24.9.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 340/10


Sammanfattning av kommissionens beslut

av den 24 juli 2018

om ett förfarande enligt artikel 101 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt

(Ärende AT.40181 – Philips (vertikala begränsningar))

[delgivet med nr C(2018) 4797 final]

(Endast den engelska texten är giltig)

(2018/C 340/07)

Den 24 juli 2018 antog kommissionen ett beslut rörande ett förfarande enligt artikel 101 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt. I enlighet med bestämmelserna i artikel 30 i rådets förordning (EG) nr 1/2003 (1) offentliggör kommissionen härmed parternas namn och huvuddragen i beslutet, inbegripet ålagda påföljder, med beaktande av företagens berättigade intresse av att skydda sina affärshemligheter.

1.   INLEDNING

(1)

Beslutet riktar sig till Koninklijke Philips NV och Philips France S.A.S. (nedan tillsammans kallade Philips). Koninklijke Philips NV är ett teknikföretag med huvudkontor i Nederländerna. Under den period som överträdelsen pågick var Philips France S.A.S. ett helägt dotterbolag till Koninklijke Philips NV.

(2)

Beslutet gäller en enda, fortlöpande överträdelse av artikel 101 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget). I strid med artikel 101 i EUF-fördraget använde sig Philips France S.A.S. av förfaranden avseende produkter som såldes av dess företagsorganisation ”Consumer Lifestyle” vilka syftade till att begränsa möjligheterna för detaljhandlare i Frankrike att självständigt fastställa sina återförsäljningspriser.

2.   BESKRIVNING AV ÄRENDET

2.1   Förfarande

(3)

Ärendet mot Philips inleddes genom oanmälda inspektioner den 3 december 2013 på plats hos Philips i Nederländerna och Philips SpA i Italien på grund av misstänkt prisbindning i fråga om Philips Consumer Lifestyle-produkter. Philips angav därefter sitt intresse att samarbeta med kommissionen och gav in ytterligare bevis angående det relevanta beteendet.

(4)

Den 10 mars 2015 genomförde kommissionen en oanmäld inspektion på plats hos en onlineåterförsäljare i Frankrike som säljer bland annat Philips produkter.

(5)

Den 2 februari 2017 inledde kommissionen ett förfarande i syfte att fatta ett beslut i enlighet med kapitel III i förordning (EG) nr 1/2003.

(6)

Philips gav därefter in ett formellt erbjudande om att samarbeta inför antagandet av ett beslut enligt artiklarna 7 och 23 i förordning (EG) nr 1/2003.

(7)

Den 7 juni 2018 antog kommissionen ett meddelande om invändningar riktat till Philips. Den 15 juni 2018 inkom Philips med sitt svar på meddelandet om invändningar.

(8)

Rådgivande kommittén för kartell- och monopolfrågor avgav ett positivt yttrande den 10 juli 2018.

(9)

Kommissionen antog beslutet den 24 juli 2018.

2.2   Mottagare och varaktighet

(10)

Följande företag har överträtt artikel 101 i EUF-fördraget genom att under den nedan angivna perioden delta i konkurrensbegränsande förfaranden:

Företag

Varaktighet

Philips France S.A.S.

21 november 2011–20 november 2013

2.3   Sammanfattning av överträdelsen

(11)

Den berörda lokala försäljningsorganisationen är Philips Consumer Lifestyle-verksamhet i Frankrike, som drevs av Philips France S.A.S. under den period överträdelsen pågick.

(12)

Anställda och ledningen i Philips Consumer Lifestyle-verksamhet i Frankrike övervakade regelbundet detaljhandlarnas återförsäljningspriser och begärde och fick regelbundet detaljhandlarnas godkännande att höja sina återförsäljningspriser. Detta uppnåddes genom att de detaljhandlare som tog ut de lägsta priserna utsattes för kommersiella påtryckningar och i vissa fall genom att repressalier vidtogs mot detaljhandlare som inte ville samarbeta.

(13)

Ingripanden föranleddes också av klagomål från detaljhandlare angående deras konkurrenters återförsäljningspriser.

(14)

Genom att noggrant övervaka sina detaljhandlares återförsäljningspriser och ingripa gentemot de detaljhandlare som tog ut de lägsta priserna för att få dessa att höja priserna, försökte Philips Consumer Lifestyle-verksamhet i Frankrike att undvika eller bromsa prisfallet online över hela sitt (online)detaljhandelsnätverk.

2.4   Korrigerande åtgärder

(15)

I beslutet tillämpas 2006 års riktlinjer om böter (2).

2.4.1   Grundbelopp för böterna

(16)

Vid fastställandet av böterna tog kommissionen hänsyn till försäljningsvärdet 2012, vilket var det sista kompletta räkenskapsåret då Philips France S.A.S. Consumer Lifestyle-verksamhet deltog i överträdelsen.

(17)

Kommissionen beaktade att prisbindning genom själva sin beskaffenhet begränsar konkurrensen i den mening som avses i artikel 101.1 i EUF-fördraget och att vertikala avtal och samordnade förfaranden, såsom prisbindning, till sin art ofta är mindre skadliga för konkurrensen än horisontella avtal. Med beaktande av dessa förhållanden och mot bakgrund av de särskilda omständigheterna i ärendet fastställdes andelen av försäljningsvärdet till 7 %.

(18)

Kommissionen tog också hänsyn till varaktigheten av den enda, fortlöpande överträdelsen, enligt var som anges ovan.

2.4.2   Justering av grundbeloppet

(19)

Det finns inte några försvårande eller förmildrande omständigheter i detta ärende.

2.4.3   Tillämpning av gränsen på 10 % av omsättningen

(20)

De böter som har beräknats överstiger inte 10 % av Philips världsomfattande omsättning.

2.4.4   Nedsättning av böterna på grund av samarbete

(21)

Kommissionen kommer fram till att, för att återspegla att Philips har samarbetat effektivt med kommissionen i en omfattning som går utöver dess lagstadgade skyldighet att göra detta, bör de böter som annars skulle ha ålagts, i enlighet med punkt 37 i riktlinjer om böter, sättas ned med 40 %.

3.   SLUTSATS

(22)

Mot bakgrund av det ovanstående uppgår det slutliga bötesbelopp som åläggs Philips i enlighet med artikel 23.2 a i förordning (EG) nr 1/2003 för den enda, fortlöpande överträdelsen till 29 828 000 euro.

(1)  EGT L 1, 4.1.2003, s. 1.

(2)  EUT C 210, 1.9.2006, s. 2.