13.8.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 284/9


Tillkännagivande om inledande av ett antidumpningsförfarande beträffande import av blandningar av karbamid och ammoniumnitrat med ursprung i Ryssland, Trinidad och Tobago och Amerikas förenta stater

(2018/C 284/08)

Europeiska kommissionen (nedan kallad kommissionen) har tagit emot ett klagomål enligt artikel 5 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/1036 av den 8 juni 2016 om skydd mot dumpad import från länder som inte är medlemmar i Europeiska unionen (1) (nedan kallad grundförordningen), i vilket det görs gällande att import av blandningar av karbamid och ammoniumnitrat med ursprung i Ryssland, Trinidad och Tobago och Amerikas förenta stater dumpas och därmed vållar unionsindustrin skada (2).

1.   Klagomål

Klagomålet ingavs den 29 juni 2018 av Fertilizers Europe (nedan kallad klaganden) såsom företrädare för tillverkare som svarar för mer än 50 % av unionens sammanlagda produktion av blandningar av karbamid och ammoniumnitrat.

En icke-konfidentiell version av klagomålet och av analysen av hur stor andel av unionstillverkarna som stödjer kalgomålet finns att tillgå i de ärendehandlingar som berörda parter kan begära att få ta del av. I avsnitt 5.6 i detta tillkännagivande ges information om hur tillgång fås till de ärendehandlingar som berörda parter kan begära att få ta del av.

2.   Undersökt produkt

Den produkt som är föremål för denna undersökning är blandningar av karbamid och ammoniumnitrat, lösta i vatten eller ammoniak.

Alla berörda parter som önskar lämna uppgifter om produkten måste göra detta inom 10 dagar efter det att detta tillkännagivande (3) offentliggjorts.

3.   Påstående om dumpning

Den produkt som enligt klagomålet dumpas är den undersökta produkten med ursprung i Ryssland, Trinidad och Tobago och Amerikas förenta stater (nedan kallade de berörda länderna), som för närvarande klassificeras enligt KN-nummer 3102 80 00. Detta KN-nummer nämns endast upplysningsvis.

Påståendet om dumpning från Amerikas förenta stater grundar sig på en jämförelse mellan det inhemska priset och exportpriset (fritt fabrik) på den undersökta produkten vid försäljning på export till unionen.

I avsaknad av tillförlitliga uppgifter om de inhemska priserna i Trinidad och Tobago grundas påståendet om dumpning på en jämförelse mellan ett konstruerat normalvärde (tillverkningskostnader, försäljnings- och administrationskostnader och andra allmänna kostnader samt vinst) och exportpriserna (fritt fabrik) på den undersökta produkten när den säljs på export till unionen.

Påståendet om dumpning från Ryssland grundar sig på en jämförelse mellan det inhemska priset och exportpriset (fritt fabrik) på den undersökta produkten vid försäljning på export till unionen och en jämförelse mellan ett konstruerat normalvärde (tillverkningskostnader, försäljnings- och administrationskostnader och andra allmänna kostnader samt vinst, för vilka kostnaderna för gas, försäljnings- och administrationskostnader och andra allmänna kostnader justerats) och exportpriset (på nivån fritt fabrik) för den undersökta produkten vid försäljning på export till unionen. Båda jämförelserna visar att det förekommer dumpning.

Av jämförelserna framgår att de beräknade dumpningsmarginalerna är betydande för samtliga berörda länder.

4.   Påståenden om skada och orsakssamband och råvarurelaterade snedvridningar

4.1    Påståenden om skada och orsakssamband

Klaganden har lagt fram bevisning till stöd för att importen av den undersökta produkten från de berörda länderna totalt sett har ökat både i absoluta tal och uttryckt som marknadsandel.

Det framgår av den bevisning som klaganden lagt fram att importvolymen och priserna på den undersökta produkten bl.a. har inverkat negativt på unionsindustrins priser och marknadsandel, vilket i sin tur har haft en väsentlig negativ inverkan på unionsindustrins resultat överlag och dess ekonomiska situation.

4.2    Påstående om råvarurelaterade snedvridningar

Klaganden har lagt fram tillräcklig bevisning för att det finns råvarurelaterade snedvridningar i Ryssland när det gäller den undersökta produkten. Enligt uppgifterna i klagomålet omfattas gas, som står för betydligt mer än 17 % av tillverkningskostnaden för den undersökta produkten, av dubbel prissättning i Ryssland.

I enlighet med artikel 7.2a i grundförordningen kommer man att undersöka de påstådda snedvridningarna för att, i förekommande fall, bedöma om en tull som är lägre än dumpningsmarginalen skulle vara tillräcklig för att undanröja skadan. Om andra snedvridningar som omfattas av artikel 7.2a i grundförordningen identifieras i Ryssland i samband med undersökningen, kan undersökningen även komma att omfatta dessa snedvridningar.

5.   Förfarande

Kommissionen har, efter att ha informerat medlemsstaterna, fastslagit att klagomålet har lämnats in av unionsindustrin eller för dess räkning och att bevisningen är tillräcklig för att motivera att ett förfarande inleds. Kommissionen inleder därför härmed en undersökning enligt artikel 5 i grundförordningen.

