27.3.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 113/41


Kommissionens meddelande inom ramen för genomförandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/425 om personlig skyddsutrustning och om upphävande av rådets direktiv 89/686/EEG

(Offentliggörande av titlar på och hänvisningar till harmoniserade standarder inom ramen för unionslagstiftningen om harmonisering)

(Text av betydelse för EES)

(2018/C 113/04)

Detta är den första förteckningen över hänvisningar till harmoniserade standarder i Europeiska unionens officiella tidning i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/425 (1)

ESO (2)

Beteckning och titel på standarden

(samt referensdokument)

Datum då presumtion om överensstämmelse börjar gälla Anm.: 0

Hänvisning till den ersatta standarden

Datum då den ersatta standarden upphör att ge presumtion om överensstämmelse Anm.: 1

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

CEN

EN 136:1998

Andningsskydd - Helmasker - Fordringar, provning, märkning

21.4.2018

 

 

 

EN 136:1998/AC:2003

 

 

 

CEN

EN 137:2006

Andningsskydd - Bärbar tryckluftsapparat med öppet system och halvmask, enbart avsedd för användning med övertryck - Fordringar, provning, märkning

21.4.2018

 

 

CEN

EN 140:1998

Andningsskydd - Halv- och kvartsmasker - Fordringar, provning, märkning

21.4.2018

 

 

 

EN 140:1998/AC:1999

 

 

 

CEN

EN 142:2002

Andningsskydd - Bitmunstycksenheter - Fordringar, provning, märkning

21.4.2018

 

 

CEN

EN 143:2000

Andningsskydd - Partikelfilter - Fordringar, provning, märkning

21.4.2018

 

 

 

EN 143:2000/AC:2005

 

 

 

 

EN 143:2000/A1:2006

21.4.2018

Anmärkning 3

 

CEN

EN 144-1:2000

Andningsskydd - Gasflaskventiler - Del 1: Flaskhalsgängor

21.4.2018

 

 

 

EN 144-1:2000/A1:2003

21.4.2018

 

 

 

EN 144-1:2000/A2:2005

21.4.2018

Anmärkning 3

 

CEN

EN 144-2:1998

Andningsskydd - Gasflaskventiler - Del 2: Utlopp

21.4.2018

 

 

CEN

EN 144-3:2003

Andningsskydd - Gasflaskventiler - Del 3: Utlopp för dykgaserna Nitrox-blandningar och syrgas

21.4.2018

 

 

 

EN 144-3:2003/AC:2003

 

 

 

CEN

EN 145:1997

Andningsskydd - Bärbar andningsapparat med slutet system för komprimerad oxygen eller komprimerad oxygen/nitrogen - Fordringar, provning, märkning

21.4.2018

 

 

 

EN 145:1997/A1:2000

21.4.2018

Anmärkning 3

 

CEN

EN 148-1:1999

Andningsskydd - Gängor för ansiktsmasker - Del 1: Anslutning med standardgänga

21.4.2018

 

 

CEN

EN 148-2:1999

Andningsskydd - Gängor för ansiktsmasker - Anslutning med centrumgänga

21.4.2018

 

 

CEN

EN 148-3:1999

Andningsskydd - Gängor för ansiktsmasker - Del 3: Anslutning med gänga M 45 × 3

21.4.2018

 

 

CEN

EN 149:2001+A1:2009

Andningsskydd - Filtrerande halvmasker mot partiklar - Fordringar, provning, märkning

21.4.2018

 

 

CEN

EN 166:2001

Ögonskydd - Fordringar och specifikationer

21.4.2018

 

 

CEN

EN 169:2002

Ögonskydd - Filter vid svetsning och besläktade förfaranden - Fordringar på transmittans

21.4.2018

 

 

CEN

EN 170:2002

Ögonskydd - Filter mot ultraviolett strålning - Fordringar på transmittans

21.4.2018

 

 

CEN

EN 172:1994

Ögonskydd - Solglasögon för yrkesarbete

21.4.2018

 

 

 

EN 172:1994/A1:2000

21.4.2018

 

 

 

EN 172:1994/A2:2001

21.4.2018

Anmärkning 3

 

CEN

EN 174:2001

Ögonskydd - Skidglasögon för utförsåkning

21.4.2018

 

 

CEN

EN 175:1997

Personligt skydd - Ögon- och ansiktsskydd vid svetsning och likartatarbete

21.4.2018

 

 

CEN

EN 207:2017

Ögonskydd - Filter mot laserstrålning

21.4.2018

 

 

CEN

EN 208:2009

Ögonskydd - Filter för användning under justering av lasrar och lasersystem

21.4.2018

 

 

