27.7.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 265/8


KOMMISSIONENS TILLKÄNNAGIVANDE

om en förteckning över verksamma ämnen med eventuell låg risk som godkänts för användning i växtskyddsmedel

(2018/C 265/02)

1.   INLEDNING

Såsom anges i skäl 17 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 (1) (nedan kallad förordningen) bör identifiering ske av ämnen med låg risk, och utsläppandet på marknaden av växtskyddsmedel där dessa ämnen ingår bör underlättas. I enlighet med målen i Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/128/EG (2) om en hållbar användning av bekämpningsmedel bör dessutom användningen främjas av de växtskyddsmedel som har den minst negativa effekten på människors och djurs hälsa och miljön.

Verksamma ämnen som uppfyller kriterierna för godkännande i artikel 4 och kriterierna för låg risk i artikel 22 i förordningen godkänns som ämnen med låg risk. De har tagits upp i del D i förteckningen över godkända verksamma ämnen i bilagan till kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 540/2011 (3). Information om ämnen med låg risk finns i EU:s databas över bekämpningsmedel http://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/public/?event=activesubstance.selection&language=EN

Växtskyddsmedel som innehåller ämnen med låg risk som uppfyller kraven i artikel 47 i förordningen ska godkännas av medlemsstaterna som växtskyddsmedel med låg risk.

Rådets direktiv 91/414/EEG (4), som ersattes av förordningen, innehöll inga bestämmelser om godkännande av verksamma ämnen med låg risk. Flera ämnen som tidigare godkänts enligt detta direktiv, framför allt de ämnen som omfattas av kommissionens förordning (EG) nr 2229/2004 (5) om den fjärde etappen i översynsprogrammet, kan eventuellt identifieras som ämnen med låg risk.

Syftet med detta tillkännagivande är att bistå medlemsstaterna så att de når målen i direktiv 2009/128/EG och framför allt kan genomföra bestämmelserna i artiklarna 12 och 14 i det direktivet samt tillämpa de allmänna principerna för integrerat växtskydd. För detta ändamål ingår det här en förteckning över verksamma ämnen som godkänts enligt direktiv 91/414/EEG och som förväntas uppfylla kriterierna för låg risk i artikel 22 i förordningen.

Förteckningen har upprättats i informationssyfte på grundval av den information som finns tillgänglig i de handlingar och bedömningsrapporter som låg till grund för godkännandet av ämnena enligt direktiv 91/414/EEG. På grundval av denna information gick man igenom de verksamma ämnen som godkänts enligt detta direktiv för att kontrollera om de uppfyllde kraven i artikel 22, framför allt kriterierna i punkt 5 bilaga II till förordningen (kriterierna för låg risk). Genomgången gjordes av kommissionen med bistånd av arbetsgruppen för ämnen och produkter med låg risk.

Förteckningen påverkar inte resultatet av framtida utvärderingar i enlighet med bestämmelserna i förordning (EG) nr 1107/2009 i syfte att förnya, ändra eller se över godkännandet av ett verksamt ämne. Det faktum att ett verksamt ämne tas upp på förteckningen innebär inte ett formellt godkännande som ämne med låg risk och leder inte till att ämnet tas upp som ett verksamt ämne med låg risk i del D i bilagan till kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 540/2011, något som endast kan föregås av en fullständig utvärdering och ett beslut enligt förordningen.

Växtskyddsmedel som innehåller de ämnen som förtecknas kan sålunda inte godkännas som produkter med låg risk och de särskilda rättsliga bestämmelserna för produkter med låg risk tillämpas inte på dem. Medlemsstaterna får dock använda förteckningen såsom de anser lämpligt för att informera användare och andra aktörer samt för att mer effektivt främja användningen av växtskyddsmedel som består av ämnen med låg risk för att bidra till att målen i direktiv 2009/128/EG uppnås.

Syftet med detta tillkännagivande är att bistå de nationella myndigheterna vid tillämpningen av direktiv 2009/128/EG. Endast Europeiska unionens domstol har behörighet att tolka unionsrätten med avgörande verkan.

2.   FÖRTECKNING ÖVER VERKSAMMA ÄMNEN SOM FÖRVÄNTAS UPPFYLLA KRAVEN I ARTIKEL 22 I FÖRORDNINGEN

2.1   Mikroorganismer

Ämnesnamn

Kategori av bekämpningsmedel

Adoxophyes orana GV, stam BV-0001

Insekticid

Ampelomyces quisqualis, stam AQ10

Fungicid

Bacillus amyloliquefaciens subsp. plantarum D747

Fungicid

Bacillus firmus I-1582

Nematicid

Bacillus pumilus QST 2808

Fungicid

Bacillus subtilis stam QST 713

Baktericid, fungicid

Bacillus thuringiensis subsp. aizawai stammarna ABTS-1857 och GC-91

Insekticid

Bacillus thuringiensis subsp. israeliensis (serotyp H-14) stam AM65-52

Insekticid

Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki stammarna ABTS 351, PB 54, SA 11, SA 12 och EG 2348