Syftet med undersökningen är att fastställa huruvida den undersökta produkten med ursprung i de berörda länderna dumpas och huruvida den dumpade importen har vållat unionsindustrin skada.

Om så visar sig vara fallet kommer man att undersöka huruvida det ligger i unionens intresse att införa åtgärder enligt artikel 21 i grundförordningen. När det gäller Ryssland kommer man, om artikel 7.2a i grundförordningen tillämpas, att undersöka unionens intresse enligt artikel 7.2b i den förordningen.

Som redan angetts (4) infördes genom moderniseringspaketet för de handelspolitiska skyddsinstrumenten (Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/825, som trädde i kraft den 8 juni 2018 (5)) bland annat betydande förändringar av de tidtabeller och tidsfrister som tidigare gällde i antidumpningsärenden Bland annat kommer undersökningar att genomföras snabbare och eventuella provisoriska åtgärder kommer att vidtas upp till två månader tidigare. Tidsfristerna för berörda parter att reagera, inte minst i det tidigare skedet av undersökningen, kortas ned. I ljuset av dessa förändringar anser kommissionen det vara lämpligt att införa mer strukturerade tidsramar för antidumpningsundersökningar, så att förfarandena kan avslutas inom den utsatta tidsfristen och de berörda parternas rätt till försvar inte inskränks. Tidsramarna för denna undersökning, så som anges i detta tillkännagivande, omfattar specifika instruktioner för ingivande av information i olika skeden av undersökningen och för organisation av utfrågningar. Bestämmelserna om begäranden om förlängda tidsfrister kommer också att skärpas.

5.1    Undersökningsperiod och skadeundersökningsperiod

Undersökningen av dumpning och skada omfattar perioden från och med den 1 juli 2017 till och med den 30 juni 2018 (nedan kallad undersökningsperioden). Undersökningen av de utvecklingstendenser som är av betydelse för bedömningen av skada omfattar perioden från och med den 1 januari 2015 och fram till slutet av undersökningsperioden (nedan kallad skadeundersökningsperioden).

5.2    Synpunkter på klagomålet och inledandet av undersökningen

Alla berörda parter som önskar lämna synpunkter på klagomålet (inbegripet frågor om skada och orsakssamband) eller alla aspekter när det gäller inledandet av undersökningen (inklusive till vilken grad de stöder klagomålet) måste göra detta inom 37 dagar efter offentliggörandet av detta tillkännagivande.

En begäran om en utfrågning i samband med inledandet av undersökningen ska lämnas in inom 15 dagar efter det att detta tillkännagivande offentliggjorts.

5.3    Förfarande för fastställande av dumpning

Exporterande tillverkare (6) av den undersökta produkten från de berörda länderna uppmanas att delta i kommissionens undersökning.

5.3.1   Undersökning av exporterande tillverkare

5.3.1.1   Förfarande för att välja ut vilka exporterande tillverkare som ska undersökas i de berörda länderna

a)   Stickprovsförfarande

Eftersom ett stort antal exporterande tillverkare i de berörda länderna förefaller vara berörda av förfarandet och för att det ska vara möjligt att slutföra undersökningen inom föreskriven tid, kan kommissionen komma att besluta att göra ett urval genom att endast låta ett begränsat antal exporterande tillverkare ingå i undersökningen (s.k. stickprovsförfarande). Stickprovsförfarandet kommer att genomföras i enlighet med artikel 17 i grundförordningen.

För att kommissionen ska kunna avgöra om ett stickprovsförfarande är nödvändigt och i så fall göra ett urval, ombeds alla exporterande tillverkare, eller företrädare som agerar på deras vägnar, att kontakta kommissionen inom sju dagar efter det att detta tillkännagivande har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning och lämna de uppgifter om sitt eller sina företag som anges i bilaga I till detta tillkännagivande.

För att kommissionen ska få de uppgifter som den anser vara nödvändiga för att göra ett urval bland de exporterande tillverkarna, har den kontaktat myndigheterna i de berörda länderna samt kan eventuellt också komma att kontakta alla kända intresseorganisationer för exporterande tillverkare.

Om det blir nödvändigt med ett stickprovsförfarande kan urvalet av exporterande tillverkare komma att baseras på den största representativa exportvolym till unionen som rimligen kan undersökas inom den tid som står till förfogande. Kommissionen kommer, eventuellt genom de berörda ländernas myndigheter, att underrätta alla kända exporterande tillverkare, myndigheterna i det berörda landet och intresseorganisationer för exporterande tillverkare om vilka företag som ingår i urvalet.

När kommissionen mottagit den information som är nödvändig för att den ska kunna göra ett urval av exporterande tillverkare kommer den att underrätta berörda parter om huruvida de valts ut till att ingå i urvalet eller inte. De exporterande tillverkare som ingår i urvalet ska, om inget annat anges, lämna in ett besvarat frågeformulär inom 30 dagar efter det att det har underrättats om urvalet.