CEN

EN 250:2014

Andningsskydd - Bärbar tryckluftsapparat med öppet system för dykning - Fordringar, provning, märkning

21.4.2018

 

 

CEN

EN 342:2017

Skyddskläder - Hela dräkter och plagg till skydd mot kyla

21.4.2018

 

 

CEN

EN 343:2003+A1:2007

Skyddskläder - Skydd mot dåligt väder

21.4.2018

 

 

 

EN 343:2003+A1:2007/AC:2009

 

 

 

CEN

EN 352-1:2002

Hörselskydd - Allmänna fordringar - Del 1: Kåpor

21.4.2018

 

 

CEN

EN 352-2:2002

Hörselskydd - Allmänna fordringar - Del 2: Proppar

21.4.2018

 

 

CEN

EN 352-3:2002

Hörselskydd - Allmänna fordringar - Del 3: Kåpor monterade på industrihjälm

21.4.2018

 

 

CEN

EN 352-4:2001

Hörselskydd - Fordringar och provning - Del 4: Nivåberoende kåpor

21.4.2018

 

 

 

EN 352-4:2001/A1:2005

21.4.2018

Anmärkning 3

 

CEN

EN 352-5:2002

Hörselskydd - Fordringar och provning - Del 5: Kåpor med aktiv bullerdämpning

21.4.2018

 

 

 

EN 352-5:2002/A1:2005

21.4.2018

Anmärkning 3

 

CEN

EN 352-6:2002

Hörselskydd - Fordringar och provning - Del 6: Kåpor med elektrisk ljudingång

21.4.2018

 

 

CEN

EN 352-7:2002

Hörselskydd - Fordringar och provning - Del 7: Nivåberoende proppar

21.4.2018

 

 

CEN

EN 352-8:2008

Hörselskydd - Säkerhetskrav och provning - Del 8: Kåpor med ljudåtergivning för underhållningsändamål

21.4.2018

 

 

CEN

EN 353-1:2014+A1:2017

Personlig fallskyddsutrustning - Styrt glidlås på förankringslina eller skena - Del 1: Styrt glidlås på fast förankringslina eller skena

21.4.2018

 

 

CEN

EN 353-2:2002

Personlig fallskyddutrustning - Styrt glidlås på flexibel förankringslina

21.4.2018

 

 

CEN

EN 354:2010

Personlig fallskyddsutrustning - Kopplingslinor

21.4.2018

 

 

CEN

EN 355:2002

Personlig fallskyddsutrustning - Falldämpare

21.4.2018

 

 

CEN

EN 358:1999

Personlig skyddsutrustning med stödjande och fallhindrande funktion - Stödbälten och fallhindrande kopplingslinor för stödutrustning

21.4.2018

 

 

CEN

EN 360:2002

Personlig fallskyddsutrustning - Säkerhetsblock

21.4.2018

 

 

CEN

EN 361:2002

Personlig fallskyddsutrustning - Helselar

21.4.2018

 

 

CEN

EN 362:2004

Personlig fallskyddsutrustning - Kopplingsanordningar

21.4.2018

 

 

CEN

EN 365:2004

Personlig fallskyddsutrustning - Allmänna fordringar för bruksanvisningar, användning, underhåll, periodisk kontroll, reparation, märkning och förpackning

21.4.2018

 

 

 

EN 365:2004/AC:2006

 

 

 

CEN

EN ISO 374-1:2016

Skyddshandskar mot kemikalier och mikroorganismer - Del 1: Terminologi och fordringar på prestanda (ISO 374-1:2016)

21.4.2018

 

 

CEN

EN ISO 374-5:2016

Skyddshandskar mot kemikalier och mikroorganismer - Del 5: Terminologi och fordringar vid risker för mikroorganismer (ISO 374-5:2016)

21.4.2018

 

 

CEN

EN 379:2003+A1:2009

Ögonskydd - Automatiska svetsfilter

21.4.2018

 

 

CEN

EN 381-5:1995

Sågningsskydd - Del 5: Fordringar för benskydd

21.4.2018

 

 

CEN

EN 381-7:1999

Sågningsskydd - Del 7: Fordringar för handskar till skydd mot kedjesåg

21.4.2018

 

 

CEN

EN 381-9:1997

Skyddskläder för användare av handhållna kedjesågar - Del 9: Fordringar för damasker till skydd mot kedjesåg

21.4.2018

 

 

CEN

EN 381-11:2002

Sågningsskydd - Del 11: Fordringar för skydd för överkroppen

21.4.2018

 

 

CEN

EN 388:2016

Skyddshandskar mot mekaniska risker

21.4.2018

 

 