Insekticid

Beauveria bassiana stammarna ATCC 74040 och GHA

Insekticid

Candida oleophila stam O

Fungicid

Cydia pomonella Granulovirus (CpGV)

Insekticid

Gliocladium catenulatum, stam J1446

Fungicid

Helicoverpa armigera nucleopolyhedrovirus (HearNPV)

Insekticid

Lecanicillium muscarium (tidigare Verticillium lecanii) stam Ve 6

Insekticid

Metarhizium anisopliae var. anisopliae stam BIPESCO 5/F52

Insekticid

Phlebiopsis gigantea (flera stammar)

Fungicid

Pythium oligandrum M1

Fungicid

Spodoptera exigua nukleopolyhedrovirus

Insekticid

Spodoptera littoralis nukleopolyhedrovirus

Insekticid

Streptomyces K61 (tidigare S. griseoviridis)

Fungicid

Trichoderma asperellum (tidigare T. harzianum) stammarna ICC012, T25 och TV1

Fungicid

Trichoderma asperellum (stam T34)

Fungicid

Trichoderma atroviride (tidigare T. harzianum) stammarna IMI 206040 och T11

Fungicid

Trichoderma atroviride stam I-1237

Fungicid

Trichoderma gamsii (tidigare T. viride) stam ICC080

Fungicid

Trichoderma harzianum stammarna T-22 och ITEM 908

Fungicid

Trichoderma polysporum stam IMI 206039

Fungicid

Verticillium albo-atrum (tidigare Verticillium dahliae) stam WCS850

Fungicid

Zucchinigulmosaikvirus, svag stam

Utlösare

2.2   Övriga ämnen

Ämnesnamn

Kategori av bekämpningsmedel

Anmärkning

Aluminiumammoniumsulfat

Repellent

 

Ammoniumacetat

Attraktant

 

Askorbinsyra

Fungicid

 

Blodmjöl

Repellent

 

Kalciumkarbonat

Repellent

 

Restprodukter från destillering av fett

Repellent

 

Fettsyror C7–C20

Insekticid, akaricid, herbicid, tillväxtreglerande ämne.

Innehåller inte fria fettsyror med en kolkedjelängd kortare än C9 (t.ex. heptansyra, kaprylsyra).

FEN 560 (bockhornsklöverfrö i pulverform)

Insekticid

 

Vitlöksextrakt

Repellent

 

Gibberellinsyra

Tillväxtreglerande medel

 

Gibberelliner

Tillväxtreglerande medel

 

Heptamaloxiloglukan

Utlösare

 

Hydrolyserade proteiner

Insekticid

 

Kalksten

Repellent

 

Maltodextrin

Insekticid

 

Pepparextrakt

Repellent

 

Växtoljor/raps- och rybsfröolja

Insekticid, akaricid

 

Kaliumkvävekarbonat

Fungicid

 

Prohexadion

Tillväxtreglerande medel

 

Kvartssand

Repellent

 

Repellenter (doftämnen) av animaliskt eller vegetabiliskt ursprung/fiskolja

Repellent

 

Repellenter (doftämnen) av animaliskt eller vegetabiliskt ursprung/fårtalg

Repellent

 

Extrakt av marina alger (tidigare extrakt av marina alger samt tång)

Tillväxtreglerande medel

 

Natriumaluminiumsilikat

Repellent

 

Fjärilsferomoner med raka kolkedjor

Attraktant

Applicering med dispenser

Svavel

Fungicid, akaricid, repellent

 

Urea

Insekticid

 


(1)  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 av den 21 oktober 2009 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden och om upphävande av rådets direktiv 79/117/EEG och 91/414/EEG (EUT L 304, 24.11.2009, s. 1).

(2)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/128/EG av den 21 oktober 2009 om upprättande av en ram för gemenskapens åtgärder för att uppnå en hållbar användning av bekämpningsmedel (EUT L 309, 24.11.2009, s. 71).

(3)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 540/2011 av den 25 maj 2011 om tillämpning av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 vad gäller förteckningen över godkända verksamma ämnen (EUT L 153, 11.6.2011, s. 1).

(4)  Rådets direktiv 91/414/EEG av den 15 juli 1991 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden (EGT L 230, 19.8.1991, s. 1).

(5)  Kommissionens förordning (EG) nr 2229/2004 av den 3 december 2004 om ytterligare genomförandebestämmelser för den fjärde etappen i det arbetsprogram som avses i artikel 8.2 i rådets direktiv 91/414/EEG (EUT L 379, 24.12.2004, s. 13).