Kommissionen kommer att lägga till en not om urvalet till akten, för inspektion av berörda parter. Eventuella synpunkter på urvalet måste ha inkommit inom tre dagar efter underrättelsen om urvalet.

Ett exemplar av frågeformuläret för exporterande tillverkare finns att tillgå i de ärendehandlingar som berörda parter kan begära att få ta del av samt på DG Handels webbplats http://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?id=2361

Frågeformuläret kommer även att göras tillgängligt för alla kända intresseorganisationer för exporterande tillverkare och för myndigheterna i dessa länder.

Utan att det påverkar den eventuella tillämpningen av artikel 18 i grundförordningen ska exporterande tillverkare som fyllt i bilaga I inom den utsatta tidsfristen och samtyckt till att ingå i urvalet, men som inte har valts ut, anses vara samarbetsvilliga (nedan kallade samarbetsvilliga exporterande tillverkare som inte ingår i urvalet). Utan att det påverkar tillämpningen av avsnitt 5.3.1 b får den antidumpningstull som kan komma att tillämpas på importen från de samarbetsvilliga exporterande tillverkare som inte ingår i urvalet inte överskrida den vägda genomsnittliga dumpningsmarginal som fastställts för de exporterande tillverkare som ingår i urvalet (7).

b)   Individuell dumpningsmarginal för exporterande tillverkare som inte ingår i urvalet

I enlighet med artikel 17.3 i grundförordningen, får samarbetsvilliga exporterande tillverkare som inte ingår i urvalet begära att kommissionen fastställer en individuell dumpningsmarginal för dem. Exporterande tillverkare som vill ansöka om en individuell dumpningsmarginal måste fylla i ett frågeformulär och, om inget annat anges, lämna in det korrekt ifyllt inom 30 dagar efter det att berörda parter underrättats om urvalet. Ett exemplar av frågeformuläret för exporterande tillverkare finns att tillgå i de ärendehandlingar som berörda parter kan begära att få ta del av samt på DG Handels webbplats http://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?id=2361

Kommissionen kommer att undersöka om samarbetsvilliga exporterande tillverkare som inte ingår i urvalet kan beviljas en individuell tull i enlighet med artikel 9.5 i grundförordningen.

Samarbetsvilliga exporterande tillverkare som inte ingår i urvalet som begär en individuell dumpningsmarginal bör emellertid vara medvetna om att kommissionen ändå kan komma att besluta att inte fastställa någon sådan för dem, t.ex. om antalet samarbetsvilliga exporterande tillverkare som inte ingår i urvalet är så stort att en individuell undersökning skulle bli orimligt betungande och förhindra att undersökningen avslutas i tid.

5.3.2   Undersökning av icke-närstående importörer (8) (9)

Icke-närstående importörer av den undersökta produkten från de berörda länderna till unionen uppmanas att delta i denna undersökning.

Eftersom ett stort antal icke-närstående importörer förefaller vara berörda av förfarandet kan kommissionen besluta att göra ett urval och endast låta ett begränsat antal ingå i undersökningen så att den kan slutföras inom föreskriven tid (s.k. stickprovsförfarande). Stickprovsförfarandet kommer att genomföras i enlighet med artikel 17 i grundförordningen.

För att kommissionen ska kunna avgöra om ett stickprovsförfarande är nödvändigt och i så fall göra ett urval, ombeds alla icke-närstående importörer, eller företrädare som agerar på deras vägnar, att kontakta kommissionen inom sju dagar efter det att detta tillkännagivande har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning och lämna de uppgifter om sitt eller sina företag som anges i bilaga II till detta tillkännagivande.

För att kommissionen ska få de uppgifter som den anser vara nödvändiga för att göra ett urval bland de icke-närstående importörerna, kan den även komma att kontakta alla kända intresseorganisationer för importörer.

Om det blir nödvändigt med ett stickprovsförfarande kan urvalet av importörer komma att baseras på den största representativa försäljningsvolym av den undersökta produkten i unionen som rimligen kan undersökas inom den tid som står till förfogande.

När kommissionen mottagit den information som är nödvändig för att den ska kunna göra ett urval kommer den att underrätta berörda parter om sitt beslut om urvalet av importörer. Kommissionen kommer också att lägga till en not om urvalet till akten för inspektion av berörda parter. Eventuella synpunkter på urvalet måste ha inkommit inom tre dagar efter underrättelsen om urvalet.

För att kommissionen ska få de uppgifter som den behöver för undersökningen kommer den att sända frågeformulär till de icke-närstående importörer som ingår i urvalet. Dessa parterna ska, om inget annat anges, lämna in ett besvarat frågeformulär inom 30 dagar efter det att de har underrättats om beslutet om urvalet.