CEN

EN 397:2012+A1:2012

Industrihjälmar

21.4.2018

 

 

CEN

EN 402:2003

Andningsskydd, flyktutrustning - Bärbar tryckluftsapparat med öppet system med helmask eller bitmunstycksenhet - Fordringar, provning, märkning

21.4.2018

 

 

CEN

EN 403:2004

Andningsskydd - Flyktfilterskydd med huva vid brand - Fordringar, provning, märkning

21.4.2018

 

 

CEN

EN 404:2005

Andningsskydd - Flyktfilter - Fordringar, provning, märkning

21.4.2018

 

 

CEN

EN 405:2001+A1:2009

Andningsskydd - Filtrerande halvmasker med ventiler mot gaser eller gaser och partiklar - Fordringar, provning, märkning

21.4.2018

 

 

CEN

EN 407:2004

Skyddshandskar mot termiska risker (hetta och/eller brand)

21.4.2018

 

 

CEN

EN 420:2003+A1:2009

Skyddshandskar - Allmänna krav och provningsmetoder

21.4.2018

 

 

CEN

EN 421:2010

Skyddshandskar mot joniserande strålning och radioaktiv kontamination

21.4.2018

 

 

CEN

EN 443:2008

Skyddshjälmar för brandmän vid brandsläckning i byggnader och andra konstruktioner

21.4.2018

 

 

CEN

EN 469:2005

Skyddskläder för brandmän - Metoder för laboratorie-provning och funktionskrav för skyddskläder vid brandbekämpning

21.4.2018

 

 

 

EN 469:2005/A1:2006

21.4.2018

Anmärkning 3

 

 

EN 469:2005/AC:2006

 

 

 

CEN

EN 511:2006

Skyddshandskar mot kyla

21.4.2018

 

 

CEN

EN 564:2014

Klätterutrustning - Repsnöre - Säkerhetskrav och provningsmetoder

21.4.2018

 

 

CEN

EN 565:2017

Klätterutrustning - Band - Säkerhetskrav och provningsmetoder

21.4.2018

 

 

CEN

EN 566:2017

Klätterutrustning - Slingor - Säkerhetskrav och provningsmetoder

21.4.2018

 

 

CEN

EN 567:2013

Klätterutrustning - Repklämmor - Säkerhetskrav och provningsmetoder

21.4.2018

 

 

CEN

EN 568:2015

Klätterutrustning - Issäkringar - Säkerhetskrav och provningsmetoder

21.4.2018

 

 

CEN

EN 569:2007

Klätterutrustning - Bultar - Säkerhetskrav och provningsmetoder

21.4.2018

 

 

CEN

EN 659:2003+A1:2008

Skyddshandskar för brandmän

21.4.2018

 

 

 

EN 659:2003+A1:2008/AC:2009

 

 

 

CEN

EN 795:2012

Personlig fallskyddsutrustning - Förankringsutrustning

21.4.2018

 

 

Varning: Detta offentliggörande avser inte utrustning enligt följande:

Typ A (förankringsutrustning med en eller flera fasta förankringspunkter och behov av byggnadsförankringar eller fästelement för förankring i byggnaden) som avses i punkterna 3.2.1, 4.4.1 och 5.3;

Typ C (förankringsutrustning som använder horisontella flexibla förankringslinjer) som avses i punkterna 3.2.3, 4.4.3 och 5.5;

Typ D (förankringsutrustning som använder horisontella stela förankringslinjer) som avses i punkterna 3.2.4, 4.4.4 och 5.6;

Varje kombination av ovanstående.

För typerna A, C och D gäller detta offentliggörande inte punkterna 4.5, 5.2.2, 6, 7 eller bilaga A eller bilaga ZA.

Ovannämnda utrustning får således inte presumeras överensstämma med bestämmelserna i förordning (EU) 2016/425 eftersom den inte betraktas som personlig skyddsutrustning.

CEN

EN 812:2012

Stötskyddsmössor

21.4.2018

 

 

CEN

EN 813:2008

Personlig skyddsutrustning med fallhindrande funktion - Sittselar

21.4.2018

 

 

CEN

EN 943.1:2015

Skyddskläder för användning mot kemikalier i fast form, vätske- och gasform inklusive vätskeaerosoler och fasta luftburna partiklar - Del 1: Prestandakrav för ventilerade och ej ventilerade ”gastäta” (Typ 1) skyddskläder

21.4.2018

 

 

CEN

EN 958:2017

Klätterutrustning - Falldämpande system för användning vid klättring på klätterstigar (via ferrata) - Säkerhetskrav och provningsmetoder

21.4.2018

 

 

