Bryssel den 28.11.2018

COM(2018) 792 final

2018/0407(NLE)

Förslag till

RÅDETS BESLUT

om den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar i energigemenskapens ministerråd i fråga om förlängning av mandatet för direktören för energigemenskapens sekretariat


MOTIVERING

1.BAKGRUND TILL FÖRSLAGET

Detta förslag gäller ett beslut om fastställande av den ståndpunkt som ska intas på unionens vägnar i energigemenskapens ministerråd i fråga om förlängning av mandatet för direktören för energigemenskapens sekretariat.

Den nuvarande direktören för energigemenskapens sekretariat, Janez Kopač, utsågs första gången 2012. Hans mandat förnyades 2015 och löper ut den 30 november 2018.

I enlighet med artiklarna 69 och 88 i fördraget om upprättande av en energigemenskap ska direktören utses av energigemenskapens ministerråd med enkel majoritet. Kommissionen har ensamrätt att föreslå direktör.

2.Den ståndpunkt som ska intas på unionens vägnar

Det finns flera skäl för en tredje mandatperiod för Janez Kopač som direktör för energigemenskapens sekretariat:

För det första är det viktigt att säkerställa kontinuitet i energigemenskapens process. Janez Kopač har mycket goda resultat när det gäller förvaltningen av viktiga aspekter av energigemenskapens regelverk. Det handlar framför allt om att genomföra reformen av fördraget om energigemenskapen, säkerställa genomförandet av regelverket och spela en avgörande roll i processen för reformer av energimarknaden i de avtalsslutande parterna i energigemenskapen.

För det andra förvaltar Janez Kopač sitt ansvarsområde på ett konstruktivt och proaktivt sätt. Han vinnlägger sig om att fullgöra sitt uppdrag i enlighet med målen i fördraget om energigemenskapen. Detta inbegriper hans professionella engagemang för att lagstiftningen i de avtalsslutande parterna i energigemenskapen ska anpassas till grundläggande principer i EU:s lagstiftning. Dessutom har han skapat och upprätthållit en institutionell integritet för energigemenskapens sekretariat genom att säkerställa att personalen är professionell och serviceinriktad.

Slutligen har Janez Kopač vid många tillfällen visat sitt oberoende i fullgörandet av sina arbetsuppgifter. Som medborgare i en EU-medlemsstat kommer Janez Kopač dessutom att säkerställa en balans i beslutsfattandet och opartiskhet inom energigemenskapen.

Den ståndpunkt som på unionens vägnar ska intas i ministerrådet bör vara att godkänna utkastet till beslut.

3.RÄTTSLIG GRUND, SUBSIDIARITETSPRINCIPEN OCH PROPORTIONALITETSPRINCIPEN

3.1Förfarandemässig rättslig grund

3.1.1Principer

I artikel 218.9 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget) föreskrivs om beslut om ”fastställande av vilka ståndpunkter som på unionens vägnar ska intas i ett organ som inrättas genom ett avtal, om detta organ ska anta akter med rättslig verkan, med undantag av sådana akter som kompletterar eller ändrar avtalets institutionella ram”.

Den planerade akten varken kompletterar eller ändrar avtalets institutionella ram. Den förfarandemässiga rättsliga grunden för det föreslagna beslutet är därför artikel 218.9 i EUF-fördraget.

3.2Materiell rättslig grund

3.2.1Principer

Den materiella rättsliga grunden för ett beslut enligt artikel 218.9 i EUF-fördraget är främst beroende av syftet med och innehållet i den planerade akt avseende vilken en ståndpunkt intas på unionens vägnar. Om den planerade akten har två syften eller två beståndsdelar av vilka det ena syftet eller den ena beståndsdelen kan identifieras som det eller den huvudsakliga, medan det eller den andra endast är av underordnad betydelse, måste det beslut som antas enligt artikel 218.9 i EUF-fördraget ha en enda materiell rättslig grund, nämligen den som krävs med hänsyn till det huvudsakliga eller avgörande syftet eller den huvudsakliga eller avgörande beståndsdelen.