Ett exemplar av frågeformuläret för importörer finns att tillgå i de ärendehandlingar som berörda parter kan begära att få ta del av samt på DG Handels webbplats http://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?id=2361

5.4    Förfarande för fastställande av skada och undersökning av unionstillverkare

Fastställandet av skada grundas på faktisk bevisning och inbegriper en objektiv granskning av den dumpade importens volym, dess inverkan på priserna på unionsmarknaden och dess inverkan på unionsindustrin. För att kommissionen ska kunna fastställa om unionsindustrin lidit skada uppmanas unionstillverkarna (10) av den undersökta produkten att delta i kommissionens undersökning.

Eftersom ett stort antal unionstillverkare berörs, och för att det ska vara möjligt att slutföra undersökningen inom föreskriven tid, har kommissionen beslutat att göra ett urval genom att låta endast ett begränsat antal unionstillverkare ingå i undersökningen (s.k. stickprovsförfarande). Stickprovsförfarandet kommer att genomföras i enlighet med artikel 17 i grundförordningen.

Kommissionen har gjort ett preliminärt urval av unionstillverkare. Närmare uppgifter finns i de ärendehandlingar som berörda parter kan begära att få ta del av. Berörda parter bjuds härmed in att kommentera det preliminära urvalet. Dessutom ska övriga unionstillverkare, eller företrädare som agerar på deras vägnar, som anser att det finns skäl för att de bör ingå i urvalet ska kontakta kommissionen inom sju dagar efter det att detta tillkännagivande har offentliggjorts. Alla kommentarer om det preliminära urvalet måste, om inget annat anges, lämnas inom 7 dagar efter det att detta tillkännagivande har offentliggjorts.

Kommissionen kommer att underrätta alla kända unionstillverkare och/eller intresseorganisationer för unionstillverkare om vilka företag som slutligen valts ut att ingå i urvalet.

De unionstillverkare som ingår i urvalet ska, om inget annat anges, lämna in ett besvarat frågeformulär inom 30 dagar efter det att det har underrättats om urvalet.

Ett exemplar av frågeformuläret för unionstillverkare finns att tillgå i de ärendehandlingar som berörda parter kan begära att få ta del av samt på DG Handels webbplats http://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?id=2361

5.5    Förfarande för bedömning av unionens intresse

a)   Ryssland

I fall av råvarurelaterade snedvridningar enligt definitionen i artikel 7.2a i grundförordningen kommer kommissionen att genomföra en prövning av unionens intresse i enlighet med artikel 7.2b i den förordningen. Om kommissionen vid fastställandet av omfattningen av tullar i enlighet med artikel 7 i den förordningen beslutar att tillämpa artikel 7.2, kommer den att genomföra en prövning av unionens intresse i enlighet med artikel 21.

Berörda parter uppmanas att lämna all relevant information som gör det möjligt för kommissionen att fastställa huruvida det ligger i unionens intresse att fastställa nivån på åtgärderna i enlighet med artikel 7.2a i grundförordningen. I synnerhet uppmanas berörda parter att lämna all information om outnyttjad kapacitet i det berörda landet, konkurrens om råvaror och påverkan på försörjningskedjor för europeiska företag. Vid avsaknad av samarbete får kommissionen slå fast att det är i unionens intresse att tillämpa artikel 7.2a i grundförordningen.

Om kommissionen beslutar att tillämpa artikel 7.2 i grundförordningen kommer det att fattas ett beslut i enlighet med artikel 21 om huruvida det ligger i unionens intresse att införa antidumpningsåtgärder. Unionstillverkare, importörer och deras intresseorganisationer, användare och deras intresseorganisationer, fackföreningar samt konsumentorganisationer uppmanas att lämna uppgifter till kommissionen om unionens intresse. Konsumentorganisationer som vill delta i undersökningen måste kunna visa att det finns ett objektivt samband mellan deras verksamhet och den produkt som översynen gäller.

Uppgifter om unionens intresse måste, om inget annat anges, lämnas inom 37 dagar efter det att detta tillkännagivande har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning. Dessa uppgifter kan lämnas antingen i valfritt format eller i ett frågeformulär utarbetat av kommissionen. De uppgifter som lämnas kommer endast att beaktas om de vid inlämnandet åtföljs av styrkande handlingar.

b)   Trinidad och Tobago och Amerikas förenta stater

Om dumpning och därav vållad skada konstateras, kommer det att fattas ett beslut i enlighet med artikel 21 i grundförordningen om huruvida det ligger i unionens intresse att införa antidumpningsåtgärder. Unionstillverkare, importörer och deras intresseorganisationer, användare och deras intresseorganisationer, fackföreningar samt konsumentorganisationer uppmanas att lämna uppgifter till kommissionen om unionens intresse. Konsumentorganisationer som vill delta i undersökningen måste kunna visa att det finns ett objektivt samband mellan deras verksamhet och den produkt som översynen gäller.

Uppgifter om unionens intresse måste, om inget annat anges, lämnas inom 37 dagar efter det att detta tillkännagivande har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning. Dessa uppgifter kan lämnas antingen i valfritt format eller i ett frågeformulär utarbetat av kommissionen. De uppgifter som lämnas enligt artikel 21 kommer endast att beaktas om de vid inlämnandet åtföljs av styrkande handlingar.