CEN

EN 966:2012+A1:2012

Luftsporthjälmar

21.4.2018

 

 

CEN

EN 1073-2:2002

Skyddskläder mot radioaktiva föroreningar - Del 2: Fordringar och provningsmetoder för icke ventilerade skyddskläder mot radioaktiva föreningar i partikelform

21.4.2018

 

 

CEN

EN 1077:2007

Skidhjälmar och snowboardhjälmar

21.4.2018

 

 

CEN

EN 1078:2012+A1:2012

Hjälmar för cyklister, skateboard- och rullskridskoåkare

21.4.2018

 

 

CEN

EN 1080:2013

Småbarnshjälmar

21.4.2018

 

 

CEN

EN 1082-1:1996

Skyddskläder - Handskar och armskydd mot skär och stick av handhållna knivar - Del 1: Brynjehandskar och armskydd

21.4.2018

 

 

CEN

EN 1082-2:2000

Skyddskläder - Handskar och armskydd mot skär och stick av handhållna knivar - Del 2: Handskar och armskydd av andra material än ringbrynjor

21.4.2018

 

 

CEN

EN 1146:2005

Andningsskydd, flyktutrustning - Bärbar tryckluftsapparat med öppet system, med huva för utrymning - Fordringar, provning, märkning

21.4.2018

 

 

CEN

EN 1149-5:2008

Skyddskläder - Elektrostatiska egenskaper - Del 5: Fordringar på design och ingående material

21.4.2018

 

 

CEN

EN 1150:1999

Skyddskläder - Kläder med god synbarhet för icke yrkesmässigt bruk - Provningsmetoder och fordringar

21.4.2018

 

 

CEN

EN 1385:2012

Kanothjälmar

21.4.2018

 

 

CEN

EN 1486:2007

Skyddskläder för brandmän - Provningsmetoder och fordringar för värmereflekterande kläder för speciell brandbekämpning

21.4.2018

 

 

CEN

EN 1497:2007

Personlig fallskyddsutrustning - Räddningsselar

21.4.2018

 

 

CEN

EN 1731:2006

Personlig skyddsutrustning - Ögon- och ansiktskydd av nättyp

21.4.2018

 

 

CEN

EN 1827:1999+A1:2009

Andningsskydd - Halvmasker med inandningsventiler och med separata filter mot gaser eller gaser och partiklar eller enbart partiklar - Fordringar, provning, märkning

21.4.2018

 

 

CEN

EN 1891:1998

Personlig fallskyddsutrustning - Statiska kärnmantelrep

21.4.2018

 

 

CEN

EN 1938:2010

Ögonskydd - Skyddsglasögon för motorcykel- och mopedförare

21.4.2018

 

 

CEN

EN ISO 10819:2013

Vibration och stöt - Hand-armvibrationer - Metod att mäta och bedöma vibrationsöverföring hos handskar till handflatan (ISO 10819:2013)

21.4.2018

 

 

CEN

EN ISO 10862:2009

Båtar - Snabbutlösningssystem för trapetssele (ISO 10862:2009)

21.4.2018

 

 

CEN

EN 12021:2014

Andningsskydd - Komprimerade gaser för andningsapparater

21.4.2018

 

 

CEN

EN 12083:1998

Andningsskydd - Filter ej monterade på mask - Partikelfilter, gasfilter och kombinerade filter - Fordringar, provning, märkning

21.4.2018

 

 

 

EN 12083:1998/AC:2000

 

 

 

CEN

EN 12270:2013

Klätterutrustning - Kilar - Säkerhetskrav och provningsmetoder

21.4.2018

 

 

CEN

EN 12275:2013

Klätterutrustning - Karbinhakar - Säkerhetskrav och provningsmetoder

21.4.2018

 

 

CEN

EN 12276:2013

Klätterutrustning - Fläns - Säkerhetskrav och provningsmetoder

21.4.2018

 

 

CEN

EN 12277:2015

Klätterutrustning - Säkerhetsselar - Säkerhetskrav och provningsmetoder

21.4.2018

 

 

CEN

EN 12278:2007

Klätterutrustning - Block - Säkerhetskrav och provningsmetoder

21.4.2018

 

 

CEN

EN ISO 12312-1:2013

Ögonskydd - Solglasögon och relaterade produkter - Del 1: Solglasögon för allmänt bruk (ISO 12312-1:2013)

21.4.2018

 

 

 

EN ISO 12312-1:2013/A1:2015

21.4.2018

Anmärkning 3

 

CEN

EN ISO 12312-2:2015

Ögonskydd - Solglasögon och relaterade produkter - Del 2: Filter vid direkt iakttagelse av solen (ISO 12312-2:2015)

