpning, särskilt med tanke på Europaparlamentsvalet 2019,

47.

öka insynen och förutsägbarheten i fråga om statligt stöd när det gäller ekosystemet för digitala medier och kulturellt och kreativt innehåll och göra ett användarvänligt online-verktyg tillgängligt med hänvisningar till tillämpliga regler om statligt stöd och relevant rättspraxis.

D.   Förbättra färdigheter och kompetenser

RÅDET FRAMHÅLLER FÖLJANDE:

48.

Ny utveckling skapar ett behov av nya förmågor. Medie- och informationskunnighet är en avgörande faktor för både användare och skapare av innehåll. Samtidigt måste yrkesverksamma från innehållsindustrin vara utrustade med en blandning av kreativa och digitala färdigheter samt entreprenörsfärdigheter, så att de på bästa sätt kan utnyttja befintlig och ny teknik.

RÅDET UPPMANAR MEDLEMSSTATERNA OCH KOMMISSIONEN ATT INOM SINA RESPEKTIVE BEHÖRIGHETSOMRÅDEN

49.

främja och stödja medborgarnas medie- och informationskunnighet samt digitala kompetens i syfte att vidareutveckla ett kritiskt förhållningssätt gentemot medieinnehåll som sprids eller främjas och uppmuntra vidareutbildning i medie- och informationskunnighet och digital kompetens bland yrkesverksamma inom media,

50.

anpassa utbildningsprogram, kompetensprogram och utvecklingsprogram så att de stämmer bättre överens med användningen av både gamla och nya medier och tekniker, som t.ex. principerna för kvalitetsjournalistik, visuell förmåga, artificiell intelligens, blockkedjeteknik, virtuell verklighet och dataanalys; att skapa förutsättningar för både medieforskning och journalistutbildning av hög kvalitet är avgörande faktorer när det gäller att upprätthålla ett europeiskt medielandskap av hög kvalitet,

51.

inrätta en strukturerad dialog mellan studenter, akademiker och industrin i syfte att främja innovation i de innehållsproducerande sektorerna och utnyttja potentialen i kreativitet och kulturell mångfald till innovation.

RÅDET UPPMANAR KOMMISSIONEN ATT

52.

förbättra medie- och informationskunnigheten genom stöd till utbildningsinitiativ som riktar sig till både studerande och professionella utbildare och andra yrkesgrupper såsom bibliotekarier och journalister samt genom riktade kampanjer för att öka medvetenheten inom det civila samhället.

(1)  I bilagan förtecknas relevanta dokument som har anknytning till de aktuella frågorna (kommissionsmeddelanden, lagstiftningsakter, rådsslutsatser etc.).


BILAGA

Rådets slutsatser

Rådets slutsatser om europeisk audiovisuell politik i den digitala eran, 3.12.2014 (EUT C 433, 3.12.2014, s. 2)

Rådets slutsatser om de kulturella och kreativa sektorernas samverkan med andra sektorer för att stimulera innovation, ekonomisk hållbarhet och social delaktighet, 27.5.2015 (EUT C 172, 27.5.2015, s. 13)

Rådets slutsatser om uppbyggande av mediekompetens och kritiskt tänkande genom utbildning, 14.6.2016 (EUT C 212, 14.6.2016, s. 5)

Rådets slutsatser om att främja tillgången till kultur via digitala medier med fokus på publikutveckling, 12.12.2017 (EUT C 425, 12.12.2017, s. 4)

Rättsakter

Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/31/EG av den 8 juni 2000 om vissa rättsliga aspekter på informationssamhällets tjänster, särskilt elektronisk handel, på den inre marknaden (”Direktiv om elektronisk handel”)

Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/29/EG av den 22 maj 2001 om harmonisering av vissa aspekter av upphovsrätt och närstående rättigheter i informationssamhället

Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/13/EU av den 10 mars 2010 om samordning av vissa bestämmelser som fastställs i medlemsstaternas lagar och andra författningar om tillhandahållande av audiovisuella medietjänster (direktiv om audiovisuella medietjänster)

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1295/2013 av den 11 december 2013 om inrättande av programmet Kreativa Europa (2014–2020)

Kommissionens meddelanden och rekommendationer

Kommissionens meddelande En strategi för en inre digital marknad i Europa, 6.5.2015, COM(2015) 192 final

Kommissionens meddelande Onlineplattformar och den digitala inre marknaden

Möjligheter och utmaningar för Europa, 25.5.2016, (COM(2016) 288 final.

Kommissionens meddelande Hantering av olagligt innehåll online

Mot ett ökat ansvar för onlineplattformar, 28.9.2017, COM(2017) 555 final

Kommissionens rekommendation (EU) 2018/334 av den 1 mars 2018 om åtgärder för att effektivt bekämpa olagligt innehåll online

Kommissionens meddelande Artificiell intelligens för Europa, 25.4.2018, COM(2018) 237 final

Kommissionens meddelande Bekämpande av desinformation online: en EU-strategi, 26.4.2018, COM(2018) 236 final

Kommissionens meddelande En ny europeisk agenda för kultur, 22.5.2018, COM(2018) 267 final

Internationella överenskommelser

Unescos konvention om skydd för och främjande av mångfalden av kulturyttringar, 20.10.2005