5.6    Berörda parter

Berörda parter, såsom exporterande tillverkare, unionstillverkare, importörer och deras intresseorganisationer, användare och deras intresseorganisationer, fackföreningar och konsumentorganisationer, som vill delta i undersökningen måste först kunna visa att det finns ett objektivt samband mellan deras verksamhet och den produkt som översynen gäller.

Exporterande tillverkare, unionstillverkare, importörer och intresseorganisationer som lämnat uppgifter i enlighet med de förfaranden som anges i avsnitten 5.3, 5.4 och 5.5 kommer att anses vara berörda parter om det finns ett objektivt samband mellan deras verksamhet och den produkt som översynen gäller.

Andra parter kommer att kunna delta i undersökningen som berörda parter från och med det att de givit sig till känna, under förutsättning att det finns ett objektivt samband mellan deras verksamhet och den produkt som översynen gäller. Att anses som en berörd part påverkar inte tillämpningen av artikel 18 i grundförordningen.

De ärendehandlingar som berörda parter kan begära att få ta del av finns att tillgå via Tron.tdi på följande adress: https://webgate.ec.europa.eu/tron/TDI Följ anvisningarna på den sidan för att få tillgång.

5.7    Möjlighet att bli hörd av kommissionens utredande avdelningar

Alla berörda parter kan begära att bli hörda av kommissionens utredande avdelningar.

Begäran ska göras skriftligen och innehålla skälen till att parten önskar bli hörd samt en sammanfattning av de frågor den berörda parten önskar ta upp vid hörandet. Hörandet kommer endast att behandla de frågor som den berörda parten skriftligen angivit på förhand.

Tidsramarna för utfrågningar är följande:

Om utfrågningar ska äga rum före införandet av provisoriska åtgärder ska begäran göras inom 15 dagar från offentliggörandet av detta tillkännagivande, och utfrågningen ska normalt äga rum inom 60 dagar efter dagen för offentliggörandet av detta tillkännagivande.

Efter det preliminära skedet bör en begäran göras inom 5 dagar räknat från datumet för preliminära meddelandet av uppgifter eller för informationsdokumentet, och förhöret ska normalt äga rum inom 15 dagar efter dagen för underrättelsen om meddelandet av uppgifter eller för utfärdande av informationsdokumentet.

I det slutgiltiga skedet ska begäran göras inom 3 dagar från och med dagen för det slutliga utlämnandet, och utfrågningen ska normalt äga rum inom den frist som beviljats för att lämna synpunkter på det slutliga meddelandet av uppgifter. Om det sker ett ytterligare slutligt meddelande av uppgifter bör en begäran göras omedelbart efter mottagandet av detta ytterligare slutliga utlämnande, och utfrågningen kommer normalt att äga rum inom tidsfristen för att lämna synpunkter på detta meddelande.

Den angivna tidsfristen påverkar inte kommissionens rätt att godta utfrågningar utanför tidsramen i vederbörligen motiverade fall, eller kommissionens rätt att neka utfrågningar i vederbörligen motiverade fall. Om kommissionen nekar en begäran om utfrågning ska den berörda parten informeras om skälen för detta.

Höranden ska i princip inte användas till att lägga fram faktiska uppgifter som ännu inte förts till ärendehandlingarna. Om det är nödvändigt för en god förvaltning och för att kommissionens avdelningar ska kunna göra framsteg i sin undersökning kan berörda parter åläggas att lämna faktiska uppgifter ett hörande.

5.8    Anvisningar för inlämnande av skriftliga inlagor och besvarade frågeformulär samt korrespondens

Uppgifter som lämnas in till kommissionen avseende handelspolitiska skyddsåtgärder ska inte vara upphovsrättsskyddade. Innan berörda parter lämnar uppgifter och/eller data som omfattas av tredje parts upphovsrätt till kommissionen måste de begära särskilt tillstånd från upphovsrättsinnehavaren som uttryckligen tillåter a) kommissionen att använda dessa uppgifter och/eller dessa data för detta handelspolitiska skyddsförfarande, och att b) dessa uppgifter och/eller dessa data lämnas till de parter som berörs av undersökningen i en form som gör att de kan utöva sin rätt till försvar.

Alla skriftliga inlagor, inklusive sådana uppgifter som begärs i detta tillkännagivande, besvarade frågeformulär och korrespondens från de berörda parterna och för vilka de berörda parterna begär konfidentiell behandling ska vara märkta ”Limited” (11). De parter som under undersökningen lämnar in uppgifter uppmanas att ange skälen till begäran om konfidentiell behandling.

Berörda parter som lämnar uppgifter märkta ”Limited” ska i enlighet med artikel 19.2 i grundförordningen även lämna en icke-konfidentiell sammanfattning av dessa uppgifter, vilken ska märkas ”For inspection by interested parties”. Sammanfattningen ska vara tillräckligt detaljerad för att det ska vara möjligt att bilda sig en rimlig uppfattning om det väsentliga innehållet i de konfidentiella uppgifterna.