21.4.2018

 

 

CEN

EN ISO 12401:2009

Båtar - Säkerhetssele och säkerhetslina - Säkerhetskrav och provningsmetoder (ISO 12401:2009)

21.4.2018

 

 

CEN

EN ISO 12402–5:2006

Flytvästar - Del 5: Flythjälpmedel, klass 50 - Säkerhetskrav (ISO 12402.5:2006)

21.4.2018

 

 

 

EN ISO 12402-5:2006/AC:2006

 

 

 

 

EN ISO 12402-5:2006/A1:2010

21.4.2018

Anmärkning 3

 

CEN

EN ISO 12402-6:2006

Flytvästar - Räddningsvästar - Del 6: Flytvästar och flytplagg för speciella ändamål - Säkerhetskrav och provningsmetoder (ISO 12402-6:2006)

21.4.2018

 

 

 

EN ISO 12402-6:2006/A1:2010

21.4.2018

Anmärkning 3

 

CEN

EN ISO 12402-8:2006

Flytvästar - Del 8: Tillbehör - Säkerhetskrav och provningsmetoder (ISO 12402-8:2006)

21.4.2018

 

 

 

EN ISO 12402–8:2006/A1:2011

21.4.2018

Anmärkning 3

 

CEN

EN 12477:2001

Skyddshandskar för svetsare

21.4.2018

 

 

 

EN 12477:2001/A1:2005

21.4.2018

Anmärkning 3

 

CEN

EN 12492:2012

Klätterutrustning - Klätterhjälmar - Säkerhetskrav och provningsmetoder

21.4.2018

 

 

CEN

EN 12841:2006

Personlig fallskyddsutrustning - System för reparbete

21.4.2018

 

 

CEN

EN 12941:1998

Andningsskydd - Fläktassisterade filterskydd med hjälp eller huva - Fordringar, provning, märkning

21.4.2018

 

 

 

EN 12941:1998/A1:2003

21.4.2018

 

 

 

EN 12941:1998/A2:2008

21.4.2018

Anmärkning 3

 

CEN

EN 12942:1998

Andningsskydd - Fläktassisterade filterskydd med helmasker, halvmasker eller kvartsmasker - Fordringar, provning, märkning

21.4.2018

 

 

 

EN 12942:1998/A1:2002

21.4.2018

 

 

 

EN 12942:1998/A2:2008

21.4.2018

Anmärkning 3

 

CEN

EN 13034:2005+A1:2009

Skyddskläder för kemikalier i vätskeform - Prestandakrav för kemisk skyddsdräkt med begränsad skyddsfunktion mot kemikalier i vätskeform (Typ 6 och Typ PB [6] utrustning)

21.4.2018

 

 

CEN

EN 13061:2009

Skyddskläder - Benskydd för fotbollsspelare - Fodringar och provningsmetoder

21.4.2018

 

 

CEN

EN 13158:2009

Skyddskläder - Skyddsjacka, kropps- och axelskydd för ridning: För ryttare, kuskar och personal som arbetar med hästar - Krav och provningsmetoder

21.4.2018

 

 

CEN

EN 13178:2000

Ögonskydd - Ögon- och ansiktsskydd för snöskoteråkare

21.4.2018

 

 

CEN

EN 13277-1:2000

Skyddsutrustning för kampsporter - Del 1: Allmänna krav och provningsmetoder

21.4.2018

 

 

CEN

EN 13277-2:2000

Skyddsutrustning för kampsporter - Del 2: Tilläggskrav och provningsmetoder för vrist-, knä- och underarmsskydd

21.4.2018

 

 

CEN

EN 13277-3:2013

Skyddsutrustning för kampsporter - Del 3: Tilläggskrav och provningsmetoder för bålskydd

21.4.2018

 

 

CEN

EN 13277-4:2001

Skyddsutrustning för kampsporter - Del 4: Tilläggskrav och provningsmetoder för huvudskydd

21.4.2018

 

 

 

EN 13277-4:2001/A1:2007

21.4.2018

Anmärkning 3

 

CEN

EN 13277-5:2002

Skyddsutrustning för kampsporter - Del 5: Tilläggskrav och provningsmetoder för genital- och kroppsskydd

21.4.2018

 

 

CEN

EN 13277-6:2003

Personlig skyddsutrustning för kampsporter - Del 6: Tilläggskrav och provningsmetoder för bröstskydd för kvinnor

21.4.2018

 

 

CEN

EN 13277-7:2009

Personlig skyddsutrustning för kampsporter - Del 7: Tilläggskrav och provningsmetoder för hand- och fotskydd

21.4.2018

 

 

