10.9.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 318/2


System för elektronisk identifiering, vilka anmälts enligt artikel 9.1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 910/2014 om elektronisk identifiering och betrodda tjänster för elektroniska transaktioner på den inre marknaden (1)

(2018/C 318/02)

Systemets namn

Hjälpmedel för elektronisk identifiering inom ramen för det anmälda systemet

Anmälande medlemsstat

Tillitsnivå

Myndighet som ansvarar för systemet

Dag för offentliggörande i EUT

Tysk elektronisk identifiering baserad på EAC (Extended Access Control)

Nationellt identitetskort

Elektroniskt uppehållstillstånd

Tyskland

Hög

Förbundsinrikesministeriet

Alt-Moabit 140

10557 Berlin

TYSKLAND

ITI4@bmi.bund.de

+49 30186810

26.9.2017

SPID – offentligt system för digital identitet

Elektronisk identifiering genom SPID tillhandahålls av:

Aruba PEC SpA

Namirial SpA

InfoCert SpA

In.Te.S.A. SpA

Poste Italiane SpA

Register.it SpA

Sielte SpA

Telecom Italia

Trust Technologies S.r.l.

Italien

Betydande Låg

AgID – Agency for Digital Italy

Viale Liszt, 21

00144 Rom

ITALIEN

eidas-spid@agid.gov.it

+39 0685264407

10.9.2018


(1)  EUT L 257, 28.8.2014, s. 73.