Om en part som lämnar konfidentiella uppgifter inte kan visa att begäran om konfidentiell behandling är välgrundad eller inte lämnar in en icke-konfidentiell sammanfattning i begärt format och av begärd kvalitet kan kommissionen komma att lämna uppgifterna utan beaktande om inte lämpliga källor på ett tillfredsställande sätt kan påvisa att uppgifterna är korrekta.

Berörda parter uppmanas att skicka alla inlagor och framställningar, även skannade fullmakter och intyganden, med e-post. Däremot ska omfattande svar lämnas in på cd-rom eller dvd personligen eller skickas som rekommenderat brev. Genom att använda e-post godkänner de berörda parterna de bestämmelser som gäller för elektroniska inlagor i dokumentet ”KORRESPONDENS MED EUROPEISKA KOMMISSIONEN I ÄRENDEN SOM RÖR HANDELSPOLITISKA SKYDDSÅTGÄRDER” som finns på webbplatsen för generaldirektoratet för handel: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2011/june/tradoc_148003.pdf. De berörda parterna måste uppge namn, adress, telefonnummer och giltig e-postadress (fungerande officiell företagsadress) och se till att e-posten läses varje dag. När kommissionen fått dessa kontaktuppgifter kommer all korrespondens att ske uteslutande via e-post, såvida de berörda parterna inte uttryckligen ber att få alla dokument från kommissionen på annat sätt eller dokumentens art gör att rekommenderad post krävs. I det ovannämnda dokumentet finns närmare bestämmelser och information om korrespondens med kommissionen, inklusive de principer som gäller inlagor via e-post.

Kommissionen kan kontaktas på följande adress:

Europeiska kommissionen

Generaldirektoratet för handel

Direktorat H

Kontor: CHAR 04/039

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIEN

E-post:

 

TRADE-UAN-DUMPING-RUSSIA@ec.europa.eu

 

TRADE-UAN-DUMPING-TT@ec.europa.eu

 

TRADE-UAN-DUMPING-USA@ec.europa.eu

 

TRADE-UAN-INJURY@ec.europa.eu

6.   Tidsplan för undersökningen

I enlighet med artikel 6.9 i grundförordningen kommer undersökningen normalt sett att avslutas inom 13, men högst 14 månader efter dagen för offentliggörandet av detta tillkännagivande. I enlighet med artikel 7.1 i grundförordningen får provisoriska åtgärder normalt sett inte införas senare än 7 månader, men under inga omständigheter senare än 8 månader efter dagen för offentliggörandet av detta tillkännagivande.

I enlighet med artikel 19a i grundförordningen, kommer kommissionen att tillhandahålla information om planerat införande av provisoriska tullar 3 veckor före införandet av provisoriska åtgärder. Berörda parter kommer att ges 3 arbetsdagar för att inkomma med skriftliga synpunkter på beräkningarnas riktighet.

I de fall där kommissionen avser att inte införa provisoriska tullar utan att fortsätta undersökningen kommer berörda parter 3 veckor före utgången av tidsfristen enligt artikel 7.1 i grundförordningen genom ett informationsdokument att underrättas om att tullar inte kommer att införas.

Berörda parter kommer i princip att ges 15 dagar inkomma med skriftliga synpunkter på de preliminära undersökningsresultaten eller på informationsdokumentet, och 10 dagar för att lämna skriftliga synpunkter på de slutgiltiga undersökningsresultaten, om inte annat anges. I tillämpliga fall kommer ytterligare slutliga meddelanden att fastställa tidsfristen för berörda parter att skriftligen lämna synpunkter.

7.   Inlämning av uppgifter

Berörda parter kan som regel endast lämna uppgifter inom de tidsfrister som anges i avsnitten 5 och 6 i detta tillkännagivande. För inlämnandet av eventuella andra uppgifter som inte omfattas av dessa avsnitt bör följande tidsplan respekteras:

Alla uppgifter för de preliminära undersökningsresultaten ska lämnas in före dag 70 från offentliggörandet av detta meddelande, om inte annat anges.

Om inte annat anges ska berörda parter inte lämna in nya faktauppgifter efter det att tidsfristen för att lämna synpunkter på det preliminära meddelandet av uppgifter eller informationsdokument i det preliminära skedet löpt ut. Efter denna tidsfrist får berörda parter endast lämna in nya faktauppgifter under förutsättning att de kan visa att sådana nya faktauppgifter är nödvändiga för att motbevisa anklagelser som framförts av andra berörda parter, och förutsatt att dessa nya faktauppgifter kan verifieras inom den tid som finns tillgänglig för att slutföra undersökningen i tid.

För att undersökningen ska kunna slutföras inom de fastställda tidsfristerna kommer kommissionen inte att beakta inlagor från berörda parter som lämnas in efter tidsfristen för det slutliga utlämnandet av uppgifter eller, i tillämpliga fall, efter tidsfristen för att lämna synpunkter på det ytterligare slutliga utlämnandet av uppgifter.