CEN

EN 13277-8:2017

Skyddsutrustning för kampsport - Del 8: Tilläggskrav och provningsmetoder för ansiktsmask för karate

21.4.2018

 

 

CEN

EN 13356:2001

Personreflexer med god synbarhet för icke yrkesmässigt bruk - Provningsmetoder och fordringar

21.4.2018

 

 

CEN

EN 13484:2012

Rodelhjälmar

21.4.2018

 

 

CEN

EN 13546:2002+A1:2007

Krav och testmetoder för hand-, arm-, bröst-, buk-, ben-, fot- och underlivsskydd för landhockeymålvakter samt benskydd för utespelare

21.4.2018

 

 

CEN

EN 13567:2002+A1:2007

Kroppsskydd - Hand-, arm-, buk-, ben-, underlivs- och ansiktsskydd för fäktare - Fordringar och testmetoder

21.4.2018

 

 

CEN

EN 13594:2015

Skyddshandskar för motorcyklister - Fordringar och provningsmetoder

21.4.2018

 

 

CEN

EN 13595-1:2002

Skyddskläder för professionella motorcyklister - Jacka, byxor och hel eller delad dräkt - Del 1: Allmänna krav

21.4.2018

 

 

CEN

EN 13595-3:2002

Skyddskläder för professionella motorcyklister - Jacka, byxor och hel eller delad dräkt - Del 3: Provningsmetoder för bestämning av sprickmotstånd

21.4.2018

 

 

CEN

EN 13634:2017

Personlig skyddsutrustning - Skyddsskor för motorcyklister - Krav och provningsmetoder

21.4.2018

 

 

CEN

EN ISO 13688:2013

Skyddskläder - Allmänna fordringar (ISO 13688:2013)

21.4.2018

 

 

CEN

EN 13781:2012

Skyddshjälmar för passagerare och förare av terrängskotrar och bobsleighs

21.4.2018

 

 

CEN

EN 13794:2002

Andningsskydd - Bärbar flyktapparat med slutet system - Fordringar, provning, märkning

21.4.2018

 

 

CEN

EN 13832-2:2006

Skyddsskor - Skydd mot kemikalier - Del 2: Krav för beständighet mot kemikalier

21.4.2018

 

 

CEN

EN 13832-3:2006

Skyddsskor - Skydd mot kemikalier - Del 3: Särskilt höga krav för beständighet mot kemikalier

21.4.2018

 

 

CEN

EN 13949:2003

Andningsskydd - Bärbar Nitroxapparat med öppet system för dykning - Fordringar, provning, märkning

21.4.2018

 

 

CEN

EN ISO 13982-1:2004

Skyddskläder för användning mot fasta partiklar - Del 1: Fodringar på prestanda för skyddskläder mot kemikalier som ger skydd för hela kroppen mot luftburna fasta partiklar (Skyddskläder Typ 5) (ISO 13982-1:2004)

21.4.2018

 

 

 

EN ISO 13982-1:2004/A1:2010

21.4.2018

Anmärkning 3

 

CEN

EN ISO 13998:2003

Skyddskläder - Förkläden, byxor och västar till skydd mot skär och stick av handhållna knivar (ISO 13998:2003)

21.4.2018

 

 

CEN

EN 14021:2003

Förarskydd mot stensprut vid motorcykelåkning i terräng - Krav och provningsmetoder

21.4.2018

 

 

CEN

EN 14052:2012+A1:2012

Industrihjälmar med hög skyddsförmåga

21.4.2018

 

 

CEN

EN 14058:2017

Skyddskläder - Plagg till skydd i kalla miljöer

21.4.2018

 

 

CEN

EN 14120:2003+A1:2007

Kroppsskydd - Handleds-, hand-, knä- och armbågsskydd för rullskridskoåkare - Krav och provningsmetoder

21.4.2018

 

 

CEN

EN 14126:2003

Skyddskläder - Funktionskrav och provningsmetoder för skyddskläder mot smittsamma ämnen

21.4.2018

 

 

 

EN 14126:2003/AC:2004

 

 

 

CEN

EN 14143:2013

Andningsskydd - Bärbar gasförsörjd återandningsapparat med slutet/halvslutet system för vattendykning

21.4.2018

 

 

CEN

EN 14225–1:2017

Dykardräkter - Del 1: Våtdräkter - Krav och provningsmetoder

21.4.2018

 

 

CEN

EN 14225–2:2017

Dykardräkter - Del 2: Torrdräkter - Krav och provningsmetoder

21.4.2018

 

 

CEN

EN 14225–3:2017

Dykardräkter - Del 3: Aktivt uppvärmda eller kylda dräkter - Krav och provningsmetoder