3.2.2Tillämpning i det aktuella fallet

Det huvudsakliga syftet med och innehållet i den planerade akten rör energi. Den materiella rättsliga grunden för det föreslagna beslutet är därför artikel 194 i EUF-fördraget.

3.3Slutsats

Den rättsliga grunden för förslaget till beslut bör vara artikel 194 jämförd med artikel 218.9 i EUF-fördraget.

2018/0407 (NLE)

Förslag till

RÅDETS BESLUT

om den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar i energigemenskapens ministerråd i fråga om förlängning av mandatet för direktören för energigemenskapens sekretariat

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 194 jämförd med artikel 218.9,

med beaktande av rådets beslut 2006/500/EG av den 29 maj 2006 om Europeiska gemenskapens ingående av fördraget om energigemenskapen,

med beaktande av fördraget om upprättande av en energigemenskap, särskilt artiklarna 69 och 88,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag, och

av följande skäl:

(1)Fördraget om upprättande av en energigemenskap ingicks av unionen genom rådets beslut 2006/500/EG av den 29 maj 2006 1 och trädde i kraft den 1 juli 2006.

(2)I enlighet med artiklarna 69 och 88 i fördraget om energigemenskapen ska direktören för energigemenskapens sekretariat utses genom ett procedurbeslut utfärdat av ministerrådet på förslag av Europeiska kommissionen.

(3)Energigemenskapen är inbegripen i en reformprocess, däribland ett antal nya lagstiftningsförslag som kräver en aktiv roll för sekretariatet.

(4)Janez Kopač har bedrivit en verkningsfull, effektiv och oberoende förvaltning av sekretariatet, vilket möjliggör för honom att fullgöra denna uppgift.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Enda artikel

Den ståndpunkt som ska intas på unionens vägnar ska vara att godkänna det utkast till procedurbeslut utfärdat av ministerrådet som återfinns i bilagan till detta beslut.

Utfärdat i Bryssel den

   På rådets vägnar

   Ordförande

(1)    EUT L198, 20.7.2006, s. 15.

Bryssel den 28.11.2018

COM(2018) 792 final

BILAGA

till

förslag till rådets beslut

om den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar i energigemenskapens ministerråd i fråga om förlängning av mandatet för direktören för energigemenskapens sekretariat


BILAGA

Förslag till

ministerrådets procedurbeslut om förlängning av mandatet för direktören för energigemenskapens sekretariat

Energigemenskapens ministerråd har antagit detta beslut

med beaktande av fördraget om upprättande av en energigemenskap, särskilt artiklarna 69 och 88,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag till ministerrådet om att förlänga mandatet för Janez Kopač som direktör för energigemenskapen,

med beaktande av punkterna II.1 och II.5 i reglerna för rekrytering, arbetsvillkor och geografisk jämvikt för sekretariatets personal, antagna genom energigemenskapens ministerråds beslut 2006/02/MC-EnC av den 17 november 2006.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Ministerrådet förlänger mandatet för Janez Kopač som direktör för energigemenskapens sekretariat från och med den 1 december 2018.

Artikel 2

Direktörens arbetsvillkor ska fastställas genom tjänsteföreskrifterna i dess senaste version. Direktörens årliga bruttolön fastställs till 168 042,96 EUR, vilket motsvarar lönen för hans mandat som förlängdes 2015, anpassad genom justeringar för inflationen.

 

Artikel 3

Sekretariatet ska i enlighet med fördraget om upprättandet av en energigemenskap göra detta procedurbeslut tillgängligt för alla parter och institutioner inom sju dagar efter antagandet.

Detta beslut träder i kraft samma dag som det antas.

Utfärdat i

På ministerrådets vägnar

------------------------------

Ordförandeskapet