8.   Möjlighet att lämna synpunkter på andra parters inlagor

För att garantera berörda parters rätt till försvar bör de ha möjlighet att lämna synpunkter på de uppgifter som lämnats av andra berörda parter. De får endast yttra sig om frågor som tagits upp i andra berörda parters inlagor och kan inte ta upp några nya frågor.

Sådana synpunkter bör lämnas enligt följande tidsplan:

Synpunkter från andra berörda parter före införandet av provisoriska åtgärder bör lämnas senast före dag 75 från offentliggörandet av detta meddelande, om inte annat anges.

Synpunkter på de uppgifter som lämnats av andra berörda parter till följd av utlämnandet av de preliminära avgörandena eller informationsdokumentet ska, om inget annat anges, lämnas inom sju dagar efter tidsfristen för att lämna synpunkter på de preliminära avgörandena eller informationsdokumentet.

Synpunkter på de uppgifter som lämnats av andra berörda parter till följd av utlämnandet av de slutgiltiga avgörandena ska, om inget annat anges, lämnas inom tre dagar efter tidsfristen för att lämna synpunkter på de slutgiltiga avgörandena. Om det förekommer ett ytterligare slutligt utlämnande ska andra berörda parter till följd av detta ytterligare utlämnande, om inget annat anges, lämna sina synpunkter om de uppgifter som tillhandhållits inom en dag efter tidsfristen för att lämna synpunkter på detta ytterligare utlämnande.

Den angivna tidsfristen påverkar inte kommissionens rätt att begära ytterligare uppgifter från berörda parter i de fall detta är motiverat.

9.   Förlängning av de tidsfrister som anges i detta tillkännagivande

Det är möjligt att begära förlängning av de tidsfrister som anges i detta tillkännagivande endast under särskilda omständigheter och en sådan begäran kommer bara att beviljas om den är vederbörligen motiverad.

Förlängningar av tidsfristen för att besvara frågeformulär kan beviljas om de är vederbörligen motiverade och ska normalt sett vara begränsade till tre ytterligare dagar. Som regel ska dessa förlängningar inte vara längre än sju dagar. Vad gäller de tidsfrister för inlämning av andra uppgifter som anges i detta tillkännagivande ska förlängningar av dessa vara begränsade till tre dagar, såvida det inte kan påvisas att det föreligger särskilda omständigheter.

10.   Bristande samarbete

Om en berörd part vägrar att ge tillgång till eller underlåter att lämna nödvändiga uppgifter inom tidsfristerna eller i betydande mån hindrar undersökningen, kan preliminära eller slutgiltiga, positiva eller negativa avgöranden träffas på grundval av tillgängliga uppgifter, i enlighet med artikel 18 i grundförordningen.

Om det konstateras att en berörd part har tillhandahållit oriktiga eller vilseledande uppgifter, får dessa lämnas utan beaktande och tillgängliga uppgifter kan användas i stället.

Om en berörd part inte samarbetar eller endast delvis samarbetar och avgörandena därför i enlighet med artikel 18 i grundförordningen träffas på grundval av tillgängliga uppgifter, kan resultatet utfalla mindre gynnsamt för den berörda parten än om denna hade samarbetat.

Underlåtenhet att lämna svar i datoriserad form ska inte anses utgöra bristande samarbete, under förutsättning att den berörda parten kan visa att det skulle vara orimligt betungande eller medföra orimliga extrakostnader att lämna svar på det sätt som begärts. Den berörda parten bör i sådana fall omedelbart kontakta kommissionen.

11.   Förhörsombud

De berörda parterna kan begära att förhörsombudet (Hearing Officer) för handelsförfaranden ingriper. Förhörsombudet behandlar ansökningar om tillgång till ärendehandlingar, tvister rörande sekretess, ansökningar om förlängning av tidsfrister och alla eventuella ansökningar rörande berörda parters eller tredje parters rätt till försvar som kan uppkomma under förfarandets gång.

Förhörsombudet kan anordna ett hörande och agera som medlare mellan en berörd part/de berörda parterna och kommissionens avdelningar så att de berörda parterna ges möjlighet att till fullo utöva sin rätt till försvar. Begäran om att bli hörd av förhörsombudet ska göras skriftligen och innehålla skälen till att parten önskar bli hörd. Förhörsombudet kommer att pröva skälen för begäran. Dessa höranden bör endast anordnas om frågan inte lösts med kommissionens avdelningar i vederbörlig ordning.

Varje begäran måste lämnas i god tid och så snabbt som möjligt för att förfarandet ska kunna genomföras på ett korrekt sätt. I detta syfte ska berörda parter begära att förhörsombudet ingriper så snart som möjligt efter det att den händelse som motiverar ett ingripande inträffat. I princip ska de tidsfrister som fastställs i punkt 5.7 för begäran om utfrågning med kommissionen på motsvarande sätt tillämpas på begäran om utfrågningar med förhörsombudet. När en begäran om att bli hörd lämnas utanför de givna tidsramarna kommer förhörsombudet även att undersöka orsakerna till den sena begäran, vilken typ av frågor som tas upp och vilken inverkan dessa frågor har på rätten till försvar, med vederbörlig hänsyn tagen till nödvändigheten av att säkerställa en god förvaltning och av att kunna slutföra undersökning i tid.