21.4.2018

 

 

CEN

EN 14328:2005

Skyddskläder - Handskar och armskydd till skydd mot maskindrivna knivar - Krav och provningsmetoder

21.4.2018

 

 

CEN

EN 14387:2004+A1:2008

Andningsskydd - Gasfilter och kombinationsfilter - Fordringar, provning, märkning

21.4.2018

 

 

CEN

EN 14435:2004

Andningsskydd - Bärbar tryckluftsapparat med öppet system och halvmask - Fordringar, provning, märkning

21.4.2018

 

 

CEN

EN ISO 14460:1999

Skyddskläder för förare av tävlingsbilar - Skydd mot hetta och flamma - Funktionskrav och provningsmetoder (ISO 14460:1999)

21.4.2018

 

 

 

EN ISO 14460:1999/A1:2002

21.4.2018

Anmärkning 3

 

 

EN ISO 14460:1999/AC:1999

 

 

 

CEN

EN 14529:2005

Andninsskydd - Bärbar tryckluftsapparat med öppet system för halvmask inkluderande överstrycksventil avsedd enbart för flykt - Fordringar, provning, märkning

21.4.2018

 

 

CEN

EN 14593-1:2005

Andningsskydd - Tryckluftsapparat med behovsstyrt flöde - Del 1: Apparat med helmask - Fordringar, provning, märkning

21.4.2018

 

 

CEN

EN 14594:2005

Andningsskydd - Tryckluftsapparat med kontinuerligt flöde - Fordringar, provning, märkning

21.4.2018

 

 

 

EN 14594:2005/AC:2005

 

 

 

CEN

EN 14605:2005+A1:2009

Skyddskläder mot kemikalier i vätskeform - Prestandakrav för skyddskläder mot kemikalier, med vätsketäta (Typ 3) eller stänktäta (Typ 4) anslutningar mellan olika delar av beklädnaden samt beklädnad begränsad till delar av kroppen (Typ PB [3] och PB [4])

21.4.2018

 

 

CEN

EN ISO 14877:2002

Skyddskläder vid blästring med kornigt slipmedel (ISO 14877:2002)

21.4.2018

 

 

CEN

EN ISO 15027-1:2012

Sjödräkter - Del 1: Arbetsdräkter, säkerhetskrav (ISO 15027-1:2012)

21.4.2018

 

 

CEN

EN ISO 15027-2:2012

Sjödräkter - Del 2: Räddningsdräkter för nödläge, säkerhetskrav (ISO 15027-2:2012)

21.4.2018

 

 

CEN

EN 15090:2012

Personlig skyddsutrustning - Skyddsskor för brandmän

21.4.2018

 

 

CEN

EN 15151-1:2012

Klätterutrustning - Firningsdon - Säkerhetskrav och provningsmetoder

21.4.2018

 

 

CEN

EN 15333-1:2008

Andningsskydd - Ytförsörjd dykapparat för blandgas med öppet system för dykning - Del 1: Behovsstyrt system

21.4.2018

 

 

 

EN 15333-1:2008/AC:2009

 

 

 

CEN

EN 15333-2:2009

Andningsskydd - Ytförsörjd dykapparat för blandgas med öppet system för dykning - Del 2: Friflödande system

21.4.2018

 

 

CEN

EN 15613:2008

Knä- och armbågsskydd för inomhussporter - Säkerhetskrav och provningsmetoder

21.4.2018

 

 

CEN

EN 16027:2011

Skyddskläder - Skyddshandskar för fotbollsmålvakter

21.4.2018

 

 

CEN

EN 16350:2014

Skyddshandskar - Elektrostatiska egenskaper

21.4.2018

 

 

CEN

EN 16473:2014

Skyddshjälmar för brandmän vid räddningstjänst

21.4.2018

 

 

CEN

EN 16716:2017

Klätterutrustning - Lavinairbagsystem - Säkerhetskrav och provningsmetoder

21.4.2018

 

 

CEN

EN ISO 17249:2013

Skyddsskor till skydd mot kedjesåg (ISO 17249:2013)

21.4.2018

 

 

 

EN ISO 17249:2013/AC:2014

 

 

 

CEN

EN ISO 20345:2011

Personlig skyddsutrustning - Skyddsskor (ISO 20345:2011)

21.4.2018

 

 

CEN

EN ISO 20346:2014

Personlig skyddsutrustning - Lätta skyddsskor (ISO 20346:2014)

21.4.2018

 

 

CEN

EN ISO 20347:2012

Personlig skyddsutrustning - Yrkesskor (ISO 20347:2012)

21.4.2018

 

 

CEN

EN ISO 20471:2013

Skyddskläder med god synbarhet (Varselklädsel) - Provningsmetoder och krav (ISO 20471:2013, rättad version 2013-06-01)

21.4.2018

 

 

 

EN ISO 20471:2013/A1:2016

21.4.2018

Anmärkning 3

 

CEN

EN ISO 27065:2017

Skyddskläder - Prestandakrav för skyddskläder som används av operatörer som tillämpar flytande pesticidrester och återvändande arbetare (ISO 27065:2017)

21.4.2018

 

 

Anmärkning 0:

Från och med detta datum ger överensstämmelse med den harmoniserade standarden eller med delar av den presumtion om överensstämmelse med de tillämpliga kraven i unionslagstiftningen

Anmärkning 1:

Det datum då den ersatta standarden upphör att gälla är i allmänhet det datum då den upphävs av den europeiska standardiseringsorganisationen. Användare av dessa standarder bör dock vara medvetna om att det i vissa undantagsfall kan vara ett annat datum.

Anmärkning 2.1:

Den nya (eller ändrade) standarden har samma tillämpningsområde som den ersatta standarden. Vid angivet datum upphör den ersatta standarden att medföra presumtion om överensstämmelse med de väsentliga kraven eller andra krav i den tillämpliga unionslagstiftningen.

Anmärkning 2.2:

Den nya standarden har ett bredare tillämpningsområde än den ersatta standarden. Vid angivet datum upphör den ersatta standarden att medföra presumtion om överensstämmelse med de väsentliga kraven eller andra krav i den tillämpliga unionslagstiftningen.

Anmärkning 2.3:

Den nya standarden har ett snävare tillämpningsområde än den ersatta standarden. Vid angivet datum upphör den (delvis) ersatta standarden att medföra presumtion om överensstämmelse med de väsentliga kraven eller andra krav i den tillämpliga unionslagstiftningen för de produkter eller tjänster som omfattas av den nya standarden. De produkter eller tjänster som även fortsättningsvis omfattas av den (delvis) ersatta standarden, men som inte omfattas av den nya standarden, ska även fortsättningsvis förutsättas överensstämma med de väsentliga kraven eller andra krav i den tillämpliga unionslagstiftningen.

Anmärkning 3:

Om tillägg förekommer innefattar hänvisningen såväl standarden EN CCCCC:YYYY som eventuella tidigare tillägg och det nya, angivna, tillägget.

ANMÄRKNING:

Närmare upplysningar om standarderna kan erhållas från de europeiska standardiseringsorganisationerna eller de nationella standardiseringsorganen. En förteckning över de nationella standardiseringsorganen ska offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning i enlighet med artikel 27 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1025/2012 (3).

Standarder antas av de europeiska standardiseringsorganisationerna på engelska (europeiska standardiseringskommittén, CEN, och europeiska kommittén för elektroteknisk standardisering, Cenelec, offentliggör även texter på franska och tyska). Därefter översätter de nationella standardiseringsorganen namnen på standarderna till Europeiska unionens övriga officiella språk för vilka översättning krävs. Europeiska kommissionen ansvarar inte för att de översättningar som har lämnats in för offentliggörande i Europeiska unionens officiella tidning är riktiga.

Hänvisningar till rättelser ”…/AC:YYYY” offentliggörs endast för kännedom. En rättelse tar bort tryckfel, språkliga fel och andra liknande fel från texten och kan avse en eller flera språkversioner (engelska, franska och/eller tyska) av en standard som antagits av en europeisk standardiseringsorganisation.

Offentliggörandet av hänvisningarna i Europeiska unionens officiella tidning innebär inte att de aktuella standarderna är tillgängliga på alla Europeiska unionens officiella språk.

Europeiska kommissionen ska fortlöpande uppdatera denna förteckning.

Mer information om harmoniserade standarder och andra europeiska standarder finns på

http://ec.europa.eu/growth/single-market/european-standards/harmonised-standards/index_en.htm


(1)  EUT L 81, 31.3.2016, s. 51.

(2)  ESO: Europeisk standardiseringsorganisation:

CEN: Rue de la Science 23, 1040 Bruxelles/Brussel, BELGIEN. Tfn +32 25500811; Fax +32 25500819 (http://www.cen.eu)

Cenelec: Rue de la Science 23, 1040 Bruxelles/Brussel, BELGIEN. Tfn +32 25500811; Fax +32 25500819 (http://www.cenelec.eu)

Etsi: 650 route des Lucioles, 06921 Sophia Antipolis, FRANKRIKE. Tfn+33 492944200. Fax +33 493654716 (http://www.etsi.eu)

(3)  EUT C 338, 27.9.2014, s. 31.