Närmare uppgifter och kontaktuppgifter finns på förhörsombudets webbsidor på följande adress: http://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/contacts/hearing-officer/.

12.   Behandling av personuppgifter

Alla personuppgifter som samlas in under undersökningens gång kommer att behandlas i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 45/2001 (12).


(1)  EUT L 176, 30.6.2016, s. 2.

(2)  Med den allmänna termen ”skada” avses både väsentlig skada, risk för väsentlig skada eller avsevärd försening av etablerandet av en industri i enlighet med artikel 3.1 i grundförordningen.

(3)  Hänvisningar till offentliggörandet av detta tillkännagivande avser offentliggörandet av detta tillkännagivande i Europeiska unionens officiella tidning.

(4)  ”Short overview of the deadlines and timelines in the investigative process” på GD TRADE:s webbplats http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2018/june/tradoc_156922.pdf

(5)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/825 av den 30 maj 2018 om ändring av förordning (EU) 2016/1036 om skydd mot dumpad import från länder som inte är medlemmar i Europeiska unionen och förordning (EU) 2016/1037 om skydd mot subventionerad import från länder som inte är medlemmar i Europeiska unionen (EUT L 143, 7.6.2018, s. 1).

(6)  En exporterande tillverkare är ett företag i de berörda länderna som tillverkar och exporterar den undersökta produkten till unionsmarknaden, antingen direkt eller via en tredje part, inbegripet närstående företag till detta företag som ägnar sig åt tillverkning, inhemsk försäljning eller export av den undersökta produkten. Definitionen omfattar både integrerade tillverkare av karbamidammoniumnitratlösningar (som framställer karbamidammoniumnitrat) och icke-integrerade tillverkare.

(7)  I enlighet med artikel 9.6 i grundförordningen ska kommissionen bortse från noll- och minimimarginaler och från marginaler som fastställts under de omständigheter som beskrivs i artikel 18 i grundförordningen.

(8)  Detta avsnitt omfattar endast importörer som inte är närstående till exporterande tillverkare. Importörer som är närstående till exporterande tillverkare ska fylla i bilaga I till detta tillkännagivande för dessa exporterande tillverkare. I enlighet med artikel 127 i kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/2447 av den 24 november 2015 om närmare regler för genomförande av vissa bestämmelser i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 om fastställande av en tullkodex för unionen ska två personer anses vara närstående endast om a) de tillhör ledningen eller är styrelseledamöter i den andra personens företag, b) de är juridiskt erkända kompanjoner i någon affärsverksamhet, c) de är arbetsgivare och anställd, d) en tredje part äger, kontrollerar eller innehar direkt eller indirekt minst 5 % av utestående röstberättigande aktier eller andelar hos båda personerna, e) en av dem kontrollerar direkt eller indirekt den andra, f) båda två kontrolleras direkt eller indirekt av en tredje person, g) de tillsammans kontrollerar direkt eller indirekt en tredje person, eller h) de är medlemmar av samma familj (EUT L 343, 29.12.2015, s. 558). Personer ska anses tillhöra samma familj endast om de står i något av följande förhållanden till varandra: i) man och hustru, ii) förälder och barn, iii) syskon (hel- eller halvsyskon), iv) far- eller morförälder och barnbarn, v) farbror/morbror eller faster/moster och syskonbarn, vi) svärförälder och svärson eller svärdotter, vii) svåger och svägerska. I enlighet med artikel 5.4 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 om fastställande av en tullkodex för unionen avses med person en fysisk eller juridisk person eller en sammanslutning av personer som enligt unionslagstiftning eller nationell lagstiftning tillerkänns rättskapacitet utan att vara juridisk person (EUT L 269, 10.10.2013, s. 1).

(9)  De uppgifter som lämnas av icke-närstående importörer får även användas för andra delar av denna undersökning än de som avser fastställande av dumpning.

(10)  Begreppet ”unionstillverkare” omfattar både integrerade tillverkare av karbamidammoniumnitratlösningar (som framställer karbamidammoniumnitrat) och icke-integrerade tillverkare av karbamidammoniumnitratlösningar.

(11)  Ett dokument märkt ”Limited” är ett konfidentiellt dokument i enlighet med artikel 19 i grundförordningen och artikel 6 i WTO-avtalet om tillämpning av artikel VI i allmänna tull- och handelsavtalet Gatt 1994 (antidumpningsavtalet). Det är även skyddat i enlighet med artikel 4 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1049/2001 (EGT L 145, 31.5.2001, s. 43).

(12)  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 45/2001 av den 18 december 2000 om skydd för enskilda då gemenskapsinstitutionerna och gemenskapsorganen behandlar personuppgifter och om den fria rörligheten för sådana uppgifter (EGT L 8, 12.1.2001, s. 1).


BILAGA I

Image

Text av bilden

Image

Text av bilden

BILAGA II

Image

Text av bilden

Image

Text av bilden